Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Doute D’Aimer (Duo Avec Fleur (L) Lune (K) Mimi

Poème Amour
Publié le 27/11/2005 15:29

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Kokinne

Le Doute D’Aimer (Duo Avec Fleur (L) Lune (K) Mimi

Confuse, je ne connais mes sentiments
Est-ce de l’amour ? Vraiment ?
C’est vrai que tu me manques trop
Et qu’à ta vue mon sourire devient plus beau
Parfois, ta présence me fait du bien
D’autres fois j’aurais le goût de partir au loin
Devrais je lier mon cœur au tien ?
Du temps pour y songer, j’en ai besoin
Je ne passe peut être pas inaperçue
Avec cet air qui change à ta vue
Les autres auraient peut être conclus que je t’aime
Mais moi, je n’en suis pas si certaine
Je ne cesse pas de tourner la tête
Pour apercevoir les erreurs du passé
Regretter et pleurer toutes mes conquêtes
Impossible d’oublier, les cicatrices tatouées
J’ai peur de t’aimer, peur de toi
Peur d’affronter cet amour là
Ton amour m’envahis avec le temps
Je préfère le fuir, je ne veux qu’il me contrôle comme avant
À toutes tes belles paroles je croyais
Tu sais ? Je t’aimais
Maintenant tu me reviens
Que dois je faire ? Est le destin ?
Revenir au passé après mettre donnée du mal à en mourir
À étouffer mes larmes, à calmer mes sanglots
Je t’ai déjà cru et ça m’a coûté mon savoir vivre
Pardonnes- moi je ne peux te croire a nouveau
Je me rappelle du temps où je voulais mourir
De toutes mes larmes, mes longs soupirs
Aujourd’hui je peux à nouveau sourire
Devrais je prendre le risque d’encore t’appartenir
Quand l’amour et le doute prennent place dans un cœur
C’est le brouillard qui surgit et rend tout menteur
Je te mal juge peut être, pardonnes-moi
De t’aimer et de refuser d’être a toi
La peur de revivre ces moments
Où sans toi j’étais maman
Tu m’avais abandonné lorsque j’avais besoin de toi
Aujourd’hui tu regrettes tu veux ta place auprès de moi

T’aurais voulu voir cet enfant grandir
Être un bon père, nous chérir
Trop tard aujourd’hui pour cet amour
Car à mes cris tu étais aveugle et sourd
 • Pieds Hyphénique: Le Doute D’Aimer (Duo Avec Fleur (L) Lune (K) Mimi

  confu=se=je=ne=con=nais=mes=sen=ti=ments 10
  est=ce=de=la=mour=vrai=ment 7
  cest=vrai=que=tu=me=man=ques=trop 8
  et=quà=ta=vue=mon=sou=ri=re=de=vient=plus=beau 12
  par=fois=ta=pré=sen=ce=me=fait=du=bien 10
  dau=tres=fois=jau=rais=le=goût=de=par=tir=au=loin 12
  de=vrais=je=li=er=mon=cœur=au=tien 9
  du=temps=pour=y=son=ger=jen=ai=be=soin 10
  je=ne=pas=se=peut=ê=tre=pas=i=na=per=çue 12
  a=vec=cet=air=qui=chan=ge=à=ta=vue 10
  les=autres=au=raient=peut=ê=tre=con=clus=que=je=taime 12
  mais=moi=je=nen=suis=pas=si=cer=tai=ne 10
  je=ne=ces=se=pas=de=tour=ner=la=tête 10
  pour=a=perce=voir=les=er=reurs=du=pas=sé 10
  re=gret=ter=et=pleu=rer=toutes=mes=con=quêtes 10
  im=pos=sible=dou=blier=les=ci=ca=tri=ces=ta=touées 12
  jai=peur=de=tai=mer=peur=de=toi 8
  peur=daf=fron=ter=cet=a=mour=là 8
  ton=a=mour=men=va=his=a=vec=le=temps 10
  je=pré=fère=le=fu=ir=je=ne=veux=quil=me=con=trô=le=com=mea=vant 17
  à=toutes=tes=bel=les=pa=ro=les=je=cro=yais 11
  tu=sais=je=tai=mais 5
  main=te=nant=tu=me=re=viens 7
  que=dois=je=fai=re=est=le=des=tin 9
  re=ve=nir=au=pas=sé=a=près=mettre=don=née=du=mal=à=en=mou=rir 17
  à=é=touf=fer=mes=lar=mes=à=cal=mer=mes=san=glots 13
  je=tai=dé=jà=cru=et=ça=ma=coû=té=mon=sa=voir=vivre 14
  par=donnes=moi=je=ne=peux=te=croi=rea=nou=veau 11
  je=me=rap=pel=le=du=temps=où=je=vou=lais=mou=rir 13
  de=tou=tes=mes=lar=mes=mes=longs=sou=pirs 10
  au=jourd=hui=je=peux=à=nou=veau=sou=rire 10
  de=vrais=je=prendre=le=ris=que=den=co=re=tap=par=te=nir 14
  quand=la=mour=et=le=doute=pren=nent=pla=ce=dans=un=cœur 13
  cest=le=brouil=lard=qui=sur=git=et=rend=tout=men=teur 12
  je=te=mal=juge=peut=ê=tre=par=don=nes=moi 11
  de=tai=mer=et=de=re=fu=ser=dêtrea=toi 10
  la=peur=de=re=vi=vre=ces=mo=ments 9
  où=sans=toi=jé=tais=ma=man 7
  tu=ma=vais=a=ban=don=né=lors=que=ja=vais=be=soin=de=toi 15
  au=jourdhui=tu=re=grettes=tu=veux=ta=pla=ceau=près=de=moi 13

  tau=rais=vou=lu=voir=cet=en=fant=gran=dir 10
  ê=tre=un=bon=pè=re=nous=ché=rir 9
  trop=tard=au=jourd=hui=pour=cet=a=mour 9
  car=à=mes=cris=tu=é=tais=a=veugleet=sourd 10
 • Phonétique : Le Doute D’Aimer (Duo Avec Fleur (L) Lune (K) Mimi

  kɔ̃fyzə, ʒə nə kɔnε mε sɑ̃timɑ̃
  ε sə də lamuʁ ? vʁεmɑ̃ ?
  sε vʁε kə ty mə mɑ̃k tʁo
  e ka ta vɥ mɔ̃ suʁiʁə dəvjɛ̃ plys bo
  paʁfwa, ta pʁezɑ̃sə mə fε dy bjɛ̃
  dotʁə- fwa ʒoʁε lə ɡu də paʁtiʁ o lwɛ̃
  dəvʁε ʒə lje mɔ̃ kœʁ o tjɛ̃ ?
  dy tɑ̃ puʁ i sɔ̃ʒe, ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃
  ʒə nə pasə pø εtʁə pa inapεʁsɥ
  avεk sεt εʁ ki ʃɑ̃ʒə a ta vɥ
  lεz- otʁəz- oʁε pø εtʁə kɔ̃klys kə ʒə tεmə
  mε mwa, ʒə nɑ̃ sɥi pa si sεʁtεnə
  ʒə nə sεsə pa də tuʁne la tεtə
  puʁ apεʁsəvwaʁ lεz- eʁœʁ dy pase
  ʁəɡʁεte e pləʁe tutə mε kɔ̃kεtə
  ɛ̃pɔsiblə dublje, lε sikatʁisə tatue
  ʒε pœʁ də tεme, pœʁ də twa
  pœʁ dafʁɔ̃te sεt amuʁ la
  tɔ̃n- amuʁ mɑ̃vaiz- avεk lə tɑ̃
  ʒə pʁefεʁə lə fɥiʁ, ʒə nə vø kil mə kɔ̃tʁolə kɔmə avɑ̃
  a tutə tε bεllə paʁɔlə ʒə kʁwajε
  ty sε ? ʒə tεmε
  mɛ̃tənɑ̃ ty mə ʁəvjɛ̃
  kə dwa ʒə fεʁə ? ε lə dεstɛ̃ ?
  ʁəvəniʁ o pase apʁε mεtʁə dɔne dy mal a ɑ̃ muʁiʁ
  a etufe mε laʁmə, a kalme mε sɑ̃ɡlo
  ʒə tε deʒa kʁy e sa ma kute mɔ̃ savwaʁ vivʁə
  paʁdɔnə mwa ʒə nə pø tə kʁwaʁə a nuvo
  ʒə mə ʁapεllə dy tɑ̃z- u ʒə vulε muʁiʁ
  də tutə mε laʁmə, mε lɔ̃ɡ supiʁ
  oʒuʁdɥi ʒə pøz- a nuvo suʁiʁə
  dəvʁε ʒə pʁɑ̃dʁə lə ʁiskə dɑ̃kɔʁə tapaʁtəniʁ
  kɑ̃ lamuʁ e lə dutə pʁεne plasə dɑ̃z- œ̃ kœʁ
  sε lə bʁujaʁ ki syʁʒi e ʁɑ̃ tu mɑ̃tœʁ
  ʒə tə mal ʒyʒə pø εtʁə, paʁdɔnə mwa
  də tεme e də ʁəfyze dεtʁə a twa
  la pœʁ də ʁəvivʁə sε mɔmɑ̃
  u sɑ̃ twa ʒetε mamɑ̃
  ty mavεz- abɑ̃dɔne lɔʁskə ʒavε bəzwɛ̃ də twa
  oʒuʁdɥi ty ʁəɡʁεtə ty vø ta plasə opʁε də mwa

  toʁε vuly vwaʁ sεt ɑ̃fɑ̃ ɡʁɑ̃diʁ
  εtʁə œ̃ bɔ̃ pεʁə, nu ʃeʁiʁ
  tʁo taʁ oʒuʁdɥi puʁ sεt amuʁ
  kaʁ a mε kʁi ty etεz- avøɡlə e suʁ
 • Pieds Phonétique : Le Doute D’Aimer (Duo Avec Fleur (L) Lune (K) Mimi

  kɔ̃=fy=zə=ʒə=nə=kɔ=nε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  ε=sə=də=la=muʁ=vʁε=mɑ̃ 7
  sε=vʁε=kə=ty=mə=mɑ̃k=tʁo 7
  e=ka=ta=vɥ=mɔ̃=su=ʁi=ʁə=də=vjɛ̃=plys=bo 12
  paʁ=fwa=ta=pʁe=zɑ̃=sə=mə=fε=dy=bj=ɛ̃ 11
  do=tʁə=fwa=ʒo=ʁε=lə=ɡu=də=paʁ=tiʁ=o=lwɛ̃ 12
  də=vʁε=ʒə=lj=e=mɔ̃=kœ=ʁə=o=tj=ɛ̃ 11
  dy=tɑ̃=puʁ=i=sɔ̃=ʒe=ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃ 10
  ʒə=nə=pa=sə=pø=ε=tʁə=pa=i=na=pεʁsɥ 11
  a=vεk=sεt=εʁ=ki=ʃɑ̃=ʒə=a=ta=vɥ 10
  lε=zotʁə=zo=ʁε=pø=ε=tʁə=kɔ̃=klys=kə=ʒə=tεmə 12
  mε=mwa=ʒə=nɑ̃=sɥi=pa=si=sεʁ=tε=nə 10
  ʒə=nə=sε=sə=pa=də=tuʁ=ne=la=tε=tə 11
  puʁ=a=pεʁ=sə=vwaʁ=lε=ze=ʁœ=ʁə=dy=pa=se 12
  ʁə=ɡʁε=te=e=plə=ʁe=tu=tə=mε=kɔ̃=kε=tə 12
  ɛ̃=pɔ=siblə=du=blje=lε=si=ka=tʁi=sə=ta=tu=e 13
  ʒε=pœ=ʁə=də=tε=me=pœʁ=də=twa 9
  pœ=ʁə=da=fʁɔ̃=te=sεt=a=muʁ=la 9
  tɔ̃=na=muʁ=mɑ̃=va=i=za=vεk=lə=tɑ̃ 10
  ʒə=pʁe=fεʁə=lə=fɥ=iʁ=ʒə=nə=vø=kil=mə=kɔ̃=tʁo=lə=kɔ=məa=vɑ̃ 17
  a=tu=tə=tε=bεl=lə=pa=ʁɔ=lə=ʒə=kʁwa=jε 12
  ty=sε=ʒə=tε=mε 5
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=mə=ʁə=vj=ɛ̃ 8
  kə=dwa=ʒə=fεʁ=ə=ε=lə=dεs=tɛ̃ 9
  ʁə=və=niʁ=o=pase=a=pʁε=mε=tʁə=dɔ=ne=dy=mal=a=ɑ̃=mu=ʁiʁ 17
  a=e=tu=fe=mε=laʁmə=a=kal=me=mε=sɑ̃=ɡlo 12
  ʒə=tε=de=ʒa=kʁy=e=sa=ma=ku=te=mɔ̃=sa=vwaʁvivʁə 13
  paʁ=dɔnə=mwa=ʒə=nə=pø=tə=kʁwa=ʁə=a=nu=vo 12
  ʒə=mə=ʁa=pεl=lə=dy=tɑ̃=zuʒə=vu=lε=mu=ʁiʁ 12
  də=tu=tə=mε=laʁ=mə=mε=lɔ̃ɡ=su=piʁ 10
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=pø=za=nu=vo=su=ʁi=ʁə 11
  də=vʁεʒə=pʁɑ̃=dʁə=lə=ʁiskə=dɑ̃=kɔ=ʁə=ta=paʁ=tə=niʁ 13
  kɑ̃=la=muʁ=e=lə=dutə=pʁε=ne=pla=sə=dɑ̃=zœ̃=kœʁ 13
  sε=lə=bʁu=jaʁ=ki=syʁ=ʒi=e=ʁɑ̃=tu=mɑ̃=tœʁ 12
  ʒə=tə=mal=ʒy=ʒə=pø=ε=tʁə=paʁ=dɔ=nə=mwa 12
  də=tε=me=e=də=ʁə=fy=ze=dε=tʁə=a=twa 12
  la=pœ=ʁə=də=ʁə=vi=vʁə=sε=mɔ=mɑ̃ 10
  u=sɑ̃=twa=ʒe=tε=ma=mɑ̃ 7
  ty=ma=vε=za=bɑ̃=dɔ=ne=lɔʁskə=ʒa=vε=bə=zwɛ̃=də=twa 14
  o=ʒuʁ=dɥi=tyʁə=ɡʁε=tə=ty=vø=ta=pla=səo=pʁε=də=mwa 14

  to=ʁε=vu=ly=vwaʁ=sεt=ɑ̃=fɑ̃=ɡʁɑ̃=diʁ 10
  ε=tʁə=œ̃=bɔ̃=pε=ʁə=nu=ʃe=ʁiʁ 9
  tʁo=taʁ=o=ʒuʁ=dɥi=puʁ=sεt=a=muʁ 9
  kaʁ=a=mε=kʁi=ty=e=tε=za=vø=ɡlə=e=suʁ 12

PostScriptum

Je suis très heureuse d’avoir fais ce poème avec toi et le resultat est merveilleux… et j’en suis encore plus fier car je l’ai fais avec toi (K) (K) ~un grand merci~

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/11/2005 21:35(F)Fleurlune Mimi(F)

moi aussi ma puce j’ai aimé le faire avc toi et heureuse d’etre la premiere a le commenter mdr (k)(k)(k) oh comme on écris bien réunies 😛 lol
merci(f)

(f)Mar(u)iaM(f)

Auteur de Poésie
28/11/2005 22:56Tite_Rose

wowowww jadore bo duo les filles ! 😉 continuer ainsi ... vos style saccorde tres bien 😃
(k)
tite_rose

Auteur de Poésie
29/11/2005 01:07Tite_Puce

Ah, c super beau et super touchant je ne m’attendais vrmt pas à la fin! Bravo

Auteur de Poésie
29/11/2005 21:17Cindy Limpens

Très beau poème... Vous avez fait un magnifique duo, je vous félicite (F) Bravo à toutes les deux(F){}
{}...Au Plaisir...{}

Auteur de Poésie
04/12/2005 04:11Simplelifeharddeath

wow magnifique, vraiment tres bien continuer comme ca les filles, vous irez tres loin ...