Poeme-France : Lecture Écrit Pensée

Poeme : Ballade

Poème Pensée
Publié le 29/03/2015 19:50

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Ballade

L’âme…
Ne me demandez pas qui suis-je ?
Je suis l’âme errante,
D’un homme, sans lendemain
À la recherche de son être
À travers tous les chemins
Ou s’amasse son passé de brumes
Son présent, vêtu de blessures

** **

L’espérance…
Je suis l’ange de bienveillance
Je rompe le désespoir
De mes simples caresses, Superbe et fier
Renait l’espoir, parfumé comme une rose
Cajole l’âme, domine en toute finesse
Le mal en son cours et sa puissance
** **

Le Poète…
Je suis le poète, ami du silence
Fenêtre ouverte, sur le temps, tous les âges
Sur les pages blanches avec ma plume je voyage
Mes écrits aux triomphes des rimes prennent place
Les vers et les paroles en conquérant sans bruit devancent
Le temps dans son déplie, le jour, aux folles manies
Et des mornes nuits dénudent les maux muettes
Consolent le solitaire, le cœur en délire, l’âme inquiète
Et à l’heure où en parle bas, de ma main et mon esprit
Devant mes regards comme dans un miroir
L’éphémère et tout l’univers, je réunis
**

L’être Humain…
Ne me demandez-pas qui suis-je ?
Je suis ce que je suis, mais pas un ange
Mais âme faite de joies et de peines,
Qui s’abime à chaque moment
Que l’âge et le temps se réjouissent
Dans leur divertissement à effacer.
Le 20/12/2011
TLP-N**
 • Pieds Hyphénique: Ballade

  lâ=me 2
  ne=me=de=man=dez=pas=qui=suis=je 9
  je=suis=lâ=me=er=ran=te 7
  dun=hom=me=sans=len=de=main 7
  à=la=re=cher=che=de=son=ê=tre 9
  à=tra=vers=tous=les=che=mins 7
  ou=sa=mas=se=son=pas=sé=de=bru=mes 10
  son=pré=sent=vê=tu=de=bles=su=res 9

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30

  les=pé=ran=ce 4
  je=suis=lan=ge=de=bien=veillan=ce 8
  je=rom=pe=le=dé=ses=poir 7
  de=mes=sim=ples=ca=res=ses=su=per=be=et=fier 12
  re=nait=les=poir=par=fu=mé=com=me=u=ne=rose 12
  ca=jole=lâ=me=do=mi=ne=en=tou=te=fi=nesse 12
  le=mal=en=son=cours=et=sa=puis=san=ce 10
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30

  le=po=è=te 4
  je=suis=le=po=ète=a=mi=du=si=lence 10
  fe=nêtreou=ver=te=sur=le=temps=tous=les=âges 10
  sur=les=pages=blan=ches=a=vec=ma=plu=me=je=voyage 12
  mes=é=crits=aux=triomphes=des=ri=mes=pren=nent=place 11
  les=vers=et=les=pa=roles=en=con=qué=rant=sans=bruit=de=vancent 14
  le=temps=dans=son=dé=plie=le=jour=aux=fol=les=ma=nies 13
  et=des=mornes=nuits=dé=nu=dent=les=maux=muettes 10
  consolent=le=so=li=tai=re=le=cœur=en=dé=li=re=lâ=mein=quiète 15
  et=à=lheureoù=en=par=le=bas=de=ma=main=et=mon=es=prit 14
  de=vant=mes=re=gards=comme=dans=un=mi=roir 10
  lé=phé=mèreet=tout=lu=ni=vers=je=ré=u=nis 11
  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 30

  lê=tre=hu=main 4
  ne=me=de=man=dez=pas=qui=suis=je 9
  je=suis=ce=que=je=suis=mais=pas=un=ange 10
  mais=â=me=fai=te=de=joies=et=de=peines 10
  qui=sa=bi=me=à=cha=que=mo=ment 9
  que=lâ=ge=et=le=temps=se=ré=jouissent 9
  dans=leur=di=ver=tisse=ment=à=ef=fa=cer 10
  le=vingt=s=la=sh=douze=s=la=sh=deux=milleon=ze=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=t=l=p=n=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 47
 • Phonétique : Ballade

  lamə…
  nə mə dəmɑ̃de pa ki sɥi ʒə ?
  ʒə sɥi lamə eʁɑ̃tə,
  dœ̃n- ɔmə, sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
  a la ʁəʃεʁʃə də sɔ̃n- εtʁə
  a tʁavεʁ tus lε ʃəmɛ̃
  u samasə sɔ̃ pase də bʁymə
  sɔ̃ pʁezɑ̃, vεty də blesyʁə

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  lεspeʁɑ̃sə…
  ʒə sɥi lɑ̃ʒə də bjɛ̃vεjɑ̃sə
  ʒə ʁɔ̃pə lə dezεspwaʁ
  də mε sɛ̃plə kaʁesə, sypεʁbə e fje
  ʁənε lεspwaʁ, paʁfyme kɔmə ynə ʁozə
  kaʒɔlə lamə, dɔminə ɑ̃ tutə finεsə
  lə mal ɑ̃ sɔ̃ kuʁz- e sa pɥisɑ̃sə
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  lə pɔεtə…
  ʒə sɥi lə pɔεtə, ami dy silɑ̃sə
  fənεtʁə uvεʁtə, syʁ lə tɑ̃, tus lεz- aʒə
  syʁ lε paʒə blɑ̃ʃəz- avεk ma plymə ʒə vwajaʒə
  mεz- ekʁiz- o tʁjɔ̃fə dε ʁimə pʁεne plasə
  lε vεʁz- e lε paʁɔləz- ɑ̃ kɔ̃keʁɑ̃ sɑ̃ bʁɥi dəvɑ̃se
  lə tɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ depli, lə ʒuʁ, o fɔlə mani
  e dε mɔʁnə- nɥi denyde lε mo mɥεtə
  kɔ̃sɔle lə sɔlitεʁə, lə kœʁ ɑ̃ deliʁə, lamə ɛ̃kjεtə
  e a lœʁ u ɑ̃ paʁlə ba, də ma mɛ̃ e mɔ̃n- εspʁi
  dəvɑ̃ mε ʁəɡaʁd kɔmə dɑ̃z- œ̃ miʁwaʁ
  lefemεʁə e tu lynive, ʒə ʁeyni
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  lεtʁə ymɛ̃…
  nə mə dəmɑ̃de pa ki sɥi ʒə ?
  ʒə sɥi sə kə ʒə sɥi, mε pa œ̃n- ɑ̃ʒə
  mεz- amə fεtə də ʒwaz- e də pεnə,
  ki sabimə a ʃakə mɔmɑ̃
  kə laʒə e lə tɑ̃ sə ʁeʒuise
  dɑ̃ lœʁ divεʁtisəmɑ̃ a efase.
  lə vɛ̃ slaʃ duzə slaʃ dø milə ɔ̃zə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə te εl pe εn asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
 • Pieds Phonétique : Ballade

  la=mə 2
  nə=mə=də=mɑ̃=de=pa=ki=sɥi=ʒə 9
  ʒə=sɥi=la=mə=e=ʁɑ̃=tə 7
  dœ̃=nɔ=mə=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 7
  a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=sɔ̃=nε=tʁə 9
  a=tʁa=vεʁ=tus=lε=ʃə=mɛ̃ 7
  u=sa=ma=sə=sɔ̃=pa=se=də=bʁy=mə 10
  sɔ̃=pʁe=zɑ̃=vε=ty=də=ble=sy=ʁə 9

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 29

  lεs=pe=ʁɑ̃=sə 4
  ʒə=sɥi=lɑ̃=ʒə=də=bj=ɛ̃=vε=jɑ̃=sə 10
  ʒə=ʁɔ̃=pə=lə=de=zεs=pwaʁ 7
  də=mε=sɛ̃plə=ka=ʁe=sə=sy=pεʁ=bəe=fje 10
  ʁə=nε=lεs=pwaʁ=paʁ=fy=me=kɔməy=nə=ʁozə 10
  ka=ʒɔlə=la=mə=dɔ=mi=nəɑ̃=tu=tə=fi=nεsə 11
  lə=mal=ɑ̃=sɔ̃=kuʁ=ze=sa=pɥi=sɑ̃=sə 10
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 29

  lə=pɔ=ε=tə 4
  ʒə=sɥi=lə=pɔ=εtə=a=mi=dy=si=lɑ̃sə 10
  fə=nεtʁə=u=vεʁ=tə=syʁ=lə=tɑ̃=tus=lεzaʒə 10
  syʁ=lε=paʒə=blɑ̃=ʃə=za=vεk=ma=ply=mə=ʒə=vwa=jaʒə 13
  mε=ze=kʁi=zo=tʁjɔ̃fə=dε=ʁi=mə=pʁε=ne=plasə 11
  lε=vεʁ=ze=lε=pa=ʁɔlə=zɑ̃=kɔ̃=ke=ʁɑ̃=sɑ̃=bʁɥi=də=vɑ̃se 14
  lə=tɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=de=plilə=ʒuʁ=o=fɔlə=ma=ni 11
  e=dε=mɔʁ=nən=ɥi=de=ny=de=lε=mo=mɥεtə 11
  kɔ̃=sɔ=le=lə=sɔ=li=tεʁə=lə=kœʁ=ɑ̃=de=li=ʁə=la=məɛ̃=kjεtə 16
  e=a=lœʁ=u=ɑ̃=paʁlə=ba=də=ma=mɛ̃=e=mɔ̃=nεs=pʁi 14
  də=vɑ̃=mε=ʁə=ɡaʁd=kɔmə=dɑ̃=zœ̃=mi=ʁwaʁ 10
  le=fe=mεʁəe=tu=ly=ni=veʁ=ʒə=ʁe=y=ni 11
  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 29

  lε=tʁə=y=mɛ̃ 4
  nə=mə=də=mɑ̃=de=pa=ki=sɥi=ʒə 9
  ʒə=sɥi=sə=kə=ʒə=sɥi=mε=pa=œ̃=nɑ̃ʒə 10
  mε=za=mə=fε=tə=də=ʒwa=ze=də=pεnə 10
  ki=sa=bi=mə=a=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 9
  kə=la=ʒə=e=lə=tɑ̃=sə=ʁe=ʒui=se 10
  dɑ̃=lœʁ=di=vεʁ=tisə=mɑ̃=a=e=fa=se 10
  lə=vɛ̃=slaʃ=duzə=slaʃ=dø=mi=ləɔ̃=zə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=te=εl=pe=εn=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 44

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/03/2015 20:22Tulipe Noire

Merci encore ma Belle Fée, pour ton doux commentaire et ta lecture, non mes écrits sont tout à fait simple
Merci beaucoup.....Mes amitiés.

Auteur de Poésie
29/03/2015 20:22Tulipe Noire

Merci encore ma Belle Fée, pour ton doux commentaire et ta lecture, non mes écrits sont tout à fait simple
Merci beaucoup.....Mes amitiés.

Auteur de Poésie
30/03/2015 15:54Fil Tendu

Belle fenêtre ouverte sur la vie, le monde des sens, l’âme du poète et l’espérance de l’être humain,méditation agréable.
Bucoliquement,
Fil tendu.

Auteur de Poésie
30/03/2015 17:49Tulipe Noire

Merci ma belle Fée pour ta sympathie. Merci.

Auteur de Poésie
30/03/2015 17:50Tulipe Noire

Merci mes amis Coco Et fil tendu pour votre partage et pour vos commentaires, aux plaisirs de lire vos beaux écrits....Mes amitiés.

Auteur de Poésie
31/03/2015 20:38Lemmiath

L’essentiel, c’est que tu est-ce que tu-es, même si poète tu l’es.

Auteur de Poésie
31/03/2015 20:53Tulipe Noire

Merci mon ami pour ton parage...Merci...Mes amitiés.

Auteur de Poésie
03/05/2015 11:17Prissous57

tres beau