Poeme-France : Lecture Écrit Esprit

Poeme : Ce Soir Mon Esprit

Poème Esprit
Publié le 12/03/2019 16:23

L'écrit contient 268 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Modepoete

Ce Soir Mon Esprit

Ce soir mon esprit
Ce soir mon esprit fatigué
Renverse d’un seul mot
Sa lassitude au vil cachot
Epuisé de ne savoir la vérité

Pour quand, qui, comment
Donnez tant de verve au vers
Qui se range timide au vert
D’une terre repue de mystères

Le passé ventru a tout oublié
Le futur s’attend confus d’avenir
Le présent pourrait-il l’accueillir
Quand l’écrit sensible se tâche froissé

Mon âme mère à sa maisonnée
Attentionnée l’a laissé se reposer
Puis au matin frais l’a conseillé
De laisser sa raisonnée pensée aller

Et mon sain esprit dépoussiéré
Est retourné dans sa fidèle rêverie
De ces choses dont nature en son génie
Fait don à celui dont le sort est jeté

Dans les forêts de l’imaginaire
Je me suis enfoncé la tête nue
Pour capter au sous bois ma vertu
Cachée au fond d’un paradis salutaire

Ma confiance revenue au coin bonifié
De ses images majestueuses qui parlent
Du bonheur, de l’amour sous la halle
Où s’échangent les pensées authentifiées

Mon esprit a reprit pour vive compagne
Mon âme prompte, hardie d’expédition
Pour entasser sans trêve les révélations
De mots qui ne gâcheront sa belle hargne

Son maintien quotidien ouvre une porte
Celle que mon esprit verrouille d’humeur
Mais sortir le mot, pour son sain bonheur
Est riche valeur pour celui qui l’emporte

Alors se chante la colorée rime endiablée
Que les éthers muets disposés écoutent
Et je me laisse porter solitaire sur la route
Qui me mène à la sagesse de leur beaux palais.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Ce Soir Mon Esprit

  ce=soir=mon=es=prit 5
  ce=soir=mon=es=prit=fa=ti=gué 8
  ren=ver=se=dun=seul=mot 6
  sa=las=si=tu=de=au=vil=ca=chot 9
  epui=sé=de=ne=sa=voir=la=vé=ri=té 10
  1
  pour=quand=qui=comment 4
  don=nez=tant=de=ver=ve=au=vers 8
  qui=se=ran=ge=ti=mi=de=au=vert 9
  du=ne=ter=re=re=pue=de=mys=tè=res 10
  1
  le=pas=sé=ven=tru=a=tout=ou=bli=é 10
  le=fu=tur=sat=tend=con=fus=da=ve=nir 10
  le=pré=sent=pour=rait=til=lac=cueil=lir 9
  quand=lé=crit=sen=sible=se=tâ=che=frois=sé 10
  1
  mon=â=me=mè=re=à=sa=mai=son=née 10
  at=ten=tion=née=la=lais=sé=se=re=po=ser 11
  puis=au=ma=tin=frais=la=con=seil=lé 9
  de=lais=ser=sa=rai=son=née=pen=sée=al=ler 11
  1
  et=mon=sain=es=prit=dé=pous=si=é=ré 10
  est=re=tour=né=dans=sa=fi=dèle=rêve=rie 10
  de=ces=choses=dont=na=tu=reen=son=gé=nie 10
  fait=don=à=ce=lui=dont=le=sort=est=je=té 11
  1
  dans=les=fo=rêts=de=li=ma=gi=nai=re 10
  je=me=suis=en=fon=cé=la=tê=te=nue 10
  pour=cap=ter=au=sous=bois=ma=ver=tu 9
  ca=chée=au=fond=dun=pa=ra=dis=sa=lu=taire 11
  1
  ma=con=fiance=re=ve=nueau=coin=bo=ni=fié 10
  de=ses=i=mages=ma=jes=tueu=ses=qui=parlent 10
  du=bon=heur=de=la=mour=sous=la=ha=lle 10
  où=sé=changent=les=pen=sées=authen=ti=fi=ées 10
  1
  mon=es=prit=a=re=prit=pour=vive=com=pagne 10
  mon=â=me=promp=te=har=die=dex=pé=di=tion 11
  pour=en=tas=ser=sans=trêve=les=ré=vé=la=tions 11
  de=mots=qui=ne=gâ=che=ront=sa=bel=le=hargne 11
  1
  son=main=tien=quo=ti=dien=ouvre=u=ne=porte 10
  cel=le=que=mon=es=prit=ver=rouille=dhu=meur 10
  mais=sor=tir=le=mot=pour=son=sain=bon=heur 10
  est=riche=va=leur=pour=ce=lui=qui=lem=porte 10
  1
  a=lors=se=chante=la=co=lo=rée=ri=meen=dia=blée 12
  que=les=é=thers=muets=dis=po=sés=é=coutent 10
  et=je=me=laisse=por=ter=so=li=taire=sur=la=route 12
  qui=me=mèneà=la=sages=se=de=leur=beaux=pa=lais 11
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Ce Soir Mon Esprit

  sə swaʁ mɔ̃n- εspʁi
  sə swaʁ mɔ̃n- εspʁi fatiɡe
  ʁɑ̃vεʁsə dœ̃ səl mo
  sa lasitydə o vil kaʃo
  əpɥize də nə savwaʁ la veʁite

  puʁ kɑ̃, ki, kɔmɑ̃
  dɔne tɑ̃ də vεʁvə o vεʁ
  ki sə ʁɑ̃ʒə timidə o vεʁ
  dynə teʁə ʁəpɥ də mistεʁə

  lə pase vɑ̃tʁy a tut- ublje
  lə fytyʁ satɑ̃ kɔ̃fy davəniʁ
  lə pʁezɑ̃ puʁʁε til lakœjiʁ
  kɑ̃ lekʁi sɑ̃siblə sə taʃə fʁwase

  mɔ̃n- amə mεʁə a sa mεzɔne
  atɑ̃sjɔne la lεse sə ʁəpoze
  pɥiz- o matɛ̃ fʁε la kɔ̃sεje
  də lεse sa ʁεzɔne pɑ̃se ale

  e mɔ̃ sɛ̃ εspʁi depusjeʁe
  ε ʁətuʁne dɑ̃ sa fidεlə ʁεvəʁi
  də sε ʃozə dɔ̃ natyʁə ɑ̃ sɔ̃ ʒeni
  fε dɔ̃ a səlɥi dɔ̃ lə sɔʁ ε ʒəte

  dɑ̃ lε fɔʁε də limaʒinεʁə
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃fɔ̃se la tεtə nɥ
  puʁ kapte o su bwa ma vεʁty
  kaʃe o fɔ̃ dœ̃ paʁadi salytεʁə

  ma kɔ̃fjɑ̃sə ʁəvənɥ o kwɛ̃ bɔnifje
  də sεz- imaʒə maʒεstɥøzə ki paʁle
  dy bɔnœʁ, də lamuʁ su la-alə
  u seʃɑ̃ʒe lε pɑ̃sez- otɑ̃tifje

  mɔ̃n- εspʁi a ʁəpʁi puʁ vivə kɔ̃paɲə
  mɔ̃n- amə pʁɔ̃ptə, aʁdi dεkspedisjɔ̃
  puʁ ɑ̃tase sɑ̃ tʁεvə lε ʁevelasjɔ̃
  də mo ki nə ɡaʃəʁɔ̃ sa bεllə-aʁɲə

  sɔ̃ mɛ̃tjɛ̃ kɔtidjɛ̃ uvʁə ynə pɔʁtə
  sεllə kə mɔ̃n- εspʁi veʁujə dymœʁ
  mε sɔʁtiʁ lə mo, puʁ sɔ̃ sɛ̃ bɔnœʁ
  ε ʁiʃə valœʁ puʁ səlɥi ki lɑ̃pɔʁtə

  alɔʁ sə ʃɑ̃tə la kɔlɔʁe ʁimə ɑ̃djable
  kə lεz- etœʁ mɥε dispozez- ekute
  e ʒə mə lεsə pɔʁte sɔlitεʁə syʁ la ʁutə
  ki mə mεnə a la saʒεsə də lœʁ bo palε.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Ce Soir Mon Esprit

  sə=swaʁ=mɔ̃=nεs=pʁi 5
  sə=swaʁ=mɔ̃=nεs=pʁi=fa=ti=ɡe 8
  ʁɑ̃=vεʁ=sə=dœ̃=səl=mo 6
  sa=la=si=ty=də=o=vil=ka=ʃo 9
  əp=ɥi=ze=də=nə=sa=vwaʁ=la=ve=ʁi=te 11

  puʁ=kɑ̃=ki=kɔ=mɑ̃ 5
  dɔ=ne=tɑ̃=də=vεʁ=və=o=vεʁ 8
  ki=sə=ʁɑ̃=ʒə=ti=mi=də=o=vεʁ 9
  dy=nə=te=ʁə=ʁəpɥ=də=mis=tεʁ=ə 9

  lə=pa=se=vɑ̃=tʁy=a=tu=tu=blj=e 10
  lə=fy=tyʁ=sa=tɑ̃=kɔ̃=fy=da=və=niʁ 10
  lə=pʁe=zɑ̃=puʁ=ʁε=til=la=kœjiʁ 8
  kɑ̃=le=kʁi=sɑ̃=siblə=sə=ta=ʃə=fʁwa=se 10

  mɔ̃=na=mə=mε=ʁə=a=sa=mε=zɔ=ne 10
  a=tɑ̃=sjɔ=ne=la=lεse=sə=ʁə=po=ze 10
  pɥi=zo=ma=tɛ̃=fʁε=la=kɔ̃=sε=j=e 10
  də=lεse=sa=ʁε=zɔ=ne=pɑ̃=se=a=le 10

  e=mɔ̃=sɛ̃=εs=pʁi=de=pu=sj=e=ʁe 10
  εʁə=tuʁ=ne=dɑ̃=sa=fi=dεlə=ʁε=və=ʁi 10
  də=sε=ʃozə=dɔ̃=na=ty=ʁəɑ̃=sɔ̃=ʒe=ni 10
  fε=dɔ̃=a=səl=ɥi=dɔ̃lə=sɔʁ=ε=ʒə=te 10

  dɑ̃=lε=fɔ=ʁε=də=li=ma=ʒi=nεʁ=ə 10
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=fɔ̃=se=la=tε=tə=nɥ 10
  puʁ=kap=te=o=su=bwa=ma=vεʁ=ty 9
  ka=ʃe=o=fɔ̃=dœ̃=pa=ʁa=di=sa=lytεʁə 10

  ma=kɔ̃=fjɑ̃sə=ʁə=vənɥ=o=kwɛ̃=bɔ=ni=fje 10
  də=sε=zimaʒə=ma=ʒεs=tɥø=zə=ki=paʁ=le 10
  dy=bɔ=nœʁ=də=la=muʁ=su=la-a=lə 10
  use=ʃɑ̃=ʒe=lε=pɑ̃=se=zo=tɑ̃=ti=fje 10

  mɔ̃=nεs=pʁi=aʁə=pʁi=puʁ=vi=və=kɔ̃=paɲə 10
  mɔ̃=namə=pʁɔ̃p=tə=aʁ=di=dεk=spe=di=sjɔ̃ 10
  puʁ=ɑ̃=tase=sɑ̃=tʁεvə=lε=ʁe=ve=la=sjɔ̃ 10
  də=mo=kinə=ɡa=ʃə=ʁɔ̃=sa=bεl=lə-aʁɲə 10

  sɔ̃=mɛ̃=tjɛ̃=kɔ=ti=djɛ̃=uvʁə=y=nə=pɔʁtə 10
  sεllə=kə=mɔ̃=nεs=pʁi=ve=ʁu=jə=dy=mœʁ 10
  mε=sɔʁ=tiʁ=lə=mo=puʁ=sɔ̃=sɛ̃=bɔ=nœʁ 10
  ε=ʁiʃə=va=lœʁ=puʁ=səl=ɥi=ki=lɑ̃=pɔʁtə 10

  alɔʁsə=ʃɑ̃tə=la=kɔ=lɔ=ʁe=ʁi=məɑ̃=dja=ble 10
  kə=lε=ze=tœʁ=mɥε=dis=po=ze=ze=ku=te 11
  e=ʒə=mə=lεsə=pɔʁ=te=sɔ=litεʁə=syʁ=laʁutə 10
  kimə=mε=nəa=la=saʒεsə=də=lœʁ=bo=pa=lε 10
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/09/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.