Poeme : Chaud Ballon

A Propos du Poeme

Foot.

Chaud Ballon

Nation de sable et de caillasse
Construite par les immigrés
Fierté des mondes arabes
Qatar un micro - état gazier
Est indépendant depuis 1 971
Doha était un gros village
Est devenu capitale tentacule.
Famille régnante depuis 1 878 Al -Thani.

Petit voyage
Au drapeau « bordeaux »
Thobe robe aérienne
Paris Doha 5 800 kms
Course des faucons.
The Perle
13 îles superficielles
Pays 7 municipalités
Confetti du Golfe
Politique Moyen-Orient.

Sang bédouin.
L ’ âme du Qatari
Est en 3 générations
Du chameau à la porche
Terre crue, Palais de marbre.
« Celui qui ne reconnaît pas
Son passé n ’ a pas de futur »
L ’ eau verte des golfes
Au paysage des dunes.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Chaud Ballon

  na=ti=on=de=sable=et=de=caillasse 8
  construi=te=par=les=im=mi=grés 7
  fier=té=des=mon=des=a=ra=bes 8
  qa=tar=un=mi=cro=é=tat=ga=zier 9
  est=in=dépen=dant=de=puis=mille=neuf=cent=soixan=teet=onze 12
  do=ha=é=tait=un=gros=vil=lage 8
  est=de=ve=nu=ca=pi=tale=ten=ta=cule 10
  fa=mille=ré=gnante=de=puis=mille=hu=it=cent=soixante=dix=hu=it=al=tha=ni 17

  pe=tit=voy=a=ge 5
  au=dra=peau=bor=deaux 5
  tho=be=ro=be=aé=rien=ne 7
  pa=ris=do=ha=cinq=mille=hu=it=cents=k=m=s 12
  cour=se=des=fau=cons 5
  the=per=le 3
  trei=ze=î=les=su=per=fi=cielles 8
  pa=ys=sept=mu=ni=ci=pa=li=tés 9
  confet=ti=du=go=lfe 5
  po=li=ti=que=moyen=o=rient 7

  sang=bé=douin 3
  lâ=me=du=qa=ta=ri 6
  est=en=trois=gé=né=ra=ti=ons 8
  du=cha=meau=à=la=por=che 7
  ter=re=crue=pa=lais=de=ma=rbre 8
  ce=lui=qui=ne=re=con=naît=pas 9
  son=pas=sé=na=pas=de=fu=tur 8
  leau=ver=te=des=go=lfes 6
  au=pa=y=sa=ge=des=du=nes 8
 • Phonétique : Chaud Ballon

  nasjɔ̃ də sablə e də kajasə
  kɔ̃stʁɥitə paʁ lεz- imiɡʁe
  fjεʁte dε mɔ̃dəz- aʁabə
  kataʁ œ̃ mikʁo eta ɡazje
  εt- ɛ̃depɑ̃dɑ̃ dəpɥi milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə
  dɔa etε œ̃ ɡʁo vilaʒə
  ε dəvəny kapitalə tɑ̃takylə.
  famijə ʁeɲɑ̃tə dəpɥi milə ɥi sɑ̃ swasɑ̃tə diz- ɥit al tani.

  pəti vwajaʒə
  o dʁapo « bɔʁdoks »
  tɔbə ʁɔbə aeʁjεnə
  paʁi dɔa sɛ̃k milə ɥi sɑ̃ ka εm εs
  kuʁsə dε fokɔ̃.
  tə pεʁlə
  tʁεzə ilə sypεʁfisjεllə
  pεi sεt mynisipalite
  kɔ̃fεti dy ɡɔlfə
  pɔlitikə mwajɛ̃ ɔʁje.

  sɑ̃ beduɛ̃.
  lamə dy kataʁi
  εt- ɑ̃ tʁwa ʒeneʁasjɔ̃
  dy ʃamo a la pɔʁʃə
  teʁə kʁy, palε də maʁbʁə.
  « səlɥi ki nə ʁəkɔnε pa
  sɔ̃ pase na pa də fytyʁ »
  lo vεʁtə dε ɡɔlfə
  o pεizaʒə dε dynə.
 • Syllabes Phonétique : Chaud Ballon

  na=sjɔ̃=də=sablə=e=də=ka=jasə 8
  kɔ̃s=tʁɥ=tə=paʁ=lε=zi=mi=ɡʁe 8
  fjεʁ=te=dε=mɔ̃=də=za=ʁa=bə 8
  ka=taʁ=œ̃=mi=kʁo=e=ta=ɡa=zje 9
  ε=tɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃=dəp=ɥimilə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃zə 13
  dɔ=a=e=tε=œ̃=ɡʁo=vi=laʒə 8
  εdə=və=ny=ka=pi=talə=tɑ̃=takylə 8
  fa=mi=jə=ʁe=ɲɑ̃tə=dəp=ɥimilə=ɥi=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=diz=ɥ=it=al=ta=ni 18

  pə=ti=vwa=ja=ʒə 5
  o=dʁa=po=bɔʁ=doks 5
  tɔ=bə=ʁɔ=bə=a=e=ʁjε=nə 8
  pa=ʁi=dɔ=a=sɛ̃k=milə=ɥi=sɑ̃=ka=εm=εsə 11
  kuʁ=sə=dε=fo=kɔ̃ 5
  tə=pεʁ=lə 3
  tʁεzə=i=lə=sy=pεʁ=fi=sjεl=lə 8
  pε=i=sεt=my=ni=si=pa=li=te 9
  kɔ̃=fε=ti=dy=ɡɔl=fə 6
  pɔ=li=ti=kə=mwa=jɛ̃=ɔ=ʁje 8

  sɑ̃=be=du=ɛ̃ 4
  la=mə=dy=ka=ta=ʁi 6
  ε=tɑ̃=tʁwa=ʒe=ne=ʁa=s=jɔ̃ 8
  dy=ʃa=mo=a=la=pɔʁ=ʃə 7
  te=ʁə=kʁy=pa=lε=də=maʁ=bʁə 8
  səl=ɥi=kinə=ʁə=kɔ=nε=pa 8
  sɔ̃=pa=se=na=pa=də=fy=tyʁ 8
  lo=vεʁ=tə=dε=ɡɔl=fə 6
  o=pε=i=za=ʒə=dε=dy=nə 8

PostScriptum

Foot.

Historique des Modifications

22/11/2022 17:13
22/11/2022 17:11

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/11/2022 18:47Guy

BIEN DIT