Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : J’Entends Tes Pulsions

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/02/2012 13:13

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

J’Entends Tes Pulsions

Dans le placide de ma valide pensée
J’entends les pulsions de ton cœur
J’accapare le sacrifice désavoué
De ton absence prés de mes pleurs

Quand soudain le parfum de ton corps
Se presse au balcon de ma douceur
Mes sens s’emportent au pavillon d’or
Où se niche riche les plaisirs de ton ardeur

Je te croque comme un fruit doux et pur
Il coule nectar sirupeux sur mes lèvres
Apaise en douceur la flamme déjà mure
Qui entretient la passion de nos rêves.

Ton souffle me chante tes saveurs troublées
Par ma chair de nacre qui te tisse une toile
Promènes-toi sur les jolis monts inachevés
Où se lèvent les fournaises qui se dévoilent

Je me désagrège à ton doux toucher passionné
Il donne de tendres feux à ma nacelle ardente
Qui m’entraîne vers les sommets déjà éveillés
De mon bonheur : Pulsions de coulées dulcifiantes

Redis-moi encore, ces petits mots inépuisables
Je t’aime, je t’aime voilà toute ma puissante vie
Sois la sangsue reine de mes rêves inabordables
Fusionne mon corps ne bouge plus d’ici, là je vis
☼ƑƇ
 • Pieds Hyphénique: J’Entends Tes Pulsions

  dans=le=pla=ci=de=de=ma=va=li=de=pen=sée 12
  jen=tends=les=pul=si=ons=de=ton=cœur 9
  jac=ca=pa=re=le=sa=cri=fi=ce=dé=sa=voué 12
  de=ton=ab=sen=ce=prés=de=mes=pleurs 9

  quand=sou=dain=le=par=fum=de=ton=corps 9
  se=pres=se=au=bal=con=de=ma=dou=ceur 10
  mes=sens=sem=por=tent=au=pa=vil=lon=dor 10
  où=se=niche=ri=che=les=plai=sirs=de=ton=ar=deur 12

  je=te=cro=que=com=me=un=fruit=doux=et=pur 11
  il=cou=le=nec=tar=si=ru=peux=sur=mes=lè=vres 12
  apai=se=en=dou=ceur=la=flam=me=dé=jà=mu=re 12
  qui=en=tre=tient=la=pas=si=on=de=nos=rê=ves 12

  ton=souf=fle=me=chan=te=tes=sa=veurs=trou=blées 11
  par=ma=chair=de=nacre=qui=te=tis=se=u=ne=toile 12
  pro=mènes=toi=sur=les=jo=lis=monts=i=na=che=vés 12
  où=se=lè=vent=les=four=nai=ses=qui=se=dé=voilent 12

  je=me=dé=sa=grègeà=ton=doux=tou=cher=pas=sion=né 12
  il=donne=de=ten=dres=feux=à=ma=na=cel=lear=dente 12
  qui=men=traî=ne=vers=les=som=mets=dé=jà=é=veillés 12
  de=mon=bon=heur=pul=sions=de=cou=lées=dul=ci=fiantes 12

  re=dis=moi=en=core=ces=pe=tits=mots=i=né=pui=sables 13
  je=taime=je=tai=me=voi=là=tou=te=ma=puis=san=te=vie 14
  sois=la=sang=sue=reine=de=mes=rê=ves=i=na=bor=dables 13
  fu=sionne=mon=corps=ne=bou=ge=plus=di=ci=là=je=vis 13
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : J’Entends Tes Pulsions

  dɑ̃ lə plasidə də ma validə pɑ̃se
  ʒɑ̃tɑ̃ lε pylsjɔ̃ də tɔ̃ kœʁ
  ʒakapaʁə lə sakʁifisə dezavue
  də tɔ̃n- absɑ̃sə pʁe də mε plœʁ

  kɑ̃ sudɛ̃ lə paʁfœ̃ də tɔ̃ kɔʁ
  sə pʁεsə o balkɔ̃ də ma dusœʁ
  mε sɑ̃s sɑ̃pɔʁte o pavilɔ̃ dɔʁ
  u sə niʃə ʁiʃə lε plεziʁ də tɔ̃n- aʁdœʁ

  ʒə tə kʁɔkə kɔmə œ̃ fʁɥi duz- e pyʁ
  il kulə nεktaʁ siʁypø syʁ mε lεvʁə
  apεzə ɑ̃ dusœʁ la flamə deʒa myʁə
  ki ɑ̃tʁətjɛ̃ la pasjɔ̃ də no ʁεvə.

  tɔ̃ suflə mə ʃɑ̃tə tε savœʁ tʁuble
  paʁ ma ʃεʁ də nakʁə ki tə tisə ynə twalə
  pʁɔmεnə twa syʁ lε ʒɔli mɔ̃z- inaʃəve
  u sə lεve lε fuʁnεzə ki sə devwale

  ʒə mə dezaɡʁεʒə a tɔ̃ du tuʃe pasjɔne
  il dɔnə də tɑ̃dʁə- føz- a ma nasεllə aʁdɑ̃tə
  ki mɑ̃tʁεnə vεʁ lε sɔmε deʒa evεje
  də mɔ̃ bɔnœʁ : pylsjɔ̃ də kule dylsifjɑ̃tə

  ʁədi mwa ɑ̃kɔʁə, sε pəti moz- inepɥizablə
  ʒə tεmə, ʒə tεmə vwala tutə ma pɥisɑ̃tə vi
  swa la sɑ̃ɡsɥ ʁεnə də mε ʁεvəz- inabɔʁdablə
  fyzjɔnə mɔ̃ kɔʁ nə buʒə plys disi, la ʒə vis
 • Pieds Phonétique : J’Entends Tes Pulsions

  dɑ̃=lə=pla=si=də=də=ma=va=li=də=pɑ̃=se 12
  ʒɑ̃=tɑ̃=lε=pyl=sj=ɔ̃=də=tɔ̃=kœ=ʁə 10
  ʒa=ka=pa=ʁə=lə=sa=kʁi=fi=sə=de=za=vu=e 13
  də=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=pʁe=də=mε=plœ=ʁə 10

  kɑ̃=su=dɛ̃=lə=paʁ=fœ̃=də=tɔ̃=kɔʁ 9
  sə=pʁε=sə=o=bal=kɔ̃=də=ma=du=sœʁ 10
  mε=sɑ̃s=sɑ̃=pɔʁ=te=o=pa=vi=lɔ̃=dɔʁ 10
  usə=ni=ʃə=ʁi=ʃə=lε=plε=ziʁ=də=tɔ̃=naʁ=dœʁ 12

  ʒə=tə=kʁɔ=kə=kɔmə=œ̃=fʁɥi=du=ze=pyʁ 10
  il=kulə=nεk=taʁ=si=ʁy=pø=syʁ=mε=lεvʁə 10
  a=pεzə=ɑ̃=du=sœʁ=la=fla=mə=de=ʒamyʁə 10
  ki=ɑ̃=tʁə=tjɛ̃=la=pa=sjɔ̃=də=no=ʁεvə 10

  tɔ̃=su=flə=mə=ʃɑ̃tə=tε=sa=vœʁ=tʁu=ble 10
  paʁ=ma=ʃεʁdə=na=kʁə=ki=tə=ti=səy=nə=twalə 11
  pʁɔ=mεnə=twa=syʁ=lε=ʒɔ=li=mɔ̃=zi=na=ʃə=ve 12
  usə=lε=ve=lε=fuʁ=nε=zə=ki=sə=de=vwa=le 12

  ʒə=mə=de=za=ɡʁεʒəa=tɔ̃=du=tu=ʃe=pa=sjɔ=ne 12
  il=dɔnə=də=tɑ̃=dʁə=fø=za=ma=na=sεlləaʁdɑ̃tə 10
  ki=mɑ̃=tʁεnə=vεʁ=lε=sɔ=mε=de=ʒa=e=vε=je 12
  də=mɔ̃=bɔ=nœʁ=pyl=sjɔ̃də=ku=le=dyl=si=fjɑ̃tə 11

  ʁə=di=mwa=ɑ̃=kɔʁə=sε=pə=ti=mo=zi=nep=ɥizablə 12
  ʒə=tεmə=ʒə=tε=mə=vwa=la=tu=tə=ma=pɥi=sɑ̃=tə=vi 14
  swa=la=sɑ̃ɡsɥ=ʁεnə=də=mε=ʁε=və=zi=na=bɔʁ=dablə 12
  fy=zjɔnə=mɔ̃=kɔʁ=nə=bu=ʒə=plys=di=si=la=ʒə=vis 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/03/2012 10:15Marcel42

De passage à vous lire.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
01/03/2012 18:19Skrame2014

Très joli poème que j’aime...Bravoooo
Amicalement
Skrame

Auteur de Poésie
26/03/2015 09:42Delideal

Comme j’aurais aimé qu’on me déclame ces mots... C’est brûlant, passionné, et doux. C’est beau. Coup de cœur.

Auteur de Poésie
27/03/2015 02:01Modepoete

Merci cher ami
de votre lecture
et de votre touchant commentaires
et permettez moi de vous remercier d’avoir retrouver un poème datant de plus de 3 ans
merci vraiment
amitié poétique
au plaisir de vous offrir ce petit peu de bonheur

modepoete