Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : La Case Créoler

Poème Hommage
Publié le 15/02/2013 17:21

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Modepoete

La Case Créoler

La riche case créole à la blanche robe sertie
De bardeaux répandus, en rangs serrés blottis
Comme armée protectrice dépourvue de trouées
Elle s’embellit le poitrail d’une dentelle en frise
Pour jouer de tout son charme malgré la crise

L’homme créole s’émerveille de ses beautés
S’investit dans l’ouvrage au doux style bigarré
Lui donne la raison sûre d’un cœur à s’appauvrir
Pour garder intact son trésor, celui de son bien être
Il le veillera jusqu’à sa nuit pour jamais s’en démettre

Elle attend noble le barbare cyclone
De ses blessures alors se pansera d’aumônes
Dans le doux silence du repli outrageux
Elle Gardera confiance en ces mains fidèles
Pour brosser sa parure et s’exhiber plus belle

En hiver elle gémit des cris de l’enfant plaintif
Dont les bois demandent un recours instinctif
De fer certes sont-ils mais le Caria gourmand gît
Dans l’attente de l’envol laissant empreinte
Celles de ses meurtrissures dont elle garde crainte

Quand demain l’héritier n’aura plus prix de ce trésor
Et que se souilleront au parterre d’un sol du remord
Tous ses plus beaux atouts à notre vue attristée
De sa rage elle devra se méfier de ces messieurs lucre
Qui perfides trahiront indifférents cette âme créole
En criant fort comme menteurs outragés le symbole
- Nou gard’ a li dan nout kèr Krèol !
CF
 • Pieds Hyphénique: La Case Créoler

  la=riche=ca=se=créo=le=à=la=blan=che=ro=be=ser=tie 14
  de=bar=deaux=ré=pan=dus=en=rangs=ser=rés=blot=tis 12
  com=me=ar=mée=pro=tec=tri=ce=dé=pour=vue=de=trouées 13
  el=le=sem=bel=lit=le=poi=trail=dune=den=tel=le=en=frise 14
  pour=jou=er=de=tout=son=char=me=mal=gré=la=cri=se 13

  l=hom=me=cré=o=le=sé=mer=vei=lle=de=ses=beau=tés 14
  sin=ves=tit=dans=lou=vra=ge=au=doux=sty=le=bi=gar=ré 14
  lui=don=ne=la=rai=son=sû=re=dun=cœur=à=sap=pau=vrir 14
  pour=gar=der=in=tact=son=tré=sor=ce=lui=de=son=bien=être 14
  il=le=veille=ra=jus=quà=sa=nuit=pour=ja=mais=sen=dé=mettre 14

  el=le=at=tend=no=ble=le=bar=ba=re=cy=clo=ne 13
  de=ses=bles=su=res=a=lors=se=pan=se=ra=dau=mô=nes 14
  dans=le=doux=si=len=ce=du=re=pli=ou=tra=geux 12
  el=le=gar=de=ra=con=fian=ce=en=ces=mains=fi=dè=les 14
  pour=bros=ser=sa=pa=ru=re=et=sex=hi=ber=plus=belle 13

  en=hi=ver=el=le=gé=mit=des=cris=de=len=fant=plain=tif 14
  dont=les=bois=de=man=dent=un=re=cours=ins=tinc=tif 12
  de=fer=cer=tes=sont=tils=mais=le=ca=ri=a=gour=mand=gît 14
  dans=lat=ten=te=de=len=vol=lais=sant=em=prein=te 12
  cel=les=de=ses=meur=tris=su=res=dont=el=le=gar=de=crainte 14

  quand=de=main=lhé=ri=tier=nau=ra=plus=prix=de=ce=tré=sor 14
  et=que=se=souille=ront=au=par=ter=re=dun=sol=du=re=mord 14
  tous=ses=plus=beaux=a=touts=à=no=tre=vue=at=tris=tée 13
  de=sa=rage=elle=de=vra=se=mé=fier=de=ces=mes=sieurs=lucre 14
  qui=per=fides=tra=hi=ront=in=dif=fé=rents=cet=te=â=me=créole 15
  en=criant=fort=com=me=men=teurs=ou=tra=gés=le=sym=bo=le 14
  nou=gar=da=li=dan=nout=kèr=krèol 8
  c=f 2
 • Phonétique : La Case Créoler

  la ʁiʃə kazə kʁeɔlə a la blɑ̃ʃə ʁɔbə sεʁti
  də baʁdo ʁepɑ̃dys, ɑ̃ ʁɑ̃ɡ seʁe blɔti
  kɔmə aʁme pʁɔtεktʁisə depuʁvɥ də tʁue
  εllə sɑ̃bεlli lə pwatʁaj dynə dɑ̃tεllə ɑ̃ fʁizə
  puʁ ʒue də tu sɔ̃ ʃaʁmə malɡʁe la kʁizə

  lɔmə kʁeɔlə semεʁvεjə də sε bote
  sɛ̃vεsti dɑ̃ luvʁaʒə o du stilə biɡaʁe
  lɥi dɔnə la ʁεzɔ̃ syʁə dœ̃ kœʁ a sapovʁiʁ
  puʁ ɡaʁde ɛ̃takt sɔ̃ tʁezɔʁ, səlɥi də sɔ̃ bjɛ̃ εtʁə
  il lə vεjʁa ʒyska sa nɥi puʁ ʒamε sɑ̃ demεtʁə

  εllə atɑ̃ nɔblə lə baʁbaʁə siklɔnə
  də sε blesyʁəz- alɔʁ sə pɑ̃səʁa domonə
  dɑ̃ lə du silɑ̃sə dy ʁəpli utʁaʒø
  εllə ɡaʁdəʁa kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ sε mɛ̃ fidεlə
  puʁ bʁɔse sa paʁyʁə e sεɡzibe plys bεllə

  ɑ̃n- ivεʁ εllə ʒemi dε kʁi də lɑ̃fɑ̃ plɛ̃tif
  dɔ̃ lε bwa dəmɑ̃de œ̃ ʁəkuʁz- ɛ̃stɛ̃ktif
  də fεʁ sεʁtə- sɔ̃ til mε lə kaʁja ɡuʁmɑ̃ ʒit
  dɑ̃ latɑ̃tə də lɑ̃vɔl lεsɑ̃ ɑ̃pʁɛ̃tə
  sεllə də sε məʁtʁisyʁə dɔ̃ εllə ɡaʁdə kʁɛ̃tə

  kɑ̃ dəmɛ̃ leʁitje noʁa plys pʁi də sə tʁezɔʁ
  e kə sə sujʁɔ̃ o paʁteʁə dœ̃ sɔl dy ʁəmɔʁ
  tus sε plys boz- atuz- a nɔtʁə vɥ atʁiste
  də sa ʁaʒə εllə dəvʁa sə mefje də sε mesjœʁ lykʁə
  ki pεʁfidə tʁaiʁɔ̃ ɛ̃difeʁɑ̃ sεtə amə kʁeɔlə
  ɑ̃ kʁjɑ̃ fɔʁ kɔmə mɑ̃tœʁz- utʁaʒe lə sɛ̃bɔlə
  nu ɡaʁda li dɑ̃ nu kεʁ kʁεɔl !
  se εf
 • Pieds Phonétique : La Case Créoler

  la=ʁiʃə=ka=zə=kʁe=ɔ=ləa=la=blɑ̃=ʃə=ʁɔ=bə=sεʁ=ti 14
  də=baʁ=do=ʁe=pɑ̃=dys=ɑ̃=ʁɑ̃ɡ=se=ʁe=blɔ=ti 12
  kɔ=mə=aʁ=me=pʁɔ=tεk=tʁi=sə=de=puʁvɥ=də=tʁu=e 13
  εl=lə=sɑ̃=bεl=lilə=pwa=tʁaj=dy=nə=dɑ̃=tεl=lə=ɑ̃=fʁizə 14
  puʁ=ʒu=e=də=tu=sɔ̃=ʃaʁ=mə=mal=ɡʁe=la=kʁi=zə 13

  lɔ=mə=kʁe=ɔ=lə=se=mεʁ=vε=jə=də=sε=bo=te 13
  sɛ̃=vεs=ti=dɑ̃=lu=vʁa=ʒə=o=du=sti=lə=bi=ɡa=ʁe 14
  lɥi=dɔ=nə=la=ʁε=zɔ̃=sy=ʁə=dœ̃=kœʁ=a=sa=po=vʁiʁ 14
  puʁ=ɡaʁ=de=ɛ̃=takt=sɔ̃=tʁe=zɔʁ=səl=ɥi=də=sɔ̃=bjɛ̃=εtʁə 14
  il=lə=vεj=ʁa=ʒys=ka=sa=nɥi=puʁ=ʒa=mε=sɑ̃=de=mεtʁə 14

  εl=lə=a=tɑ̃=nɔ=blə=lə=baʁ=ba=ʁə=si=klɔ=nə 13
  də=sε=ble=sy=ʁə=za=lɔʁ=sə=pɑ̃=sə=ʁa=do=mo=nə 14
  dɑ̃=lə=du=si=lɑ̃=sə=dy=ʁə=pli=u=tʁa=ʒø 12
  εl=lə=ɡaʁ=də=ʁa=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=sε=mɛ̃=fi=dε=lə 14
  puʁ=bʁɔ=se=sa=pa=ʁy=ʁə=e=sεɡ=zi=be=plys=bεl=lə 14

  ɑ̃=ni=vεʁ=εl=lə=ʒe=mi=dε=kʁi=də=lɑ̃=fɑ̃=plɛ̃=tif 14
  dɔ̃=lε=bwa=də=mɑ̃=de=œ̃=ʁə=kuʁ=zɛ̃s=tɛ̃k=tif 12
  də=fεʁ=sεʁ=tə=sɔ̃=til=mε=lə=ka=ʁj=a=ɡuʁ=mɑ̃=ʒit 14
  dɑ̃=la=tɑ̃=tə=də=lɑ̃=vɔl=lε=sɑ̃=ɑ̃=pʁɛ̃=tə 12
  sεl=lə=də=sε=məʁ=tʁi=sy=ʁə=dɔ̃=εl=lə=ɡaʁ=də=kʁɛ̃tə 14

  kɑ̃=də=mɛ̃=le=ʁi=tje=no=ʁa=plys=pʁi=də=sə=tʁe=zɔʁ 14
  e=kə=sə=suj=ʁɔ̃=o=paʁ=te=ʁə=dœ̃=sɔl=dy=ʁə=mɔʁ 14
  tus=sε=plys=bo=za=tu=za=nɔ=tʁə=vɥ=a=tʁis=te 13
  də=sa=ʁaʒə=εllə=də=vʁa=sə=me=fje=də=sε=me=sjœʁ=lykʁə 14
  ki=pεʁ=fidə=tʁa=i=ʁɔ̃=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=sε=təa=mə=kʁe=ɔlə 15
  ɑ̃=kʁjɑ̃=fɔʁ=kɔ=mə=mɑ̃=tœʁ=zu=tʁa=ʒe=lə=sɛ̃=bɔ=lə 14
  nu=ɡaʁ=da=li=dɑ̃=nu=kεʁ=kʁε=ɔl 9
  se=εf 2

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/05/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.