Poeme : Je Me Demande

Je Me Demande

Je me demande

Je ne sais plus
A quoi penses-tu
J’aimerai l’entendre
Mais j’ai peu de voir
Mon cœur se refendre
Mais j’ai de l’espoir…

Il y a-t-il un hasard
Il y a-t-il un destin
J n’ pose aucun égard
Je n’y crois en rien…

Je crois en un bel avenir
En une histoire à en devenir
Mais en même temps j’ai peur
D’être déçu, serait un immense malheur

J’aimerai faire toutes ces choses prévues
Rien que toi et moi
Car je ne veux plus
Être sans toi…

Sache qu’il peut
Arriver n’importe quoi
Je serai toujours là
Près de toi,
Bien sûr si c’est ton vœu…
Tommy

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Me Demande

  je=me=de=mande 4

  je=ne=sais=plus 4
  a=quoi=penses=tu 4
  jaime=rai=len=tendre 4
  mais=jai=peu=de=voir 5
  mon=cœur=se=re=fendre 5
  mais=jai=de=les=poir 5

  il=y=a=til=un=ha=sard 7
  il=y=a=til=un=des=tin 7
  j=n=poseau=cun=é=gard 6
  je=ny=crois=en=rien 5

  je=crois=en=un=bel=ave=nir 7
  en=une=his=toireà=en=de=ve=nir 8
  mais=en=même=temps=jai=peur 6
  dêtre=dé=çu=se=rait=un=im=men=se=malheur 10

  jaime=rai=fai=re=tou=tes=ces=cho=ses=pré=vues 11
  rien=que=toi=et=moi 5
  car=je=ne=veux=plus 5
  ê=tre=sans=toi 4

  sa=che=quil=peut 4
  ar=ri=ver=nim=porte=quoi 6
  je=se=rai=tou=jours=là 6
  près=de=toi 3
  bien=sûr=si=cest=ton=vœu 6
  tom=my 2
 • Phonétique : Je Me Demande

  ʒə mə dəmɑ̃də

  ʒə nə sε plys
  a kwa pɑ̃sə ty
  ʒεməʁε lɑ̃tɑ̃dʁə
  mε ʒε pø də vwaʁ
  mɔ̃ kœʁ sə ʁəfɑ̃dʁə
  mε ʒε də lεspwaʁ…

  il i a til œ̃-azaʁ
  il i a til œ̃ dεstɛ̃
  ʒi npozə okœ̃ eɡaʁ
  ʒə ni kʁwaz- ɑ̃ ʁjɛ̃…

  ʒə kʁwaz- ɑ̃n- œ̃ bεl avəniʁ
  ɑ̃n- ynə istwaʁə a ɑ̃ dəvəniʁ
  mεz- ɑ̃ mεmə tɑ̃ ʒε pœʁ
  dεtʁə desy, səʁε œ̃n- imɑ̃sə malœʁ

  ʒεməʁε fεʁə tutə sε ʃozə pʁevɥ
  ʁjɛ̃ kə twa e mwa
  kaʁ ʒə nə vø plys
  εtʁə sɑ̃ twa…

  saʃə kil pø
  aʁive nɛ̃pɔʁtə kwa
  ʒə səʁε tuʒuʁ la
  pʁε də twa,
  bjɛ̃ syʁ si sε tɔ̃ vey…
  tɔmi
 • Syllabes Phonétique : Je Me Demande

  ʒə=mə=də=mɑ̃də 4

  ʒə=nə=sε=plys 4
  a=kwa=pɑ̃sə=ty 4
  ʒεmə=ʁε=lɑ̃=tɑ̃dʁə 4
  mε=ʒε=pødə=vwaʁ 4
  mɔ̃=kœʁ=səʁə=fɑ̃dʁə 4
  mε=ʒεdə=lεs=pwaʁ 4

  il=i=a=til=œ̃-a=zaʁ 7
  il=i=a=til=œ̃=dεs=tɛ̃ 7
  ʒi=npozəo=kœ̃=e=ɡaʁ 5
  ʒə=ni=kʁwa=zɑ̃=ʁjɛ̃ 5

  ʒə=kʁwa=zɑ̃=nœ̃=bεl=avə=niʁ 7
  ɑ̃=nynə=is=twaʁəa=ɑ̃=də=və=niʁ 8
  mε=zɑ̃=mεmə=tɑ̃=ʒε=pœʁ 6
  dεtʁə=de=sy=sə=ʁε=œ̃=ni=mɑ̃=sə=ma=lœʁ 11

  ʒεmə=ʁε=fεʁə=tu=tə=sε=ʃo=zə=pʁevɥ 9
  ʁjɛ̃kə=twa=e=mwa 4
  kaʁʒə=nə=vø=plys 4
  ε=tʁə=sɑ̃=twa 4

  sa=ʃə=kil=pø 4
  a=ʁi=ve=nɛ̃=pɔʁtə=kwa 6
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 6
  pʁε=də=twa 3
  bjɛ̃=syʁ=si=sε=tɔ̃=ve=y 7
  tɔ=mi 2

PostScriptum

dédié à leila, mille bisoussssss

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/05/2005 21:09Dead Angel

tres beau comme tj !!
amicalement dead angel

Auteur de Poésie
18/05/2005 21:12Nymphea

tu sais se que j’en pense longue amitié a toi et ta copine!!!