Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Sais…

Poème Amour
Publié le 03/10/2006 04:09

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sweetdream

Tu Sais…

Tu sais, l’ange de mes rêves et cette mélodie
Qui fredonne des airs de douceur mélancolique
N’ait nul autre que toi, cette aurore qui t’éblouies
Devant mes yeux tel un rayon enflammé a ma poursuite

Tu sais, ce léger sourire reflétant tant de bonheur
Qui se contredit parfois mais revient devant ta splendeur
A connu son existence par ton regard de mille et une étoiles
Un ciel si profond de gris et ou s’y perd même les champs royals

Tu sais, ce feu vaste et brûlant qui demeure en mon être
Réchauffant en entier mon âme d’une puissance évanouissante
Scintille que pour ce visage qui m’éclaire, tu es mon soleil
Cette voie vers laquelle s’entremêlent des lumières troublantes

Tu sais, si mon cœur connait la chance d’être amoureux
Et frappe d’une folie par ses battements de tambours
Il te murmurre chaque fois un « je t’aime » chaleureux
Sur tes lèvres, ou les miennes voyagent sans aller retour
 • Pieds Hyphénique: Tu Sais…

  tu=sais=lan=ge=de=mes=rê=ves=et=cet=te=mé=lo=die 14
  qui=fre=don=ne=des=airs=de=dou=ceur=mé=lan=co=lique 13
  nait=nul=au=tre=que=toi=cet=te=au=ro=re=qui=té=blouies 14
  de=vant=mes=yeux=tel=un=rayon=en=flam=mé=a=ma=pour=suite 14

  tu=sais=ce=lé=ger=sou=rire=re=flé=tant=tant=de=bon=heur 14
  qui=se=contre=dit=par=fois=mais=re=vient=de=vant=ta=splen=deur 14
  a=con=nu=son=existen=ce=par=ton=re=gard=de=milleet=u=ne=é=toiles 16
  un=ciel=si=pro=fond=de=gris=et=ou=sy=perd=même=les=champs=royals 15

  tu=sais=ce=feu=vasteet=brû=lant=qui=de=meu=re=en=mon=être 14
  ré=chauf=fant=en=en=tier=mon=â=me=dune=puis=san=ceé=va=nouis=sante 16
  scin=tille=que=pour=ce=vi=sage=qui=mé=clai=re=tu=es=mon=so=leil 16
  cette=voie=vers=la=quel=le=sen=tre=mê=lent=des=lu=miè=res=trou=blantes 16

  tu=sais=si=mon=cœur=con=nait=la=chance=dê=tre=a=mou=reux 14
  et=frap=pe=dune=fo=lie=par=ses=bat=te=ments=de=tam=bours 14
  il=te=mur=mur=re=cha=que=fois=un=je=taime=cha=leu=reux 14
  sur=tes=lè=vres=ou=les=miennes=voya=gent=sans=al=ler=re=tour 14
 • Phonétique : Tu Sais…

  ty sε, lɑ̃ʒə də mε ʁεvəz- e sεtə melɔdi
  ki fʁədɔnə dεz- εʁ də dusœʁ melɑ̃kɔlikə
  nε nyl otʁə kə twa, sεtə oʁɔʁə ki teblui
  dəvɑ̃ mεz- iø tεl œ̃ ʁεjɔ̃ ɑ̃flame a ma puʁsɥitə

  ty sε, sə leʒe suʁiʁə ʁəfletɑ̃ tɑ̃ də bɔnœʁ
  ki sə kɔ̃tʁədi paʁfwa mε ʁəvjɛ̃ dəvɑ̃ ta splɑ̃dœʁ
  a kɔny sɔ̃n- εɡzistɑ̃sə paʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ də milə e ynə etwalə
  œ̃ sjεl si pʁɔfɔ̃ də ɡʁiz- e u si pεʁ mεmə lε ʃɑ̃ ʁwajal

  ty sε, sə fø vastə e bʁylɑ̃ ki dəməʁə ɑ̃ mɔ̃n- εtʁə
  ʁeʃofɑ̃ ɑ̃n- ɑ̃tje mɔ̃n- amə dynə pɥisɑ̃sə evanuisɑ̃tə
  sɛ̃tijə kə puʁ sə vizaʒə ki meklεʁə, ty ε mɔ̃ sɔlεj
  sεtə vwa vεʁ lakεllə sɑ̃tʁəmεle dε lymjεʁə tʁublɑ̃tə

  ty sε, si mɔ̃ kœʁ kɔnε la ʃɑ̃sə dεtʁə amuʁø
  e fʁapə dynə fɔli paʁ sε batəmɑ̃ də tɑ̃buʁ
  il tə myʁmyʁə ʃakə fwaz- yn « ʒə tεmə » ʃaləʁø
  syʁ tε lεvʁə, u lε mjεnə vwajaʒe sɑ̃z- ale ʁətuʁ
 • Pieds Phonétique : Tu Sais…

  ty=sε=lɑ̃=ʒə=də=mε=ʁε=və=ze=sε=tə=me=lɔ=di 14
  ki=fʁə=dɔ=nə=dε=zεʁdə=du=sœʁ=me=lɑ̃=kɔ=likə 12
  nε=nyl=o=tʁə=kə=twa=sεtə=o=ʁɔ=ʁə=ki=te=blu=i 14
  də=vɑ̃=mε=ziø=tεl=œ̃=ʁε=jɔ̃=ɑ̃=fla=me=a=ma=puʁ=sɥitə 15

  ty=sε=sə=le=ʒe=su=ʁiʁə=ʁə=fle=tɑ̃=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ 14
  kisə=kɔ̃=tʁə=di=paʁ=fwa=mε=ʁə=vjɛ̃=də=vɑ̃=ta=splɑ̃=dœʁ 14
  a=kɔ=ny=sɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə=paʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=də=mi=ləe=y=nə=e=twalə 18
  œ̃=sjεl=si=pʁɔ=fɔ̃də=ɡʁi=ze=u=si=pεʁ=mε=mə=lε=ʃɑ̃=ʁwa=jal 16

  ty=sε=sə=fø=vas=tə=e=bʁy=lɑ̃=kidə=məʁə=ɑ̃=mɔ̃=nεtʁə 14
  ʁe=ʃo=fɑ̃=ɑ̃=nɑ̃=tje=mɔ̃=namə=dy=nə=pɥi=sɑ̃=səe=va=nui=sɑ̃tə 16
  sɛ̃=ti=jə=kə=puʁsə=vi=za=ʒə=ki=me=klε=ʁə=ty=ε=mɔ̃=sɔ=lεj 17
  sεtə=vwa=vεʁ=la=kεllə=sɑ̃=tʁə=mε=le=dε=ly=mjε=ʁə=tʁu=blɑ̃tə 15

  ty=sε=si=mɔ̃=kœʁ=kɔ=nε=la=ʃɑ̃sə=dε=tʁə=a=mu=ʁø 14
  e=fʁapə=dy=nə=fɔ=li=paʁ=sε=ba=tə=mɑ̃=də=tɑ̃=buʁ 14
  il=tə=myʁ=myʁə=ʃa=kə=fwa=zyn=ʒə=tε=mə=ʃa=lə=ʁø 14
  syʁ=tε=lεvʁə=u=lε=mjε=nə=vwa=ja=ʒe=sɑ̃=za=leʁə=tuʁ 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.