Poeme : Ma Maitresse La Lune

Ma Maitresse La Lune

Ma maîtresse la lune

Assis et recueilli sur ce banc public, attentif
Aux derniers passants, ces noctambules
J’attends très patient, l’éclat de ma vie
Déjà l’horizon enflammé au vestibule
Couvre sur le jour son manteau furtif

Ma solitude accompagne, douce et tendre
Ce nouveau silence parfumé du jour effacé
Les frêles squelettes bétonnés s’activent
Dans les dernières raies de soleil cassé
Et la laiteuse noirceur me prend au ventre

Tu t’élèves de ce fond d’un invisible gouffre
Je m’émerveille de tes premiers faisceaux
Ils jaillissent lumineux sur la grande plaine
Et ta chaleur traque ma quiète âme au lasso
Il est alors, mes yeux fripons enfin ne souffrent

Ta présence nocturne, toi ma maîtresse la lune
Gage ma béatitude en cette précieuse nuit
Quand tu te dévoiles, claire figure mystérieuse
Et que le mascara de tes formes flatteuses me fuit
Sous les toiles abandonnées des jeunes brumes

Voilà le temps cyclique de ta parfaite rondeur
Tu jaillis conquérante au visage de ma terre
Bouleverse les maladifs esprits maléfiques
Ravage les rivages de ces hautes marées fières
Mais tu m’offres clémente un bonheur ravageur

Tu me portes rêveur sur ton voyage stellaire
Qui m’amène au là bas de frontières insensées
Où une chimère lucide, toujours renouvelée
Me décrit affective, un stupéfiant sourire exalté
D’une vie merveilleuse, au sage paradis lunaire

Quand à l’heure tu descends de ton haut piédestal
Je te suis, mais soudain bifurquent nos deux pistes
J’ouvre mes yeux malins pour espérer déjà le demain
Pour me trouver adopté au tombé de ton assidu orbite
Et profiter noble au faste de ton explosif couché sidéral
ð

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Maitresse La Lune

  ma=maî=tres=se=la=lu=ne 7

  as=sis=et=re=cueil=li=sur=ce=banc=pu=blic=at=ten=tif 14
  aux=der=ni=ers=pas=sants=ces=noc=tam=bu=les 11
  jat=tends=très=pa=ti=ent=lé=clat=de=ma=vie 11
  dé=jà=l=ho=ri=zon=en=flam=mé=au=ves=ti=bu=le 14
  cou=vre=sur=le=jour=son=man=teau=fur=tif 10

  ma=so=li=tu=de=ac=com=pa=gne=dou=ce=et=ten=dre 14
  ce=nou=veau=si=len=ce=par=fu=mé=du=jour=ef=fa=cé 14
  les=frê=les=s=que=let=tes=bé=ton=nés=sac=tivent 12
  dans=les=der=ni=è=res=raies=de=so=leil=cas=sé 12
  et=la=lai=teu=se=noir=ceur=me=prend=au=ven=tre 12

  tu=té=lè=ves=de=ce=fond=dun=in=vi=si=ble=gou=ffre 14
  je=mé=mer=vei=lle=de=tes=pre=mi=ers=fais=ceaux 12
  ils=jail=lis=sent=lu=mi=neux=sur=la=gran=de=plai=ne 13
  et=ta=cha=leur=tra=que=ma=quiè=te=â=me=au=las=so 14
  il=est=a=lors=mes=y=eux=fri=pons=en=fin=ne=souffrent 13

  ta=pré=sen=ce=noc=tur=ne=toi=ma=maî=tres=se=la=lune 14
  ga=ge=ma=bé=a=ti=tude=en=cet=te=pré=cieu=se=nuit 14
  quand=tu=te=dé=voi=les=clai=re=fi=gu=re=mys=té=rieuse 14
  et=que=le=mas=ca=ra=de=tes=formes=flat=teu=ses=me=fuit 14
  sous=les=toi=les=a=ban=don=nées=des=jeu=nes=bru=mes 13

  voi=là=le=temps=cy=cli=que=de=ta=par=fai=te=ron=deur 14
  tu=jaillis=con=qué=ran=te=au=vi=sa=ge=de=ma=ter=re 14
  bou=le=ver=se=les=ma=la=difs=es=prits=ma=lé=fiques 13
  ra=va=ge=les=ri=va=ges=de=ces=hau=tes=ma=rées=fières 14
  mais=tu=mof=fres=clé=men=te=un=bon=heur=ra=va=geur 13

  tu=me=por=tes=rê=veur=sur=ton=voy=a=ge=stel=lai=re 14
  qui=ma=mè=ne=au=là=bas=de=fron=tiè=res=in=sen=sées 14
  où=une=chi=mè=re=lu=ci=de=tou=jours=re=nou=ve=lée 14
  me=dé=crit=af=fec=tive=un=stu=pé=fiant=sou=ri=re=exal=té 15
  du=ne=vie=mer=veilleu=se=au=sa=ge=pa=ra=dis=lu=naire 14

  quand=à=l=heure=tu=des=cends=de=ton=haut=pi=é=des=tal 14
  je=te=suis=mais=sou=dain=bi=fur=quent=nos=deux=pis=tes 13
  jouvre=mes=yeux=ma=lins=pour=es=pé=rer=dé=jà=le=de=main 14
  pour=me=trou=ver=a=dop=té=au=tom=bé=de=ton=as=si=du=or=bite 17
  et=pro=fi=ter=nobleau=fas=te=de=ton=ex=plo=sif=cou=ché=si=dé=ral 17
  ð 1
 • Phonétique : Ma Maitresse La Lune

  ma mεtʁεsə la lynə

  asiz- e ʁəkœji syʁ sə bɑ̃ pyblik, atɑ̃tif
  o dεʁnje pasɑ̃, sε nɔktɑ̃bylə
  ʒatɑ̃ tʁε pasjɑ̃, lekla də ma vi
  deʒa lɔʁizɔ̃ ɑ̃flame o vεstibylə
  kuvʁə syʁ lə ʒuʁ sɔ̃ mɑ̃to fyʁtif

  ma sɔlitydə akɔ̃paɲə, dusə e tɑ̃dʁə
  sə nuvo silɑ̃sə paʁfyme dy ʒuʁ efase
  lε fʁεlə skəlεtə betɔne saktive
  dɑ̃ lε dεʁnjεʁə ʁε də sɔlεj kase
  e la lεtøzə nwaʁsœʁ mə pʁɑ̃t- o vɑ̃tʁə

  ty telεvə də sə fɔ̃ dœ̃n- ɛ̃viziblə ɡufʁə
  ʒə memεʁvεjə də tε pʁəmje fεso
  il ʒajise lyminø syʁ la ɡʁɑ̃də plεnə
  e ta ʃalœʁ tʁakə ma kjεtə amə o laso
  il εt- alɔʁ, mεz- iø fʁipɔ̃z- ɑ̃fɛ̃ nə sufʁe

  ta pʁezɑ̃sə nɔktyʁnə, twa ma mεtʁεsə la lynə
  ɡaʒə ma beatitydə ɑ̃ sεtə pʁesjøzə nɥi
  kɑ̃ ty tə devwalə, klεʁə fiɡyʁə misteʁjøzə
  e kə lə maskaʁa də tε fɔʁmə- flatøzə mə fɥi
  su lε twaləz- abɑ̃dɔne dε ʒənə bʁymə

  vwala lə tɑ̃ siklikə də ta paʁfεtə ʁɔ̃dœʁ
  ty ʒaji kɔ̃keʁɑ̃tə o vizaʒə də ma teʁə
  buləvεʁsə lε maladifz- εspʁi malefik
  ʁavaʒə lε ʁivaʒə də sεz- otə maʁe fjεʁə
  mε ty mɔfʁə- klemɑ̃tə œ̃ bɔnœʁ ʁavaʒœʁ

  ty mə pɔʁtə- ʁεvœʁ syʁ tɔ̃ vwajaʒə stεllεʁə
  ki mamεnə o la ba də fʁɔ̃tjεʁəz- ɛ̃sɑ̃se
  u ynə ʃimεʁə lysidə, tuʒuʁ ʁənuvəle
  mə dekʁi afεktivə, œ̃ stypefjɑ̃ suʁiʁə εɡzalte
  dynə vi mεʁvεjøzə, o saʒə paʁadi lynεʁə

  kɑ̃t- a lœʁ ty desɑ̃ də tɔ̃-o pjedεstal
  ʒə tə sɥi, mε sudɛ̃ bifyʁke no dø pistə
  ʒuvʁə mεz- iø malɛ̃ puʁ εspeʁe deʒa lə dəmɛ̃
  puʁ mə tʁuve adɔpte o tɔ̃be də tɔ̃n- asidy ɔʁbitə
  e pʁɔfite nɔblə o fastə də tɔ̃n- εksplozif kuʃe sideʁal
 • Syllabes Phonétique : Ma Maitresse La Lune

  ma=mε=tʁε=sə=la=ly=nə 7

  a=si=ze=ʁə=kœj=i=syʁ=sə=bɑ̃=py=blik=a=tɑ̃=tif 14
  o=dεʁ=nj=e=pa=sɑ̃=sε=nɔk=tɑ̃=by=lə 11
  ʒa=tɑ̃=tʁε=pa=sj=ɑ̃=le=kla=də=ma=vi 11
  de=ʒa=lɔ=ʁi=zɔ̃=ɑ̃=fla=me=o=vεs=ti=by=lə 13
  ku=vʁə=syʁ=lə=ʒuʁ=sɔ̃=mɑ̃=to=fyʁ=tif 10

  ma=sɔ=li=ty=də=a=kɔ̃=pa=ɲə=du=sə=e=tɑ̃=dʁə 14
  sə=nu=vo=si=lɑ̃=sə=paʁ=fy=me=dy=ʒuʁ=e=fa=se 14
  lε=fʁε=lə=skə=lε=tə=be=tɔ=ne=sak=ti=ve 12
  dɑ̃=lε=dεʁ=njεʁ=ə=ʁε=də=sɔ=lεj=ka=se 11
  e=la=lε=tø=zə=nwaʁ=sœ=ʁə=mə=pʁɑ̃=to=vɑ̃=tʁə 13

  ty=te=lε=və=də=sə=fɔ̃=dœ̃=nɛ̃=vi=zi=blə=ɡu=fʁə 14
  ʒə=me=mεʁ=vε=jə=də=tε=pʁə=mj=e=fε=so 12
  il=ʒa=ji=se=ly=mi=nø=syʁ=la=ɡʁɑ̃=də=plε=nə 13
  e=ta=ʃa=lœʁ=tʁa=kə=ma=kjε=tə=a=mə=o=la=so 14
  il=ε=ta=lɔʁ=mε=zi=ø=fʁi=pɔ̃=zɑ̃=fɛ̃=nə=su=fʁe 14

  ta=pʁe=zɑ̃=sə=nɔk=tyʁ=nə=twa=ma=mε=tʁε=sə=la=lynə 14
  ɡa=ʒə=ma=be=a=ti=tydə=ɑ̃=sε=tə=pʁe=sjø=zə=nɥi 14
  kɑ̃=ty=tə=de=vwa=lə=klε=ʁə=fi=ɡy=ʁə=mis=te=ʁjøzə 14
  e=kə=lə=mas=ka=ʁadə=tε=fɔʁ=mə=fla=tø=zə=mə=fɥi 14
  su=lε=twa=lə=za=bɑ̃=dɔ=ne=dε=ʒə=nə=bʁy=mə 13

  vwa=la=lə=tɑ̃=si=kli=kə=də=ta=paʁ=fε=tə=ʁɔ̃=dœʁ 14
  ty=ʒa=ji=kɔ̃=ke=ʁɑ̃tə=o=vi=za=ʒə=də=ma=te=ʁə 14
  bu=lə=vεʁ=sə=lε=ma=la=dif=zεs=pʁi=ma=le=fik 13
  ʁa=va=ʒə=lε=ʁi=va=ʒə=də=sε=zo=tə=ma=ʁe=fjεʁə 14
  mε=ty=mɔ=fʁə=kle=mɑ̃=tə=œ̃=bɔ=nœ=ʁə=ʁa=va=ʒœʁ 14

  ty=mə=pɔʁ=tə=ʁε=vœʁ=syʁ=tɔ̃=vwa=ja=ʒə=stεl=lε=ʁə 14
  ki=ma=mε=nə=o=la=ba=də=fʁɔ̃=tjε=ʁə=zɛ̃=sɑ̃=se 14
  u=ynə=ʃi=mε=ʁə=ly=si=də=tu=ʒuʁ=ʁə=nu=və=le 14
  mə=de=kʁi=a=fεk=tivə=œ̃=sty=pe=fjɑ̃=su=ʁi=ʁəεɡ=zal=te 15
  dynə=vi=mεʁ=vε=jø=zə=o=sa=ʒə=pa=ʁa=di=ly=nεʁə 14

  kɑ̃=ta=lœ=ʁə=ty=de=sɑ̃=də=tɔ̃-o=pj=e=dεs=tal 14
  ʒə=tə=sɥi=mε=su=dɛ̃=bi=fyʁ=ke=no=dø=pis=tə 13
  ʒuvʁə=mε=ziø=ma=lɛ̃=puʁ=εs=pe=ʁe=de=ʒa=lə=də=mɛ̃ 14
  puʁmə=tʁu=ve=a=dɔp=te=o=tɔ̃=be=də=tɔ̃=na=si=dy=ɔʁ=bitə 16
  e=pʁɔ=fi=te=nɔbləo=fas=tə=də=tɔ̃=nεk=splo=zif=ku=ʃe=si=de=ʁal 17

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/05/2011 16:37

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0