Poeme : Nouvelle Page :

Nouvelle Page :

Ton ombre se pose sur la page immaculée.
Me pousse à tremper la plume argentée dans ton cœur aimant.
Tu dictes les mots pour les couchers sur un nouvel extrait.
Ainsi tu effaces mes chagrins sans gommer ton souvenir.

Si le silence est d’or, ce n’est pas pour autant que je dois écrire d’un sang martyr.
De ta plume d’argent, tu m’offres de ton âme un écrit de diamant.
Sans honte, j’ose déflorer la feuille encore vierge.
De cette manière, je peux insuffler vie à un avenir prometteur.

Longtemps déjà le héron partit après avoir postulé sa plume sur la page neuve.

Désespérément, j’ai fait un va-et-vient de cette plume sans trouver les missives.
Encore toi ma colombe qui me souffle les maximes.
Comme tu m’as inspiré ma première page.
Pas un jour, pas une nuit, pas un ouvrage ne passent sans que tu sois mon inspiration.
Est-ce pour te faire oublier que tu désertes mes nuitées ?
D’où vient cet oiseau caché qui appose sa plume colorée sur ma table ?
Peut-être un ange avec la permission Divine ?
Oiseau mystérieux ; je te rends ta plume.
De ton bec ; reprends-la ; en signe d’adhésion.
J’accepterai ce que bon lui semble.
Sans jamais te négliger.

3090 OVERIJSE (Belgica) le mercredi 19 août 2015.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Nouvelle Page :

  ton=om=bre=se=po=se=sur=la=pa=ge=im=ma=cu=lée 14
  me=pous=se=à=trem=per=la=plume=ar=gen=tée=dans=ton=cœur=ai=mant 16
  tu=dic=tes=les=mots=pour=les=cou=chers=sur=un=nou=vel=ex=trait 15
  ain=si=tu=ef=fa=ces=mes=cha=grins=sans=gom=mer=ton=sou=ve=nir 16

  si=le=silen=ceest=dor=ce=nest=pas=pour=au=tant=que=je=dois=é=cri=re=dun=sang=mar=tyr 21
  de=ta=plume=dar=gent=tu=mof=fres=de=ton=â=meun=é=crit=de=dia=mant 17
  sans=hon=te=jo=se=dé=flo=rer=la=feu=ille=en=co=re=vier=ge 16
  de=cette=ma=niè=re=je=peux=in=suf=fler=vieà=un=a=ve=nir=pro=met=teur 18

  long=temps=dé=jà=le=hé=ron=par=tit=a=près=a=voir=pos=tu=lé=sa=plume=sur=la=pa=ge=neuve 23

  déses=pé=rément=jai=fait=un=va=et=vient=de=cet=te=plu=me=sans=trou=ver=les=mis=sives 20
  en=co=re=toi=ma=co=lom=be=qui=me=souf=fle=les=maxi=mes 15
  com=me=tu=mas=ins=pi=ré=ma=pre=mi=è=re=pa=ge 14
  pas=un=jour=pas=une=nuit=pas=un=ou=vra=ge=ne=pas=sent=sans=que=tu=sois=mon=ins=pi=ra=tion 23
  est=ce=pour=te=fai=re=ou=blier=que=tu=dé=ser=tes=mes=nui=tées 16
  doù=vient=cet=oi=seau=ca=ché=qui=ap=pose=sa=plu=me=co=lo=rée=sur=ma=table 19
  peut=tê=tre=un=an=ge=a=vec=la=per=mis=sion=di=vine 14
  oi=seau=mys=té=rieux=je=te=rends=ta=plu=me 11
  de=ton=bec=re=prends=la=en=si=gne=dad=hé=si=on 13
  jac=cep=te=rai=ce=que=bon=lui=semble 9
  sans=ja=mais=te=né=gli=ger 7

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=bel=gi=ca=le=mer=cre=di=dix=neuf=a=oût=deux=mil=le=quinze 24

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Nouvelle Page :

  tɔ̃n- ɔ̃bʁə sə pozə syʁ la paʒə imakyle.
  mə pusə a tʁɑ̃pe la plymə aʁʒɑ̃te dɑ̃ tɔ̃ kœʁ εmɑ̃.
  ty diktə lε mo puʁ lε kuʃe syʁ œ̃ nuvεl εkstʁε.
  ɛ̃si ty efasə mε ʃaɡʁɛ̃ sɑ̃ ɡɔme tɔ̃ suvəniʁ.

  si lə silɑ̃sə ε dɔʁ, sə nε pa puʁ otɑ̃ kə ʒə dwaz- ekʁiʁə dœ̃ sɑ̃ maʁtiʁ.
  də ta plymə daʁʒe, ty mɔfʁə- də tɔ̃n- amə œ̃n- ekʁi də djamɑ̃.
  sɑ̃z- ɔ̃tə, ʒozə deflɔʁe la fœjə ɑ̃kɔʁə vjεʁʒə.
  də sεtə manjεʁə, ʒə pøz- ɛ̃syfle vi a œ̃n- avəniʁ pʁɔmεtœʁ.

  lɔ̃tɑ̃ deʒa lə eʁɔ̃ paʁti apʁεz- avwaʁ pɔstyle sa plymə syʁ la paʒə nəvə.

  dezεspeʁemɑ̃, ʒε fε œ̃ va e vjɛ̃ də sεtə plymə sɑ̃ tʁuve lε misivə.
  ɑ̃kɔʁə twa ma kɔlɔ̃bə ki mə suflə lε maksimə.
  kɔmə ty ma ɛ̃spiʁe ma pʁəmjεʁə paʒə.
  pa œ̃ ʒuʁ, pa ynə nɥi, pa œ̃n- uvʁaʒə nə pase sɑ̃ kə ty swa mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃.
  ε sə puʁ tə fεʁə ublje kə ty dezεʁtə- mε nɥite ?
  du vjɛ̃ sεt wazo kaʃe ki apozə sa plymə kɔlɔʁe syʁ ma tablə ?
  pø tεtʁə œ̃n- ɑ̃ʒə avεk la pεʁmisjɔ̃ divinə ?
  wazo misteʁjø, ʒə tə ʁɑ̃ ta plymə.
  də tɔ̃ bεk, ʁəpʁɑ̃ la, ɑ̃ siɲə dadezjɔ̃.
  ʒaksεptəʁε sə kə bɔ̃ lɥi sɑ̃blə.
  sɑ̃ ʒamε tə neɡliʒe.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) lə mεʁkʁədi diz- nəf aut dø milə kɛ̃zə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Nouvelle Page :

  tɔ̃=nɔ̃=bʁə=sə=po=zə=syʁ=la=pa=ʒə=i=ma=ky=le 14
  mə=pusə=a=tʁɑ̃=pe=la=ply=mə=aʁ=ʒɑ̃=te=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=ε=mɑ̃ 16
  ty=dik=tə=lε=mo=puʁ=lε=ku=ʃe=syʁ=œ̃=nu=vεl=εk=stʁε 15
  ɛ̃=si=ty=e=fa=sə=mε=ʃa=ɡʁɛ̃=sɑ̃=ɡɔ=me=tɔ̃=su=və=niʁ 16

  silə=si=lɑ̃=səε=dɔʁ=sə=nε=pa=puʁ=o=tɑ̃=kə=ʒə=dwa=ze=kʁi=ʁə=dœ̃=sɑ̃=maʁ=tiʁ 21
  də=ta=plymə=daʁ=ʒe=ty=mɔ=fʁə=də=tɔ̃=na=məœ̃=ne=kʁi=də=dja=mɑ̃ 17
  sɑ̃=zɔ̃=tə=ʒo=zə=de=flɔ=ʁe=la=fœ=jə=ɑ̃=kɔ=ʁə=vjεʁ=ʒə 16
  də=sεtə=ma=njε=ʁə=ʒə=pø=zɛ̃=sy=fle=vi=a=œ̃=na=və=niʁ=pʁɔ=mε=tœʁ 19

  lɔ̃=tɑ̃=de=ʒaləe=ʁɔ̃=paʁ=ti=a=pʁε=za=vwaʁ=pɔs=ty=le=sa=ply=mə=syʁ=la=pa=ʒə=nə=və 23

  de=zεs=pe=ʁe=mɑ̃=ʒε=fε=œ̃=va=e=vjɛ̃də=sε=tə=ply=mə=sɑ̃=tʁu=ve=lε=mi=sivə 21
  ɑ̃=kɔ=ʁə=twa=ma=kɔ=lɔ̃=bə=ki=mə=su=flə=lε=mak=si=mə 16
  kɔ=mə=ty=ma=ɛ̃s=pi=ʁe=ma=pʁə=mj=ε=ʁə=pa=ʒə 14
  pa=œ̃=ʒuʁ=pa=ynə=nɥi=pa=œ̃=nu=vʁa=ʒə=nə=pa=se=sɑ̃=kə=ty=swa=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 23
  ε=sə=puʁ=tə=fε=ʁə=u=blje=kə=ty=de=zεʁ=tə=mε=nɥi=te 16
  du=vjɛ̃=sεt=wa=zo=ka=ʃe=ki=a=pozə=sa=ply=mə=kɔ=lɔ=ʁe=syʁ=ma=tablə 19
  pø=tε=tʁə=œ̃=nɑ̃=ʒə=a=vεk=la=pεʁ=mi=sj=ɔ̃=di=vi=nə 16
  wa=zo=mis=te=ʁj=ø=ʒə=tə=ʁɑ̃=ta=ply=mə 12
  də=tɔ̃=bεk=ʁə=pʁɑ̃=la=ɑ̃=si=ɲə=da=de=zj=ɔ̃ 13
  ʒak=sεp=tə=ʁεs=ə=kə=bɔ̃=lɥi=sɑ̃=blə 10
  sɑ̃=ʒa=mε=tə=ne=ɡli=ʒe 7

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=bεl=ʒi=ka=lə=mεʁ=kʁə=di=diz=nəf=a=ut=dø=mi=lə=kɛ̃zə 25

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

1
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/08/2015 16:47Daniel

DAN

Auteur de Poésie
23/08/2015 16:51Lemmiath

Je n’y avais pas pensé. Effectivement, cet oiseau pourrait bien me dicter les mots.

Auteur de Poésie
23/08/2015 17:27El Papangue

fort ressenti j’ai aimé lire ce poème amitiés ELPP

Auteur de Poésie
23/08/2015 18:07Coburitc

De belles images , le sang martyr , la plume d’un ange, d’une corneille , très beau.
Amicalement
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
24/08/2015 18:15Tulipe Noire

Très joli j’ai beaucoup aimé cette grande passion et amour pour l’aimée qui est la flamme et la source de tes inspirations, merci pour ce plaisir de lecture......Amicalement.....TLPN.

Auteur de Poésie
01/09/2015 18:22Gramo

Voici l’oiseau bleu
Il t’aidera.

Amitiés

Emile

Auteur de Poésie
01/09/2015 18:32Lemmiath

Merci Gramo.

Auteur de Poésie
14/04/2016 19:21Coco-Nini

L’amour, les souvenirs qu’il laisse alimentent ce très beau poème écrit, qui sait? Par la plume d’un mystérieux oiseau...

Auteur de Poésie
14/04/2016 19:30Lemmiath

Le chemin de deuil est un long chemin.
Dans un premier temps on reste bloquer sur la dernière page, avant d’accepter de tourner les pages écrites de nos vies. Arrivée à la dernière page il faut tournée la page d’une page blanche.