Poeme-France : Lecture Écrit Ecologie

Poeme : Libre :

Poème Ecologie
Publié le 17/07/2015 09:34

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Lemmiath

Libre :

Libre.
Libre, est le goéland, au loin dans l’horizon.
Il danse librement au large, indique le chemin au bateau pêcheur.
Défie les vagues, dans l’espoir d’une proie.
Libre.
Libre, parmi les autres goélands, qui d’un chant se partage un territoire.
Assourdi, par le bruit des ondulations, qui orchestre au sifflement du vent.
Les couleurs se confondent entre ciel et mer.
Libre.
Libre, de guider le vaisseau qui bat sa course vers le lieu dit.
Timidement, apporte une note de pigment à l’aquarelle, faite de peinture d’huile.
Offre au tableau, une large étendue.
Libre.
Libre, malgré le remue-ménage du moteur, qui s’ajoute au concert.
Fais bon accueil au navire, qui arrive à destination dans l’espoir d’une pêche fructueuse.
Pendant que les premiers poissons se laissent prendre au piège.
Libre.
Libre, profitent d’une usine flottante effrénée de sa récolte.
Quelques-uns des oiseaux cherchent du haut du mât, un peu de répits.
Espèrent pouvoir décevoir quelques déceptions d’être rejeté dans les flots.
Libre.
Libre, sans peur de se faire attraper par les mouvements agités des eaux.
Quand les ouvriers tentent de garder les pieds sur le plancher.
Tandis que les victimes sont déchues de leurs univers.
Libre.
Libre, mais moi ; je suis prisonnier de mes rives.
Obligé ; d’attendre l’arrivée au port.
Avant de recevoir ma part, d’une pêche miraculeuse.

3090 OVERIJSE (Belgica) , le mercredi 08 juillet 2015.

Thierry MAFFEI.
 • Pieds Hyphénique: Libre :

  li=bre 2
  li=bre=est=le=go=é=land=au=loin=dans=l=ho=ri=zon 14
  il=dan=se=li=bre=ment=au=lar=ge=in=di=que=le=che=min=au=ba=teau=pê=cheur 20
  dé=fie=les=va=gues=dans=les=poir=du=ne=proie 11
  li=bre 2
  li=bre=par=mi=les=au=tres=goé=lands=qui=dun=chant=se=par=ta=ge=un=ter=ri=toire 20
  as=sour=di=par=le=bruit=des=on=du=la=tions=qui=orches=tre=au=sif=fle=ment=du=vent 20
  les=cou=leurs=se=con=fon=dent=en=tre=ciel=et=mer 12
  li=bre 2
  li=bre=de=gui=der=le=vais=seau=qui=bat=sa=cour=se=vers=le=lieu=dit 17
  ti=mide=ment=ap=por=teu=ne=no=te=de=pig=ment=à=la=qua=rel=le=fai=te=de=pein=tu=re=dhuile 24
  of=fre=au=ta=bleau=u=ne=lar=ge=é=ten=due 12
  li=bre 2
  li=bre=mal=gré=le=re=mue=mé=na=ge=du=mo=teur=qui=sa=jou=te=au=con=cert 20
  fais=bon=ac=cueil=au=na=vire=qui=ar=ri=veà=des=ti=na=tion=dans=les=poir=du=ne=pê=che=fruc=tueuse 24
  pen=dant=que=les=pre=mi=ers=pois=sons=se=lais=sent=pren=dre=au=pi=è=ge 18
  li=bre 2
  libre=pro=fi=tent=du=neu=si=ne=flot=tan=te=ef=fré=née=de=sa=ré=colte 18
  quel=ques=uns=des=oi=seaux=cherchent=du=haut=du=mât=un=peu=de=ré=pits 16
  es=pèrent=pou=voir=dé=ce=voir=quel=ques=dé=cep=tions=dê=tre=re=je=té=dans=les=flots 20
  li=bre 2
  libre=sans=peur=de=se=fai=reat=tra=per=par=les=mou=ve=ments=a=gi=tés=des=eaux 19
  quand=les=ou=vriers=tentent=de=gar=der=les=pieds=sur=le=plan=cher 14
  tan=dis=que=les=vic=times=sont=dé=chues=de=leurs=u=ni=vers 14
  li=bre 2
  libre=mais=moi=je=suis=pri=son=nier=de=mes=rives 11
  obli=gé=dat=tendre=lar=ri=vée=au=port 9
  avant=de=re=ce=voir=ma=part=dune=pêche=mi=ra=cu=leuse 13

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=bel=gi=ca=le=mer=cre=di=zé=ro=hu=it=jui=llet=deux=mil=le=quinze 26

  thier=ry=maf=fei 4
 • Phonétique : Libre :

  libʁə.
  libʁə, ε lə ɡɔelɑ̃, o lwɛ̃ dɑ̃ lɔʁizɔ̃.
  il dɑ̃sə libʁəmɑ̃ o laʁʒə, ɛ̃dikə lə ʃəmɛ̃ o bato pεʃœʁ.
  defi lε vaɡ, dɑ̃ lεspwaʁ dynə pʁwa.
  libʁə.
  libʁə, paʁmi lεz- otʁə- ɡɔelɑ̃, ki dœ̃ ʃɑ̃ sə paʁtaʒə œ̃ teʁitwaʁə.
  asuʁdi, paʁ lə bʁɥi dεz- ɔ̃dylasjɔ̃, ki ɔʁkεstʁə o sifləmɑ̃ dy vɑ̃.
  lε kulœʁ sə kɔ̃fɔ̃de ɑ̃tʁə sjεl e mεʁ.
  libʁə.
  libʁə, də ɡide lə vεso ki ba sa kuʁsə vεʁ lə ljø di.
  timidəmɑ̃, apɔʁtə ynə nɔtə də piɡme a lakaʁεllə, fεtə də pɛ̃tyʁə dɥilə.
  ɔfʁə o tablo, ynə laʁʒə etɑ̃dɥ.
  libʁə.
  libʁə, malɡʁe lə ʁəmɥ menaʒə dy mɔtœʁ, ki saʒutə o kɔ̃sεʁ.
  fε bɔ̃ akœj o naviʁə, ki aʁivə a dεstinasjɔ̃ dɑ̃ lεspwaʁ dynə pεʃə fʁyktɥøzə.
  pɑ̃dɑ̃ kə lε pʁəmje pwasɔ̃ sə lεse pʁɑ̃dʁə o pjεʒə.
  libʁə.
  libʁə, pʁɔfite dynə yzinə flɔtɑ̃tə efʁene də sa ʁekɔltə.
  kεlkz- œ̃ dεz- wazo ʃεʁʃe dy-o dy mat, œ̃ pø də ʁepi.
  εspεʁe puvwaʁ desəvwaʁ kεlk desεpsjɔ̃ dεtʁə ʁəʒəte dɑ̃ lε flo.
  libʁə.
  libʁə, sɑ̃ pœʁ də sə fεʁə atʁape paʁ lε muvəmɑ̃z- aʒite dεz- o.
  kɑ̃ lεz- uvʁje tɑ̃te də ɡaʁde lε pje syʁ lə plɑ̃ʃe.
  tɑ̃di kə lε viktimə sɔ̃ deʃɥ də lœʁz- ynive.
  libʁə.
  libʁə, mε mwa, ʒə sɥi pʁizɔnje də mε ʁivə.
  ɔbliʒe, datɑ̃dʁə laʁive o pɔʁ.
  avɑ̃ də ʁəsəvwaʁ ma paʁ, dynə pεʃə miʁakyløzə.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) , lə mεʁkʁədi zeʁo ɥi ʒɥjε dø milə kɛ̃zə.

  tjeʁi mafε.
 • Pieds Phonétique : Libre :

  li=bʁə 2
  libʁə=ε=lə=ɡɔ=e=lɑ̃=o=lwɛ̃=dɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  il=dɑ̃sə=li=bʁə=mɑ̃=o=laʁ=ʒə=ɛ̃=di=kə=lə=ʃə=mɛ̃=o=ba=to=pε=ʃœʁ 19
  de=fi=lεvaɡə=dɑ̃=lεs=pwaʁ=dy=nə=pʁwa 9
  li=bʁə 2
  libʁə=paʁ=mi=lε=zo=tʁə=ɡɔ=e=lɑ̃=ki=dœ̃=ʃɑ̃=sə=paʁ=ta=ʒəœ̃=te=ʁi=twaʁə 19
  a=suʁ=di=paʁlə=bʁɥi=dε=zɔ̃=dy=la=sjɔ̃=ki=ɔʁ=kεs=tʁəo=si=flə=mɑ̃=dy=vɑ̃ 19
  lε=ku=lœʁ=sə=kɔ̃=fɔ̃=de=ɑ̃tʁə=sjεl=e=mεʁ 11
  li=bʁə 2
  libʁə=də=ɡi=de=lə=vε=so=ki=ba=sa=kuʁ=sə=vεʁ=lə=ljø=di 16
  ti=midə=mɑ̃=a=pɔʁ=təy=nə=nɔ=tə=də=piɡ=me=a=la=ka=ʁεllə=fε=tə=də=pɛ̃=ty=ʁə=dɥilə 23
  ɔfʁəo=ta=blo=ynə=laʁ=ʒə=e=tɑ̃dɥ 8
  li=bʁə 2
  libʁə=mal=ɡʁe=lə=ʁəmɥ=me=na=ʒə=dy=mɔ=tœʁ=ki=sa=ʒu=təo=kɔ̃=sεʁ 17
  fε=bɔ̃=a=kœj=o=na=viʁə=ki=a=ʁi=vəa=dεs=ti=na=sjɔ̃=dɑ̃=lεs=pwaʁ=dy=nə=pε=ʃə=fʁyk=tɥøzə 24
  pɑ̃=dɑ̃kə=lε=pʁə=mje=pwa=sɔ̃=sə=lε=se=pʁɑ̃=dʁəo=pjεʒə 13
  li=bʁə 2
  libʁə=pʁɔ=fi=te=dy=nəy=zi=nə=flɔ=tɑ̃=tə=e=fʁe=ne=də=sa=ʁe=kɔl=tə 19
  kεl=kzœ̃=dε=zwa=zo=ʃεʁ=ʃe=dy-o=dy=mat=œ̃=pødə=ʁe=pi 15
  εs=pε=ʁe=pu=vwaʁ=de=sə=vwaʁ=kεl=kə=de=sεp=sjɔ̃=dεtʁə=ʁə=ʒə=te=dɑ̃=lε=flo 20
  li=bʁə 2
  libʁə=sɑ̃=pœʁ=də=sə=fε=ʁəa=tʁa=pe=paʁ=lε=mu=və=mɑ̃=za=ʒi=te=dε=zo 19
  kɑ̃=lε=zu=vʁje=tɑ̃=te=də=ɡaʁ=de=lε=pje=syʁ=lə=plɑ̃=ʃe 15
  tɑ̃=dikə=lε=vik=ti=mə=sɔ̃=deʃɥ=də=lœʁ=zy=ni=ve 13
  li=bʁə 2
  libʁə=mε=mwa=ʒə=sɥi=pʁi=zɔ=nje=də=mεʁivə 10
  ɔ=bli=ʒe=datɑ̃dʁə=la=ʁi=ve=o=pɔʁ 9
  a=vɑ̃də=ʁə=sə=vwaʁ=ma=paʁ=dy=nə=pε=ʃə=mi=ʁa=ky=løzə 15

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=bεl=ʒi=ka=lə=mεʁ=kʁə=di=ze=ʁo=ɥi=ʒɥjε=dø=mi=lə=kɛ̃zə 25

  tje=ʁi=ma=fε 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/07/2015 11:41Nouga

j’aime bien la liberté du goéland, que je vois voler chaque jour
bien observé

Auteur de Poésie
17/07/2015 15:03Coburitc

Très joli poème, Jonathan le Goéland n’est pas loin, lui qui ne suit plus les bateaux et part à l’aventure.
Amicalement
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
18/07/2015 13:37Loic Rousselot

Librement, je me suis envolé sur tes vers...
Amicalement
Loïc ROUSSELOT

Auteur de Poésie
27/07/2015 23:11Gramo

Hello Lemmiath

Heureux de te lire à nouveau, toi qui comme l’albatros était parti pour ton tour du monde en solitaire.
J’aime bien les oiseaux et leur apparente liberté d’ aller et venir où bon leur semble.
Libre comme le vent....

Amitiés

Emile..