Poeme : Mes Ancêtres

Mes Ancêtres

Mes ancêtres ne m’ont pas dit
Où était leur paradis
Et cela m’ennuie
Quand vers les nuages luit
Mon œil qui scrute étourdi
Le profond d’une forêt où s’unit
Mon paysage béni
Cachant le mystère ravi
D’ombres de l’hier en folie
Il est ces images du défit
Pour me tendre l’édit
De leur illusion que je proscris
J’enrage et je leurs dit ;
Dites-moi où est votre repaire
Mon cœur se tarit en votre aire
Je veux vous dire un merci salutaire
De ce que je ne peux que parfaire
A l’usage de mon âme débonnaire
Il faut donc que je me fie
A mon unique esprit
Pour vous croire là pardi
Cà suffit ! Oui çà suffit
De vos pas indécis
Je vous maudit
Non pardon je vous remercie
De votre invisible amour investi

Quand sonne-le tard
Je suis en retard
En prenant ces instants rares
Pour parler aux regards
De mes ancêtres hagards
Ils veulent me croire
Absent de leur noir
Mais mes paysages à la veillée
Ne sont pas ampoulés
Humbles sont ces phares décidés
D’offrir leur lumière à ma pensée
Quand je vois leurs bonsoirs
Ils se lèvent des silhouettes noires
De leurs esprits blafards
Qui m’offrent images rares
Inspirations nouvelles dont je m’empare
Je sors enfin du noir
Pour en fin les voir
Dans le doux du dortoir
De mes rêves en miroir
☼ƑƇ

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes Ancêtres

  mes=an=cêtres=ne=mont=pas=dit 7
  où=é=tait=leur=pa=ra=dis 7
  et=ce=la=men=nuie 5
  quand=vers=les=nu=ages=luit 6
  mon=œil=qui=scruteé=tour=di 6
  le=pro=fond=dune=fo=rêt=où=su=nit 9
  mon=pa=y=sage=bé=ni 6
  ca=chant=le=mys=tère=ra=vi 7
  dombres=de=lhier=en=fo=lie 6
  il=est=ces=i=mages=du=dé=fit 8
  pour=me=ten=dre=lé=dit 6
  de=leur=illu=sion=que=je=pros=cris 8
  jen=rage=et=je=leurs=dit 6
  dites=moi=où=est=vo=tre=re=paire 8
  mon=cœur=se=ta=rit=en=votreaire 7
  je=veux=vous=direun=mer=ci=sa=lu=taire 9
  de=ce=que=je=ne=peux=que=par=faire 9
  a=lu=sage=de=mon=â=me=dé=bon=naire 10
  il=faut=donc=que=je=me=fie 7
  a=mon=u=ni=quees=prit 6
  pour=vous=croire=là=par=di 6
  cà=suf=fit=oui=çà=suf=fit 7
  de=vos=pas=in=dé=cis 6
  je=vous=mau=dit 4
  non=par=don=je=vous=re=mer=cie 8
  de=votrein=vi=si=ble=a=mour=in=ves=ti 10

  quand=son=ne=le=tard 5
  je=suis=en=re=tard 5
  en=pre=nant=ces=ins=tants=rares 7
  pour=par=ler=aux=re=gards 6
  de=mes=an=cêtres=ha=gards 6
  ils=veu=lent=me=croi=re 6
  ab=sent=de=leur=noir 5
  mais=mes=pa=y=sages=à=la=veillée 8
  ne=sont=pas=am=pou=lés 6
  hum=bles=sont=ces=phares=dé=ci=dés 8
  dof=frir=leur=lu=mièreà=ma=pen=sée 8
  quand=je=vois=leurs=bon=soirs 6
  ils=se=lèvent=des=silhouet=tes=noires 7
  de=leurs=es=prits=bla=fards 6
  qui=mof=frent=i=mages=rares 6
  ins=pi=ra=tions=nou=vel=les=dont=je=mem=pare 11
  je=sors=en=fin=du=noir 6
  pour=en=fin=les=voir 5
  dans=le=doux=du=dor=toir 6
  de=mes=rêves=en=mi=roir 6
  ☼ƒƈ 1
 • Phonétique : Mes Ancêtres

  mεz- ɑ̃sεtʁə- nə mɔ̃ pa di
  u etε lœʁ paʁadi
  e səla mɑ̃nɥi
  kɑ̃ vεʁ lε nɥaʒə lɥi
  mɔ̃n- œj ki skʁytə etuʁdi
  lə pʁɔfɔ̃ dynə fɔʁε u syni
  mɔ̃ pεizaʒə beni
  kaʃɑ̃ lə mistεʁə ʁavi
  dɔ̃bʁə- də ljεʁ ɑ̃ fɔli
  il ε sεz- imaʒə dy defi
  puʁ mə tɑ̃dʁə ledi
  də lœʁ ilyzjɔ̃ kə ʒə pʁɔskʁi
  ʒɑ̃ʁaʒə e ʒə lœʁ di,
  ditə mwa u ε vɔtʁə ʁəpεʁə
  mɔ̃ kœʁ sə taʁi ɑ̃ vɔtʁə εʁə
  ʒə vø vu diʁə œ̃ mεʁsi salytεʁə
  də sə kə ʒə nə pø kə paʁfεʁə
  a lyzaʒə də mɔ̃n- amə debɔnεʁə
  il fo dɔ̃k kə ʒə mə fi
  a mɔ̃n- ynikə εspʁi
  puʁ vu kʁwaʁə la paʁdi
  ka syfi ! ui sa syfi
  də vo pa ɛ̃desi
  ʒə vu modi
  nɔ̃ paʁdɔ̃ ʒə vu ʁəmεʁsi
  də vɔtʁə ɛ̃viziblə amuʁ ɛ̃vεsti

  kɑ̃ sɔnə lə taʁ
  ʒə sɥiz- ɑ̃ ʁətaʁ
  ɑ̃ pʁənɑ̃ sεz- ɛ̃stɑ̃ ʁaʁə
  puʁ paʁle o ʁəɡaʁd
  də mεz- ɑ̃sεtʁə- aɡaʁd
  il vəle mə kʁwaʁə
  absɑ̃ də lœʁ nwaʁ
  mε mε pεizaʒəz- a la vεje
  nə sɔ̃ pa ɑ̃pule
  œ̃blə sɔ̃ sε faʁə deside
  dɔfʁiʁ lœʁ lymjεʁə a ma pɑ̃se
  kɑ̃ ʒə vwa lœʁ bɔ̃swaʁ
  il sə lεve dε siluεtə nwaʁə
  də lœʁz- εspʁi blafaʁd
  ki mɔfʁe imaʒə ʁaʁə
  ɛ̃spiʁasjɔ̃ nuvεllə dɔ̃ ʒə mɑ̃paʁə
  ʒə sɔʁz- ɑ̃fɛ̃ dy nwaʁ
  puʁ ɑ̃ fɛ̃ lε vwaʁ
  dɑ̃ lə du dy dɔʁtwaʁ
  də mε ʁεvəz- ɑ̃ miʁwaʁ
 • Syllabes Phonétique : Mes Ancêtres

  mε=zɑ̃=sεtʁə=nə=mɔ̃=pa=di 7
  u=e=tε=lœʁ=pa=ʁa=di 7
  e=sə=la=mɑ̃n=ɥi 5
  kɑ̃=vεʁ=lε=nɥ=aʒə=lɥi 6
  mɔ̃=nœj=ki=skʁytəe=tuʁ=di 6
  lə=pʁɔ=fɔ̃=dynə=fɔ=ʁε=u=sy=ni 9
  mɔ̃=pε=i=zaʒə=be=ni 6
  ka=ʃɑ̃lə=mis=tε=ʁə=ʁa=vi 7
  dɔ̃bʁə=də=ljεʁ=ɑ̃=fɔ=li 6
  il=ε=sε=zi=maʒə=dy=de=fi 8
  puʁ=mə=tɑ̃=dʁə=le=di 6
  də=lœʁ=i=ly=zjɔ̃kə=ʒə=pʁɔs=kʁi 8
  ʒɑ̃=ʁaʒə=e=ʒə=lœʁ=di 6
  ditə=mwa=u=ε=vɔ=tʁə=ʁə=pεʁə 8
  mɔ̃=kœʁ=sə=ta=ʁi=ɑ̃=vɔtʁəεʁə 7
  ʒə=vø=vu=diʁəœ̃=mεʁ=si=sa=ly=tεʁə 9
  də=sə=kə=ʒə=nə=pøkə=paʁ=fεʁə 8
  a=ly=zaʒə=də=mɔ̃=na=mə=de=bɔ=nεʁə 10
  il=fo=dɔ̃k=kə=ʒə=mə=fi 7
  a=mɔ̃=ny=nikə=εs=pʁi 6
  puʁ=vu=kʁwaʁə=la=paʁ=di 6
  ka=sy=fi=ui=sa=sy=fi 7
  də=vo=pa=ɛ̃=de=si 6
  ʒə=vu=mo=di 4
  nɔ̃=paʁ=dɔ̃ʒə=vu=ʁə=mεʁ=si 7
  də=vɔtʁəɛ̃=vi=zi=blə=a=muʁ=ɛ̃=vεs=ti 10

  kɑ̃=sɔ=nə=lə=taʁ 5
  ʒə=sɥi=zɑ̃=ʁə=taʁ 5
  ɑ̃pʁə=nɑ̃=sε=zɛ̃s=tɑ̃=ʁaʁə 6
  puʁ=paʁ=le=o=ʁə=ɡaʁd 6
  də=mε=zɑ̃=sεtʁə=a=ɡaʁd 6
  il=və=le=mə=kʁwa=ʁə 6
  ab=sɑ̃=də=lœ=ʁə=nwaʁ 6
  mε=mε=pε=i=zaʒə=za=la=vε=je 9
  nə=sɔ̃=pa=ɑ̃=pu=le 6
  œ̃=blə=sɔ̃=sε=faʁə=de=si=de 8
  dɔ=fʁiʁ=lœʁ=ly=mjεʁəa=ma=pɑ̃se 7
  kɑ̃=ʒə=vwa=lœʁ=bɔ̃=swaʁ 6
  il=sə=lε=ve=dε=si=lu=εtə=nwaʁə 9
  də=lœʁ=zεs=pʁi=bla=faʁd 6
  ki=mɔ=fʁe=i=maʒə=ʁaʁə 6
  ɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=nu=vεllə=dɔ̃ʒə=mɑ̃=paʁə 9
  ʒə=sɔʁ=zɑ̃=fɛ̃=dy=nwaʁ 6
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=lε=vwaʁ 5
  dɑ̃=lə=du=dy=dɔʁ=twaʁ 6
  də=mε=ʁεvə=zɑ̃=mi=ʁwaʁ 6

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2016 15:54Lemmiath

Heureux de découvrir ce poème qui malheureusement n’est pas encore commenté.