Poeme : Fête De La Musique

Fête De La Musique

Merci ce jour, qui consume les notes
Au fond de mon quartier trompettiste
Tu fais tomber les sons pluie d’artiste
Sur mon esprit vif, il danse dans ta hotte

Sur la place des libertéd jonglent les mains
De ces percussionnistes qui roulent
Les sons dans une trémie où coulent
Les bémols langoureux avec entrain

La diva chante chanson française
Et mes yeux s’embuent au romantisme
Quand les mots rivalisent altruistes
Aux notes soyeuses offertes avec aise

Au fond du grand parc Johnson
Le quatuor nous sert endiablé un blues
Et le saxo nous ballade dans les news
De ses tendresses graves accordées au violon

Je rêve l’avant ce jour, fête de la musique
Procession rituelle de ces musiciens oubliés
Que vous entendez dans le silence ajouré
De ces soirs quand ils répètent dogmatique

Ne traversez pas ce jour sans vous être faufilés
Dans ces moderato, ces allegro, ces fortissimo sueurs
Riches offrandes de musiciens dévoués à votre bonheur
Ecoutez ces silences, litanie de ces partitions ensoufrées.
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fête De La Musique

  mer=ci=ce=jour=qui=con=su=me=les=notes 10
  au=fond=de=mon=quar=tier=trom=pet=tis=te 10
  tu=fais=tom=ber=les=sons=pluie=dar=tis=te 10
  sur=mon=es=prit=vif=il=danse=dans=ta=hotte 10

  sur=la=place=des=li=ber=téd=jon=glent=les=mains 11
  de=ces=per=cus=si=on=nis=tes=qui=roulent 10
  les=sons=dans=u=ne=tré=mie=où=coulent 9
  les=bé=mols=lan=gou=reux=a=vec=en=train 10

  la=di=va=chan=te=chan=son=fran=çai=se 10
  et=mes=y=eux=sem=buent=au=ro=man=tisme 10
  quand=les=mots=ri=va=li=sent=al=truis=tes 10
  aux=no=tes=soyeuses=of=fer=tes=a=vec=aise 10

  au=fond=du=grand=parc=john=son 7
  le=qua=tuor=nous=sert=en=dia=blé=un=blues 10
  et=le=saxo=nous=bal=la=de=dans=les=news 10
  de=ses=tendres=ses=graves=ac=cor=dées=au=vio=lon 11

  je=rêve=la=vant=ce=jour=fê=te=de=la=mu=sique 12
  proces=sion=ri=tuel=le=de=ces=mu=si=ciens=ou=bliés 12
  que=vous=enten=dez=dans=le=si=len=cea=jou=ré 11
  de=ces=soirs=quand=ils=ré=pètent=dog=ma=tique 10

  ne=tra=ver=sez=pas=ce=jour=sans=vous=être=fau=fi=lés 13
  dans=ces=mode=ra=to=ces=al=le=gro=ces=for=tis=si=mo=sueurs 15
  riches=of=fran=des=de=mu=si=ciens=dé=voués=à=vo=tre=bon=heur 15
  ecou=tez=ces=silen=ces=li=ta=nie=de=ces=par=ti=tions=en=sou=frées 16
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Fête De La Musique

  mεʁsi sə ʒuʁ, ki kɔ̃symə lε nɔtə
  o fɔ̃ də mɔ̃ kaʁtje tʁɔ̃pεtistə
  ty fε tɔ̃be lε sɔ̃ plɥi daʁtistə
  syʁ mɔ̃n- εspʁi vif, il dɑ̃sə dɑ̃ ta ɔtə

  syʁ la plasə dε libεʁted ʒɔ̃ɡle lε mɛ̃
  də sε pεʁkysjɔnistə ki ʁule
  lε sɔ̃ dɑ̃z- ynə tʁemi u kule
  lε bemɔl lɑ̃ɡuʁøz- avεk ɑ̃tʁɛ̃

  la diva ʃɑ̃tə ʃɑ̃sɔ̃ fʁɑ̃sεzə
  e mεz- iø sɑ̃bɥe o ʁɔmɑ̃tismə
  kɑ̃ lε mo ʁivalize altʁɥistə
  o nɔtə swajøzəz- ɔfεʁtəz- avεk εzə

  o fɔ̃ dy ɡʁɑ̃ paʁk ʒɔnsɔ̃
  lə katyɔʁ nu sεʁ ɑ̃djable œ̃ blɥ
  e lə sakso nu baladə dɑ̃ lε nεw
  də sε tɑ̃dʁesə ɡʁavəz- akɔʁdez- o vjɔlɔ̃

  ʒə ʁεvə lavɑ̃ sə ʒuʁ, fεtə də la myzikə
  pʁɔsesjɔ̃ ʁitɥεllə də sε myzisjɛ̃z- ublje
  kə vuz- ɑ̃tɑ̃de dɑ̃ lə silɑ̃sə aʒuʁe
  də sε swaʁ kɑ̃t- il ʁepεte dɔɡmatikə

  nə tʁavεʁse pa sə ʒuʁ sɑ̃ vuz- εtʁə fofile
  dɑ̃ sε mɔdəʁato, sεz- alεɡʁo, sε fɔʁtisimo sɥœʁ
  ʁiʃəz- ɔfʁɑ̃də də myzisjɛ̃ devuez- a vɔtʁə bɔnœʁ
  əkute sε silɑ̃sə, litani də sε paʁtisjɔ̃z- ɑ̃sufʁe.
 • Syllabes Phonétique : Fête De La Musique

  mεʁ=si=sə=ʒuʁ=ki=kɔ̃=sy=mə=lε=nɔtə 10
  o=fɔ̃=də=mɔ̃=kaʁ=tje=tʁɔ̃=pε=tis=tə 10
  ty=fε=tɔ̃=be=lε=sɔ̃=plɥi=daʁ=tis=tə 10
  syʁ=mɔ̃=nεs=pʁi=vif=il=dɑ̃sə=dɑ̃=ta=ɔtə 10

  syʁ=la=plasə=dε=li=bεʁ=ted=ʒɔ̃=ɡle=lε=mɛ̃ 11
  də=sε=pεʁ=ky=sjɔ=nis=tə=ki=ʁu=le 10
  lε=sɔ̃=dɑ̃=zy=nə=tʁe=mi=u=ku=le 10
  lε=be=mɔl=lɑ̃=ɡu=ʁø=za=vεk=ɑ̃=tʁɛ̃ 10

  la=di=va=ʃɑ̃=tə=ʃɑ̃=sɔ̃=fʁɑ̃=sε=zə 10
  e=mε=zi=ø=sɑ̃b=ɥe=o=ʁɔ=mɑ̃=tismə 10
  kɑ̃=lε=mo=ʁi=va=li=ze=al=tʁɥis=tə 10
  o=nɔtə=swa=jø=zə=zɔ=fεʁ=tə=za=vεk=εzə 11

  o=fɔ̃=dy=ɡʁɑ̃=paʁk=ʒɔ=nə=sɔ̃ 8
  lə=ka=ty=ɔʁ=nu=sεʁ=ɑ̃=dja=ble=œ̃=blɥ 11
  e=lə=sak=so=nu=ba=ladə=dɑ̃=lε=nεw 10
  də=sε=tɑ̃=dʁe=sə=ɡʁavə=za=kɔʁ=de=zo=vjɔ=lɔ̃ 12

  ʒə=ʁεvə=la=vɑ̃=sə=ʒuʁ=fε=tə=də=la=my=zikə 12
  pʁɔse=sjɔ̃=ʁit=ɥεllə=də=sε=my=zi=sjɛ̃=zu=blje 11
  kə=vu=zɑ̃=tɑ̃=de=dɑ̃lə=si=lɑ̃səa=ʒu=ʁe 10
  də=sε=swaʁ=kɑ̃=til=ʁe=pε=te=dɔɡ=ma=tikə 11

  nə=tʁa=vεʁse=pa=sə=ʒuʁ=sɑ̃=vu=zε=tʁə=fo=fi=le 13
  dɑ̃=sε=mɔdə=ʁa=to=sε=za=lε=ɡʁo=sε=fɔʁ=ti=si=mo=sɥœʁ 15
  ʁiʃə=zɔ=fʁɑ̃=də=də=my=zi=sjɛ̃=de=vu=e=za=vɔ=tʁə=bɔ=nœʁ 16
  ə=ku=te=sε=si=lɑ̃sə=li=ta=ni=də=sε=paʁ=ti=sjɔ̃=zɑ̃=su=fʁe 17

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2015 15:34Daniel

Une poésie musicalement bien orchestrée.....
DAN.....

Auteur de Poésie
26/06/2015 02:34Modepoete

Merci les amis de vos lectures
et de vos aféables commentaires
amitié poétique
modepoete