Poeme : Silence, Serviteur Galant De La Nuit

Silence, Serviteur Galant De La Nuit

Serviteur galant de la nuit
Ce silence ébahi se niche
Et de sa présence feutrée il fuit
Vers l’horizon des repos en friches

On l’écoute sage au calme
De sa splendeur musicale
Où il reçoit agréable la palme
Du grand bonheur sentimental

Mais triste il nous fait peur
Quand soudain il nous laisse
Là seul avec notre belle frayeur
Au bruissement qui nous délaisse

Il joue habile avec nos nerfs
Se corrompt d’amitiés damnées
Avec le bruit qui le caresse amère
Pour sans trop de risques le voler

Il n’est plus là le coquin on le réclame
Pour coucher notre paisible repos
Au fin fond de nos rêves, il clame
De nous laisser seul avec lui, c’est beau

Il garde dans le secret tous nos mots
On se les répète assidu à ses pieds
Personne ne nous écoute, c’est faux
Il reste omniprésent dans son amitié

Même nos amours lui donnent l’accès
Surtout sonore silence, reviens souvent
Sur notre corps, pour apaiser sa lourdeur
Quand on se veut crier un profond sentiment

Tu t’assures de repousser le procès
De notre raison qui adore ton sein reposant
Tu lui redonne la paix intérieure de l’avant
Calme limpide sourçant en tous tes excès.
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Silence, Serviteur Galant De La Nuit

  ser=vi=teur=ga=lant=de=la=nuit 8
  ce=si=len=ce=é=ba=hi=se=ni=che 10
  et=de=sa=pré=sen=ce=feu=trée=il=fuit 10
  vers=l=ho=ri=zon=des=re=pos=en=friches 10

  on=lé=cou=te=sa=ge=au=ca=lme 9
  de=sa=splen=deur=mu=si=ca=le 8
  où=il=re=çoit=a=gré=a=ble=la=palme 10
  du=grand=bon=heur=sen=ti=men=tal 8

  mais=tris=te=il=nous=fait=peur 7
  quand=sou=dain=il=nous=lai=sse 7
  là=seul=a=vec=no=tre=bel=le=fray=eur 10
  au=bruis=se=ment=qui=nous=dé=lai=sse 9

  il=joue=ha=bi=le=a=vec=nos=nerf=s 10
  se=cor=rompt=da=mi=ti=és=dam=nées 9
  a=vec=le=bruit=qui=le=cares=se=a=mère 10
  pour=sans=trop=de=ris=ques=le=vo=ler 9

  il=nest=plus=là=le=co=quin=on=le=ré=clame 11
  pour=cou=cher=no=tre=pai=si=ble=re=pos 10
  au=fin=fond=de=nos=rê=ves=il=cla=me 10
  de=nous=lais=ser=seul=a=vec=lui=cest=beau 10

  il=gar=de=dans=le=se=cret=tous=nos=mots 10
  on=se=les=ré=pèteas=si=du=à=ses=pieds 10
  per=son=ne=ne=nous=é=cou=te=cest=faux 10
  il=res=teom=ni=présent=dans=son=a=mi=tié 10

  mê=me=nos=a=mours=lui=don=nent=lac=cès 10
  sur=tout=so=nore=si=len=ce=re=viens=souvent 10
  sur=notre=corps=pour=a=pai=ser=sa=lour=deur 10
  quand=on=se=veut=crier=un=pro=fond=sen=timent 10

  tu=tas=sures=de=re=pous=ser=le=pro=cès 10
  de=notre=rai=son=qui=a=do=re=ton=sein=re=po=sant 13
  tu=lui=re=donne=la=paix=in=té=rieu=re=de=la=vant 13
  cal=me=lim=pide=sour=çant=en=tous=tes=ex=cès 11
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Silence, Serviteur Galant De La Nuit

  sεʁvitœʁ ɡalɑ̃ də la nɥi
  sə silɑ̃sə ebai sə niʃə
  e də sa pʁezɑ̃sə føtʁe il fɥi
  vεʁ lɔʁizɔ̃ dε ʁəpoz- ɑ̃ fʁiʃə

  ɔ̃ lekutə saʒə o kalmə
  də sa splɑ̃dœʁ myzikalə
  u il ʁəswa aɡʁeablə la palmə
  dy ɡʁɑ̃ bɔnœʁ sɑ̃timɑ̃al

  mε tʁistə il nu fε pœʁ
  kɑ̃ sudɛ̃ il nu lεsə
  la səl avεk nɔtʁə bεllə fʁεjœʁ
  o bʁɥisəmɑ̃ ki nu delεsə

  il ʒu-abilə avεk no nεʁf
  sə kɔʁɔ̃ damitje damne
  avεk lə bʁɥi ki lə kaʁεsə amεʁə
  puʁ sɑ̃ tʁo də ʁisk lə vɔle

  il nε plys la lə kɔkɛ̃ ɔ̃ lə ʁeklamə
  puʁ kuʃe nɔtʁə pεziblə ʁəpo
  o fɛ̃ fɔ̃ də no ʁεvə, il klamə
  də nu lεse səl avεk lɥi, sε bo

  il ɡaʁdə dɑ̃ lə sεkʁε tus no mo
  ɔ̃ sə lε ʁepεtə asidy a sε pje
  pεʁsɔnə nə nuz- ekutə, sε fo
  il ʁεstə ɔmnipʁezɑ̃ dɑ̃ sɔ̃n- amitje

  mεmə noz- amuʁ lɥi dɔne laksε
  syʁtu sonoʁə silɑ̃sə, ʁəvjɛ̃ suvɑ̃
  syʁ nɔtʁə kɔʁ, puʁ apεze sa luʁdœʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ sə vø kʁje œ̃ pʁɔfɔ̃ sɑ̃timɑ̃

  ty tasyʁə də ʁəpuse lə pʁɔsε
  də nɔtʁə ʁεzɔ̃ ki adɔʁə tɔ̃ sɛ̃ ʁəpozɑ̃
  ty lɥi ʁədɔnə la pε ɛ̃teʁjəʁə də lavɑ̃
  kalmə lɛ̃pidə suʁsɑ̃ ɑ̃ tus tεz- εksε.
 • Syllabes Phonétique : Silence, Serviteur Galant De La Nuit

  sεʁ=vi=tœ=ʁə=ɡa=lɑ̃=də=la=nɥi 9
  sə=si=lɑ̃=sə=e=ba=i=sə=ni=ʃə 10
  e=də=sa=pʁe=zɑ̃=sə=fø=tʁe=il=fɥi 10
  vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃=dε=ʁə=po=zɑ̃=fʁi=ʃə 10

  ɔ̃=le=ku=tə=sa=ʒə=o=kal=mə 9
  də=sa=splɑ̃=dœ=ʁə=my=zi=ka=lə 9
  u=il=ʁə=swa=a=ɡʁe=ablə=la=pal=mə 10
  dy=ɡʁɑ̃=bɔ=nœ=ʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃=al 9

  mε=tʁis=tə=il=nu=fε=pœ=ʁə 8
  kɑ̃=su=dɛ̃=il=nu=lε=sə 7
  la=səl=a=vεk=nɔ=tʁə=bεl=lə=fʁε=jœʁ 10
  o=bʁɥi=sə=mɑ̃=ki=nu=de=lεs=ə 9

  il=ʒu-a=bi=lə=a=vεk=no=nεʁf 9
  sə=kɔ=ʁɔ̃=da=mi=tj=e=dam=ne 9
  a=vεk=lə=bʁɥi=kilə=ka=ʁε=sə=a=mεʁə 10
  puʁ=sɑ̃=tʁo=də=ʁisk=lə=vɔ=le 8

  il=nε=plys=lalə=kɔ=kɛ̃=ɔ̃=lə=ʁe=klamə 10
  puʁ=ku=ʃe=nɔ=tʁə=pε=zi=blə=ʁə=po 10
  o=fɛ̃=fɔ̃=də=no=ʁε=və=il=kla=mə 10
  də=nu=lε=se=səl=a=vεk=lɥi=sε=bo 10

  il=ɡaʁ=də=dɑ̃=lə=sε=kʁε=tus=no=mo 10
  ɔ̃sə=lε=ʁe=pε=təa=si=dy=a=sε=pje 10
  pεʁ=sɔ=nə=nə=nu=ze=ku=tə=sε=fo 10
  il=ʁεstəɔm=ni=pʁe=zɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=na=mi=tje 10

  mε=mə=no=za=muʁ=lɥi=dɔ=ne=lak=sε 10
  syʁ=tu=so=noʁə=si=lɑ̃=sə=ʁə=vjɛ̃=su=vɑ̃ 11
  syʁ=nɔtʁə=kɔʁ=puʁ=a=pε=ze=sa=luʁ=dœʁ 10
  kɑ̃=tɔ̃sə=vø=kʁje=œ̃=pʁɔ=fɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10

  ty=ta=syʁə=də=ʁə=pu=se=lə=pʁɔ=sε 10
  də=nɔtʁə=ʁε=zɔ̃=ki=a=dɔ=ʁə=tɔ̃=sɛ̃=ʁə=po=zɑ̃ 13
  ty=lɥiʁə=dɔ=nə=la=pε=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=də=la=vɑ̃ 13
  kal=mə=lɛ̃=pidə=suʁ=sɑ̃=ɑ̃=tus=tε=zεk=sε 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/12/2012 13:40Iris1950

Joli écrit Tikalo. IRIS