Poeme : Dans Tes Bras

Dans Tes Bras

Dans tes bras…
Quand je suis dans tes bras
J’oublie tout,
Tout sauf la chance que j’ai de t’avoir aupres de moi,
Ton corps est si chaud, si doux,
Je me sents comme un bébé,
Tu prends si bien soin de moi,
Tes paroles me réconfortent, me bercent, me réchauffent…
A ses instants la, j’ai l’impression que plus rien ne peut m’atteindre,
A part le fait de t’aimer encore plus,
Plus que mon cœur ne peut le permettre
On est plus que tous les deux,
On ne fait plus qu’un
Nos deux cœur se rassemble
Je suis comme dans un rêve,
Toi tu a su me faire rever,
Tu fais mon bonheur de tous les jours,
Et pour toujours… .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dans Tes Bras

  dans=tes=bras 3
  quand=je=suis=dans=tes=bras 6
  jou=blie=tout 3
  tout=sauf=la=chance=que=jai=de=ta=voir=au=pres=de=moi 13
  ton=corps=est=si=chaud=si=doux 7
  je=me=sents=commeun=bé=bé 6
  tu=prends=si=bien=soin=de=moi 7
  tes=pa=roles=me=ré=con=for=tent=me=ber=cent=me=ré=chauf=fent 15
  a=ses=ins=tants=la=jai=limpres=sion=que=plus=rien=ne=peut=mat=teindre 15
  a=part=le=fait=de=tai=mer=en=core=plus 10
  plus=que=mon=cœur=ne=peut=le=per=mettre 9
  on=est=plus=que=tous=les=deux 7
  on=ne=fait=plus=quun 5
  nos=deux=cœur=se=ras=semble 6
  je=suis=comme=dans=un=rêve 6
  toi=tu=a=su=me=faire=re=ver 8
  tu=fais=mon=bon=heur=de=tous=les=jours 9
  et=pour=tou=jours 4
 • Phonétique : Dans Tes Bras

  dɑ̃ tε bʁa…
  kɑ̃ ʒə sɥi dɑ̃ tε bʁa
  ʒubli tu,
  tu sof la ʃɑ̃sə kə ʒε də tavwaʁ opʁə- də mwa,
  tɔ̃ kɔʁz- ε si ʃo, si du,
  ʒə mə sɑ̃ kɔmə œ̃ bebe,
  ty pʁɑ̃ si bjɛ̃ swɛ̃ də mwa,
  tε paʁɔlə mə ʁekɔ̃fɔʁte, mə bεʁse, mə ʁeʃofe…
  a sεz- ɛ̃stɑ̃ la, ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə plys ʁjɛ̃ nə pø matɛ̃dʁə,
  a paʁ lə fε də tεme ɑ̃kɔʁə plys,
  plys kə mɔ̃ kœʁ nə pø lə pεʁmεtʁə
  ɔ̃n- ε plys kə tus lε dø,
  ɔ̃ nə fε plys kœ̃
  no dø kœʁ sə ʁasɑ̃blə
  ʒə sɥi kɔmə dɑ̃z- œ̃ ʁεvə,
  twa ty a sy mə fεʁə ʁəve,
  ty fε mɔ̃ bɔnœʁ də tus lε ʒuʁ,
  e puʁ tuʒuʁ…
 • Syllabes Phonétique : Dans Tes Bras

  dɑ̃=tε=bʁa 3
  kɑ̃=ʒə=sɥi=dɑ̃=tε=bʁa 6
  ʒu=bli=tu 3
  tu=sof=la=ʃɑ̃sə=kə=ʒε=də=ta=vwaʁ=o=pʁə=də=mwa 13
  tɔ̃=kɔʁ=zε=si=ʃo=si=du 7
  ʒə=mə=sɑ̃=kɔ=mə=œ̃=be=be 8
  ty=pʁɑ̃=si=bj=ɛ̃=swɛ̃=də=mwa 8
  tε=pa=ʁɔlə=mə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te=mə=bεʁ=se=mə=ʁe=ʃo=fe 15
  a=sε=zɛ̃s=tɑ̃=la=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=plys=ʁjɛ̃=nə=pø=ma=tɛ̃dʁə 15
  a=paʁlə=fεdə=tε=me=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys 9
  plys=kə=mɔ̃=kœʁ=nə=pølə=pεʁ=mεtʁə 8
  ɔ̃=nε=plys=kə=tus=lε=dø 7
  ɔ̃=nə=fε=plys=kœ̃ 5
  no=dø=kœ=ʁə=sə=ʁa=sɑ̃=blə 8
  ʒə=sɥi=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ʁε=və 8
  twa=ty=a=symə=fε=ʁə=ʁə=ve 8
  ty=fε=mɔ̃=bɔ=nœʁ=də=tus=lε=ʒuʁ 9
  e=puʁ=tu=ʒuʁ 4

PostScriptum

ahhh que je suis heureuse ! ! snif il me manque la ! !
bisous tt le monde

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/10/2004 00:00Spreg18

Bonjour, ton poême est magnifique vraiment, j’espere que tu es toujours avec lui et que votre bonheur serra sans limites. Tendres Bisouxx Reg

Auteur de Poésie
07/11/2004 00:00Coeurdelis

c de la ()^ ce poème continue comme ça c géant ! ! !