Univers de poésie d'un auteur

Slam:Sara Perché Ti Amo

Le Slam

« Sara perché ti amo, » une chanson qui résonne,
L’amour en musique, une mélodie qui étonne.
Des mots tendres et doux, un lien qui s’entonne,
Dans le cœur des amants, une passion qui frissonne.

Les étoiles témoins de cette étreinte sincère,
Un serment silencieux, une promesse à l’envers.
« Sara perché ti amo, » une déclaration légère,
Dans le langage de l’âme, elle perdure, sincère.

Cette chanson évoque un amour immuable,
Un sentiment profond, un lien inébranlable.
« Sara perché ti amo, » dans l’air palpable,
Une romance éternelle, un amour mémorable.

Dans chaque note, chaque mot, chaque émotion,
Cette chanson célèbre une fusion, une communion. une dévotion,
À un amour qui traverse le temps, sans condition

« Sara perché ti amo, »

Tonton Dimah KALLO
Partage du Slam avec vos contacts
Poeme de Tonton Dimah Kallo

Slameur Tonton Dimah Kallo

Tonton Dimah Kallo a publié sur le site 28 écrits. Tonton Dimah Kallo est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Sara Perché Ti Amosa=ra=per=ché=ti=a=mo=une=chan=son=qui=ré=sonne 14
la=mour=en=mu=si=que=u=ne=mé=lo=die=qui=é=tonne 14
des=mots=ten=dres=et=doux=un=lien=qui=sen=ton=ne 12
dans=le=cœur=des=a=mants=une=pas=sion=qui=fris=sonne 12

les=é=toi=les=té=moins=de=cet=te=é=trein=te=sin=cère 14
un=ser=ment=si=len=cieux=u=ne=pro=mes=se=à=len=vers 14
sa=ra=per=ché=ti=a=mo=une=dé=cla=ra=tion=lé=gère 15
dans=le=lan=gage=de=lâ=me=el=le=per=du=re=sin=cère 14

cet=te=chan=son=é=vo=que=un=a=mour=im=mua=ble 13
un=sen=ti=ment=pro=fond=un=lien=i=né=bran=la=ble 13
sa=ra=per=ché=ti=a=mo=dans=lair=pal=pa=ble 13
une=ro=man=ce=é=ter=nel=le=un=a=mour=mé=mo=rable 14

dans=cha=que=no=te=cha=que=mot=cha=que=é=mo=ti=on 14
cette=chan=son=cé=lè=breune=fu=sion=une=com=mu=nion=une=dé=vo=tion 16
à=un=a=mour=qui=tra=verse=le=temps=sans=con=di=ti=on 14

sa=ra=per=ché=ti=a=mo 8

ton=ton=di=mah=kal=lo 6
Phonétique : Sara Perché Ti Amo« saʁa pεʁʃe ti amo, » ynə ʃɑ̃sɔ̃ ki ʁezɔnə,
lamuʁ ɑ̃ myzikə, ynə melɔdi ki etɔnə.
dε mo tɑ̃dʁəz- e du, œ̃ ljɛ̃ ki sɑ̃tɔnə,
dɑ̃ lə kœʁ dεz- amɑ̃, ynə pasjɔ̃ ki fʁisɔnə.

lεz- etwalə temwɛ̃ də sεtə etʁɛ̃tə sɛ̃sεʁə,
œ̃ sεʁme silɑ̃sjø, ynə pʁɔmεsə a lɑ̃vεʁ.
« saʁa pεʁʃe ti amo, » ynə deklaʁasjɔ̃ leʒεʁə,
dɑ̃ lə lɑ̃ɡaʒə də lamə, εllə pεʁdyʁə, sɛ̃sεʁə.

sεtə ʃɑ̃sɔ̃ evɔkə œ̃n- amuʁ imɥablə,
œ̃ sɑ̃timɑ̃ pʁɔfɔ̃, œ̃ ljɛ̃ inebʁɑ̃lablə.
« saʁa pεʁʃe ti amo, » dɑ̃ lεʁ palpablə,
ynə ʁɔmɑ̃sə etεʁnεllə, œ̃n- amuʁ memɔʁablə.

dɑ̃ ʃakə nɔtə, ʃakə mo, ʃakə emɔsjɔ̃,
sεtə ʃɑ̃sɔ̃ selεbʁə ynə fyzjɔ̃, ynə kɔmynjɔ̃. ynə devɔsjɔ̃,
a œ̃n- amuʁ ki tʁavεʁsə lə tɑ̃, sɑ̃ kɔ̃disjɔ̃

« saʁa pεʁʃe ti amo, »

tɔ̃tɔ̃ dima kalo
Syllabes Phonétique : Sara Perché Ti Amosa=ʁa=pεʁ=ʃe=ti=a=mo=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=ki=ʁe=zɔ=nə 16
la=muʁ=ɑ̃=my=zi=kə=y=nə=me=lɔ=di=ki=e=tɔnə 14
dε=mo=tɑ̃=dʁə=ze=du=œ̃=lj=ɛ̃=ki=sɑ̃=tɔ=nə 13
dɑ̃=lə=kœʁ=dε=za=mɑ̃=y=nə=pa=sjɔ̃=ki=fʁi=sɔ=nə 14

lε=ze=twa=lə=te=mwɛ̃=də=sε=tə=e=tʁɛ̃=tə=sɛ̃=sεʁə 14
œ̃=sεʁ=me=si=lɑ̃=sjø=y=nə=pʁɔ=mε=sə=a=lɑ̃=vεʁ 14
sa=ʁa=pεʁ=ʃe=ti=a=mo=ynə=de=kla=ʁa=sjɔ̃=le=ʒεʁə 15
dɑ̃=lə=lɑ̃=ɡa=ʒə=də=lamə=εl=lə=pεʁ=dy=ʁə=sɛ̃=sεʁə 14

sε=tə=ʃɑ̃=sɔ̃=e=vɔ=kə=œ̃=na=muʁ=im=ɥa=blə 13
œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=pʁɔ=fɔ̃=œ̃=lj=ɛ̃=i=ne=bʁɑ̃=la=blə 14
sa=ʁa=pεʁ=ʃe=ti=a=mo=dɑ̃=lεʁ=pal=pa=blə 13
ynə=ʁɔ=mɑ̃=sə=e=tεʁ=nεl=lə=œ̃=na=muʁ=me=mɔ=ʁablə 14

dɑ̃=ʃa=kə=nɔ=tə=ʃa=kə=mo=ʃa=kə=e=mɔ=sj=ɔ̃ 14
sεtə=ʃɑ̃=sɔ̃se=lε=bʁəynə=fy=zjɔ̃=y=nə=kɔ=my=njɔ̃=y=nə=de=vɔ=sjɔ̃ 17
a=œ̃=na=muʁ=ki=tʁa=vεʁ=sə=lə=tɑ̃=sɑ̃=kɔ̃=di=sjɔ̃ 14

sa=ʁa=pεʁ=ʃe=ti=a=mo 8

tɔ̃=tɔ̃=di=ma=ka=lo 6

Historique des Modifications

22/09/2023 01:13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/09/2023 21:18Anya

Un slam bien rythme et bien rime Merci du partage

Slam Absence
Du 22/09/2023 01:10

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 6 strophes.