Poeme : Je Ne Vole L’amour

Je Ne Vole L’amour

Beau jeune homme que veux tu me dire
Que je ne sache déjà pour ne médire
Encore un amour ce n’est pas le pire
Tes mensonges c’est pour mieux m’avertir
Que tu veux m’aimer sans me garantir
Le bonheur auquel je te veux consentir

C’est un jeu où on ne doit pas tricher
Et je te vois avec une fausse carte pliée
Celle d’une autre dame qui joue feutrés
Veux-tu continuer ! Jette-la hors ta pensée
Je te sens affligé alors court rassuré
Je ne vole jamais les amours déjà viciés.

L’amour doit être pur s’il veut être sûr
Ne prenez armure, polie d’imposture
L’aimée ne saurait être que devanture
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne Vole L’amour

  beau=jeu=ne=hom=me=que=veux=tu=me=di=re 11
  que=je=ne=sache=dé=jà=pour=ne=mé=dire 10
  en=core=un=a=mour=ce=nest=pas=le=pire 10
  tes=men=son=ges=cest=pour=mieux=ma=ver=tir 10
  que=tu=veux=mai=mer=sans=me=ga=ran=tir 10
  le=bon=heur=au=quel=je=te=veux=consen=tir 10

  cest=un=jeu=où=on=ne=doit=pas=tri=cher 10
  et=je=te=vois=a=vec=une=faus=se=car=te=pli=ée 13
  cel=le=duneau=tre=da=me=qui=joue=feu=trés 10
  veux=tu=con=ti=nuer=jette=la=hors=ta=pen=sée 11
  je=te=sens=af=fli=gé=a=lors=court=ras=su=ré 12
  je=ne=vole=ja=mais=les=a=mours=dé=jà=vi=ciés 12

  la=mour=doit=être=pur=sil=veut=ê=tre=sûr 10
  ne=pre=nez=ar=mure=po=lie=dim=pos=ture 10
  lai=mée=ne=sau=rait=être=que=de=van=ture 10
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Je Ne Vole L’amour

  bo ʒənə ɔmə kə vø ty mə diʁə
  kə ʒə nə saʃə deʒa puʁ nə mediʁə
  ɑ̃kɔʁə œ̃n- amuʁ sə nε pa lə piʁə
  tε mɑ̃sɔ̃ʒə sε puʁ mjø mavεʁtiʁ
  kə ty vø mεme sɑ̃ mə ɡaʁɑ̃tiʁ
  lə bɔnœʁ okεl ʒə tə vø kɔ̃sɑ̃tiʁ

  sεt- œ̃ ʒø u ɔ̃ nə dwa pa tʁiʃe
  e ʒə tə vwaz- avεk ynə fosə kaʁtə plje
  sεllə dynə otʁə damə ki ʒu føtʁe
  vø ty kɔ̃tinɥe ! ʒεtə la ɔʁ ta pɑ̃se
  ʒə tə sɑ̃sz- afliʒe alɔʁ kuʁ ʁasyʁe
  ʒə nə vɔlə ʒamε lεz- amuʁ deʒa visje.

  lamuʁ dwa εtʁə pyʁ sil vø εtʁə syʁ
  nə pʁənez- aʁmyʁə, pɔli dɛ̃pɔstyʁə
  lεme nə soʁε εtʁə kə dəvɑ̃tyʁə
 • Syllabes Phonétique : Je Ne Vole L’amour

  bo=ʒə=nə=ɔ=mə=kə=vø=ty=mə=di=ʁə 11
  kə=ʒə=nə=sa=ʃə=de=ʒa=puʁ=nə=me=di=ʁə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=na=muʁ=sə=nε=pa=lə=pi=ʁə 12
  tε=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=sε=puʁ=mj=ø=ma=vεʁ=tiʁ 11
  kə=ty=vø=mε=me=sɑ̃=mə=ɡa=ʁɑ̃=tiʁ 10
  lə=bɔ=nœ=ʁə=o=kεl=ʒə=tə=vø=kɔ̃=sɑ̃=tiʁ 12

  sε=tœ̃=ʒø=u=ɔ̃=nə=dwa=pa=tʁi=ʃe 10
  e=ʒə=tə=vwa=za=vεk=ynə=fo=sə=kaʁ=tə=plje 12
  sεl=lə=dy=nə=o=tʁə=da=mə=ki=ʒu=fø=tʁe 12
  vø=ty=kɔ̃=tin=ɥe=ʒε=tə=la=ɔʁ=ta=pɑ̃=se 12
  ʒə=tə=sɑ̃s=za=fli=ʒe=a=lɔʁ=kuʁ=ʁa=sy=ʁe 12
  ʒə=nə=vɔlə=ʒa=mε=lε=za=muʁ=de=ʒa=vi=sje 12

  la=muʁ=dwa=ε=tʁə=pyʁ=sil=vø=ε=tʁə=syʁ 11
  nə=pʁə=ne=zaʁ=my=ʁə=pɔ=li=dɛ̃=pɔs=ty=ʁə 12
  lε=me=nə=so=ʁε=ε=tʁə=kə=də=vɑ̃=ty=ʁə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.