Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Esprit Égrène Un Voeu

Poème Amour
Publié le 14/01/2020 15:45

L'écrit contient 114 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Modepoete

Mon Esprit Égrène Un Voeu

Mon esprit égrène un voeu

Solitaire suis-je quand se pleure sous mon toit
Le noir de ces nuits me couchant sans toi
IL enfante bouillonnant le pervers ennui
Caressant l’espace de ma vie isolée de ta voix
Au-delà des étoiles de la nuit enivrante
Je perçois le nuage de mon désenchantement
Mon esprit lui tend sans patience un écrit
Et lui dit : ne sois pas mon divertissement

Tes mots me fredonnent sur l’immobile ombre
Mille silences qu’accompagne ma solitude
Et mon esprit égrène un vœu dont j’attends
Qu’à la nuit profonde naisse dame certitude
Pour me mener sur l’orbite fidèle d’e ta douce rencontre
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Mon Esprit Égrène Un Voeu

  mon=es=prit=é=grè=ne=un=voeu 8

  so=li=taire=suis=je=quand=se=pleu=re=sous=mon=toit 12
  le=noir=de=ces=nuits=me=cou=chant=sans=toi 10
  il=en=fan=te=bouil=lon=nant=le=per=vers=en=nui 12
  cares=sant=les=pace=de=ma=vie=i=so=lée=de=ta=voix 13
  au=de=là=des=é=toi=les=de=la=nuit=en=ivrante 12
  je=per=çois=le=nu=age=de=mon=désen=chan=te=ment 12
  mon=es=prit=lui=tend=sans=pa=tien=ce=un=é=crit 12
  et=lui=dit=ne=sois=pas=mon=di=ver=tis=se=ment 12

  tes=mots=me=fre=don=nent=sur=lim=mo=bi=le=ombre 12
  mil=le=silen=ces=quac=com=pa=gne=ma=so=li=tude 12
  et=mon=es=prit=é=grè=ne=un=vœu=dont=jat=tends 12
  quà=la=nuit=pro=fonde=nais=se=da=me=cer=ti=tude 12
  pour=me=me=ner=sur=lor=bite=fi=dèle=de=ta=douce=ren=contre 14
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Mon Esprit Égrène Un Voeu

  mɔ̃n- εspʁi eɡʁεnə œ̃ vø

  sɔlitεʁə sɥi ʒə kɑ̃ sə plœʁə su mɔ̃ twa
  lə nwaʁ də sε nɥi mə kuʃɑ̃ sɑ̃ twa
  il ɑ̃fɑ̃tə bujɔnɑ̃ lə pεʁvez- ɑ̃nɥi
  kaʁesɑ̃ lεspasə də ma vi izɔle də ta vwa
  o dəla dεz- etwalə də la nɥi ɑ̃nivʁɑ̃tə
  ʒə pεʁswa lə nɥaʒə də mɔ̃ dezɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃
  mɔ̃n- εspʁi lɥi tɑ̃ sɑ̃ pasjɑ̃sə œ̃n- ekʁi
  e lɥi di : nə swa pa mɔ̃ divεʁtisəmɑ̃

  tε mo mə fʁədɔne syʁ limɔbilə ɔ̃bʁə
  milə silɑ̃sə kakɔ̃paɲə ma sɔlitydə
  e mɔ̃n- εspʁi eɡʁεnə œ̃ vey dɔ̃ ʒatɑ̃
  ka la nɥi pʁɔfɔ̃də nεsə damə sεʁtitydə
  puʁ mə məne syʁ lɔʁbitə fidεlə də ta dusə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Mon Esprit Égrène Un Voeu

  mɔ̃=nεs=pʁi=e=ɡʁε=nə=œ̃=vø 8

  sɔ=li=tεʁə=sɥi=ʒə=kɑ̃=sə=plœ=ʁə=su=mɔ̃=twa 12
  lə=nwaʁ=də=sε=nɥi=mə=ku=ʃɑ̃=sɑ̃=twa 10
  il=ɑ̃=fɑ̃=tə=bu=jɔ=nɑ̃=lə=pεʁ=ve=zɑ̃n=ɥi 12
  ka=ʁe=sɑ̃lεspasə=də=ma=vi=i=zɔ=le=də=ta=vwa 12
  o=də=la=dε=ze=twalə=də=la=nɥi=ɑ̃=ni=vʁɑ̃tə 12
  ʒə=pεʁ=swalə=nɥ=aʒə=də=mɔ̃=de=zɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 12
  mɔ̃=nεs=pʁi=lɥi=tɑ̃=sɑ̃=pa=sjɑ̃=sə=œ̃=ne=kʁi 12
  e=lɥi=di=nə=swa=pa=mɔ̃=di=vεʁ=ti=sə=mɑ̃ 12

  tε=mo=mə=fʁə=dɔ=ne=syʁ=li=mɔ=bi=lə=ɔ̃bʁə 12
  milə=si=lɑ̃=sə=ka=kɔ̃=pa=ɲə=ma=sɔ=li=tydə 12
  e=mɔ̃=nεs=pʁi=e=ɡʁεnə=œ̃=ve=y=dɔ̃=ʒa=tɑ̃ 12
  ka=la=nɥi=pʁɔ=fɔ̃də=nε=sə=da=mə=sεʁ=ti=tydə 12
  puʁmə=mə=ne=syʁ=lɔʁbitə=fi=dε=lə=də=ta=du=sə=ʁɑ̃kɔ̃tʁə 13
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.