Poeme : Mourir Pour Mieux Renaitre,

Mourir Pour Mieux Renaitre,

MOURIR POUR MIEUX RENAITRE,
Se laisser mourir chaque soir.
Que ce soit un jour de joie, de labeur ou de peine.
Ne jamais s’endormir sans un merci, un partage ou un pardon.
Un baiser en guise de somnifère.
Si le sommeil est agité telle une barque dans les eaux agitées.
Pendant que ton voisin dort comme une marmotte à ton côté.
C’est que la paix n’habite pas encore ton cœur.
Ne cherche pas à troubler son sommeil, mais trouve la quiétude en toi.
Lorsque tes rêveries coupent ton sommeil.
Ne te chagrine pas si tes rêves ne se réalisent.
Contente-toi du nycthémère nouveau qui se lève et qui t’est accordé.
Pareille d’une nouvelle naissance après une nuit de deuil de toi-même.
Admire ton voisinage d’un regard nouveau.
Balaye devant toi tout le mal qu’il aurait pu te faire.
Adonne-toi pour le pain sur la table.
Le reste te sera octroyé en surplus.
Va, là où tu dois te rendre.
Fais-le dans l’allégresse et la confiance.
Dans le but de servir et de nourrir ceux qui te sont confiés.
Tu en seras d’autant plus joyeux de les retrouver au crépuscule.
Profite pleinement du temps présent qui t’est alloué.
Soit heureux de ceux qui t’entourent.
Offre-leur ton euphorie.
Ils te le restitueront.
Quand l’heure sera à nouveau arrivée.
Tu pourras une nouvelle fois cesser de vivre d’un sommeil réparateur.
Lâcher prise à tes songes qui au matin te réveilleront d’une nouvelle aurore.
Pour que tu renaisses à nouveau et qu’on te découvre sous un angle nouveau.
3090 OVERIJSE (Belgica) , le mercredi 25 mars 2015.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mourir Pour Mieux Renaitre,

  mou=rir=pour=mieux=re=nai=tre 7
  se=lais=ser=mou=rir=cha=que=soir 8
  que=ce=soit=un=jour=de=joie=de=la=beur=ou=de=pei=ne 14
  ne=ja=mais=sen=dor=mir=sans=un=mer=ci=un=par=tageou=un=par=don 16
  un=bai=ser=en=gui=se=de=som=ni=fè=re 11
  si=le=som=meil=est=a=gi=té=tel=leune=bar=que=dans=les=eaux=a=gi=tées 18
  pen=dant=que=ton=voi=sin=dort=commeu=ne=mar=mot=te=à=ton=cô=té 16
  cest=que=la=paix=n=ha=bi=te=pas=en=co=re=ton=cœur 14
  ne=cherche=pas=à=trou=bler=son=som=meil=mais=trou=ve=la=quié=tu=deen=toi 17
  lors=que=tes=rê=ve=ries=cou=pent=ton=som=meil 11
  ne=te=cha=grine=pas=si=tes=rê=ves=ne=se=ré=a=lisent 14
  contente=toi=du=nyc=thé=mè=re=nou=veau=qui=se=lè=veet=qui=test=ac=cor=dé 18
  pa=reille=du=ne=nou=vel=le=nais=san=cea=près=u=ne=nuit=de=deuil=de=toi=même 19
  ad=mi=re=ton=voi=si=na=ge=dun=re=gard=nou=veau 13
  ba=laye=de=vant=toi=tout=le=mal=quil=au=rait=pu=te=faire 14
  adon=ne=toi=pour=le=pain=sur=la=ta=ble 10
  le=res=te=te=se=ra=oc=troy=é=en=sur=plus 12
  va=là=où=tu=dois=te=ren=dre 8
  fais=le=dans=lal=lé=gres=se=et=la=con=fi=an=ce 13
  dans=le=but=de=ser=vir=et=de=nour=rir=ceux=qui=te=sont=con=fiés 16
  tu=en=se=ras=dau=tant=plus=joy=eux=de=les=re=trou=ver=au=cré=pus=cule 18
  pro=fi=te=plei=ne=ment=du=temps=pré=sent=qui=test=al=loué 14
  soit=heu=reux=de=ceux=qui=ten=tourent 8
  of=fre=leur=ton=eu=pho=rie 7
  ils=te=le=res=ti=tue=ront 7
  quand=l=heu=re=se=ra=à=nou=veau=ar=ri=vée 12
  tu=pour=ras=une=nou=vel=le=fois=ces=ser=de=vi=vre=dun=som=meil=ré=pa=ra=teur 20
  lâ=cher=priseà=tes=son=ges=qui=au=ma=tin=te=ré=vei=lle=ront=du=ne=nou=vel=le=au=rore 22
  pour=que=tu=re=naisses=à=nou=veau=et=quon=te=dé=cou=vre=sous=un=an=gle=nou=veau 20
  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=bel=gi=ca=le=mer=cre=di=vingt=cinq=mars=deux=mil=le=quinze 23

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Mourir Pour Mieux Renaitre,

  muʁiʁ puʁ mjø ʁənεtʁə,
  sə lεse muʁiʁ ʃakə swaʁ.
  kə sə swa œ̃ ʒuʁ də ʒwa, də labœʁ u də pεnə.
  nə ʒamε sɑ̃dɔʁmiʁ sɑ̃z- œ̃ mεʁsi, œ̃ paʁtaʒə u œ̃ paʁdɔ̃.
  œ̃ bεze ɑ̃ ɡizə də sɔmnifεʁə.
  si lə sɔmεj εt- aʒite tεllə ynə baʁkə dɑ̃ lεz- oz- aʒite.
  pɑ̃dɑ̃ kə tɔ̃ vwazɛ̃ dɔʁ kɔmə ynə maʁmɔtə a tɔ̃ kote.
  sε kə la pε nabitə pa ɑ̃kɔʁə tɔ̃ kœʁ.
  nə ʃεʁʃə pa a tʁuble sɔ̃ sɔmεj, mε tʁuvə la kjetydə ɑ̃ twa.
  lɔʁskə tε ʁεvəʁi kupe tɔ̃ sɔmεj.
  nə tə ʃaɡʁinə pa si tε ʁεvə nə sə ʁealize.
  kɔ̃tɑ̃tə twa dy niktemεʁə nuvo ki sə lεvə e ki tεt- akɔʁde.
  paʁεjə dynə nuvεllə nεsɑ̃sə apʁεz- ynə nɥi də dəj də twa mεmə.
  admiʁə tɔ̃ vwazinaʒə dœ̃ ʁəɡaʁ nuvo.
  balεj dəvɑ̃ twa tu lə mal kil oʁε py tə fεʁə.
  adɔnə twa puʁ lə pɛ̃ syʁ la tablə.
  lə ʁεstə tə səʁa ɔktʁwaje ɑ̃ syʁply.
  va, la u ty dwa tə ʁɑ̃dʁə.
  fε lə dɑ̃ laleɡʁεsə e la kɔ̃fjɑ̃sə.
  dɑ̃ lə byt də sεʁviʁ e də nuʁʁiʁ sø ki tə sɔ̃ kɔ̃fje.
  ty ɑ̃ səʁa dotɑ̃ plys ʒwajø də lε ʁətʁuve o kʁepyskylə.
  pʁɔfitə plεnəmɑ̃ dy tɑ̃ pʁezɑ̃ ki tεt- alue.
  swa œʁø də sø ki tɑ̃tuʁe.
  ɔfʁə lœʁ tɔ̃n- əfɔʁi.
  il tə lə ʁεstitɥəʁɔ̃.
  kɑ̃ lœʁ səʁa a nuvo aʁive.
  ty puʁʁaz- ynə nuvεllə fwa sese də vivʁə dœ̃ sɔmεj ʁepaʁatœʁ.
  laʃe pʁizə a tε sɔ̃ʒə ki o matɛ̃ tə ʁevεjʁɔ̃ dynə nuvεllə oʁɔʁə.
  puʁ kə ty ʁənεsəz- a nuvo e kɔ̃ tə dekuvʁə suz- œ̃n- ɑ̃ɡlə nuvo.
  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) , lə mεʁkʁədi vɛ̃t- sɛ̃k maʁs dø milə kɛ̃zə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Mourir Pour Mieux Renaitre,

  mu=ʁiʁ=puʁ=mj=ø=ʁə=nε=tʁə 8
  sə=lε=se=mu=ʁiʁ=ʃa=kə=swaʁ 8
  kə=sə=swa=œ̃=ʒuʁdə=ʒwa=də=la=bœʁ=u=də=pεnə 12
  nə=ʒa=mε=sɑ̃=dɔʁ=miʁ=sɑ̃=zœ̃=mεʁ=si=œ̃=paʁ=taʒəu=œ̃=paʁ=dɔ̃ 16
  œ̃=bε=ze=ɑ̃=ɡizə=də=sɔm=nifεʁə 8
  silə=sɔ=mεj=ε=ta=ʒi=te=tεlləy=nə=baʁ=kə=dɑ̃=lε=zo=za=ʒite 16
  pɑ̃=dɑ̃kə=tɔ̃=vwa=zɛ̃=dɔʁ=kɔ=məy=nə=maʁ=mɔ=tə=a=tɔ̃=ko=te 16
  sε=kə=la=pε=na=bitə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɔ̃=kœʁ 12
  nə=ʃεʁʃə=pa=a=tʁu=ble=sɔ̃=sɔ=mεj=mε=tʁu=və=la=kje=ty=dəɑ̃=twa 17
  lɔʁ=skə=tε=ʁε=və=ʁi=ku=pe=tɔ̃=sɔ=mεj 11
  nə=tə=ʃa=ɡʁinə=pa=si=tε=ʁε=və=nə=sə=ʁe=a=li=ze 15
  kɔ̃=tɑ̃tə=twa=dy=nik=te=mε=ʁə=nu=vo=ki=sə=lε=vəe=ki=tε=ta=kɔʁ=de 19
  pa=ʁεjə=dynə=nu=vεllə=nε=sɑ̃=səa=pʁε=zy=nə=nɥi=də=dəj=də=twa=mεmə 17
  ad=miʁə=tɔ̃=vwa=zi=na=ʒə=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=nu=vo 12
  ba=lεj=də=vɑ̃=twa=tulə=mal=kil=o=ʁε=py=tə=fεʁə 13
  a=dɔ=nə=twa=puʁ=lə=pɛ̃=syʁ=la=ta=blə 11
  lə=ʁεs=tə=tə=sə=ʁa=ɔk=tʁwa=je=ɑ̃=syʁ=ply 12
  va=la=u=ty=dwa=tə=ʁɑ̃=dʁə 8
  fε=lə=dɑ̃=la=le=ɡʁε=sə=e=la=kɔ̃=fjɑ̃=sə 12
  dɑ̃lə=byt=də=sεʁ=viʁ=e=də=nuʁ=ʁiʁ=sø=ki=tə=sɔ̃=kɔ̃=fje 15
  ty=ɑ̃sə=ʁa=do=tɑ̃=plys=ʒwa=jø=də=lε=ʁə=tʁu=ve=o=kʁe=pys=kylə 17
  pʁɔ=fitə=plε=nə=mɑ̃=dy=tɑ̃=pʁe=zɑ̃=ki=tε=ta=lu=e 14
  swa=œ=ʁø=də=sø=ki=tɑ̃=tu=ʁe 9
  ɔ=fʁə=lœ=ʁə=tɔ̃=nə=fɔ=ʁi 8
  il=tə=lə=ʁεs=tit=ɥə=ʁɔ̃ 7
  kɑ̃=lœ=ʁə=sə=ʁa=a=nu=vo=a=ʁi=ve 11
  ty=puʁ=ʁa=zynə=nu=vεllə=fwa=se=se=də=vi=vʁə=dœ̃=sɔ=mεj=ʁe=pa=ʁa=tœʁ 19
  la=ʃe=pʁizəa=tε=sɔ̃=ʒə=ki=o=ma=tɛ̃=tə=ʁe=vεj=ʁɔ̃=dy=nə=nu=vεllə=o=ʁɔʁə 20
  puʁkə=ty=ʁə=nε=sə=za=nu=vo=e=kɔ̃=tə=de=ku=vʁə=su=zœ̃=nɑ̃=ɡlə=nu=vo 20
  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=bεl=ʒi=ka=lə=mεʁ=kʁə=di=vɛ̃t=sɛ̃k=maʁs=dø=mi=lə=kɛ̃zə 24

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

PostScriptum

J’ai du choisir comme thème autre, car, le thème sommeil réparateur n’existe pas.

Récompense

0
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2015 18:08Tulipe Noire

J’ai aimé tout ce que tu as écrit et c’est formidable et plein de raison....Bravo...Mes amitiés.

Auteur de Poésie
30/03/2015 22:05Coburitc

Une leçon de vie, de rêves et d’amitié.

Auteur de Poésie
30/03/2015 22:27Spleen_Morgane_Poème

Ce que tu as écris est très beau, c’est une belle morale en continue!
Amicalement,Morgane.

Auteur de Poésie
03/04/2015 12:16Gramo

Hello Thierry

Quelle belle philosophie tu nous a rappelé .
Il ne peut y avoir qu’un cœur droit et bon pour écrire cela.
Coup de coeur

Amitiés

Emile