Poeme-France : Lecture Écrit Divers

Poeme : Masque Humain

Poème Divers
Publié le 27/11/2018 14:51

L'écrit contient 287 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

Masque Humain

Carnaval humain
Carnaval humain, il porte chacun le masque
Visage fermé, sourire perdu dans l’inconnu
Il pleure les tristesses de la terre farfelue
Qui égrène des malheurs trop fantasques
¤
Il joue au pierrot tendre au cœur d’Amitié
Porte le masque des compagnons humbles
Qui ne rient ni ne soufrent de la vie simple
Se réfugient dans l’ardeur de la générosité
¤
Masque du diable, trident des viles torpeurs
Il se crispe les rides des rêches violences
Pour terrasser tous ces masques d’urgence
Ces simplets aux actes coulés dans la peur
¤
Masque de pensées amoureuses dévoilées
Il se colore du rouge des passions ardentes
Se soude aux lèvres des baisers puissants
Pour décocher sa flèche de sentiment aisé
¤
Le bonheur s’étourdit dans la gaie caravane
Son masque d’or luit sur les esprits chagrins
Il se farde au plaisir de l’ami bout en train
Et échange les contours de ses yeux d’arcane
¤
Quand l’arc en ciel participe au luxe de la fête
Son masque ébauche une palette très courtisée
Chacun le devine plus beau, bien moins laid
On se nuance sur sa vérité, il na plus sa tête
¤
Non pas celui-ci, sa blancheur vous saisit
Masque inerte il vous fuit vers son au-delà
Pourrait -il nous rejoindre sain dans la féria
Les yeux fermés il dit las adieu à son sosie
¤
Il est l’heure quand le jour revêt son masque
Celui de la nuit et que chacun tombe rassuré
Ce faux visage pour dans son écrin le reposer
Et tenter au fond d’un rêve lui rendre son faste
Ô masque humain ne tente, ne change ta face
Grade ta modeste, ta fraternité de doit être farce
ƑC
 • Pieds Hyphénique: Masque Humain

  car=na=val=hu=main 5
  car=na=val=hu=main=il=por=te=cha=cun=le=masque 12
  vi=sage=fer=mé=sou=rire=per=du=dans=lin=con=nu 12
  il=pleure=les=tristes=ses=de=la=ter=re=far=fe=lue 12
  qui=é=grè=ne=des=mal=heurs=trop=fan=tasques 10
  ¤ 1
  il=joue=au=pier=rot=tendre=au=cœur=da=mi=ti=é 12
  por=te=le=mas=que=des=com=pa=gnons=hu=mbles 11
  qui=ne=rient=ni=ne=sou=frent=de=la=vie=sim=ple 12
  se=ré=fu=gient=dans=lar=deur=de=la=gé=né=ro=si=té 14
  ¤ 1
  mas=que=du=dia=ble=tri=dent=des=vi=les=tor=peurs 12
  il=se=cris=pe=les=ri=des=des=rê=ches=vio=lences 12
  pour=ter=ras=ser=tous=ces=mas=ques=dur=gen=ce 11
  ces=sim=plets=aux=ac=tes=cou=lés=dans=la=peur 11
  ¤ 1
  mas=que=de=pen=sées=a=mou=reu=ses=dé=voi=lées 12
  il=se=co=lore=du=rou=ge=des=pas=sions=ar=dentes 12
  se=sou=de=aux=lè=vres=des=bai=sers=puis=sants 11
  pour=dé=co=cher=sa=flèche=de=sen=ti=ment=ai=sé 12
  ¤ 1
  le=bon=heur=sé=tour=dit=dans=la=gaie=ca=ra=vane 12
  son=mas=que=dor=luit=sur=les=es=prits=cha=grins 11
  il=se=far=deau=plai=sir=de=la=mi=bout=en=train 12
  et=é=change=les=con=tours=de=ses=y=eux=dar=cane 12
  ¤ 1
  quand=larc=en=ciel=par=ti=cipeau=lu=xe=de=la=fête 12
  son=mas=queé=bauche=une=pa=let=te=très=cour=ti=sée 12
  cha=cun=le=de=vi=ne=plus=beau=bien=moins=laid 11
  on=se=nuance=sur=sa=vé=ri=té=il=na=plus=sa=tête 13
  ¤ 1
  non=pas=ce=lui=ci=sa=blan=cheur=vous=sai=sit 11
  mas=que=i=nerte=il=vous=fuit=vers=son=au=de=là 12
  pour=rait=il=nous=re=join=dre=sain=dans=la=fé=ria 12
  les=yeux=fer=més=il=dit=las=a=dieu=à=son=so=sie 13
  ¤ 1
  il=est=l=heu=re=quand=le=jour=re=vêt=son=masque 12
  ce=lui=de=la=nuit=et=que=cha=cun=tombe=ras=su=ré 13
  ce=faux=vi=sage=pour=dans=son=é=crin=le=re=po=ser 13
  et=ten=ter=au=fond=dun=rêve=lui=ren=dre=son=faste 12
  ô=mas=que=hu=main=ne=tente=ne=chan=ge=ta=face 12
  grade=ta=modes=te=ta=fra=ter=ni=té=de=doit=être=farce 13
  ƒc 1
 • Phonétique : Masque Humain

  kaʁnaval ymɛ̃
  kaʁnaval ymɛ̃, il pɔʁtə ʃakœ̃ lə maskə
  vizaʒə fεʁme, suʁiʁə pεʁdy dɑ̃ lɛ̃kɔny
  il plœʁə lε tʁistesə də la teʁə faʁfəlɥ
  ki eɡʁεnə dε malœʁ tʁo fɑ̃task

  il ʒu o pjeʁo tɑ̃dʁə o kœʁ damitje
  pɔʁtə lə maskə dε kɔ̃paɲɔ̃z- œ̃blə
  ki nə ʁje ni nə sufʁe də la vi sɛ̃plə
  sə ʁefyʒje dɑ̃ laʁdœʁ də la ʒeneʁozite

  maskə dy djablə, tʁide dε vilə tɔʁpœʁ
  il sə kʁispə lε ʁidə dε ʁεʃə vjɔlɑ̃sə
  puʁ teʁase tus sε mask dyʁʒɑ̃sə
  sε sɛ̃plεz- oz- aktə kule dɑ̃ la pœʁ

  maskə də pɑ̃sez- amuʁøzə devwale
  il sə kɔlɔʁə dy ʁuʒə dε pasjɔ̃z- aʁdɑ̃tə
  sə sudə o lεvʁə- dε bεze pɥisɑ̃
  puʁ dekoʃe sa flεʃə də sɑ̃timɑ̃ εze

  lə bɔnœʁ setuʁdi dɑ̃ la ɡε kaʁavanə
  sɔ̃ maskə dɔʁ lɥi syʁ lεz- εspʁi ʃaɡʁɛ̃
  il sə faʁdə o plεziʁ də lami bu ɑ̃ tʁɛ̃
  e eʃɑ̃ʒə lε kɔ̃tuʁ də sεz- iø daʁkanə

  kɑ̃ laʁk ɑ̃ sjεl paʁtisipə o lyksə də la fεtə
  sɔ̃ maskə eboʃə ynə palεtə tʁε kuʁtize
  ʃakœ̃ lə dəvinə plys bo, bjɛ̃ mwɛ̃ lε
  ɔ̃ sə nɥɑ̃sə syʁ sa veʁite, il na plys sa tεtə

  nɔ̃ pa səlɥi si, sa blɑ̃ʃœʁ vu sεzi
  maskə inεʁtə il vu fɥi vεʁ sɔ̃n- o dəla
  puʁʁε il nu ʁəʒwɛ̃dʁə sɛ̃ dɑ̃ la feʁja
  lεz- iø fεʁmez- il di las adjø a sɔ̃ sozi

  il ε lœʁ kɑ̃ lə ʒuʁ ʁəvε sɔ̃ maskə
  səlɥi də la nɥi e kə ʃakœ̃ tɔ̃bə ʁasyʁe
  sə fo vizaʒə puʁ dɑ̃ sɔ̃n- ekʁɛ̃ lə ʁəpoze
  e tɑ̃te o fɔ̃ dœ̃ ʁεvə lɥi ʁɑ̃dʁə sɔ̃ fastə
  o maskə ymɛ̃ nə tɑ̃tə, nə ʃɑ̃ʒə ta fasə
  ɡʁadə ta mɔdεstə, ta fʁatεʁnite də dwa εtʁə faʁsə
  k
 • Pieds Phonétique : Masque Humain

  kaʁ=na=val=y=mɛ̃ 5
  kaʁ=na=val=y=mɛ̃=il=pɔʁ=tə=ʃa=kœ̃=lə=mas=kə 13
  vi=za=ʒə=fεʁ=me=su=ʁi=ʁə=pεʁ=dy=dɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny 14
  il=plœ=ʁə=lε=tʁis=te=sə=də=la=te=ʁə=faʁ=fəlɥ 13
  ki=e=ɡʁε=nə=dε=ma=lœ=ʁə=tʁo=fɑ̃=task 11

  il=ʒu=o=pj=e=ʁo=tɑ̃=dʁə=o=kœʁ=da=mi=tj=e 14
  pɔʁ=tə=lə=mas=kə=dε=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=zœ̃=blə 11
  ki=nə=ʁj=e=ni=nə=su=fʁe=də=la=vi=sɛ̃=plə 13
  sə=ʁe=fy=ʒje=dɑ̃=laʁ=dœʁ=də=la=ʒe=ne=ʁo=zi=te 14

  mas=kə=dy=dj=a=blə=tʁi=de=dε=vi=lə=tɔʁ=pœ=ʁə 14
  il=sə=kʁis=pə=lε=ʁi=də=dε=ʁε=ʃə=vj=ɔ=lɑ̃=sə 14
  puʁ=te=ʁa=se=tus=sε=mask=dyʁ=ʒɑ̃=sə 10
  sε=sɛ̃=plε=zo=zak=tə=ku=le=dɑ̃=la=pœ=ʁə 12

  mas=kə=də=pɑ̃=se=za=mu=ʁø=zə=de=vwa=le 12
  il=sə=kɔ=lɔ=ʁə=dy=ʁu=ʒə=dε=pa=sjɔ̃=zaʁ=dɑ̃=tə 14
  sə=su=də=o=lε=vʁə=dε=bε=ze=pɥi=sɑ̃ 11
  puʁ=de=ko=ʃe=sa=flε=ʃə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=ε=ze 13

  lə=bɔ=nœ=ʁə=se=tuʁ=di=dɑ̃=la=ɡε=ka=ʁa=va=nə 14
  sɔ̃=mas=kə=dɔʁ=lɥi=syʁ=lε=zεs=pʁi=ʃa=ɡʁɛ̃ 11
  il=sə=faʁ=də=o=plε=ziʁ=də=la=mi=bu=ɑ̃=tʁɛ̃ 13
  e=e=ʃɑ̃=ʒə=lε=kɔ̃=tuʁ=də=sε=zi=ø=daʁ=ka=nə 14

  kɑ̃=laʁk=ɑ̃=sjεl=paʁ=ti=si=pə=o=lyk=sə=də=la=fεtə 14
  sɔ̃=mas=kə=e=bo=ʃə=ynə=pa=lε=tə=tʁε=kuʁ=ti=ze 14
  ʃa=kœ̃=lə=də=vi=nə=plys=bo=bj=ɛ̃=mwɛ̃=lε 12
  ɔ̃=sə=nɥɑ̃=sə=syʁ=sa=ve=ʁi=te=il=na=plys=sa=tεtə 14

  nɔ̃=pa=səl=ɥi=si=sa=blɑ̃=ʃœ=ʁə=vu=sε=zi 12
  mas=kə=i=nεʁ=tə=il=vu=fɥi=vεʁ=sɔ̃=no=də=la 13
  puʁ=ʁε=il=nu=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=sɛ̃=dɑ̃=la=fe=ʁj=a 13
  lε=zi=ø=fεʁ=me=zil=di=las=a=djø=a=sɔ̃=so=zi 14

  il=ε=lœ=ʁə=kɑ̃=lə=ʒuʁ=ʁə=vε=sɔ̃=mas=kə 12
  səl=ɥi=də=la=nɥi=e=kə=ʃa=kœ̃=tɔ̃=bə=ʁa=sy=ʁe 14
  sə=fo=vi=za=ʒə=puʁ=dɑ̃=sɔ̃=ne=kʁɛ̃=lə=ʁə=po=ze 14
  e=tɑ̃=te=o=fɔ̃=dœ̃=ʁε=və=lɥi=ʁɑ̃=dʁə=sɔ̃=fas=tə 14
  o=mas=kə=y=mɛ̃=nə=tɑ̃=tə=nə=ʃɑ̃=ʒə=ta=fa=sə 14
  ɡʁadə=ta=mɔ=dεstə=ta=fʁa=tεʁ=ni=te=də=dwa=ε=tʁə=faʁsə 14
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.