Poeme : Au Tribunal De L’amour

Au Tribunal De L’amour

Par un matin de bel été je fus conduit
Présume innocent aux assises de l’amour
On me reprochait à tord d’avoir éconduit
Mon bien aimé que j’aime sans contre-jour

La salle était bondée de ces âmes inquiètes
Par ce procès des sentiments du révolté
Le cœur présidait à la cérémonie toute quiète
L’esprit et l’âme furent accesseurs de l’iniquité

Le cœur paré se sa belle hermine se saigna
De sa voix pour appeler dignement l’accusé
Vous êtes attachant, humble et pas scélérat
On vous accuse de ne plus aimer, quel méfait !

Aux noms de toutes les âmes de l’éternité
S’enquit la haine " Accusé tu ne cesses d’oublier
Ton aimée ; Tu ne lui procures plus ces baisers
Dont elle à besoin pour survivre à jamais rassurée’

Pour votre défense dit le cœur que répondez-vous
Ce sont des mensonges, je l’aime, je l’aime tant
Chaque jour que me donne la vie je suis saoul
Et je divague dans des myriades de caresses d’amant

Quand le jour ferme les yeux et éteint ses lumières
Je me jette l’esprit nu et lui remet mon plus beau corps
Je deviens otage de toutes ses envies et de ses folles prières
Je ne cesse de lui procurer les bonheurs toujours et encore

Je lui susurre tant et tant de mots jolis au coucher de son âme
L’enduis de mes parfums, comme jamais un astre sacré…
Et au voile de mon apaisement je la bénis quand elle se pâme
Monsieur le cœur je ne puis plus, écoutez ma raison bafouée

Les neuf âmes se retirèrent en présence du grand cœur
Ce dernier posa les questions d’usage pour le délibéré
Cet amant est t’il sage, aime t’il suffisamment sa bien aimée
Doit-on le condamner à l’amour, quelle peine lui imposer

Les âmes acceptèrent que notre amant aimait vraiment
Mais qu’il pourrait à l’avenir encore être plus aimant
Avec de pures circonstances atténuantes il le condamne
À aimer encore plus pour la durée de l’incalculable éternité.

L’amant fut heureux de cette peine il sourit à la vie
Il retourna au cachot de l’amour, ce bien bel amour
Peine suprême pour un cœur si rebelle mais attendri
De vouloir, encore et toujours aimer jusqu’à à la mort
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Tribunal De L’amour

  par=un=ma=tin=de=bel=é=té=je=fus=con=duit 12
  pré=su=me=in=no=cent=aux=as=si=ses=de=la=mour 13
  on=me=re=pro=chait=à=tord=da=voir=é=con=duit 12
  mon=bien=ai=mé=que=jai=me=sans=con=tre=jour 11

  la=sal=le=é=tait=bon=dée=de=ces=â=mes=in=qui=è=tes 15
  par=ce=pro=cès=des=sen=ti=ments=du=ré=vol=té 12
  le=cœur=pré=si=dait=à=la=cé=ré=mo=nie=tou=te=qui=è=te 16
  les=prit=et=lâ=me=fu=rent=ac=ces=seurs=de=li=ni=qui=té 15

  le=cœur=pa=ré=se=sa=bel=le=her=mi=ne=se=sai=gna 14
  de=sa=voix=pour=ap=pe=ler=di=gne=ment=lac=cu=sé 13
  vous=ê=tes=at=ta=chant=hum=ble=et=pas=s=cé=lé=rat 14
  on=vous=ac=cu=se=de=ne=plus=ai=mer=quel=mé=fait 13

  aux=noms=de=tou=tes=les=â=mes=de=lé=ter=ni=té 13
  sen=quit=la=hai=ne=guille=met=ac=cu=sé=tu=ne=ces=ses=dou=blier 16
  ton=ai=mée=tu=ne=lui=pro=cu=res=plus=ces=bai=sers 13
  dont=el=le=à=be=soin=pour=sur=vi=vre=à=ja=mais=ras=su=rée 16

  pour=vo=tre=dé=fen=se=dit=le=cœur=que=ré=pon=dez=vous 14
  ce=sont=des=men=son=ges=je=lai=me=je=lai=me=tant 13
  cha=que=jour=que=me=don=ne=la=vie=je=suis=saoul 12
  et=je=di=va=gue=dans=des=my=ria=des=de=ca=res=ses=da=mant 16

  quand=le=jour=fer=me=les=y=eux=et=é=teint=ses=lu=mi=è=res 16
  je=me=jet=te=les=prit=nu=et=lui=re=met=mon=plus=beau=corps 15
  je=de=viens=o=tage=de=tou=tes=ses=en=vies=et=de=ses=fol=les=pri=ères 18
  je=ne=ces=se=de=lui=pro=cu=rer=les=bon=heurs=tou=jours=et=en=core 17

  je=lui=su=sur=re=tant=et=tant=de=mots=jo=lis=au=cou=cher=de=son=âme 18
  len=duis=de=mes=par=fum=s=com=me=ja=mais=un=as=tre=sa=cré 16
  et=au=voile=de=mon=a=pai=se=ment=je=la=bé=nis=quand=elle=se=pâme 17
  mon=sieur=le=cœur=je=ne=puis=plus=é=cou=tez=ma=rai=son=ba=fouée 16

  les=neuf=â=mes=se=re=ti=rè=rent=en=pré=sen=ce=du=grand=cœur 16
  ce=der=nier=po=sa=les=ques=tions=du=sage=pour=le=dé=li=bé=ré 16
  cet=a=mant=est=til=sage=ai=me=til=suf=fi=sam=ment=sa=bien=ai=mée 17
  doit=ton=le=con=dam=ner=à=la=mour=quel=le=peine=lui=im=po=ser 16

  les=â=mes=ac=ce=ptè=rent=que=no=tre=a=mant=ai=mait=vrai=ment 16
  mais=quil=pour=rait=à=la=ve=nir=en=co=re=ê=tre=plus=ai=mant 16
  a=vec=de=pures=cir=cons=tan=ces=at=té=nuan=tes=il=le=con=damne 16
  à=ai=mer=en=core=plus=pour=la=du=rée=de=lin=cal=cu=la=bleé=ter=ni=té 19

  la=mant=fut=heu=reux=de=cet=te=pei=ne=il=sou=rit=à=la=vie 16
  il=re=tour=na=au=ca=chot=de=la=mour=ce=bien=bel=a=mour 15
  pei=ne=su=prê=me=pour=un=cœur=si=re=bel=le=mais=at=ten=dri 16
  de=vou=loir=en=co=re=et=tou=jours=ai=mer=jus=quà=à=la=mort 16
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Au Tribunal De L’amour

  paʁ œ̃ matɛ̃ də bεl ete ʒə fy kɔ̃dɥi
  pʁezymə inɔse oz- asizə də lamuʁ
  ɔ̃ mə ʁəpʁoʃε a tɔʁ davwaʁ ekɔ̃dɥi
  mɔ̃ bjɛ̃ εme kə ʒεmə sɑ̃ kɔ̃tʁə ʒuʁ

  la salə etε bɔ̃de də sεz- aməz- ɛ̃kjεtə
  paʁ sə pʁɔsε dε sɑ̃timɑ̃ dy ʁevɔlte
  lə kœʁ pʁezidε a la seʁemɔni tutə kjεtə
  lεspʁi e lamə fyʁe aksesœʁ də linikite

  lə kœʁ paʁe sə sa bεllə εʁminə sə sεɲa
  də sa vwa puʁ apəle diɲəmɑ̃ lakyze
  vuz- εtəz- ataʃɑ̃, œ̃blə e pa seleʁa
  ɔ̃ vuz- akyzə də nə plysz- εme, kεl mefε !

  o nɔ̃ də tutə lεz- amə də letεʁnite
  sɑ̃ki la-εnə ɡjmε akyze ty nə sesə dublje
  tɔ̃n- εme, ty nə lɥi pʁɔkyʁə plys sε bεze
  dɔ̃ εllə a bəzwɛ̃ puʁ syʁvivʁə a ʒamε ʁasyʁeə

  puʁ vɔtʁə defɑ̃sə di lə kœʁ kə ʁepɔ̃de vu
  sə sɔ̃ dε mɑ̃sɔ̃ʒə, ʒə lεmə, ʒə lεmə tɑ̃
  ʃakə ʒuʁ kə mə dɔnə la vi ʒə sɥi saul
  e ʒə divaɡ dɑ̃ dε miʁjadə də kaʁesə damɑ̃

  kɑ̃ lə ʒuʁ fεʁmə lεz- iøz- e etɛ̃ sε lymjεʁə
  ʒə mə ʒεtə lεspʁi ny e lɥi ʁəmε mɔ̃ plys bo kɔʁ
  ʒə dəvjɛ̃z- ɔtaʒə də tutə sεz- ɑ̃viz- e də sε fɔlə pʁjεʁə
  ʒə nə sεsə də lɥi pʁɔkyʁe lε bɔnœʁ tuʒuʁz- e ɑ̃kɔʁə

  ʒə lɥi syzyʁə tɑ̃ e tɑ̃ də mo ʒɔliz- o kuʃe də sɔ̃n- amə
  lɑ̃dɥi də mε paʁfœ̃, kɔmə ʒamεz- œ̃n- astʁə sakʁe…
  e o vwalə də mɔ̃n- apεsəmɑ̃ ʒə la beni kɑ̃t- εllə sə pamə
  məsjø lə kœʁ ʒə nə pɥi plys, ekute ma ʁεzɔ̃ bafue

  lε nəf amə sə ʁətiʁεʁe ɑ̃ pʁezɑ̃sə dy ɡʁɑ̃ kœʁ
  sə dεʁnje poza lε kεstjɔ̃ dyzaʒə puʁ lə delibeʁe
  sεt amɑ̃ ε til saʒə, εmə til syfizamɑ̃ sa bjɛ̃ εme
  dwa tɔ̃ lə kɔ̃damne a lamuʁ, kεllə pεnə lɥi ɛ̃poze

  lεz- aməz- aksεptεʁe kə nɔtʁə amɑ̃ εmε vʁεmɑ̃
  mε kil puʁʁε a lavəniʁ ɑ̃kɔʁə εtʁə plysz- εmɑ̃
  avεk də pyʁə siʁkɔ̃stɑ̃səz- atenɥɑ̃təz- il lə kɔ̃damnə
  a εme ɑ̃kɔʁə plys puʁ la dyʁe də lɛ̃kalkylablə etεʁnite.

  lamɑ̃ fy œʁø də sεtə pεnə il suʁi a la vi
  il ʁətuʁna o kaʃo də lamuʁ, sə bjɛ̃ bεl amuʁ
  pεnə sypʁεmə puʁ œ̃ kœʁ si ʁəbεllə mεz- atɑ̃dʁi
  də vulwaʁ, ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁz- εme ʒyska a la mɔʁ
 • Syllabes Phonétique : Au Tribunal De L’amour

  paʁ=œ̃=ma=tɛ̃=də=bεl=e=te=ʒə=fy=kɔ̃d=ɥi 12
  pʁe=zy=mə=i=nɔ=se=o=za=si=zə=də=la=muʁ 13
  ɔ̃=mə=ʁə=pʁo=ʃε=a=tɔʁ=da=vwaʁ=e=kɔ̃d=ɥi 12
  mɔ̃=bj=ɛ̃=ε=me=kə=ʒε=mə=sɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʒuʁ 12

  la=sa=lə=e=tε=bɔ̃=de=də=sε=za=mə=zɛ̃=kj=ε=tə 15
  paʁ=sə=pʁɔ=sε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=dy=ʁe=vɔl=te 12
  lə=kœʁ=pʁe=zi=dε=a=la=se=ʁe=mɔ=ni=tu=tə=kj=ε=tə 16
  lεs=pʁi=e=la=mə=fy=ʁe=ak=se=sœ=ʁə=də=li=ni=ki=te 16

  lə=kœ=ʁə=pa=ʁe=sə=sa=bεl=lə=εʁ=mi=nə=sə=sε=ɲa 15
  də=sa=vwa=puʁ=a=pə=le=di=ɲə=mɑ̃=la=ky=ze 13
  vu=zε=tə=za=ta=ʃɑ̃=œ̃=blə=e=pa=se=le=ʁa 13
  ɔ̃=vu=za=ky=zə=də=nə=plys=zε=me=kεl=me=fε 13

  o=nɔ̃=də=tu=tə=lε=za=mə=də=le=tεʁ=ni=te 13
  sɑ̃=ki=la-ε=nə=ɡjmε=a=ky=ze=ty=nə=se=sə=du=blj=e 16
  tɔ̃=nε=me=ty=nə=lɥi=pʁɔ=ky=ʁə=plys=sε=bε=ze 13
  dɔ̃=εl=lə=abə=zwɛ̃=puʁ=syʁ=vi=vʁə=a=ʒa=mε=ʁa=sy=ʁe=ə 16

  puʁ=vɔ=tʁə=de=fɑ̃=sə=di=lə=kœ=ʁə=kə=ʁe=pɔ̃=de=vu 15
  sə=sɔ̃=dε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=ʒə=lε=mə=ʒə=lε=mə=tɑ̃ 13
  ʃa=kə=ʒuʁ=kə=mə=dɔ=nə=la=vi=ʒə=sɥi=sa=ul 13
  e=ʒə=di=va=ɡə=dɑ̃=dε=mi=ʁja=də=də=ka=ʁe=sə=da=mɑ̃ 16

  kɑ̃=lə=ʒuʁ=fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=e=tɛ̃=sε=ly=mjεʁ=ə 15
  ʒə=mə=ʒε=tə=lεs=pʁi=ny=e=lɥi=ʁə=mε=mɔ̃=plys=bo=kɔʁ 15
  ʒə=də=vjɛ̃=zɔ=taʒə=də=tu=tə=sε=zɑ̃=vi=ze=də=sε=fɔ=lə=pʁi=jεʁ 18
  ʒə=nə=sεsə=də=lɥi=pʁɔ=ky=ʁe=lε=bɔ=nœʁ=tu=ʒuʁ=ze=ɑ̃=kɔʁə 16

  ʒə=lɥi=sy=zyʁə=tɑ̃=e=tɑ̃=də=mo=ʒɔ=li=zo=ku=ʃe=də=sɔ̃=namə 17
  lɑ̃d=ɥi=də=mε=paʁ=fœ̃=kɔ=mə=ʒa=mε=zœ̃=nas=tʁə=sa=kʁe 15
  e=o=vwalə=də=mɔ̃=na=pε=sə=mɑ̃=ʒə=la=be=ni=kɑ̃=tεllə=sə=pamə 17
  mə=sjølə=kœʁ=ʒə=nə=pɥi=plys=e=ku=te=ma=ʁε=zɔ̃=ba=fu=e 16

  lε=nəf=a=mə=sə=ʁə=ti=ʁε=ʁe=ɑ̃=pʁe=zɑ̃=sə=dy=ɡʁɑ̃=kœʁ 16
  sə=dεʁ=nje=po=za=lε=kεs=tjɔ̃=dy=zaʒə=puʁ=lə=de=li=be=ʁe 16
  sεt=a=mɑ̃=ε=til=saʒə=ε=mə=til=sy=fi=za=mɑ̃=sa=bjɛ̃=ε=me 17
  dwa=tɔ̃=lə=kɔ̃=dan=a=la=muʁ=kεl=lə=pε=nə=lɥi=ɛ̃=po=ze 16

  lε=za=mə=zak=sεp=tε=ʁe=kə=nɔ=tʁə=a=mɑ̃=ε=mε=vʁε=mɑ̃ 16
  mε=kil=puʁ=ʁε=a=la=və=niʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ε=tʁə=plys=zε=mɑ̃ 16
  a=vεk=də=pyʁə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=sə=za=ten=ɥɑ̃=tə=zil=lə=kɔ̃=dam=nə 17
  a=ε=me=ɑ̃=kɔʁə=plys=puʁ=la=dyʁe=də=lɛ̃=kal=ky=la=bləe=tεʁ=ni=te 18

  la=mɑ̃=fy=œ=ʁø=də=sε=tə=pε=nə=il=su=ʁi=a=la=vi 16
  il=ʁə=tuʁ=na=o=ka=ʃo=də=la=muʁ=sə=bj=ɛ̃=bεl=a=muʁ 16
  pε=nə=sy=pʁε=mə=puʁ=œ̃=kœʁ=si=ʁə=bεl=lə=mε=za=tɑ̃=dʁi 16
  də=vu=lwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=tu=ʒuʁ=zε=me=ʒys=ka=a=la=mɔʁ 16

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2012 14:16Jandot Poésie

une bien belle prison aux barreaux dorés
amicalement

Auteur de Poésie
27/08/2012 18:27Eden33

houha !!!
j’adoreeeeee

merci !