Poeme : La Fleure Enchantée

La Fleure Enchantée

Dans certaines prairies toscanes
A l’heure ou les bambins dorment
Apparaît à chaque demie-lune dorée
La fleure enchantée
Ses pétales sont une parure de rubis
Son parfum est de musc et de vanille
Sa lumière si belle est celle d’un ange
Condamné à rester enfermé
Pour ne pas qu’il se venge.
Des cieux qui l’ont puni pour la vie.
Prisonnier du temps
Elle réapparaît chaque printemps
Sa splendeur n’a d’égale que son scintillement
Et sa silhouette nacrée laisse paraître dans nos yeux
Un sentiment doux et merveilleux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Fleure Enchantée

  dans=cer=tai=nes=prai=ries=tos=canes 8
  a=l=heure=ou=les=bam=bins=dorment 8
  ap=pa=raît=à=cha=que=de=mie=lune=do=rée 11
  la=fleu=re=en=chan=tée 6
  ses=pé=tales=sont=une=pa=ru=re=de=ru=bis 11
  son=par=fum=est=de=musc=et=de=va=nille 10
  sa=lu=mière=si=bel=leest=cel=le=dun=ange 10
  condam=né=à=res=ter=en=fer=mé 8
  pour=ne=pas=quil=se=ven=ge 7
  des=cieux=qui=lont=pu=ni=pour=la=vie 9
  pri=son=ni=er=du=temps 6
  elle=ré=ap=pa=raît=cha=que=prin=temps 9
  sa=splen=deur=na=dé=gale=que=son=s=cin=tille=ment 12
  et=sa=silhouette=na=crée=lais=se=pa=raî=tre=dans=nos=yeux 13
  un=sen=timent=doux=et=mer=veil=leux 8
 • Phonétique : La Fleure Enchantée

  dɑ̃ sεʁtεnə pʁεʁi tɔskanə
  a lœʁ u lε bɑ̃bɛ̃ dɔʁme
  apaʁε a ʃakə dəmi lynə dɔʁe
  la flœʁə ɑ̃ʃɑ̃te
  sε petalə sɔ̃t- ynə paʁyʁə də ʁybi
  sɔ̃ paʁfœ̃ ε də mysk e də vanijə
  sa lymjεʁə si bεllə ε sεllə dœ̃n- ɑ̃ʒə
  kɔ̃damne a ʁεste ɑ̃fεʁme
  puʁ nə pa kil sə vɑ̃ʒə.
  dε sjø ki lɔ̃ pyni puʁ la vi.
  pʁizɔnje dy tɑ̃
  εllə ʁeapaʁε ʃakə pʁɛ̃tɑ̃
  sa splɑ̃dœʁ na deɡalə kə sɔ̃ sɛ̃tijmɑ̃
  e sa siluεtə nakʁe lεsə paʁεtʁə dɑ̃ noz- iø
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ duz- e mεʁvεjø.
 • Syllabes Phonétique : La Fleure Enchantée

  dɑ̃=sεʁ=tε=nə=pʁε=ʁi=tɔs=kanə 8
  a=lœʁ=u=lε=bɑ̃=bɛ̃=dɔʁ=me 8
  a=pa=ʁε=a=ʃakə=də=mi=ly=nə=dɔ=ʁe 11
  la=flœ=ʁə=ɑ̃=ʃɑ̃=te 6
  sε=pe=talə=sɔ̃=tynə=pa=ʁy=ʁə=də=ʁy=bi 11
  sɔ̃=paʁ=fœ̃=εdə=mysk=e=də=va=nijə 9
  sa=ly=mjεʁə=si=bεlləε=sεl=lə=dœ̃=nɑ̃ʒə 9
  kɔ̃=dan=a=ʁεs=te=ɑ̃=fεʁ=me 8
  puʁ=nə=pa=kil=sə=vɑ̃=ʒə 7
  dε=sjø=ki=lɔ̃=py=ni=puʁ=la=vi 9
  pʁi=zɔ=nj=e=dy=tɑ̃ 6
  εllə=ʁe=a=pa=ʁε=ʃakə=pʁɛ̃=tɑ̃ 8
  sa=splɑ̃=dœʁ=na=de=ɡalə=kə=sɔ̃=sɛ̃=tij=mɑ̃ 11
  e=sa=si=lu=εtə=na=kʁe=lε=sə=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=no=ziø 15
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=du=ze=mεʁ=vε=jø 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/05/2004 00:00Xander

tres jolie ca coule et découle bravo!!!
AMICAlement du dream maker