Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Un Amour Perdu

Poème Absence
Publié le 07/11/2005 18:17

L'écrit contient 227 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Titepoete_26547

Un Amour Perdu

Mon amour voila pour toi
Quelques mots que je cachais en moi
Il y a si longtemps que je voulais te l’écrire
A présent j’assume enfin mes dires
Comment t’expliquer le pourquoi de ma tristesse
Alors que tu me disais tous les jours « tu es ma princesse »
J’ai tellement de choses à te dire
Je ne veux pas te laisser partir
Partir dans ce voyage si long
Jamais je ne pourrai tenir bon
Partir et ne plus revenir
Telle sera ton avenir ?
Oublie cette devise
Reviens moi et range ta valise
Comment t’expliquer que je te veux à mes côtés
Pour une vie comme dans les comtes de fées
Une vie pleine de surprises
Une vie parfaite qui elle ne nous épuise
Laisse moi une chance de faire partie de ton bonheur
Je veux être à tes côtés et pouvoir lire toutes les heures
Les heures que je passe avec toi sont les plus belles de ma vie
Pourquoi caches tu tes sentiments, laisse les t’envahir de magie
Cette magie noire qui est en toi
Ne la laisse pas faire de toi n’importe quoi
Dans mes yeux pleins d’espoir
J’espère te retrouver un soir
Pour enfin être à tes côtés
Et pouvoir lire dans tes pensées
Mon amour laisse moi le droit
De t’aimer encore une fois
 • Pieds Hyphénique: Un Amour Perdu

  mon=a=mour=voi=la=pour=toi 7
  quel=ques=mots=que=je=ca=chais=en=moi 9
  il=y=a=si=long=temps=que=je=vou=lais=te=lé=crire 13
  a=présent=jas=su=meen=fin=mes=dires 8
  comment=tex=pli=quer=le=pour=quoi=de=ma=tris=tesse 11
  a=lors=que=tu=me=di=sais=tous=les=jours=tu=es=ma=princes=se 15
  jai=tel=le=ment=de=choses=à=te=dire 9
  je=ne=veux=pas=te=lais=ser=par=tir 9
  par=tir=dans=ce=voy=age=si=long 8
  ja=mais=je=ne=pour=rai=te=nir=bon 9
  par=tir=et=ne=plus=re=ve=nir 8
  tel=le=se=ra=ton=a=ve=nir 8
  ou=blie=cet=te=de=vi=se 7
  re=viens=moi=et=range=ta=va=lise 8
  comment=tex=pli=quer=que=je=te=veux=à=mes=cô=tés 12
  pour=une=vie=com=me=dans=les=com=tes=de=fées 11
  u=ne=vie=plei=ne=de=sur=prises 8
  une=vie=par=fai=te=qui=elle=ne=nous=é=puise 11
  laisse=moi=u=ne=chan=ce=de=fai=re=par=tie=de=ton=bon=heur 15
  je=veux=êtreà=tes=cô=tés=et=pou=voir=li=re=tou=tes=les=heures 15
  les=heures=que=je=pas=sea=vec=toi=sont=les=plus=bel=les=de=ma=vie 16
  pour=quoi=caches=tu=tes=sen=ti=ments=lais=se=les=ten=va=hir=de=ma=gie 17
  cette=ma=gie=noi=re=qui=est=en=toi 9
  ne=la=laisse=pas=faire=de=toi=nim=por=te=quoi 11
  dans=mes=y=eux=pleins=des=poir 7
  jes=père=te=re=trou=ver=un=soir 8
  pour=en=fin=être=à=tes=cô=tés 8
  et=pou=voir=lire=dans=tes=pen=sées 8
  mon=a=mour=lais=se=moi=le=droit 8
  de=tai=mer=en=core=u=ne=fois 8
 • Phonétique : Un Amour Perdu

  mɔ̃n- amuʁ vwala puʁ twa
  kεlk mo kə ʒə kaʃεz- ɑ̃ mwa
  il i a si lɔ̃tɑ̃ kə ʒə vulε tə lekʁiʁə
  a pʁezɑ̃ ʒasymə ɑ̃fɛ̃ mε diʁə
  kɔmɑ̃ tεksplike lə puʁkwa də ma tʁistεsə
  alɔʁ kə ty mə dizε tus lε ʒuʁs « ty ε ma pʁɛ̃sesə »
  ʒε tεllmɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə
  ʒə nə vø pa tə lεse paʁtiʁ
  paʁtiʁ dɑ̃ sə vwajaʒə si lɔ̃
  ʒamε ʒə nə puʁʁε təniʁ bɔ̃
  paʁtiʁ e nə plys ʁəvəniʁ
  tεllə səʁa tɔ̃n- avəniʁ ?
  ubli sεtə dəvizə
  ʁəvjɛ̃ mwa e ʁɑ̃ʒə ta valizə
  kɔmɑ̃ tεksplike kə ʒə tə vøz- a mε kote
  puʁ ynə vi kɔmə dɑ̃ lε kɔmtə də fe
  ynə vi plεnə də syʁpʁizə
  ynə vi paʁfεtə ki εllə nə nuz- epɥizə
  lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə də fεʁə paʁti də tɔ̃ bɔnœʁ
  ʒə vøz- εtʁə a tε kotez- e puvwaʁ liʁə tutə lεz- œʁ
  lεz- œʁ kə ʒə pasə avεk twa sɔ̃ lε plys bεllə də ma vi
  puʁkwa kaʃə ty tε sɑ̃timɑ̃, lεsə lε tɑ̃vaiʁ də maʒi
  sεtə maʒi nwaʁə ki εt- ɑ̃ twa
  nə la lεsə pa fεʁə də twa nɛ̃pɔʁtə kwa
  dɑ̃ mεz- iø plɛ̃ dεspwaʁ
  ʒεspεʁə tə ʁətʁuve œ̃ swaʁ
  puʁ ɑ̃fɛ̃ εtʁə a tε kote
  e puvwaʁ liʁə dɑ̃ tε pɑ̃se
  mɔ̃n- amuʁ lεsə mwa lə dʁwa
  də tεme ɑ̃kɔʁə ynə fwa
 • Pieds Phonétique : Un Amour Perdu

  mɔ̃=na=muʁ=vwa=la=puʁ=twa 7
  kεl=kə=mo=kə=ʒə=ka=ʃε=zɑ̃=mwa 9
  il=i=a=si=lɔ̃=tɑ̃kə=ʒə=vu=lε=tə=le=kʁiʁə 12
  a=pʁe=zɑ̃=ʒa=sy=mə=ɑ̃=fɛ̃=mε=diʁə 10
  kɔ=mɑ̃=tεk=spli=ke=lə=puʁ=kwa=də=ma=tʁis=tεsə 12
  a=lɔʁkə=ty=mə=di=zε=tus=lε=ʒuʁs=ty=ε=ma=pʁɛ̃=se=sə 15
  ʒε=tεl=lmɑ̃=də=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə 10
  ʒə=nə=vø=pa=tə=lε=se=paʁ=tiʁ 9
  paʁ=tiʁ=dɑ̃=sə=vwa=ja=ʒə=si=lɔ̃ 9
  ʒa=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=tə=niʁ=bɔ̃ 9
  paʁ=tiʁ=e=nə=plys=ʁə=və=niʁ 8
  tεl=lə=sə=ʁa=tɔ̃=na=və=niʁ 8
  u=bli=sε=tə=də=vi=zə 7
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa=e=ʁɑ̃=ʒə=ta=va=li=zə 11
  kɔ=mɑ̃=tεk=spli=ke=kə=ʒə=tə=vø=za=mε=ko=te 13
  puʁ=y=nə=vi=kɔ=mə=dɑ̃=lε=kɔm=tə=də=fe 12
  y=nə=vi=plε=nə=də=syʁ=pʁi=zə 9
  ynə=vi=paʁ=fε=tə=ki=εl=lə=nə=nu=zep=ɥizə 12
  lεsə=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə=də=fε=ʁə=paʁ=ti=də=tɔ̃=bɔ=nœʁ 15
  ʒə=vø=zεtʁəa=tε=ko=te=ze=pu=vwaʁ=li=ʁə=tu=tə=lε=zœʁ 15
  lε=zœʁ=kə=ʒə=pasəa=vεk=twa=sɔ̃=lε=plys=bεllə=də=ma=vi 14
  puʁ=kwa=kaʃə=ty=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=lε=sə=lε=tɑ̃=va=iʁ=də=ma=ʒi 17
  sε=tə=ma=ʒi=nwa=ʁə=ki=ε=tɑ̃=twa 10
  nə=la=lε=sə=pa=fεʁə=də=twa=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 12
  dɑ̃=mε=zi=ø=plɛ̃=dεs=pwaʁ 7
  ʒεs=pε=ʁə=tə=ʁə=tʁu=ve=œ̃=swaʁ 9
  puʁ=ɑ̃=fɛ̃=ε=tʁə=a=tε=ko=te 9
  e=pu=vwaʁ=li=ʁə=dɑ̃=tε=pɑ̃=se 9
  mɔ̃=na=muʁ=lε=sə=mwa=lə=dʁwa 8
  də=tε=me=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.