Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : A Vos Fenêtres

Poème Amitié
Publié le 25/03/2020 17:37

L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Modepoete

A Vos Fenêtres

A votre fenêtre

J’ai aperçu heureux une belle envolée
De mésanges piaillant votre vive joie
Elles dispersent des mots de bon aloi
D’amour qui naissent comme baisers

Curieux j’étais attentionné, bon drille
Je virevoltais, dansais sur une toile animée
Quand mes mots sur le net s’alignaient
A votre riche fenêtre pour qu’ils babillent

J’écoutais affectueux tous vos pleurs
De ces peines venues de méfiances
Qui tourmentaient cette grande errance
De votre amour teinté par ses malheurs

J’engrangeais de ces amours les défaites
Celles des ruptures qui meurtrissent vos esprits
Comme un coriace rocher à l’âme appauvrie
Qui ne connaît plus la joie de l’instant de la fête

Il me fut accouru ces moments sublimes
Ils m’ont conduit radieux vers l’univers d’azur
Où le ciel vous tend téméraire d’un geste pur
Ses mille et mille disponibilités de bontés câlines

Et les amours disponibles à l’entrain fantastique
Se couchaient au silence de sources d’émerveillement
Sur mes yeux racoleurs d’enchantements des sentiments
Prêts sont-ils d’applaudir au spectacle des accords magiques

Les mères, les filles et les fils tous par trop amoureux
Me tendaient affamés sur la vague polie de leur calme
La soif des beautés ardentes de leurs géantes flammes
Qui embrasaient mon esprit gai d’un brûlant heureux

Les jours passés perdirent leurs étoiles à la nuit
Et les lumières d’or s’étreignirent dans le grand loin
Alors ma solitude s’ancra sur ma fenêtre au petit coin
De ma pensée qui attend ensorcelée le sage retour fortuit

C’était hier, je reverrai dans ces demain au matin
Ce radieux, ce merveilleux, ce somptueux, ce soyeux
Celui de vos vies prospères qui n’est point l’orgueilleux
Mais ce souffle qui me caresse suave comme doux parfum
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: A Vos Fenêtres

  a=vo=tre=fe=nê=tre 6

  jai=a=per=çu=heu=reux=u=ne=bel=le=en=vo=lée 13
  de=mé=san=ges=pi=a=illant=vo=tre=vi=ve=joie 12
  el=les=dis=per=sent=des=mots=de=bon=a=loi 11
  da=mour=qui=nais=sent=com=me=bai=sers 9

  cu=rieux=jé=tais=at=ten=ti=on=né=bon=dri=lle 12
  je=vire=vol=tais=dan=sais=sur=u=ne=toi=le=a=ni=mée 14
  quand=mes=mots=sur=le=net=sa=li=gnaient 9
  a=vo=tre=ri=che=fe=nê=tre=pour=quils=ba=bil=lent 13

  jé=cou=tais=af=fec=tu=eux=tous=vos=pleurs 10
  de=ces=pei=nes=ve=nues=de=mé=fi=an=ces 11
  qui=tour=men=taient=cet=te=gran=de=er=ran=ce 11
  de=vo=tre=a=mour=tein=té=par=ses=mal=heurs 11

  jen=gran=geais=de=ces=a=mours=les=dé=fai=tes 11
  cel=les=des=rup=tu=res=qui=meur=tris=sent=vos=es=prits 13
  com=me=un=co=ria=ce=ro=cher=à=lâ=me=ap=pau=vrie 14
  qui=ne=con=naît=plus=la=joie=de=lins=tant=de=la=fê=te 14

  il=me=fut=ac=cou=ru=ces=mo=ments=su=bli=mes 12
  ils=mont=con=duit=ra=dieux=vers=lu=ni=vers=da=zur 12
  où=le=ciel=vous=tend=té=mé=rai=re=dun=ges=te=pur 13
  ses=milleet=mille=dis=po=ni=bi=li=tés=de=bon=tés=câ=lines 14

  et=les=a=mours=dis=po=ni=bles=à=len=train=fan=tas=tique 14
  se=cou=chaient=au=silen=ce=de=sour=ces=dé=mer=vei=lle=ment 14
  sur=mes=y=eux=ra=co=leurs=den=chan=te=ments=des=sen=timents 14
  prêts=sont=tils=dap=plau=dir=au=s=pec=tacle=des=ac=cords=ma=giques 15

  les=mè=res=les=filles=et=les=fils=tous=par=trop=a=mou=reux 14
  me=ten=daient=af=fa=més=sur=la=va=gue=po=lie=de=leur=calme 15
  la=soif=des=beau=tés=ar=den=tes=de=leurs=gé=an=tes=flammes 14
  qui=em=bra=saient=mon=es=prit=gai=dun=brû=lant=heu=reux 13

  les=jours=pas=sés=per=di=rent=leurs=é=toi=les=à=la=nuit 14
  et=les=lu=miè=res=dor=sé=trei=gni=rent=dans=le=grand=loin 14
  a=lors=ma=so=li=tude=san=cra=sur=ma=fe=nê=treau=pe=tit=coin 16
  de=ma=pen=sée=qui=at=tend=en=sorce=lée=le=sage=re=tour=for=tuit 16

  cé=tait=hier=je=re=ver=rai=dans=ces=de=main=au=ma=tin 14
  ce=ra=dieux=ce=mer=veil=leux=ce=somp=tu=eux=ce=soy=eux 14
  ce=lui=de=vos=vies=pros=pè=res=qui=nest=point=lor=gueil=leux 14
  mais=ce=souf=fle=qui=me=cares=se=suave=com=me=doux=par=fum 14
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : A Vos Fenêtres

  a vɔtʁə fənεtʁə

  ʒε apεʁsy œʁøz- ynə bεllə ɑ̃vɔle
  də mezɑ̃ʒə pjajɑ̃ vɔtʁə vivə ʒwa
  εllə dispεʁse dε mo də bɔ̃ alwa
  damuʁ ki nεse kɔmə bεze

  kyʁjø ʒetεz- atɑ̃sjɔne, bɔ̃ dʁijə
  ʒə viʁəvɔltε, dɑ̃sε syʁ ynə twalə anime
  kɑ̃ mε mo syʁ lə nεt saliɲε
  a vɔtʁə ʁiʃə fənεtʁə puʁ kil babije

  ʒekutεz- afεktɥø tus vo plœʁ
  də sε pεnə vənɥ də mefjɑ̃sə
  ki tuʁmɑ̃tε sεtə ɡʁɑ̃də eʁɑ̃sə
  də vɔtʁə amuʁ tɛ̃te paʁ sε malœʁ

  ʒɑ̃ɡʁɑ̃ʒε də sεz- amuʁ lε defεtə
  sεllə dε ʁyptyʁə ki məʁtʁise voz- εspʁi
  kɔmə œ̃ kɔʁjasə ʁoʃe a lamə apovʁi
  ki nə kɔnε plys la ʒwa də lɛ̃stɑ̃ də la fεtə

  il mə fy akuʁy sε mɔmɑ̃ syblimə
  il mɔ̃ kɔ̃dɥi ʁadjø vεʁ lynive dazyʁ
  u lə sjεl vu tɑ̃ temeʁεʁə dœ̃ ʒεstə pyʁ
  sε milə e milə dispɔnibilite də bɔ̃te kalinə

  e lεz- amuʁ dispɔnibləz- a lɑ̃tʁɛ̃ fɑ̃tastikə
  sə kuʃε o silɑ̃sə də suʁsə- demεʁvεjmɑ̃
  syʁ mεz- iø ʁakɔlœʁ dɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃ dε sɑ̃timɑ̃
  pʁε sɔ̃ til daplodiʁ o spεktaklə dεz- akɔʁd maʒik

  lε mεʁə, lε fijəz- e lε fis tus paʁ tʁo amuʁø
  mə tɑ̃dε afame syʁ la vaɡ pɔli də lœʁ kalmə
  la swaf dε botez- aʁdɑ̃tə də lœʁ ʒeɑ̃tə flamə
  ki ɑ̃bʁazε mɔ̃n- εspʁi ɡε dœ̃ bʁylɑ̃ œʁø

  lε ʒuʁ pase pεʁdiʁe lœʁz- etwaləz- a la nɥi
  e lε lymjεʁə dɔʁ setʁεɲiʁe dɑ̃ lə ɡʁɑ̃ lwɛ̃
  alɔʁ ma sɔlitydə sɑ̃kʁa syʁ ma fənεtʁə o pəti kwɛ̃
  də ma pɑ̃se ki atɑ̃t- ɑ̃sɔʁsəle lə saʒə ʁətuʁ fɔʁtɥi

  setε jεʁ, ʒə ʁəveʁε dɑ̃ sε dəmɛ̃ o matɛ̃
  sə ʁadjø, sə mεʁvεjø, sə sɔ̃ptɥø, sə swajø
  səlɥi də vo vi pʁɔspεʁə ki nε pwɛ̃ lɔʁɡœjø
  mε sə suflə ki mə kaʁεsə sɥavə kɔmə du paʁfœ̃
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : A Vos Fenêtres

  a=vɔ=tʁə=fə=nε=tʁə 6

  ʒε=a=pεʁ=sy=œ=ʁø=zy=nə=bεl=lə=ɑ̃=vɔ=le 13
  də=me=zɑ̃=ʒə=pj=a=j=ɑ̃=vɔ=tʁə=vi=və=ʒwa 13
  εl=lə=dis=pεʁ=se=dε=mo=də=bɔ̃=a=lwa 11
  da=muʁ=ki=nε=se=kɔ=mə=bε=ze 9

  ky=ʁj=ø=ʒe=tε=za=tɑ̃=sj=ɔ=ne=bɔ̃=dʁij=ə 13
  ʒə=viʁə=vɔl=tε=dɑ̃=sε=syʁ=y=nə=twa=lə=a=ni=me 14
  kɑ̃=mε=mo=syʁ=lə=nεt=sa=li=ɲε 9
  a=vɔ=tʁə=ʁi=ʃə=fə=nε=tʁə=puʁ=kil=ba=bi=j=e 14

  ʒe=ku=tε=za=fεk=tɥ=ø=tus=vo=plœ=ʁə 11
  də=sε=pε=nə=vənɥ=də=me=fj=ɑ̃=sə 10
  ki=tuʁ=mɑ̃=tε=sε=tə=ɡʁɑ̃=də=e=ʁɑ̃=sə 11
  də=vɔ=tʁə=a=muʁ=tɛ̃=te=paʁ=sε=ma=lœ=ʁə 12

  ʒɑ̃=ɡʁɑ̃=ʒε=də=sε=za=muʁ=lε=de=fε=tə 11
  sεl=lə=dε=ʁyp=ty=ʁə=ki=məʁ=tʁi=se=vo=zεs=pʁi 13
  kɔ=mə=œ̃=kɔ=ʁja=sə=ʁo=ʃe=a=la=mə=a=po=vʁi 14
  ki=nə=kɔ=nε=plys=la=ʒwa=də=lɛ̃s=tɑ̃=də=la=fε=tə 14

  il=mə=fy=a=ku=ʁy=sε=mɔ=mɑ̃=sy=bli=mə 12
  il=mɔ̃=kɔ̃d=ɥi=ʁa=dj=ø=vεʁ=ly=ni=veʁ=da=zyʁ 13
  u=lə=sjεl=vu=tɑ̃=te=me=ʁε=ʁə=dœ̃=ʒεs=tə=pyʁ 13
  sε=miləe=mi=lə=dis=pɔ=ni=bi=li=te=də=bɔ̃=te=kalinə 14

  e=lε=za=muʁ=dis=pɔ=ni=blə=za=lɑ̃=tʁɛ̃=fɑ̃=tas=tikə 14
  sə=ku=ʃε=o=si=lɑ̃=sə=də=suʁ=sə=de=mεʁ=vεj=mɑ̃ 14
  syʁ=mε=zi=ø=ʁa=kɔ=lœʁ=dɑ̃=ʃɑ̃tə=mɑ̃=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  pʁε=sɔ̃=til=da=plo=diʁ=o=spεk=taklə=dε=za=kɔʁd=ma=ʒik 14

  lε=mεʁə=lε=fi=jə=ze=lε=fis=tus=paʁ=tʁo=a=mu=ʁø 14
  mə=tɑ̃=dε=a=fa=me=syʁ=lavaɡə=pɔ=li=də=lœʁ=kal=mə 14
  la=swaf=dε=bo=te=zaʁ=dɑ̃=tə=də=lœʁ=ʒe=ɑ̃=tə=flamə 14
  ki=ɑ̃=bʁa=zε=mɔ̃=nεs=pʁi=ɡε=dœ̃=bʁy=lɑ̃=œ=ʁø 13

  lε=ʒuʁ=pa=se=pεʁ=di=ʁe=lœʁ=ze=twa=lə=za=la=nɥi 14
  e=lε=ly=mjε=ʁə=dɔʁ=se=tʁε=ɲi=ʁe=dɑ̃=lə=ɡʁɑ̃=lwɛ̃ 14
  a=lɔʁ=ma=sɔlitydə=sɑ̃=kʁa=syʁ=ma=fə=nε=tʁəo=pə=ti=kwɛ̃ 14
  də=ma=pɑ̃se=ki=a=tɑ̃=tɑ̃sɔʁsə=le=lə=sa=ʒəʁə=tuʁ=fɔʁ=tɥi 14

  se=tε=jεʁ=ʒə=ʁə=ve=ʁε=dɑ̃=sε=də=mɛ̃=o=ma=tɛ̃ 14
  sə=ʁa=dj=ø=sə=mεʁ=vε=jø=sə=sɔ̃p=tɥø=sə=swa=jø 14
  səl=ɥi=də=vo=vi=pʁɔs=pε=ʁə=ki=nε=pwɛ̃=lɔʁ=ɡœj=ø 14
  mεsə=suflə=ki=mə=ka=ʁε=sə=sɥa=və=kɔ=mə=du=paʁ=fœ̃ 14
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.