Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ô Belle Lumière

Poème Amour
Publié le 10/07/2019 18:57

L'écrit contient 127 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Ô Belle Lumière

O belle lumière
O belle lumière !
Eclaire ma prière
Je t’implore austère
Moi le gai Lucifer
Laisse-moi l’enfer
De ton grand mystère
Lange en ma folie
Le bon de ma survie
Ne me sois l’amer
Quand je te vocifère
Mon amour aurifère
Prend ce souffle d’air
De ma passion sévère
Qui couvre ma misère
De ne pouvoir de mille éclairs
T’offrir saveurs de ma poésie
Te transmettre ce feu clair
Pour que tes désirs il cautère
Sur mes mots qui s’avèrent
Trésor de mon cœur qui adhère
Au bonheur de ta chair.
Quand au fond de l’éther
Je conduis ma pudeur
Loin de tourte rumeur
Pour m’éviter toutes peurs
Que me soit saveurs
De ton amour garanti
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Ô Belle Lumière

  o=bel=le=lu=miè=re 6
  o=bel=le=lu=miè=re 6
  eclai=re=ma=pri=è=re 6
  je=tim=plo=re=aus=tère 6
  moi=le=gai=lu=ci=fer 6
  lais=se=moi=len=fer 5
  de=ton=grand=mys=tè=re 6
  lan=ge=en=ma=fo=lie 6
  le=bon=de=ma=sur=vie 6
  ne=me=sois=la=mer 5
  quand=je=te=vo=ci=fère 6
  mon=a=mour=au=ri=fère 6
  prend=ce=souf=fle=dair 5
  de=ma=pas=sion=sé=vère 6
  qui=cou=vre=ma=mi=sère 6
  de=ne=pou=voir=de=milleé=clairs 7
  tof=frir=sa=veurs=de=ma=poé=sie 8
  te=trans=mettre=ce=feu=clair 6
  pour=que=tes=dé=sirs=il=cau=tère 8
  sur=mes=mots=qui=sa=vèrent 6
  tré=sor=de=mon=cœur=qui=adhère 7
  au=bon=heur=de=ta=chair 6
  quand=au=fond=de=lé=ther 6
  je=con=duis=ma=pu=deur 6
  loin=de=tour=te=ru=meur 6
  pour=mé=vi=ter=toutes=peurs 6
  que=me=soit=sa=veurs 5
  de=ton=a=mour=ga=ran=ti 7
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Ô Belle Lumière

  o bεllə lymjεʁə
  o bεllə lymjεʁə !
  εklεʁə ma pʁjεʁə
  ʒə tɛ̃plɔʁə ostεʁə
  mwa lə ɡε lysife
  lεsə mwa lɑ̃fe
  də tɔ̃ ɡʁɑ̃ mistεʁə
  lɑ̃ʒə ɑ̃ ma fɔli
  lə bɔ̃ də ma syʁvi
  nə mə swa lame
  kɑ̃ ʒə tə vɔsifεʁə
  mɔ̃n- amuʁ oʁifεʁə
  pʁɑ̃ sə suflə dεʁ
  də ma pasjɔ̃ sevεʁə
  ki kuvʁə ma mizεʁə
  də nə puvwaʁ də milə eklεʁ
  tɔfʁiʁ savœʁ də ma pɔezi
  tə tʁɑ̃smεtʁə sə fø klεʁ
  puʁ kə tε deziʁz- il kotεʁə
  syʁ mε mo ki savεʁe
  tʁezɔʁ də mɔ̃ kœʁ ki adεʁə
  o bɔnœʁ də ta ʃεʁ.
  kɑ̃t- o fɔ̃ də letœʁ
  ʒə kɔ̃dɥi ma pydœʁ
  lwɛ̃ də tuʁtə ʁymœʁ
  puʁ mevite tutə pœʁ
  kə mə swa savœʁ
  də tɔ̃n- amuʁ ɡaʁɑ̃ti
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Ô Belle Lumière

  o=bεl=lə=ly=mjε=ʁə 6
  o=bεl=lə=ly=mjε=ʁə 6
  ε=klε=ʁə=ma=pʁi=jεʁ 6
  ʒə=tɛ̃=plɔ=ʁə=os=tεʁə 6
  mwa=lə=ɡε=ly=si=fe 6
  lε=sə=mwa=lɑ̃=fe 5
  də=tɔ̃=ɡʁɑ̃=mis=tε=ʁə 6
  lɑ̃=ʒə=ɑ̃=ma=fɔ=li 6
  lə=bɔ̃=də=ma=syʁ=vi 6
  nə=mə=swa=la=me 5
  kɑ̃=ʒə=tə=vɔ=si=fεʁə 6
  mɔ̃=na=muʁ=o=ʁi=fεʁə 6
  pʁɑ̃=sə=su=flə=dεʁ 5
  də=ma=pa=sjɔ̃=se=vεʁə 6
  ki=ku=vʁə=ma=mi=zεʁə 6
  də=nə=pu=vwaʁdə=miləe=klεʁ 6
  tɔ=fʁiʁ=sa=vœʁ=də=ma=pɔ=e=zi 9
  tə=tʁɑ̃s=mεtʁə=sə=fø=klεʁ 6
  puʁkə=tε=de=ziʁ=zil=kotεʁə 6
  syʁ=mε=mo=ki=sa=vε=ʁe 7
  tʁe=zɔʁdə=mɔ̃=kœʁ=ki=adεʁə 6
  o=bɔ=nœʁ=də=ta=ʃεʁ 6
  kɑ̃=to=fɔ̃=də=le=tœʁ 6
  ʒə=kɔ̃d=ɥi=ma=py=dœʁ 6
  lwɛ̃=də=tuʁ=tə=ʁy=mœʁ 6
  puʁ=me=vi=te=tutə=pœʁ 6
  kə=mə=swa=sa=vœ=ʁə 6
  də=tɔ̃=na=muʁ=ɡa=ʁɑ̃=ti 7
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/11/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.