Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Toi ! !

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/11/2005 17:55

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite_Rose

Toi ! !

Bébé Je le vois dans tes Yeux que t’est Heureux…
Bébé Je le vois que t’est amoureux…
Mais Pas de La Bonne Personne…
Il faut que quelqu’un Te résonne… Moi Je peux Te Rendre Heureux
Parce que Moi c de Toi que Je suis Amoureuse Alors
Si Tu M’aime Rend Moi Heureuse
Comme dans Mes Rêves Appelle Moi Ta Reine…
Sois Juste La Quand J’En Ai Besoin… . Prend
Ma Main quand sa Va Pas Bien… Bébé C’est Avec Toi que Je veux Un Demain
Parle Moi De Tout Et De Rien…
JuSqU’aU Petite Heure Du Matin
Efface Tout Mes Soucis… Donne Moi Une Belle vie
Mon Ange Je t’aime Et J’ne veux Pas te perdre
J’veux une Relation durable
J’veux Un Amour Inoubliable…
T’eS Tout Pour Moi…
Sans Toi J’ai Rien a Faire Dans Ce Monde La…
T’es Dans Les pages Écrit Du Livre De Ma Vie…
T’effacer Impossible D’y Panser Bébé Je t’aime
Et je tiens A Te Garder…
Si TU mœurs Bébé J’me Tuerais…
Si Tu Pleurs, Des FoNtAiNe Je Verserais
Si Tu Souris je serais Le soleil Qui Illumine Ta Vie
Mais Si Tu me Rejettes Je me Jetterais Du Haut d’uN toit
Parce que T’es Tout Pour moi…
Mais Sa M’importe Peu Parce que au moins T’es La…
Mais Je rêve Encore Aujourd’hui Qu’Un Jours Tu Seras A moi…
 • Pieds Hyphénique: Toi ! !

  bé=bé=je=le=vois=dans=tes=yeux=que=test=heu=reux 12
  bé=bé=je=le=vois=que=test=a=mou=reux 10
  mais=pas=de=la=bon=ne=per=sonne 8
  il=faut=que=quel=quun=te=ré=sonne=moi=je=peux=te=ren=dre=heu=reux 16
  par=ce=que=moi=c=de=toi=que=je=suis=a=mou=reusea=lors 14
  si=tu=mai=me=rend=moi=heu=reuse 8
  comme=dans=mes=rê=ves=ap=pel=le=moi=ta=reine 11
  sois=jus=te=la=quand=jen=ai=be=soin=prend 10
  ma=main=quand=sa=va=pas=bien=bé=bé=cest=a=vec=toi=que=je=veux=un=de=main 19
  par=le=moi=de=tout=et=de=rien 8
  jus=quau=pe=tite=heu=re=du=ma=tin 9
  ef=face=tout=mes=sou=cis=don=ne=moi=u=ne=bel=le=vie 14
  mon=ange=je=tai=meet=j=ne=veux=pas=te=perdre 11
  jveux=une=re=la=ti=on=du=rable 8
  jveux=un=a=mour=i=nou=blia=ble 8
  tes=tout=pour=moi 4
  sans=toi=jai=rien=a=faire=dans=ce=mon=de=la 11
  tes=dans=les=pages=é=crit=du=li=vre=de=ma=vie 12
  tef=fa=cer=im=pos=sible=dy=pan=ser=bé=bé=je=taime 13
  et=je=tiens=a=te=gar=der 7
  si=tu=mœurs=bé=bé=j=me=tue=rais 9
  si=tu=pleurs=des=fon=taine=je=verse=rais 9
  si=tu=sou=ris=je=se=rais=le=so=leil=qui=illu=mine=ta=vie 15
  mais=si=tu=me=re=jettes=je=me=jet=te=rais=du=haut=dun=toit 15
  par=ce=que=tes=tout=pour=moi 7
  mais=sa=mim=porte=peu=par=ce=queau=moins=tes=la 11
  mais=je=rêveen=co=re=au=jourdhui=quun=jours=tu=se=ras=a=moi 14
 • Phonétique : Toi ! !

  bebe ʒə lə vwa dɑ̃ tεz- iø kə tε œʁø…
  bebe ʒə lə vwa kə tεt- amuʁø…
  mε pa də la bɔnə pεʁsɔnə…
  il fo kə kεlkœ̃ tə ʁezɔnə… mwa ʒə pø tə ʁɑ̃dʁə œʁø
  paʁsə kə mwa se də twa kə ʒə sɥiz- amuʁøzə alɔʁ
  si ty mεmə ʁɑ̃ mwa œʁøzə
  kɔmə dɑ̃ mε ʁεvəz- apεllə mwa ta ʁεnə…
  swa ʒystə la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃… pʁɑ̃
  ma mɛ̃ kɑ̃ sa va pa bjɛ̃… bebe sεt- avεk twa kə ʒə vøz- œ̃ dəmɛ̃
  paʁlə mwa də tut- e də ʁjɛ̃…
  ʒysko pətitə œʁ dy matɛ̃
  efasə tu mε susi… dɔnə mwa ynə bεllə vi
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʒə tεmə e ʒnə vø pa tə pεʁdʁə
  ʒvøz- ynə ʁəlasjɔ̃ dyʁablə
  ʒvøz- œ̃n- amuʁ inubljablə…
  tε tu puʁ mwa…
  sɑ̃ twa ʒε ʁjɛ̃ a fεʁə dɑ̃ sə mɔ̃də la…
  tε dɑ̃ lε paʒəz- ekʁi dy livʁə də ma vi…
  tefase ɛ̃pɔsiblə di pɑ̃se bebe ʒə tεmə
  e ʒə tjɛ̃z- a tə ɡaʁde…
  si ty mœʁ bebe ʒmə tɥəʁε…
  si ty plœʁ, dε fɔ̃tεnə ʒə vεʁsəʁε
  si ty suʁi ʒə səʁε lə sɔlεj ki ilyminə ta vi
  mε si ty mə ʁəʒεtə ʒə mə ʒεtəʁε dy-o dœ̃ twa
  paʁsə kə tε tu puʁ mwa…
  mε sa mɛ̃pɔʁtə pø paʁsə kə o mwɛ̃ tε la…
  mε ʒə ʁεvə ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi kœ̃ ʒuʁ ty səʁaz- a mwa…
 • Pieds Phonétique : Toi ! !

  be=be=ʒə=lə=vwa=dɑ̃=tε=zi=økə=tε=œ=ʁø 12
  be=be=ʒə=lə=vwakə=tε=ta=mu=ʁø 9
  mε=pa=də=la=bɔ=nə=pεʁ=sɔnə 8
  il=fokə=kεl=kœ̃=tə=ʁe=zɔ=nə=mwa=ʒə=pø=tə=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø 16
  paʁsə=kə=mwa=se=də=twa=kə=ʒə=sɥi=za=mu=ʁø=zəa=lɔʁ 14
  si=ty=mε=mə=ʁɑ̃=mwa=œ=ʁøzə 8
  kɔmə=dɑ̃=mε=ʁε=və=za=pεllə=mwa=taʁεnə 9
  swa=ʒys=tə=la=kɑ̃=ʒɑ̃=nεbə=zwɛ̃=pʁɑ̃ 9
  ma=mɛ̃=kɑ̃=sa=va=pa=bjɛ̃=be=be=sε=ta=vεk=twakə=ʒə=vø=zœ̃=də=mɛ̃ 18
  paʁ=lə=mwa=də=tu=te=də=ʁjɛ̃ 8
  ʒys=ko=pə=titə=œʁ=dy=ma=tɛ̃ 8
  e=fasə=tu=mε=su=si=dɔ=nə=mwa=y=nə=bεllə=vi 13
  mɔ̃=nɑ̃ʒə=ʒə=tε=məe=ʒnə=vø=pa=tə=pεʁdʁə 10
  ʒvø=zy=nə=ʁə=la=sjɔ̃=dy=ʁablə 8
  ʒvø=zœ̃=na=muʁ=i=nu=blja=blə 8
  tε=tu=puʁ=mwa 4
  sɑ̃=twa=ʒε=ʁjɛ̃=a=fεʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=la 11
  tε=dɑ̃=lε=paʒə=ze=kʁi=dy=li=vʁə=də=ma=vi 12
  te=fase=ɛ̃=pɔ=si=blə=di=pɑ̃=se=be=be=ʒə=tεmə 13
  e=ʒə=tj=ɛ̃=za=tə=ɡaʁ=de 8
  si=ty=mœʁ=be=be=ʒmə=tɥə=ʁε 8
  si=ty=plœʁ=dε=fɔ̃tεnə=ʒə=vεʁ=sə=ʁε 9
  si=ty=su=ʁiʒə=sə=ʁε=lə=sɔ=lεj=ki=i=ly=mi=nə=ta=vi 16
  mε=si=tymə=ʁə=ʒε=tə=ʒə=mə=ʒε=tə=ʁε=dy-o=dœ̃=twa 15
  paʁ=sə=kə=tε=tu=puʁ=mwa 7
  mε=sa=mɛ̃=pɔʁtə=pø=paʁ=sə=kəo=mwɛ̃=tε=la 11
  mεʒə=ʁε=vəɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi=kœ̃=ʒuʁ=ty=sə=ʁa=za=mwa 15

PostScriptum

Un Nouveaux poeme : P mon inspi est revenue : p

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/11/2005 17:45Me And You

jadore tout tes poeme tite rose
mais celui là c’est celui qui m’as émue le plus.c’est super continue!
LOL (OUI)

Auteur de Poésie
28/11/2005 23:01Lila

Magnifique ton poème !
j’adore ton écriture je la trouve très originale !

Auteur de Poésie
28/11/2005 23:07Kokinne

tOn POeMe eSt VraimEnT sUBLiMe tITe RosE Je sUis sIncEr!!!!!!!!!!!!!

Auteur de Poésie
29/11/2005 01:17Tite_Puce

wow, c boo et supet touchant continue!