Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Les Coeurs Perdus [Duo Avec Ephémere]

Poème Amour-Amitié
Publié le 20/09/2005 21:48

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Trystania

Les Coeurs Perdus [Duo Avec Ephémere]

Sur le rebord du ciel noir, je regarde à travers les nuages,
Espérant apercevoir encore les dernières étoiles qui brillaient
Disparues une à une, me faisant sombrer dans la tristesse des mirages,
M’empêchant de suivre mon chemin guidée par la lumière qui m’éclairait.

Alors mes yeux attristés se mettent involontairement а pleurer,
Laissant tomber chaque goutte sur mon passage qui reste éclairé.
Mais aucune larme ne vit éternellement, elles sont éphémères…
Elles vivent juste le temps d’en verser d’autres, n’incarnant que poussières.

Flottant au gré de mes pensées, perdu entre les étoiles et le soleil,
Je vois ses larmes rouler sur ses joues et lezarder le ciel d une lumiere sans pareille.
Alors, doucement, je m approche de son cœur comme un enfant abandonné,
Et chaque perle dans ses yeux refletent une cicatrice sur son cœur etoilé.

Alors a genoux devant son cœur, je tends les mains vers son regard si eloigné,
Mais chacune de mes prières est une larme de plus qu elle verse sur mes doigts,
Teintant mes ailes d une couleur noire et tenebreuse auquelle je ne peux resister,
Comme si mon cœur avait enfin retrouvé celle que j attends depuis toujours… Serai ce toi ? …

Certes, nos cœurs manquent chacun de leur étincelle perdue,
Et le vide les rattrape trop vite vers le ciel corrompu…
La peine transformera nos âmes et souvenirs en poussière,
Accompagnés par nos larmes s’échouant au profond de nos mers.

Mon cœur trop lourd n’avancera pas très loin,
Et ton manque d’amour n’aidera pas le tien…
J’ignore si ensemble nous serons plus fort…
Mais d’abord, regarde mon astre… désormais mort…

Je regarde cette étoile qui brille au coin de ton cœur
Laissant mes yeux être eblouis par sa lumière.
Mais je pleure ton amour aux milles couleurs,
Et je sais qu IL n’ecoute pas nos prieres.

Prends ma main et regarde notre chemin,
Ecoute le silence de ma respiration face a tes sanglots.
Prends mon cœur et regarde s’entrelacé nos mains,
Ecoute mon desespoir qui s’ecoule sur ces mots…
 • Pieds Hyphénique: Les Coeurs Perdus [Duo Avec Ephémere]

  sur=le=re=bord=du=ciel=noir=je=re=gar=de=à=tra=vers=les=nu=a=ges 18
  es=pé=rant=a=per=ce=voir=en=co=re=les=der=ni=è=res=é=toi=les=qui=brillaient 20
  dis=pa=rues=une=à=u=ne=me=fai=sant=som=brer=dans=la=tris=tes=se=des=mi=rages 20
  mem=pê=chant=de=sui=vre=mon=che=min=gui=dée=par=la=lu=miè=re=qui=mé=clai=rait 20

  a=lors=mes=y=eux=at=tris=tés=se=met=tent=in=vo=lon=tai=re=ment=а=pleu=rer 20
  lais=sant=tom=ber=cha=que=gout=te=sur=mon=pas=sa=ge=qui=res=te=é=clai=ré 19
  mais=au=cu=ne=lar=me=ne=vit=é=ter=nel=le=ment=el=les=sont=é=phé=mè=res 20
  el=les=vi=vent=jus=te=le=temps=den=ver=ser=dau=tres=nin=car=nant=que=pous=siè=res 20

  flot=tant=au=gré=de=mes=pen=sées=per=du=en=tre=les=é=toi=les=et=le=so=leil 20
  je=vois=ses=lar=mes=rou=ler=sur=ses=joues=et=le=zar=der=le=ciel=d=une=lu=mie=re=sans=pa=reille 24
  a=lors=douce=ment=je=m=ap=pro=che=de=son=cœur=com=meun=en=fant=a=ban=don=né 20
  et=cha=que=perle=dans=ses=yeux=re=fle=tent=u=ne=ci=ca=tri=ce=sur=son=cœur=e=toi=lé 22

  a=lors=a=ge=noux=de=vant=son=cœur=je=tends=les=mains=vers=son=re=gard=si=e=loi=gné 21
  mais=cha=cune=de=mes=priè=res=est=u=ne=lar=me=de=plus=qu=elle=ver=se=sur=mes=doigts 21
  tein=tant=mes=ailes=d=u=ne=cou=leur=noi=reet=te=ne=breu=se=au=quel=le=je=ne=peux=re=sis=ter 24
  comme=si=mon=cœur=a=vait=en=fin=re=trou=vé=cel=le=que=j=at=tends=de=puis=tou=jours=se=rai=ce=toi 25

  cer=tes=nos=cœurs=man=quent=cha=cun=de=leur=é=tin=cel=le=per=due 16
  et=le=vi=de=les=rat=tra=pe=trop=vi=te=vers=le=ciel=cor=rom=pu 17
  la=pei=ne=trans=for=me=ra=nos=â=mes=et=sou=ve=nirs=en=pous=si=è=re 19
  ac=com=pa=gnés=par=nos=lar=mes=sé=chou=ant=au=pro=fond=de=nos=mers 17

  mon=cœur=trop=lourd=na=van=ce=ra=pas=très=loin 11
  et=ton=man=que=da=mour=nai=de=ra=pas=le=tien 12
  ji=gno=re=si=en=sem=ble=nous=se=rons=plus=fort 12
  mais=da=bord=re=gar=de=mon=as=tre=dé=sor=mais=mort 13

  je=re=gar=de=cet=te=é=toi=le=qui=bri=lle=au=coin=de=ton=cœur 17
  lais=sant=mes=y=eux=ê=tre=e=blouis=par=sa=lu=mi=è=re 15
  mais=je=pleu=re=ton=a=mour=aux=mil=les=cou=leurs 12
  et=je=sais=qu=il=ne=cou=te=pas=nos=prieres 11

  prends=ma=main=et=re=gar=de=no=tre=che=min 11
  ecou=te=le=si=len=ce=de=ma=res=pi=ra=ti=on=fa=ce=a=tes=san=glots 19
  prends=mon=cœur=et=re=gar=de=sen=tre=la=cé=nos=mains 13
  ecou=te=mon=de=ses=poir=qui=se=cou=le=sur=ces=mots 13
 • Phonétique : Les Coeurs Perdus [Duo Avec Ephémere]

  syʁ lə ʁəbɔʁ dy sjεl nwaʁ, ʒə ʁəɡaʁdə a tʁavεʁ lε nɥaʒə,
  εspeʁɑ̃ apεʁsəvwaʁ ɑ̃kɔʁə lε dεʁnjεʁəz- etwalə ki bʁijε
  dispaʁyz- ynə a ynə, mə fəzɑ̃ sɔ̃bʁe dɑ̃ la tʁistεsə dε miʁaʒə,
  mɑ̃pεʃɑ̃ də sɥivʁə mɔ̃ ʃəmɛ̃ ɡide paʁ la lymjεʁə ki meklεʁε.

  alɔʁ mεz- iøz- atʁiste sə mεte ɛ̃vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃ pləʁe,
  lεsɑ̃ tɔ̃be ʃakə ɡutə syʁ mɔ̃ pasaʒə ki ʁεstə eklεʁe.
  mεz- okynə laʁmə nə vit etεʁnεllmɑ̃, εllə sɔ̃t- efemεʁə…
  εllə vive ʒystə lə tɑ̃ dɑ̃ vεʁse dotʁə, nɛ̃kaʁnɑ̃ kə pusjεʁə.

  flɔtɑ̃ o ɡʁe də mε pɑ̃se, pεʁdy ɑ̃tʁə lεz- etwaləz- e lə sɔlεj,
  ʒə vwa sε laʁmə- ʁule syʁ sε ʒuz- e ləzaʁde lə sjεl de ynə lymjəʁə sɑ̃ paʁεjə.
  alɔʁ, dusəmɑ̃, ʒə εm apʁoʃə də sɔ̃ kœʁ kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ abɑ̃dɔne,
  e ʃakə pεʁlə dɑ̃ sεz- iø ʁəfləte ynə sikatʁisə syʁ sɔ̃ kœʁ ətwale.

  alɔʁz- a ʒənu dəvɑ̃ sɔ̃ kœʁ, ʒə tɑ̃ lε mɛ̃ vεʁ sɔ̃ ʁəɡaʁ si əlwaɲe,
  mε ʃakynə də mε pʁjεʁəz- εt- ynə laʁmə də plys k εllə vεʁsə syʁ mε dwa,
  tɛ̃tɑ̃ mεz- εlə de ynə kulœʁ nwaʁə e tənεbʁøzə okεllə ʒə nə pø ʁəsiste,
  kɔmə si mɔ̃ kœʁ avε ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve sεllə kə ʒi atɑ̃ dəpɥi tuʒuʁ… səʁε sə twa ? …

  sεʁtə, no kœʁ mɑ̃ke ʃakœ̃ də lœʁ etɛ̃sεllə pεʁdɥ,
  e lə vidə lε ʁatʁapə tʁo vitə vεʁ lə sjεl kɔʁɔ̃py…
  la pεnə tʁɑ̃sfɔʁməʁa noz- aməz- e suvəniʁz- ɑ̃ pusjεʁə,
  akɔ̃paɲe paʁ no laʁmə- seʃuɑ̃ o pʁɔfɔ̃ də no mεʁ.

  mɔ̃ kœʁ tʁo luʁ navɑ̃səʁa pa tʁε lwɛ̃,
  e tɔ̃ mɑ̃kə damuʁ nεdəʁa pa lə tjɛ̃…
  ʒiɲɔʁə si ɑ̃sɑ̃blə nu səʁɔ̃ plys fɔʁ…
  mε dabɔʁ, ʁəɡaʁdə mɔ̃n- astʁə… dezɔʁmε mɔʁ…

  ʒə ʁəɡaʁdə sεtə etwalə ki bʁijə o kwɛ̃ də tɔ̃ kœʁ
  lεsɑ̃ mεz- iøz- εtʁə εblui paʁ sa lymjεʁə.
  mε ʒə plœʁə tɔ̃n- amuʁ o milə kulœʁ,
  e ʒə sε k il nəkutə pa no pʁjəʁə.

  pʁɑ̃ ma mɛ̃ e ʁəɡaʁdə nɔtʁə ʃəmɛ̃,
  əkutə lə silɑ̃sə də ma ʁεspiʁasjɔ̃ fasə a tε sɑ̃ɡlo.
  pʁɑ̃ mɔ̃ kœʁ e ʁəɡaʁdə sɑ̃tʁəlase no mɛ̃,
  əkutə mɔ̃ dəzεspwaʁ ki səkulə syʁ sε mo…
 • Pieds Phonétique : Les Coeurs Perdus [Duo Avec Ephémere]

  syʁ=lə=ʁə=bɔʁ=dy=sjεl=nwaʁ=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=a=tʁa=vεʁ=lε=nɥ=a=ʒə 18
  εs=pe=ʁɑ̃=a=pεʁ=sə=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=lε=dεʁ=njε=ʁə=ze=twa=lə=ki=bʁi=jε 20
  dis=pa=ʁy=zynə=a=y=nə=mə=fə=zɑ̃=sɔ̃=bʁe=dɑ̃=la=tʁis=tε=sə=dε=mi=ʁaʒə 20
  mɑ̃=pε=ʃɑ̃=də=sɥi=vʁə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=ɡi=de=paʁ=la=ly=mjε=ʁə=ki=me=klε=ʁε 20

  a=lɔʁ=mε=zi=ø=za=tʁis=te=sə=mε=te=ɛ̃=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=mɑ̃=plə=ʁe 19
  lε=sɑ̃=tɔ̃=be=ʃa=kə=ɡu=tə=syʁ=mɔ̃=pa=sa=ʒə=ki=ʁεs=tə=e=klε=ʁe 19
  mε=zo=ky=nə=laʁ=mə=nə=vit=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=εl=lə=sɔ̃=te=fe=mε=ʁə 19
  εl=lə=vi=ve=ʒys=tə=lə=tɑ̃=dɑ̃=vεʁ=se=do=tʁə=nɛ̃=kaʁ=nɑ̃=kə=pu=sjε=ʁə 20

  flɔ=tɑ̃=o=ɡʁe=də=mε=pɑ̃=se=pεʁ=dy=ɑ̃=tʁə=lε=ze=twa=lə=ze=lə=sɔ=lεj 20
  ʒə=vwa=sε=laʁmə=ʁu=le=syʁ=sε=ʒu=ze=lə=zaʁ=de=lə=sjεl=de=y=nə=ly=mjə=ʁə=sɑ̃=pa=ʁεjə 24
  a=lɔʁ=dusə=mɑ̃=ʒəεm=a=pʁo=ʃə=də=sɔ̃=kœʁ=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=bɑ̃=dɔ=ne 20
  e=ʃakə=pεʁ=lə=dɑ̃=sε=ziø=ʁə=flə=te=y=nə=si=ka=tʁi=sə=syʁ=sɔ̃=kœʁ=ə=twa=le 22

  a=lɔʁ=zaʒə=nu=də=vɑ̃=sɔ̃=kœʁ=ʒə=tɑ̃=lε=mɛ̃=vεʁ=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=si=ə=lwa=ɲe 20
  mε=ʃa=kynə=də=mε=pʁi=jεʁ=zε=ty=nə=laʁ=mə=də=plys=k=εllə=vεʁ=sə=syʁ=mε=dwa 21
  tɛ̃=tɑ̃=mε=zεlə=de=y=nə=ku=lœʁ=nwa=ʁəe=tə=nε=bʁø=zə=o=kεllə=ʒə=nə=pø=ʁə=sis=te 23
  kɔmə=si=mɔ̃=kœʁ=a=vε=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=sεllə=kə=ʒi=a=tɑ̃=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ=sə=ʁε=sə=twa 24

  sεʁ=tə=no=kœ=ʁə=mɑ̃=ke=ʃa=kœ̃=də=lœʁ=e=tɛ̃=sεl=lə=pεʁdɥ 16
  e=lə=vi=də=lε=ʁa=tʁa=pə=tʁo=vi=tə=vεʁ=lə=sjεl=kɔ=ʁɔ̃=py 17
  la=pε=nə=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ʁa=no=za=mə=ze=su=və=niʁ=zɑ̃=pu=sj=ε=ʁə 19
  a=kɔ̃=pa=ɲe=paʁ=no=laʁ=mə=se=ʃu=ɑ̃=o=pʁɔ=fɔ̃=də=no=mεʁ 17

  mɔ̃=kœ=ʁə=tʁo=luʁ=na=vɑ̃=sə=ʁa=pa=tʁε=lwɛ̃ 12
  e=tɔ̃=mɑ̃=kə=da=muʁ=nε=də=ʁa=pa=lə=tj=ɛ̃ 13
  ʒi=ɲɔ=ʁə=si=ɑ̃=sɑ̃=blə=nu=sə=ʁɔ̃=plys=fɔʁ 12
  mε=da=bɔʁ=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=nas=tʁə=de=zɔʁ=mε=mɔʁ 13

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=sε=tə=e=twa=lə=ki=bʁi=jə=o=kwɛ̃=də=tɔ̃=kœ=ʁə 18
  lε=sɑ̃=mε=zi=ø=zε=tʁə=ε=blu=i=paʁ=sa=ly=mjεʁ=ə 15
  mε=ʒə=plœ=ʁə=tɔ̃=na=muʁ=o=mi=lə=ku=lœ=ʁə 13
  e=ʒə=sε=k=il=nə=ku=tə=pa=no=pʁj=ə=ʁə 13

  pʁɑ̃=ma=mɛ̃=e=ʁə=ɡa=ʁdə=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 11
  ə=ku=tə=lə=si=lɑ̃=sə=də=ma=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃=fa=sə=a=tε=sɑ̃=ɡlo 20
  pʁɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=e=ʁə=ɡa=ʁdə=sɑ̃=tʁə=la=se=no=mɛ̃ 14
  ə=ku=tə=mɔ̃=də=zεs=pwaʁ=ki=sə=ku=lə=syʁ=sε=mo 14

PostScriptum

Encore un immense plaisir d’écrire avec toi tit Ephémere ^^
A kan le prochain duo ? ; )
bizouXxx lé gens (K) (K)

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/09/2005 21:58Ephémere_20994

comme d habitude je suis tres heureux d avoir l honneur de faire ce duo avec toi(meme si j ai mis un peu de temps a le finir et que j ecris de plus en plus mal lool).j admire ton ecriture et ton imagination alors encore une fois merci 😉
gros bisous
amitié...mais Elle n est pas ephémere.