Poeme : Oh Mon Petit Enfant

Oh Mon Petit Enfant

Oh mon petit enfant, viens ! Prend ma main
Nous irons tous deux vers les bons matins
Gambader ravis par les beaux chemins
Ceux où chante ta vie de bambin surhumain

Sais-tu que tes yeux sont des étincelles
Qui illuminent en paisibles dentelles
Mon cœur d’adulte qui là se chancelle
Quand tes mots tombent de ton joli ciel

Viens, allons jouer avec ta balle
Elle tourne sur elle-même c’est idéal
C’est ta terre garde là elle se brimbale
Dans ton cœur aux saisons des Cymbales

Oh quel bel animal, il fuit les étampures
Donne- lui quelques usages des verdures
Pour qu’il se cache dans ta pensée pure
Loin de sa peur de l’humain trop impur

Voilà ton ami Amiel il aime les caramels
Dans ta poche tes bonbons à la cannelle
Donne-lui en, solidaire qu’il ne grommelle
Quand vos rires grimpent le haut des columelles

Oh bel enfant ton cœur n’a de faiblesse
Je vais te dire je l’aime avec délicatesse
Ne le fatigue pas laisse-lui toute sa noblesse
Allons, continuons le chemin comme diablesse

Où vas-tu ainsi, ah ces personnes âgées
Tu veux les aider ; ils ont la rue à traverser
Tu es pressé de tenir leurs mains assiégées
Pour les mener à ton sourire prêt à se gobergé

Que de bonheur d’être près de ton là
Vois-tu ! Je voulais l’été que tu apprendras
Et toi mon hiver r sec, primesautier tu le cabalas
Celui de ma vie quand déjà mon temps se fabula

Oh mon enfant allons, ne nous arrêtons plus
Il est ton bonheur je le cueillerai jamais repu.
Quand ta belle enfance ingénue m’a franche plu
Je ne veux gâcher mon rêve dans ce bon surplus
. ☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Oh Mon Petit Enfant

  oh=mon=pe=tit=en=fant=viens=prend=ma=main 10
  nous=i=rons=tous=deux=vers=les=bons=ma=tins 10
  gam=ba=der=ra=vis=par=les=beaux=che=mins 10
  ceux=où=chan=te=ta=vie=de=bam=bin=su=rhu=main 12

  sais=tu=que=tes=y=eux=sont=des=é=tin=celles 11
  qui=il=lu=mi=nent=en=pai=si=bles=den=telles 11
  mon=cœur=da=dul=te=qui=là=se=chan=celle 10
  quand=tes=mots=tom=bent=de=ton=jo=li=ciel 10

  viens=al=lons=jou=er=a=vec=ta=ba=lle 10
  el=le=tourne=sur=el=le=mê=me=cest=i=dé=al 12
  cest=ta=ter=re=gar=de=là=el=le=se=brim=bale 12
  dans=ton=cœur=aux=sai=sons=des=cym=ba=les 10

  oh=quel=bel=a=ni=mal=il=fuit=les=é=tam=pures 12
  don=ne=lui=quel=ques=u=sa=ges=des=ver=du=res 12
  pour=quil=se=ca=che=dans=ta=pen=sée=pu=re 11
  loin=de=sa=peur=de=l=hu=main=trop=im=pur 11

  voi=là=ton=a=mi=a=miel=il=aime=les=ca=ra=mels 13
  dans=ta=po=che=tes=bon=bons=à=la=can=nelle 11
  don=ne=lui=en=so=li=dai=re=quil=ne=grom=melle 12
  quand=vos=ri=res=grim=pent=le=haut=des=co=lu=melles 12

  oh=bel=en=fant=ton=cœur=na=de=fai=blesse 10
  je=vais=te=dire=je=lai=mea=vec=dé=li=ca=tesse 12
  ne=le=fa=ti=gue=pas=laisse=lui=tou=te=sa=no=blesse 13
  al=lons=con=ti=nuons=le=che=min=com=me=dia=blesse 12

  où=vas=tu=ain=si=ah=ces=per=son=nes=â=gées 12
  tu=veux=les=ai=der=ils=ont=la=rueà=tra=ver=ser 12
  tu=es=pres=sé=de=te=nir=leurs=mains=as=sié=gées 12
  pour=les=me=ner=à=ton=sou=rire=prêt=à=se=go=ber=gé 14

  que=de=bon=heur=dê=tre=près=de=ton=là 10
  vois=tu=je=vou=lais=lé=té=que=tu=ap=pren=dras 12
  et=toi=mon=hi=ver=r=sec=prime=sau=tier=tu=le=ca=ba=las 15
  ce=lui=de=ma=vie=quand=dé=jà=mon=temps=se=fa=bu=la 14

  oh=mon=en=fant=al=lons=ne=nous=ar=rê=tons=plus 12
  il=est=ton=bon=heur=je=le=cueille=rai=ja=mais=re=pu 13
  quand=ta=bel=leen=fance=in=gé=nue=ma=fran=che=plu 12
  je=ne=veux=gâ=cher=mon=rêve=dans=ce=bon=sur=plus 12
  ☼ƒƈ 2
 • Phonétique : Oh Mon Petit Enfant

  ɔ mɔ̃ pəti ɑ̃fɑ̃, vjɛ̃ ! pʁɑ̃ ma mɛ̃
  nuz- iʁɔ̃ tus dø vεʁ lε bɔ̃ matɛ̃
  ɡɑ̃bade ʁavi paʁ lε bo ʃəmɛ̃
  søz- u ʃɑ̃tə ta vi də bɑ̃bɛ̃ syʁymɛ̃

  sε ty kə tεz- iø sɔ̃ dεz- etɛ̃sεllə
  ki ilymine ɑ̃ pεziblə dɑ̃tεllə
  mɔ̃ kœʁ dadyltə ki la sə ʃɑ̃sεllə
  kɑ̃ tε mo tɔ̃be də tɔ̃ ʒɔli sjεl

  vjɛ̃, alɔ̃ ʒue avεk ta balə
  εllə tuʁnə syʁ εllə mεmə sεt- ideal
  sε ta teʁə ɡaʁdə la εllə sə bʁɛ̃balə
  dɑ̃ tɔ̃ kœʁ o sεzɔ̃ dε sɛ̃balə

  ɔ kεl bεl animal, il fɥi lεz- etɑ̃pyʁə
  dɔnə lɥi kεlkz- yzaʒə dε vεʁdyʁə
  puʁ kil sə kaʃə dɑ̃ ta pɑ̃se pyʁə
  lwɛ̃ də sa pœʁ də lymɛ̃ tʁo ɛ̃pyʁ

  vwala tɔ̃n- ami amjεl il εmə lε kaʁamεl
  dɑ̃ ta poʃə tε bɔ̃bɔ̃z- a la kanεllə
  dɔnə lɥi ɑ̃, sɔlidεʁə kil nə ɡʁɔmεllə
  kɑ̃ vo ʁiʁə ɡʁɛ̃pe lə-o dε kɔlymεllə

  ɔ bεl ɑ̃fɑ̃ tɔ̃ kœʁ na də fεblεsə
  ʒə vε tə diʁə ʒə lεmə avεk delikatεsə
  nə lə fatiɡ pa lεsə lɥi tutə sa nɔblεsə
  alɔ̃, kɔ̃tinyɔ̃ lə ʃəmɛ̃ kɔmə djablεsə

  u va ty ɛ̃si, a sε pεʁsɔnəz- aʒe
  ty vø lεz- εde, ilz- ɔ̃ la ʁy a tʁavεʁse
  ty ε pʁese də təniʁ lœʁ mɛ̃z- asjeʒe
  puʁ lε məne a tɔ̃ suʁiʁə pʁε a sə ɡɔbεʁʒe

  kə də bɔnœʁ dεtʁə pʁε də tɔ̃ la
  vwa ty ! ʒə vulε lete kə ty apʁɑ̃dʁa
  e twa mɔ̃n- ivεʁ εʁ sεk, pʁiməzotje ty lə kabala
  səlɥi də ma vi kɑ̃ deʒa mɔ̃ tɑ̃ sə fabyla

  ɔ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ alɔ̃, nə nuz- aʁεtɔ̃ plys
  il ε tɔ̃ bɔnœʁ ʒə lə kœjʁε ʒamε ʁəpy.
  kɑ̃ ta bεllə ɑ̃fɑ̃sə ɛ̃ʒenɥ ma fʁɑ̃ʃə ply
  ʒə nə vø ɡaʃe mɔ̃ ʁεvə dɑ̃ sə bɔ̃ syʁply
  .
 • Syllabes Phonétique : Oh Mon Petit Enfant

  ɔ=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=fɑ̃=vjɛ̃=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 10
  nu=zi=ʁɔ̃=tus=dø=vεʁ=lε=bɔ̃=ma=tɛ̃ 10
  ɡɑ̃=ba=de=ʁa=vi=paʁ=lε=bo=ʃə=mɛ̃ 10
  sø=zu=ʃɑ̃tə=ta=vi=də=bɑ̃=bɛ̃=sy=ʁy=mɛ̃ 11

  sε=tykə=tε=zi=ø=sɔ̃=dε=ze=tɛ̃=sεllə 10
  ki=i=ly=mi=ne=ɑ̃=pε=ziblə=dɑ̃=tεllə 10
  mɔ̃=kœʁ=da=dyl=tə=ki=lasə=ʃɑ̃=sεl=lə 10
  kɑ̃=tε=mo=tɔ̃=be=də=tɔ̃=ʒɔ=li=sjεl 10

  vjɛ̃=a=lɔ̃=ʒu=e=a=vεk=ta=ba=lə 10
  εllə=tuʁnə=syʁ=εl=lə=mε=mə=sε=ti=de=al 11
  sε=ta=te=ʁə=ɡaʁdə=la=εl=lə=sə=bʁɛ̃balə 10
  dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=o=sε=zɔ̃=dε=sɛ̃=ba=lə 10

  ɔ=kεl=bεl=a=ni=mal=il=fɥi=lε=ze=tɑ̃pyʁə 11
  dɔ=nə=lɥi=kεl=kzy=za=ʒə=dε=vεʁ=dyʁə 10
  puʁ=kil=sə=ka=ʃə=dɑ̃=ta=pɑ̃=se=pyʁə 10
  lwɛ̃=də=sa=pœʁ=də=ly=mɛ̃=tʁo=ɛ̃=pyʁ 10

  vwa=la=tɔ̃=na=mi=a=mjεl=il=εmə=lε=ka=ʁa=mεl 13
  dɑ̃=ta=poʃə=tε=bɔ̃=bɔ̃=za=la=ka=nεllə 10
  dɔnə=lɥi=ɑ̃=sɔ=li=dε=ʁə=kil=nə=ɡʁɔ=mεllə 11
  kɑ̃=vo=ʁiʁə=ɡʁɛ̃=pe=lə-o=dε=kɔ=ly=mεllə 11

  ɔ=bεl=ɑ̃=fɑ̃=tɔ̃=kœʁ=na=də=fε=blεsə 10
  ʒə=vεtə=di=ʁə=ʒə=lε=məa=vεk=de=li=katεsə 11
  nə=lə=fa=tiɡə=pa=lε=sə=lɥi=tu=tə=sa=nɔblεsə 12
  a=lɔ̃=kɔ̃=ti=nyɔ̃lə=ʃə=mɛ̃=kɔ=mə=djablεsə 10

  u=va=ty=ɛ̃=si=a=sε=pεʁ=sɔnə=za=ʒe 11
  ty=vø=lε=zε=de=il=zɔ̃=la=ʁy=a=tʁa=vεʁse 12
  ty=ε=pʁe=se=də=tə=niʁ=lœʁ=mɛ̃=za=sje=ʒe 12
  puʁ=lεmə=ne=a=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=pʁε=a=sə=ɡɔ=bεʁ=ʒe 14

  kə=də=bɔ=nœʁ=dε=tʁə=pʁε=də=tɔ̃=la 10
  vwa=ty=ʒə=vu=lε=le=te=kə=ty=a=pʁɑ̃=dʁa 12
  e=twa=mɔ̃=ni=vεʁ=εʁ=sεk=pʁimə=zo=tje=ty=lə=ka=ba=la 15
  səl=ɥidə=ma=vi=kɑ̃=de=ʒa=mɔ̃=tɑ̃=sə=fa=by=la 13

  ɔ=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=lɔ̃=nə=nu=za=ʁε=tɔ̃=plys 12
  il=ε=tɔ̃=bɔ=nœʁ=ʒə=lə=kœj=ʁε=ʒa=mεʁə=py 12
  kɑ̃=ta=bεllə=ɑ̃fɑ̃sə=ɛ̃=ʒenɥ=ma=fʁɑ̃=ʃə=ply 10
  ʒə=nə=vø=ɡa=ʃe=mɔ̃=ʁεvə=dɑ̃=sə=bɔ̃=syʁ=ply 12
  1

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/02/2012 23:44Rathur

Moi aussi je suis fan d’Albert Fish .

Auteur de Poésie
24/02/2012 22:53Gramo

J’ai aimé.
gramo

Auteur de Poésie
24/02/2012 22:59Skrame2014

Très beau poème...Et j’aime!
Amitié,
Skrame