Poeme-France : Lecture Écrit Haine

Slam : Voyage Au Centre De La Terre

Slam Haine
Publié le 02/06/2008 16:12

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Sweet Dark Soul

Voyage Au Centre De La Terre

Trotte, trotte dans ma tête
Ta marche fera de moi ta girouette
Jouette, rouette, infâme dînette
Tape, tape durement, vas-y éclate
Tape, tape, éclate ce sang noirâtre
Démesure, trip à l’air, je crache ta haine
Je crache ma haine, assez, assez de toute cette merde.
Démesure mesure toujours dans ton mur
Rage inconciliable, inconcevable
Rage d’amour, rage qui ne tourne les pages
Tape, tape marche et arrache
Egoïsme, main mise, culpabilité
Des mots pour toi qui te font sonner
Je hais, j’ai mal et ça tu ne le blâmes
Hurle, détruit, toi, moi tout ce que tu vois
Hurle, détruit, qui en voudra plus que toi
Hurle, détruit, là on n’existe pas
Jamais, j’en peux plu de te savoir attaquer
Attaque, m’attaque, j’attaque et tu remets
Bordel à quand combien faudra t’il que ça saigne
Blême haine vaine, cogne ma tête, vise mes jambes
Arrache moi la peau, les dents, mes mots
Je suis à court, j’ai tout vidé, je cherche ma route

Et tu me cloues
 • Pieds Hyphénique: Voyage Au Centre De La Terre

  trot=te=trot=te=dans=ma=tê=te 8
  ta=mar=che=fe=ra=de=moi=ta=gi=rouet=te 11
  jouet=te=rouet=te=in=fâ=me=dî=net=te 10
  ta=pe=ta=pe=du=re=ment=vas=y=é=cla=te 12
  ta=pe=ta=pe=é=clate=ce=sang=noi=râtre 10
  déme=su=re=trip=à=lair=je=cra=che=ta=haine 11
  je=crache=ma=hai=ne=as=sez=as=sez=de=tou=te=cet=te=merde 15
  déme=su=re=me=su=re=tou=jours=dans=ton=mur 11
  ra=ge=in=con=ci=liable=in=con=ce=vable 10
  rage=da=mour=ra=ge=qui=ne=tour=ne=les=pages 11
  ta=pe=ta=pe=mar=che=et=ar=ra=che 10
  egoïs=me=main=mi=se=cul=pa=bi=li=té 10
  des=mots=pour=toi=qui=te=font=son=ner 9
  je=hais=jai=mal=et=ça=tu=ne=le=blâmes 10
  hur=le=dé=truit=toi=moi=tout=ce=que=tu=vois 11
  hur=le=dé=truit=qui=en=vou=dra=plus=que=toi 11
  hur=le=dé=truit=là=on=nexis=te=pas 9
  ja=mais=jen=peux=plu=de=te=sa=voir=at=ta=quer 12
  at=ta=que=mat=ta=que=jat=ta=queet=tu=re=mets 12
  bor=del=à=quand=com=bien=fau=dra=til=que=ça=saigne 12
  blême=hai=ne=vai=ne=cogne=ma=tê=te=vi=se=mes=jambes 13
  ar=ra=che=moi=la=peau=les=dents=mes=mots 10
  je=suis=à=court=jai=tout=vi=dé=je=cherche=ma=route 12

  et=tu=me=cloues 4
 • Phonétique : Voyage Au Centre De La Terre

  tʁɔtə, tʁɔtə dɑ̃ ma tεtə
  ta maʁʃə fəʁa də mwa ta ʒiʁuεtə
  ʒuεtə, ʁuεtə, ɛ̃famə dinεtə
  tapə, tapə dyʁəmɑ̃, va i eklatə
  tapə, tapə, eklatə sə sɑ̃ nwaʁatʁə
  deməzyʁə, tʁip a lεʁ, ʒə kʁaʃə ta-εnə
  ʒə kʁaʃə ma-εnə, ase, ase də tutə sεtə mεʁdə.
  deməzyʁə məzyʁə tuʒuʁ dɑ̃ tɔ̃ myʁ
  ʁaʒə ɛ̃kɔ̃siljablə, ɛ̃kɔ̃səvablə
  ʁaʒə damuʁ, ʁaʒə ki nə tuʁnə lε paʒə
  tapə, tapə maʁʃə e aʁaʃə
  əɡɔismə, mɛ̃ mizə, kylpabilite
  dε mo puʁ twa ki tə fɔ̃ sɔne
  ʒə-ε, ʒε mal e sa ty nə lə blamə
  yʁlə, detʁɥi, twa, mwa tu sə kə ty vwa
  yʁlə, detʁɥi, ki ɑ̃ vudʁa plys kə twa
  yʁlə, detʁɥi, la ɔ̃ nεɡzistə pa
  ʒamε, ʒɑ̃ pø ply də tə savwaʁ atake
  atakə, matakə, ʒatakə e ty ʁəmε
  bɔʁdεl a kɑ̃ kɔ̃bjɛ̃ fodʁa til kə sa sεɲə
  blεmə-εnə vεnə, kɔɲə ma tεtə, vizə mε ʒɑ̃bə
  aʁaʃə mwa la po, lε dɑ̃, mε mo
  ʒə sɥiz- a kuʁ, ʒε tu vide, ʒə ʃεʁʃə ma ʁutə

  e ty mə klu
 • Pieds Phonétique : Voyage Au Centre De La Terre

  tʁɔ=tə=tʁɔ=tə=dɑ̃=ma=tε=tə 8
  ta=maʁ=ʃə=fə=ʁa=də=mwa=ta=ʒi=ʁu=ε=tə 12
  ʒu=ε=tə=ʁu=ε=tə=ɛ̃=fa=mə=di=nε=tə 12
  ta=pə=ta=pə=dy=ʁə=mɑ̃=va=i=e=kla=tə 12
  ta=pə=ta=pə=e=kla=tə=sə=sɑ̃=nwa=ʁa=tʁə 12
  de=mə=zy=ʁə=tʁip=a=lεʁ=ʒə=kʁa=ʃə=ta-εnə 12
  ʒə=kʁaʃə=ma-ε=nə=a=se=a=se=də=tu=tə=sε=tə=mεʁdə 15
  de=mə=zy=ʁə=mə=zy=ʁə=tu=ʒuʁ=dɑ̃=tɔ̃=myʁ 12
  ʁa=ʒə=ɛ̃=kɔ̃=si=lja=blə=ɛ̃=kɔ̃=sə=va=blə 12
  ʁa=ʒə=da=muʁ=ʁa=ʒə=ki=nə=tuʁ=nə=lε=paʒə 12
  ta=pə=ta=pə=maʁ=ʃə=e=a=ʁa=ʃə 10
  ə=ɡɔ=is=mə=mɛ̃=mi=zə=kyl=pa=bi=li=te 12
  dε=mo=puʁ=twa=ki=tə=fɔ̃=sɔ=ne 9
  ʒə-ε=ʒε=mal=e=sa=ty=nə=lə=bla=mə 11
  yʁ=lə=det=ʁɥi=twa=mwa=tu=sə=kə=ty=vwa 11
  yʁ=lə=det=ʁɥi=ki=ɑ̃=vu=dʁa=plys=kə=twa 11
  yʁ=lə=det=ʁɥi=la=ɔ̃=nεɡ=zis=tə=pa 10
  ʒa=mε=ʒɑ̃=pø=ply=də=tə=sa=vwaʁ=a=ta=ke 12
  a=takə=ma=ta=kə=ʒa=ta=kə=e=ty=ʁə=mε 12
  bɔʁ=dεl=a=kɑ̃=kɔ̃=bjɛ̃=fo=dʁa=til=kə=sa=sεɲə 12
  blε=mə-εnə=vε=nə=kɔ=ɲə=ma=tε=tə=vi=zə=mε=ʒɑ̃bə 14
  a=ʁa=ʃə=mwa=la=po=lε=dɑ̃=mε=mo 10
  ʒə=sɥi=za=kuʁ=ʒε=tu=vi=de=ʒə=ʃεʁʃə=ma=ʁutə 12

  e=ty=mə=klu 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2011 17:52Lemmiath

C’est un poème qui mérite un petit mot d’explication.