Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi J’Ai Du Te Laissé Seul Ce Jour Là ?

Poème Amour
Publié le 26/01/2004 00:00

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Triste Inconnu

Pourquoi J’Ai Du Te Laissé Seul Ce Jour Là ?

Ma vie, mon âme et mon cœur j’aurai donner pour toi
Ensemble des heures on ne se lassait pas
Les baisers et les sourires partagés
Me font pensait a quel point tu peut me manquer
Chaque jour que fait dieu ici bas
Je ne peut m’empêcher de penser à toi
A tous ceux que tu as laisser derrière toi
Je sais bien que ça devait arrivé un jour
Mais pas maintenant pas avec toi mon amour
Pourquoi j’ai du te laisser seul ce jour là
Pourquoi n’étais-je pas avec toi dans tes bras
Nos fiançailles sur le calendrier était marqué d’une croix
Quand je l’ai appris tout a volé en éclat
Quand on m’a appelé je ne voulais pas soulevé ce drap
Dépiter, attrister j’ai du l’annoncer
A ta famille, tes amis qui me l’ont reproché
Maintenant je m’en veut tellement
Si tu pouvais savoir ce que je ressens
Tout ça pour un banal accident
Et moi qui t’attendais heureux de te voir
En ayant eu cette nouvelle j’ai perdu l’espoir
Mes ailes coupés par ton départ m’ont fait chuté à terre
Cette amour si sincère en l’espace d’une seconde réduit éphémère
Te rejoindre me semble être la meilleur solution
Mai je doit rester pour aimer avec passion
L’enfant qui est le notre et qui sans maman grandira. Ici bas…
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi J’Ai Du Te Laissé Seul Ce Jour Là ?

  ma=vie=mon=â=meet=mon=cœur=jau=rai=don=ner=pour=toi 13
  en=sem=ble=des=heu=res=on=ne=se=las=sait=pas 12
  les=bai=sers=et=les=sou=ri=res=par=ta=gés 11
  me=font=pen=sait=a=quel=point=tu=peut=me=man=quer 12
  cha=que=jour=que=fait=dieu=i=ci=bas 9
  je=ne=peut=mem=pê=cher=de=pen=ser=à=toi 11
  a=tous=ceux=que=tu=as=lais=ser=der=riè=re=toi 12
  je=sais=bien=que=ça=de=vait=ar=ri=vé=un=jour 12
  mais=pas=main=te=nant=pas=a=vec=toi=mon=a=mour 12
  pour=quoi=jai=du=te=lais=ser=seul=ce=jour=là 11
  pour=quoi=né=tais=je=pas=a=vec=toi=dans=tes=bras 12
  nos=fian=çailles=sur=le=calen=drier=é=tait=mar=qué=du=ne=croix 14
  quand=je=lai=ap=pris=tout=a=vo=lé=en=é=clat 12
  quand=on=ma=ap=pe=lé=je=ne=vou=lais=pas=soule=vé=ce=drap 15
  dé=pi=ter=at=tris=ter=jai=du=lan=non=cer 11
  a=ta=fa=mille=tes=a=mis=qui=me=lont=re=pro=ché 13
  main=te=nant=je=men=veut=tel=le=ment 9
  si=tu=pou=vais=sa=voir=ce=que=je=res=sens 11
  tout=ça=pour=un=ba=nal=ac=ci=dent 9
  et=moi=qui=tat=ten=dais=heu=reux=de=te=voir 11
  en=ayant=eu=cette=nou=vel=le=jai=per=du=les=poir 12
  mes=ailes=cou=pés=par=ton=dé=part=mont=fait=chu=té=à=terre 14
  cettea=mour=si=sin=cè=re=en=les=pa=ce=du=ne=se=con=de=ré=duit=é=phé=mère 20
  te=re=joindre=me=sem=ble=ê=tre=la=meilleur=so=lu=tion 13
  mai=je=doit=res=ter=pour=ai=mer=a=vec=pas=sion 12
  len=fant=qui=est=le=notreet=qui=sans=ma=man=gran=di=ra=ici=bas 15
 • Phonétique : Pourquoi J’Ai Du Te Laissé Seul Ce Jour Là ?

  ma vi, mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ ʒoʁε dɔne puʁ twa
  ɑ̃sɑ̃blə dεz- œʁz- ɔ̃ nə sə lasε pa
  lε bεzez- e lε suʁiʁə paʁtaʒe
  mə fɔ̃ pɑ̃sε a kεl pwɛ̃ ty pø mə mɑ̃ke
  ʃakə ʒuʁ kə fε djø isi ba
  ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də pɑ̃se a twa
  a tus sø kə ty a lεse dəʁjεʁə twa
  ʒə sε bjɛ̃ kə sa dəvε aʁive œ̃ ʒuʁ
  mε pa mɛ̃tənɑ̃ pa avεk twa mɔ̃n- amuʁ
  puʁkwa ʒε dy tə lεse səl sə ʒuʁ la
  puʁkwa netε ʒə pa avεk twa dɑ̃ tε bʁa
  no fjɑ̃sajə syʁ lə kalɑ̃dʁje etε maʁke dynə kʁwa
  kɑ̃ ʒə lε apʁi tut- a vɔle ɑ̃n- ekla
  kɑ̃t- ɔ̃ ma apəle ʒə nə vulε pa suləve sə dʁa
  depite, atʁiste ʒε dy lanɔ̃se
  a ta famijə, tεz- ami ki mə lɔ̃ ʁəpʁoʃe
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə mɑ̃ vø tεllmɑ̃
  si ty puvε savwaʁ sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  tu sa puʁ œ̃ banal aksidɑ̃
  e mwa ki tatɑ̃dεz- œʁø də tə vwaʁ
  ɑ̃n- εjɑ̃ y sεtə nuvεllə ʒε pεʁdy lεspwaʁ
  mεz- εlə kupe paʁ tɔ̃ depaʁ mɔ̃ fε ʃyte a teʁə
  sεtə amuʁ si sɛ̃sεʁə ɑ̃ lεspasə dynə səɡɔ̃də ʁedɥi efemεʁə
  tə ʁəʒwɛ̃dʁə mə sɑ̃blə εtʁə la mεjœʁ sɔlysjɔ̃
  mε ʒə dwa ʁεste puʁ εme avεk pasjɔ̃
  lɑ̃fɑ̃ ki ε lə nɔtʁə e ki sɑ̃ mamɑ̃ ɡʁɑ̃diʁa. isi ba…
 • Pieds Phonétique : Pourquoi J’Ai Du Te Laissé Seul Ce Jour Là ?

  ma=vi=mɔ̃=naməe=mɔ̃=kœʁ=ʒo=ʁε=dɔ=ne=puʁ=twa 12
  ɑ̃=sɑ̃=blə=dε=zœ=ʁə=zɔ̃=nə=sə=la=sε=pa 12
  lε=bε=ze=ze=lε=su=ʁi=ʁə=paʁ=ta=ʒe 11
  mə=fɔ̃=pɑ̃=sε=a=kεl=pwɛ̃=ty=pø=mə=mɑ̃=ke 12
  ʃa=kə=ʒuʁ=kə=fε=dj=ø=i=si=ba 10
  ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe=də=pɑ̃=se=a=twa 11
  a=tus=sø=kə=ty=a=lε=se=də=ʁjε=ʁə=twa 12
  ʒə=sε=bjɛ̃=kə=sa=də=vε=a=ʁi=ve=œ̃=ʒuʁ 12
  mε=pa=mɛ̃=tə=nɑ̃=pa=a=vεk=twa=mɔ̃=na=muʁ 12
  puʁ=kwa=ʒε=dy=tə=lε=se=səl=sə=ʒuʁ=la 11
  puʁ=kwa=ne=tε=ʒə=pa=a=vεk=twa=dɑ̃=tε=bʁa 12
  no=fjɑ̃=sajə=syʁ=lə=ka=lɑ̃=dʁje=e=tε=maʁ=ke=dynə=kʁwa 14
  kɑ̃=ʒə=lε=a=pʁi=tu=ta=vɔ=le=ɑ̃=ne=kla 12
  kɑ̃=tɔ̃=ma=apə=le=ʒə=nə=vu=lε=pa=su=lə=ve=sə=dʁa 15
  de=pi=te=a=tʁis=te=ʒε=dy=la=nɔ̃=se 11
  a=ta=fa=mi=jə=tε=za=mi=kimə=lɔ̃=ʁə=pʁo=ʃe 13
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mɑ̃=vø=tεl=lmɑ̃ 8
  si=ty=pu=vε=sa=vwa=ʁsə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 11
  tu=sa=puʁ=œ̃=ba=nal=ak=si=dɑ̃ 9
  e=mwa=ki=ta=tɑ̃=dε=zœ=ʁø=də=tə=vwaʁ 11
  ɑ̃=nε=jɑ̃=y=sεtə=nu=vεllə=ʒε=pεʁ=dy=lεs=pwaʁ 12
  mε=zεlə=ku=pe=paʁ=tɔ̃=de=paʁ=mɔ̃=fε=ʃy=te=a=te=ʁə 15
  sεtəa=muʁ=si=sɛ̃=sε=ʁə=ɑ̃=lεs=pa=sə=dy=nə=sə=ɡɔ̃=də=ʁed=ɥi=e=fe=mεʁə 20
  tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə=mə=sɑ̃=bləε=tʁə=la=mε=jœʁ=sɔ=ly=sjɔ̃ 13
  mε=ʒə=dwa=ʁεs=te=puʁ=ε=me=a=vεk=pa=sjɔ̃ 12
  lɑ̃=fɑ̃=ki=εlə=nɔ=tʁəe=ki=sɑ̃=ma=mɑ̃=ɡʁɑ̃=di=ʁa=i=si=ba 16

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2004 00:00Triste Inconnu

merci a vou tous

Auteur de Poésie
06/09/2004 00:00Tamsuccube

je le trouve tre bo et je suis sur ke celle ke tu aime et ke tu as perdu doi etre fiere de toi et de ton poeme magnifik bravo!!!!!!!!!