Poeme : Je Souffre De Ton Manque De Confiance

Je Souffre De Ton Manque De Confiance

Tu as été tout pour moi
Mais c’est loin tout ca
Car ton manque de confiance se voit
Certe je t’ai tromper
Mais toi aussi tu avait succomber
Les erreurs nous font grandir
Toi tu as preferer partir
Aujourd’hui tu es revenu
Seulement toute ta confiance j’ai perdu
Et entre nous 2 rien ne va plus
On passe notre temps a se disputer
Puis juste deriere a se reconcilier
Malheureux sa laisse des marques
Comme cette fleche tiré de l’arc
On s’aime et on s’aimera
Sauf que loin l’un de l’autre on vivera
Peut etre que c mieux ainsi
Mais je ne renonce pas rien n’est fini
Je regagnerai ta confiance
Car sans toi moi corps est trance
Il meurt un petit peu plus chaque jour
En voyant se détruire notre amour
Si seulement tu pouvait tout oulié
Pour pouvoir tout recommencer
J£ t’aim£ for £v£r…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Souffre De Ton Manque De Confiance

  tu=as=é=té=tout=pour=moi 7
  mais=cest=loin=tout=ca 5
  car=ton=man=que=de=con=fiance=se=voit 9
  cer=te=je=tai=trom=per 6
  mais=toi=aus=si=tu=a=vait=suc=com=ber 10
  les=er=reurs=nous=font=gran=dir 7
  toi=tu=as=pre=fe=rer=par=tir 8
  au=jourd=hui=tu=es=re=ve=nu 8
  seule=ment=tou=te=ta=con=fian=ce=jai=per=du 11
  et=entre=nous=deux=rien=ne=va=plus 8
  on=passe=notre=temps=a=se=dis=pu=ter 9
  puis=jus=te=de=rie=rea=se=re=con=ci=lier 11
  mal=heu=reux=sa=lais=se=des=marques 8
  comme=cet=te=fle=che=ti=ré=de=larc 9
  on=sai=me=et=on=sai=me=ra 8
  sauf=que=loin=lun=de=lautreon=vive=ra 8
  peut=e=tre=que=c=mieux=ain=si 8
  mais=je=ne=re=nonce=pas=rien=nest=fi=ni 10
  je=re=ga=gne=rai=ta=con=fiance 8
  car=sans=toi=moi=corps=est=tran=ce 8
  il=meurt=un=pe=tit=peu=plus=cha=que=jour 10
  en=voyant=se=dé=truire=notre=a=mour 8
  si=seule=ment=tu=pou=vait=tout=ou=lié 9
  pour=pou=voir=tout=re=com=men=cer 8
  j=livres=taim=li=vres=for=li=vres=v=li=vres=r 12
 • Phonétique : Je Souffre De Ton Manque De Confiance

  ty a ete tu puʁ mwa
  mε sε lwɛ̃ tu ka
  kaʁ tɔ̃ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə sə vwa
  sεʁtə ʒə tε tʁɔ̃pe
  mε twa osi ty avε sykɔ̃be
  lεz- eʁœʁ nu fɔ̃ ɡʁɑ̃diʁ
  twa ty a pʁəfəʁe paʁtiʁ
  oʒuʁdɥi ty ε ʁəvəny
  sələmɑ̃ tutə ta kɔ̃fjɑ̃sə ʒε pεʁdy
  e ɑ̃tʁə nu dø ʁjɛ̃ nə va plys
  ɔ̃ pasə nɔtʁə tɑ̃z- a sə dispyte
  pɥi ʒystə dəʁjəʁə a sə ʁəkɔ̃silje
  maləʁø sa lεsə dε maʁk
  kɔmə sεtə flεʃə tiʁe də laʁk
  ɔ̃ sεmə e ɔ̃ sεməʁa
  sof kə lwɛ̃ lœ̃ də lotʁə ɔ̃ vivəʁa
  pø εtʁə kə se mjøz- ɛ̃si
  mε ʒə nə ʁənɔ̃sə pa ʁjɛ̃ nε fini
  ʒə ʁəɡaɲəʁε ta kɔ̃fjɑ̃sə
  kaʁ sɑ̃ twa mwa kɔʁz- ε tʁɑ̃sə
  il məʁ œ̃ pəti pø plys ʃakə ʒuʁ
  ɑ̃ vwajɑ̃ sə detʁɥiʁə nɔtʁə amuʁ
  si sələmɑ̃ ty puvε tut- ulje
  puʁ puvwaʁ tu ʁəkɔmɑ̃se
  ʒi livʁə- tɛ̃ livʁə- fɔʁ livʁə- ve livʁə- εʁ…
 • Syllabes Phonétique : Je Souffre De Ton Manque De Confiance

  ty=a=e=te=tu=puʁ=mwa 7
  mε=sε=lwɛ̃=tu=ka 5
  kaʁ=tɔ̃=mɑ̃kə=də=kɔ̃=fjɑ̃=sə=sə=vwa 9
  sεʁ=tə=ʒə=tε=tʁɔ̃=pe 6
  mε=twa=o=si=ty=a=vε=sy=kɔ̃=be 10
  lε=ze=ʁœ=ʁə=nu=fɔ̃=ɡʁɑ̃=diʁ 8
  twa=ty=a=pʁə=fə=ʁe=paʁ=tiʁ 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ε=ʁə=və=ny 8
  sə=lə=mɑ̃=tutə=ta=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ʒε=pεʁ=dy 11
  e=ɑ̃tʁə=nu=dø=ʁjɛ̃=nə=va=plys 8
  ɔ̃=pasə=nɔtʁə=tɑ̃=za=sə=dis=py=te 9
  pɥi=ʒys=tə=də=ʁjə=ʁəasə=ʁə=kɔ̃=si=lje 10
  ma=lə=ʁø=sa=lε=sə=dε=maʁk 8
  kɔmə=sε=tə=flε=ʃə=ti=ʁe=də=laʁk 9
  ɔ̃=sε=mə=e=ɔ̃=sε=mə=ʁa 8
  sof=kə=lwɛ̃=lœ̃=də=lotʁəɔ̃=vivə=ʁa 8
  pø=ε=tʁə=kə=se=mjø=zɛ̃=si 8
  mεʒə=nəʁə=nɔ̃sə=pa=ʁjɛ̃=nε=fi=ni 8
  ʒə=ʁə=ɡa=ɲə=ʁε=ta=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  kaʁ=sɑ̃=twa=mwa=kɔʁ=zε=tʁɑ̃=sə 8
  il=məʁ=œ̃=pə=ti=pø=plys=ʃakə=ʒuʁ 9
  ɑ̃=vwa=jɑ̃sə=det=ʁɥiʁə=nɔ=tʁəa=muʁ 8
  sisə=lə=mɑ̃=ty=pu=vε=tu=tu=lje 9
  puʁ=pu=vwaʁ=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8
  ʒi=livʁə=tɛ̃=li=vʁə=fɔʁ=li=vʁə=ve=li=vʁəεʁ 11

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/05/2007 11:41Alibaba631

la vie est faute d’erreurs
qui ne font pas peur
il faud savoir pardonner
car personne n’ai parfait.
amicalement.