Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Suis Désolé Maman…

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/08/2004 00:00

L'écrit contient 421 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Sorella

Je Suis Désolé Maman…

Je ne sais pas par ou commencer
Ni même comment te parler
C’ est pour ca que ce que j’ ai à te dire
Je préfère te l’ écrire
En faite je voudrais m’ excuser
Pour toutes ces années ou je t’ ai fait pleurer
Tu m’ as donnée la vie
Mais en échange tu as perdu ton mari
C’ est dur de donner naissance
Quand on ressens une telle souffrance
Tu as du alterner entre le rôle de mère et le rôle de père
Cela n’ à pas toujours été une mince affaire
Car je ne t’ ai pas rendu la tache facile
J’ ai même été une mauvaise fille
J’ ai souvent trahie ta confiance
J’ ai tellement honte quand j’ y repense
Quand tu as eu tes problèmes de santé
Je me sentais si responsable de ce qui était en train de t’ arriver
J’ avais peur que tu partes rejoindre papa
Et que vous me laissiez toute seule en bas
Maman même si je ne te le dis pas
Si tu savais comme j’ ai besoin de toi
Faut dire qu’ on manque de communication
Ce qui affecte beaucoup nôtre relation
J’ aimerais tellement que l’ on puisse discuter
Avoir une relation seine sans toujours se détester
Quand tu es venu me chercher hier soir
J’ était vraiment émue de te revoir
Plus que je n’ aurais penser
Car je me disais tellement bien sans toi à mes côtés
Mais quand dans la voiture je suis montée
Sans même avoir eu le temps de te parler
Tu m’ as di : « Ho, t’ es belle »
Et la mon cœur s’ est mis à battre des ailes
Ce ne sont que quelques mots de douceur
Mais qui en un instant ont chassés toutes mes peurs
Ca m’ a fait tellement plaisir
Que l’ on se retrouve avec le sourrire
Tu m’ as déposée, j’ ai fermée la porte
Et la je n’ aie pu retenir mes larmes qui étaient si forte
Mais je ne te les aie pas montrer
Car j’ était heureuse que tu ailles t’ amuser
Je suis contente de tout ce qui t’ arrive en se moment
Choses que tu attendais depuis si longtemps
Dans quelques mois je vais déménager
Et je sais que cette séparation nous aideras d’ avantage à nous liées
Aujourd’ hui je prend mon stylo pour t’ écrire
Ce que j’ ai du mal à faire ressentir
Tous ces mots écris sur ce poeme
Résume tout simplement que je t ’ aime…

Sorella
 • Pieds Hyphénique: Je Suis Désolé Maman…

  je=ne=sais=pas=par=ou=com=men=cer 9
  ni=mê=me=com=ment=te=par=ler 8
  cest=pour=ca=que=ce=que=jai=à=te=dire 10
  je=pré=fè=re=te=lé=cri=re 8
  en=fai=te=je=vou=drais=mex=cu=ser 9
  pour=toutes=ces=an=nées=ou=je=tai=fait=pleu=rer 11
  tu=mas=don=née=la=vie 6
  mais=en=é=change=tu=as=per=du=ton=ma=ri 11
  cest=dur=de=don=ner=nais=san=ce 8
  quand=on=res=sens=u=ne=tel=le=souf=france 10
  tu=as=du=al=ter=ner=entre=le=rô=le=de=mè=reet=le=rô=le=de=père 18
  ce=la=nà=pas=tou=jours=é=té=une=min=ceaf=faire 12
  car=je=ne=tai=pas=ren=du=la=tache=fa=cile 11
  jai=mê=me=é=té=une=mau=vai=se=fille 10
  jai=sou=vent=tra=hie=ta=con=fi=an=ce 10
  jai=tel=le=ment=hon=te=quand=jy=re=pense 10
  quand=tu=as=eu=tes=pro=blèmes=de=san=té 10
  je=me=sen=tais=si=res=pon=sable=de=ce=qui=é=tait=en=train=de=tar=ri=ver 19
  ja=vais=peur=que=tu=par=tes=re=joindre=pa=pa 11
  et=que=vous=me=lais=siez=toute=seu=leen=bas 10
  ma=man=même=si=je=ne=te=le=dis=pas 10
  si=tu=sa=vais=comme=jai=be=soin=de=toi 10
  faut=dire=quon=man=que=de=com=mu=ni=ca=tion 11
  ce=qui=af=fec=te=beau=coup=nôtre=re=la=tion 11
  jaime=rais=tel=le=ment=que=lon=puis=se=dis=cu=ter 12
  avoir=une=re=la=tion=sei=ne=sans=tou=jours=se=dé=tes=ter 14
  quand=tu=es=ve=nu=me=cher=cher=hier=soir 10
  jé=tait=vrai=ment=é=mue=de=te=re=voir 10
  plus=que=je=nau=rais=pen=ser 7
  car=je=me=di=sais=tel=le=ment=bien=sans=toi=à=mes=cô=tés 15
  mais=quand=dans=la=voi=ture=je=suis=mon=tée 10
  sans=mêmea=voir=eu=le=temps=de=te=par=ler 10
  tu=mas=di=ho=tes=bel=le 7
  et=la=mon=cœur=sest=mis=à=bat=tre=des=ailes 11
  ce=ne=sont=que=quel=ques=mots=de=dou=ceur 10
  mais=qui=en=un=ins=tant=ont=chas=sés=toutes=mes=peurs 12
  ca=ma=fait=tel=le=ment=plai=sir 8
  que=lon=se=re=trouve=a=vec=le=sour=rire 10
  tu=mas=dé=po=sée=jai=fer=mée=la=porte 10
  et=la=je=naie=pu=re=te=nir=mes=lar=mes=qui=é=taient=si=forte 16
  mais=je=ne=te=les=aie=pas=mon=trer 9
  car=jé=tait=heu=reuse=que=tu=ailles=ta=mu=ser 11
  je=suis=conten=te=de=tout=ce=qui=tar=ri=veen=se=moment 13
  choses=que=tu=at=ten=dais=de=puis=si=long=temps 11
  dans=quel=ques=mois=je=vais=dé=mé=na=ger 10
  et=je=sais=que=cette=sé=pa=ra=tion=nous=ai=de=ras=da=van=ta=geà=nous=li=ées 20
  au=jourdhui=je=prend=mon=sty=lo=pour=té=crire 10
  ce=que=jai=du=mal=à=faire=res=sen=tir 10
  tous=ces=mots=é=cris=sur=ce=poeme 8
  ré=su=me=tout=sim=ple=ment=que=je=taime 10

  so=rel=la 3
 • Phonétique : Je Suis Désolé Maman…

  ʒə nə sε pa paʁ u kɔmɑ̃se
  ni mεmə kɔmɑ̃ tə paʁle
  sε puʁ ka kə sə kə ʒε a tə diʁə
  ʒə pʁefεʁə tə lekʁiʁə
  ɑ̃ fεtə ʒə vudʁε mεkskyze
  puʁ tutə sεz- anez- u ʒə tε fε pləʁe
  ty ma dɔne la vi
  mεz- ɑ̃n- eʃɑ̃ʒə ty a pεʁdy tɔ̃ maʁi
  sε dyʁ də dɔne nεsɑ̃sə
  kɑ̃t- ɔ̃ ʁəsɛ̃z- ynə tεllə sufʁɑ̃sə
  ty a dy altεʁne ɑ̃tʁə lə ʁolə də mεʁə e lə ʁolə də pεʁə
  səla na pa tuʒuʁz- ete ynə mɛ̃sə afεʁə
  kaʁ ʒə nə tε pa ʁɑ̃dy la taʃə fasilə
  ʒε mεmə ete ynə movεzə fijə
  ʒε suvɑ̃ tʁai ta kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒε tεllmɑ̃ ɔ̃tə kɑ̃ ʒi ʁəpɑ̃sə
  kɑ̃ ty a y tε pʁɔblεmə də sɑ̃te
  ʒə mə sɑ̃tε si ʁεspɔ̃sablə də sə ki etε ɑ̃ tʁɛ̃ də taʁive
  ʒavε pœʁ kə ty paʁtə- ʁəʒwɛ̃dʁə papa
  e kə vu mə lεsje tutə sələ ɑ̃ ba
  mamɑ̃ mεmə si ʒə nə tə lə di pa
  si ty savε kɔmə ʒε bəzwɛ̃ də twa
  fo diʁə kɔ̃ mɑ̃kə də kɔmynikasjɔ̃
  sə ki afεktə boku notʁə ʁəlasjɔ̃
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ kə lɔ̃ pɥisə diskyte
  avwaʁ ynə ʁəlasjɔ̃ sεnə sɑ̃ tuʒuʁ sə detεste
  kɑ̃ ty ε vəny mə ʃεʁʃe jεʁ swaʁ
  ʒetε vʁεmɑ̃ emɥ də tə ʁəvwaʁ
  plys kə ʒə noʁε pɑ̃se
  kaʁ ʒə mə dizε tεllmɑ̃ bjɛ̃ sɑ̃ twa a mε kote
  mε kɑ̃ dɑ̃ la vwatyʁə ʒə sɥi mɔ̃te
  sɑ̃ mεmə avwaʁ y lə tɑ̃ də tə paʁle
  ty ma di : « o, tε bεllə »
  e la mɔ̃ kœʁ sε miz- a batʁə dεz- εlə
  sə nə sɔ̃ kə kεlk mo də dusœʁ
  mε ki ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ɔ̃ ʃase tutə mε pœʁ
  ka ma fε tεllmɑ̃ plεziʁ
  kə lɔ̃ sə ʁətʁuvə avεk lə suʁʁiʁə
  ty ma depoze, ʒε fεʁme la pɔʁtə
  e la ʒə nε py ʁətəniʁ mε laʁmə- ki etε si fɔʁtə
  mε ʒə nə tə lεz- ε pa mɔ̃tʁe
  kaʁ ʒetε œʁøzə kə ty ajə tamyze
  ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə də tu sə ki taʁivə ɑ̃ sə mɔmɑ̃
  ʃozə kə ty atɑ̃dε dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
  dɑ̃ kεlk mwa ʒə vε demenaʒe
  e ʒə sε kə sεtə sepaʁasjɔ̃ nuz- εdəʁa davɑ̃taʒə a nu lje
  oʒuʁdɥi ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ stilo puʁ tekʁiʁə
  sə kə ʒε dy mal a fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ
  tus sε moz- ekʁi syʁ sə poəmə
  ʁezymə tu sɛ̃pləmɑ̃ kə ʒə tεmə…

  sɔʁεlla
 • Pieds Phonétique : Je Suis Désolé Maman…

  ʒə=nə=sε=pa=paʁ=u=kɔ=mɑ̃=se 9
  ni=mε=mə=kɔ=mɑ̃=tə=paʁ=le 8
  sε=puʁ=ka=kə=sə=kə=ʒε=a=tə=di=ʁə 11
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=tə=le=kʁi=ʁə 8
  ɑ̃=fε=tə=ʒə=vu=dʁε=mεk=sky=ze 9
  puʁ=tu=tə=sε=za=ne=zu=ʒə=tε=fε=plə=ʁe 12
  ty=ma=dɔ=ne=la=vi 6
  mε=zɑ̃=ne=ʃɑ̃=ʒə=ty=a=pεʁ=dy=tɔ̃=ma=ʁi 12
  sε=dyʁ=də=dɔ=ne=nε=sɑ̃=sə 8
  kɑ̃=tɔ̃=ʁə=sɛ̃=zy=nə=tεl=lə=su=fʁɑ̃=sə 11
  ty=a=dy=al=tεʁ=ne=ɑ̃tʁə=lə=ʁo=lə=də=mε=ʁəe=lə=ʁo=lə=də=pεʁə 18
  sə=la=na=pa=tu=ʒuʁ=ze=te=ynə=mɛ̃=sə=afεʁə 12
  kaʁ=ʒə=nə=tε=pa=ʁɑ̃=dy=la=ta=ʃə=fa=silə 12
  ʒε=mε=mə=e=te=y=nə=mo=vε=zə=fi=jə 12
  ʒε=su=vɑ̃=tʁa=i=ta=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  ʒε=tεl=lmɑ̃=ɔ̃=tə=kɑ̃=ʒi=ʁə=pɑ̃=sə 10
  kɑ̃=ty=a=y=tε=pʁɔ=blε=mə=də=sɑ̃=te 11
  ʒə=mə=sɑ̃=tε=si=ʁεs=pɔ̃=sablə=də=sə=ki=e=tε=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ta=ʁi=ve 19
  ʒa=vε=pœʁ=kə=ty=paʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=pa=pa 12
  e=kə=vu=mə=lε=sje=tu=tə=sə=lə=ɑ̃=ba 12
  ma=mɑ̃=mε=mə=si=ʒə=nə=tə=lə=di=pa 11
  si=ty=sa=vε=kɔ=mə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 11
  fo=di=ʁə=kɔ̃=mɑ̃=kə=də=kɔ=my=ni=ka=sjɔ̃ 12
  sə=ki=a=fεk=tə=bo=ku=no=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃ 12
  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=kə=lɔ̃=pɥi=sə=dis=ky=te 12
  a=vwaʁ=ynə=ʁə=la=sjɔ̃=sε=nə=sɑ̃=tu=ʒuʁ=sə=de=tεs=te 15
  kɑ̃=ty=ε=və=ny=mə=ʃεʁ=ʃe=jεʁ=swaʁ 10
  ʒe=tε=vʁε=mɑ̃=emɥ=də=tə=ʁə=vwaʁ 9
  plys=kə=ʒə=no=ʁε=pɑ̃=se 7
  kaʁʒə=mə=di=zε=tεl=lmɑ̃=bjɛ̃=sɑ̃=twa=a=mε=ko=te 13
  mε=kɑ̃=dɑ̃=la=vwa=ty=ʁə=ʒə=sɥi=mɔ̃=te 11
  sɑ̃=mε=mə=a=vwaʁ=y=lə=tɑ̃=də=tə=paʁ=le 12
  ty=ma=di=o=tε=bεl=lə 7
  e=la=mɔ̃=kœʁ=sε=mi=za=ba=tʁə=dε=zε=lə 12
  sə=nə=sɔ̃=kə=kεl=kə=mo=də=du=sœ=ʁə 11
  mε=ki=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ɔ̃=ʃase=tu=tə=mε=pœʁ 12
  ka=ma=fε=tεl=lmɑ̃=plε=ziʁ 7
  kə=lɔ̃=sə=ʁə=tʁu=və=a=vεk=lə=suʁ=ʁi=ʁə 12
  ty=ma=de=po=ze=ʒε=fεʁ=me=la=pɔʁ=tə 11
  e=laʒə=nε=py=ʁə=tə=niʁ=mε=laʁ=mə=ki=e=tε=si=fɔʁtə 15
  mε=ʒə=nə=tə=lε=zε=pa=mɔ̃=tʁe 9
  kaʁ=ʒe=tε=œ=ʁøzə=kə=ty=a=jə=ta=my=ze 12
  ʒə=sɥi=kɔ̃=tɑ̃tə=də=tu=sə=ki=ta=ʁi=vəɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 14
  ʃo=zə=kə=ty=a=tɑ̃=dε=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 12
  dɑ̃=kεl=kə=mwa=ʒə=vε=de=me=na=ʒe 10
  e=ʒə=sεkə=sε=tə=se=pa=ʁa=sjɔ̃=nu=zε=də=ʁa=da=vɑ̃=ta=ʒəa=nu=lje 19
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pʁɑ̃=mɔ̃=sti=lo=puʁ=te=kʁi=ʁə 12
  sə=kə=ʒε=dy=mal=a=fε=ʁə=ʁə=sɑ̃=tiʁ 11
  tus=sε=mo=ze=kʁi=syʁ=sə=po=ə=mə 10
  ʁe=zy=mə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=kə=ʒə=tε=mə 11

  sɔ=ʁεl=la 3

PostScriptum

Pour ma maman que j’ aime je veux lui dire pardon et merci. . . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Pupuce

bravo c un tres beau poeme j espere que les chose iront de mieu en mieu !!!

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Soahar

c tjs aussi BO ce ke tu écri (cpdt attention à l’ortograf !). . . gspr kel a lu ce poM pcq si tu narive pa à lui dir ke tu l’M. . . je pense ke ce poM sera la meilleure autre façon de lui dir !
Amitié,
Soahar xxx

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Aquhydro

lol, suis sans doute trop sensible, mé sa ma rapeler d choses (moins dures sans doutes) et sa ma mi les larmes aux yeux. . .
C’est un espoir d’éden qui se dégage de tes poémes, crian de cet réalité si concréte que l’on s’y cogne le plus souvent le coeur.

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Sorella

merci a toi pupuce et merci beaucoup a toi soahar

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Sorella

merci beaucoup aquhydro je vois que tu es revenu de vacances merci

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Sorella

merci beaucoup aquhydro je vois que tu es revenu de vacances merci

Auteur de Poésie
03/09/2004 00:00Trenoyas

Je suis emue de ce poeme car je ressens l’amour que tu porte a ta mere
et elle peut etre fiere de d’avoir une fille aussi doué en vers. . .

Auteur de Poésie
14/09/2004 00:00Yoko Kurama

ah, les meres. . . les parents surtout. . . On leur dit merci, pardon. . . tous pleins de mot comme ca. . .
Mais que ferions nous sans nos parents ???
Bizoo

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00José Azevedo

Merveilleux poème et ce pardon à ta mère très touchant!. .
Les mères pardonnent toujours même si elles souffrent.
Bravo Sorella
José

Auteur de Poésie
10/02/2005 00:00Rêve Éveiller

j’adore ton poème!!il est trop beau!
j’espere que tu la montrer a ta mere!!
bravo ces très émouvant! 😉