Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Deborah

Poème Voyage
Publié le 02/01/2012 18:18

L'écrit contient 375 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : St Just

Deborah


Deborah

Alors qu’étant au loin, je fis sa connaissance,
A l’aide d’internet, peu après je convins,
Qu’il me fallait partir, sur l’avis de devins,
Qui me dirent voilà : rejoins la donc en France.
Je n’avais pas un sou pour payer mon voyage,
Aussi, pas trop de choix et même un seul moyen,
Ce fût là le conseil donné par le doyen,
Qui par tous respecté, dirigeait le village :
Va traîner sur le port, et lorsque la nuit tombe,
Repère un bon bateau et glisse-toi à bord,
Trouve-toi un endroit pour te cacher d’abord,
Profite du moment où le guetteur succombe,
Au sommeil, et agis comme les scélérats,
Préparant un complot, sans un bruit, comme une ombre,
Il te faut te planquer dans le coin le plus sombre,
Une cale isolée pour être en de beaux rats !
C’est donc ce que je fis, et ce fût sans encombre,
Que je parvins ainsi aux soutes d’un rafiot,
Et pendant quinze jours, je me fis tout petiot,
Rusant, pour n’être vu et donc fuyant le nombre.
C’est ainsi qu’un beau jour, je parvins à Marseille,
Et m’échappais du port quand à la nuit tombée,
L’activité cessa, comme à la dérobée,
C’était comme un grand pas, mais j’étais sans oseille !
C ’est alors que je vins sur les rives du Rhône,
Je vous tais les détails et les péripéties,
J’en savais la teneur puisque les prophéties,
M’en avaient averti, les dangers, je ne prône.
Et là, un marinier, à qui je me confiais,
M’invita à monter à bord se sa péniche,
Il allait sur Lyon, une ville fétiche,
Qui m’évita le stop, risqué, je m’en défiais !
Comme il n’allait plus loin, c’est un de ses collègues,
Qui partait sur Paris, avec son chargement,
Qui m’offrit le trajet, et ce sans changement.
Je leur en sais gré et à vie je leur lègue,
Mes meilleures pensées et leur redis merci,
C’est ainsi mes amis, que je vins prés de celle,
Qui me faisait rêver, celle qui m’ensorcelle,
Et pour qui j’ai écrit ces quelques mots : voici !St Just (Joël Gauthier) 2008
 • Pieds Hyphénique: Deborah

  1
  de=bo=rah 3

  a=lors=qué=tant=au=loin=je=fis=sa=con=nais=sance 12
  a=lai=de=din=ter=net=peu=a=près=je=con=vins 12
  quil=me=fal=lait=par=tir=sur=la=vis=de=de=vins 12
  qui=me=di=rent=voi=là=re=joins=la=donc=en=france 12
  je=na=vais=pas=un=sou=pour=payer=mon=voy=a=ge 12
  aus=si=pas=trop=de=choix=et=mê=me=un=seul=moyen 12
  ce=fût=là=le=con=seil=don=né=par=le=doyen 11
  qui=par=tous=res=pec=té=di=ri=geait=le=vil=lage 12
  va=traî=ner=sur=le=port=et=lors=que=la=nuit=tombe 12
  re=père=un=bon=ba=teau=et=glis=se=toi=à=bord 12
  trou=ve=toi=un=en=droit=pour=te=ca=cher=da=bord 12
  pro=fi=te=du=mo=ment=où=le=guet=teur=suc=combe 12
  au=som=meil=et=a=gis=comme=les=s=cé=lé=rats 12
  pré=pa=rant=un=com=plot=sans=un=bruit=commeu=ne=ombre 12
  il=te=faut=te=plan=quer=dans=le=coin=le=plus=sombre 12
  une=ca=le=i=so=lée=pour=ê=treen=de=beaux=rats 12
  cest=donc=ce=que=je=fis=et=ce=fût=sans=en=combre 12
  que=je=par=vins=ain=si=aux=sou=tes=dun=ra=fiot 12
  et=pen=dant=quin=ze=jours=je=me=fis=tout=pe=tiot 12
  ru=sant=pour=nêtre=vu=et=donc=fu=y=ant=le=nombre 12
  cest=ain=si=quun=beau=jour=je=par=vins=à=mar=seille 12
  et=mé=chap=pais=du=port=quand=à=la=nuit=tom=bée 12
  lac=ti=vi=té=ces=sa=comme=à=la=dé=ro=bée 12
  cé=tait=comme=un=grand=pas=mais=jé=tais=sans=o=seille 12
  cest=a=lors=que=je=vins=sur=les=ri=ves=du=rhône 12
  je=vous=tais=les=dé=tails=et=les=pé=ri=pé=ties 12
  jen=sa=vais=la=te=neur=puis=que=les=pro=phé=ties 12
  men=a=vaient=a=ver=ti=les=dan=gers=je=ne=prône 12
  et=là=un=ma=ri=nier=à=qui=je=me=con=fiais 12
  min=vi=ta=à=mon=ter=à=bord=se=sa=pé=niche 12
  il=al=lait=sur=lyon=u=ne=vil=le=fé=ti=che 12
  qui=mé=vi=ta=le=stop=ris=qué=je=men=dé=fiais 12
  comme=il=nal=lait=plus=loin=cest=un=de=ses=col=lè=gues 13
  qui=par=tait=sur=pa=ris=a=vec=son=char=ge=ment 12
  qui=mof=frit=le=tra=jet=et=ce=sans=chan=ge=ment 12
  je=leur=en=sais=gré=et=à=vie=je=leur=lè=gue 12
  mes=meil=leu=res=pen=sées=et=leur=re=dis=mer=ci 12
  cest=ain=si=mes=a=mis=que=je=vins=prés=de=cel=le 13
  qui=me=fai=sait=rê=ver=cel=le=qui=men=sor=cel=le 13
  et=pour=qui=jai=é=crit=ces=quel=ques=mots=voi=ci 12

  1

  s=t=just=joël=gau=thi=er=deux=mil=le=hu=it 12
 • Phonétique : Deborah


  dəbɔʁa

  alɔʁ ketɑ̃ o lwɛ̃, ʒə fi sa kɔnεsɑ̃sə,
  a lεdə dɛ̃tεʁnεt, pø apʁε ʒə kɔ̃vɛ̃,
  kil mə falε paʁtiʁ, syʁ lavi də dəvɛ̃,
  ki mə diʁe vwala : ʁəʒwɛ̃ la dɔ̃k ɑ̃ fʁɑ̃sə.
  ʒə navε pa œ̃ su puʁ pεje mɔ̃ vwajaʒə,
  osi, pa tʁo də ʃwa e mεmə œ̃ səl mwajɛ̃,
  sə fy la lə kɔ̃sεj dɔne paʁ lə dwajɛ̃,
  ki paʁ tus ʁεspεkte, diʁiʒε lə vilaʒə :
  va tʁεne syʁ lə pɔʁ, e lɔʁskə la nɥi tɔ̃bə,
  ʁəpεʁə œ̃ bɔ̃ bato e ɡlisə twa a bɔʁ,
  tʁuvə twa œ̃n- ɑ̃dʁwa puʁ tə kaʃe dabɔʁ,
  pʁɔfitə dy mɔmɑ̃ u lə ɡεtœʁ sykɔ̃bə,
  o sɔmεj, e aʒi kɔmə lε seleʁa,
  pʁepaʁɑ̃ œ̃ kɔ̃plo, sɑ̃z- œ̃ bʁɥi, kɔmə ynə ɔ̃bʁə,
  il tə fo tə plɑ̃ke dɑ̃ lə kwɛ̃ lə plys sɔ̃bʁə,
  ynə kalə izɔle puʁ εtʁə ɑ̃ də bo ʁa !
  sε dɔ̃k sə kə ʒə fi, e sə fy sɑ̃z- ɑ̃kɔ̃bʁə,
  kə ʒə paʁvɛ̃z- ɛ̃si o sutə dœ̃ ʁafjo,
  e pɑ̃dɑ̃ kɛ̃zə ʒuʁ, ʒə mə fi tu pəsjo,
  ʁyzɑ̃, puʁ nεtʁə vy e dɔ̃k fyiɑ̃ lə nɔ̃bʁə.
  sεt- ɛ̃si kœ̃ bo ʒuʁ, ʒə paʁvɛ̃z- a maʁsεjə,
  e meʃapε dy pɔʁ kɑ̃t- a la nɥi tɔ̃be,
  laktivite sesa, kɔmə a la deʁɔbe,
  setε kɔmə œ̃ ɡʁɑ̃ pa, mε ʒetε sɑ̃z- ozεjə !
  sεt- alɔʁ kə ʒə vɛ̃ syʁ lε ʁivə dy ʁonə,
  ʒə vu tε lε detajz- e lε peʁipeti,
  ʒɑ̃ savε la tənœʁ pɥiskə lε pʁɔfeti,
  mɑ̃n- avε avεʁti, lε dɑ̃ʒe, ʒə nə pʁonə.
  e la, œ̃ maʁinje, a ki ʒə mə kɔ̃fjε,
  mɛ̃vita a mɔ̃te a bɔʁ sə sa peniʃə,
  il alε syʁ liɔ̃, ynə vilə fetiʃə,
  ki mevita lə stɔp, ʁiske, ʒə mɑ̃ defjε !
  kɔmə il nalε plys lwɛ̃, sεt- œ̃ də sε kɔlεɡ,
  ki paʁtε syʁ paʁi, avεk sɔ̃ ʃaʁʒəmɑ̃,
  ki mɔfʁi lə tʁaʒε, e sə sɑ̃ ʃɑ̃ʒəmɑ̃.
  ʒə lœʁ ɑ̃ sε ɡʁe e a vi ʒə lœʁ lεɡ,
  mε mεjəʁə pɑ̃sez- e lœʁ ʁədi mεʁsi,
  sεt- ɛ̃si mεz- ami, kə ʒə vɛ̃ pʁe də sεllə,
  ki mə fəzε ʁεve, sεllə ki mɑ̃sɔʁsεllə,
  e puʁ ki ʒε ekʁi sε kεlk mo : vwasi !  εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) dø milə ɥit
 • Pieds Phonétique : Deborah

  1
  də=bɔ=ʁa 3

  a=lɔʁ=ke=tɑ̃=o=lwɛ̃=ʒə=fi=sa=kɔ=nε=sɑ̃sə 12
  a=lε=də=dɛ̃=tεʁ=nεt=pø=a=pʁε=ʒə=kɔ̃=vɛ̃ 12
  kil=mə=fa=lε=paʁ=tiʁ=syʁ=la=vi=də=də=vɛ̃ 12
  ki=mə=di=ʁe=vwa=la=ʁə=ʒwɛ̃=la=dɔ̃k=ɑ̃=fʁɑ̃sə 12
  ʒə=na=vε=pa=œ̃=su=puʁ=pε=je=mɔ̃=vwa=jaʒə 12
  o=si=pa=tʁodə=ʃwa=e=mε=mə=œ̃=səl=mwa=jɛ̃ 12
  sə=fy=la=lə=kɔ̃=sεj=dɔ=ne=paʁ=lə=dwa=jɛ̃ 12
  ki=paʁ=tus=ʁεs=pεk=te=di=ʁi=ʒε=lə=vi=laʒə 12
  va=tʁε=ne=syʁ=lə=pɔʁ=e=lɔʁ=skə=la=nɥi=tɔ̃bə 12
  ʁə=pεʁə=œ̃=bɔ̃=ba=to=e=ɡli=sə=twa=a=bɔʁ 12
  tʁu=və=twa=œ̃=nɑ̃=dʁwa=puʁ=tə=ka=ʃe=da=bɔʁ 12
  pʁɔ=fi=tə=dy=mɔ=mɑ̃=u=lə=ɡε=tœʁ=sy=kɔ̃bə 12
  o=sɔ=mεj=e=a=ʒi=kɔ=mə=lε=se=le=ʁa 12
  pʁe=pa=ʁɑ̃=œ̃=kɔ̃=plo=sɑ̃=zœ̃=bʁɥi=kɔməy=nə=ɔ̃bʁə 12
  il=tə=fo=tə=plɑ̃=ke=dɑ̃=lə=kwɛ̃=lə=plys=sɔ̃bʁə 12
  ynə=ka=lə=i=zɔ=le=puʁ=ε=tʁəɑ̃=də=bo=ʁa 12
  sε=dɔ̃k=sə=kə=ʒə=fi=e=sə=fy=sɑ̃=zɑ̃=kɔ̃bʁə 12
  kə=ʒə=paʁ=vɛ̃=zɛ̃=si=o=su=tə=dœ̃=ʁa=fjo 12
  e=pɑ̃=dɑ̃=kɛ̃=zə=ʒuʁ=ʒə=mə=fi=tu=pə=sjo 12
  ʁy=zɑ̃=puʁ=nεtʁə=vy=e=dɔ̃k=fy=i=ɑ̃=lə=nɔ̃bʁə 12
  sε=tɛ̃=si=kœ̃=bo=ʒuʁ=ʒə=paʁ=vɛ̃=za=maʁ=sεjə 12
  e=me=ʃa=pε=dy=pɔʁ=kɑ̃=ta=la=nɥi=tɔ̃=be 12
  lak=ti=vi=te=se=sa=kɔmə=a=la=de=ʁɔ=be 12
  se=tε=kɔmə=œ̃=ɡʁɑ̃=pa=mε=ʒe=tε=sɑ̃=zo=zεjə 12
  sε=ta=lɔʁ=kə=ʒə=vɛ̃=syʁ=lε=ʁi=və=dy=ʁonə 12
  ʒə=vu=tε=lε=de=taj=ze=lε=pe=ʁi=pe=ti 12
  ʒɑ̃=sa=vε=la=tə=nœʁ=pɥis=kə=lε=pʁɔ=fe=ti 12
  mɑ̃=na=vε=a=vεʁ=ti=lε=dɑ̃=ʒe=ʒə=nə=pʁonə 12
  e=la=œ̃=ma=ʁi=nje=a=ki=ʒə=mə=kɔ̃=fjε 12
  mɛ̃=vi=ta=a=mɔ̃=te=a=bɔʁ=sə=sa=pe=niʃə 12
  il=a=lε=syʁ=li=ɔ̃=y=nə=vi=lə=fe=tiʃə 12
  ki=me=vi=ta=lə=stɔp=ʁis=ke=ʒə=mɑ̃=de=fjε 12
  kɔmə=il=na=lε=plys=lwɛ̃=sε=tœ̃=də=sε=kɔ=lεɡ 12
  ki=paʁ=tε=syʁ=pa=ʁi=a=vεk=sɔ̃=ʃaʁ=ʒə=mɑ̃ 12
  ki=mɔ=fʁi=lə=tʁa=ʒε=e=sə=sɑ̃=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃ 12
  ʒə=lœ=ʁə=ɑ̃=sε=ɡʁe=e=a=vi=ʒə=lœʁ=lεɡ 12
  mε=mε=jə=ʁə=pɑ̃=se=ze=lœʁ=ʁə=di=mεʁ=si 12
  sε=tɛ̃=si=mε=za=mikə=ʒə=vɛ̃=pʁe=də=sεl=lə 12
  kimə=fə=zε=ʁε=ve=sεl=lə=ki=mɑ̃=sɔʁ=sεl=lə 12
  e=puʁ=ki=ʒε=e=kʁi=sε=kεl=kə=mo=vwa=si 12

  1

  εsə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ=dø=mi=lə=ɥ=it 12

PostScriptum

Question posée sur yahoo Q/R par le pseudo Deborah en 2008 :
Merci Vous pouvez me faire un poème SVP ?
Bonjour,
Pouvez-vous me montrer vos talents de poète en m’écrivant un poème d’au moins 20, 25 vers sur le thème d’un objet permettant de voyager (de préférence un bateau, une barque, une gondole… )
Après j’en ferais un calligramme.
Merci de vos réponses et bonne journée !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/01/2012 21:58Jade

joli voyage laissant rêveur
cordialement

jade