Poeme : Griffures Du Passé.

Griffures Du Passé.

C’est le temps de l’innocence
De la découverte du plaisir des sens
Les premières larmes qui pleuvent sur l’âme
La colère qui nous ronge puis surgissent les flammes,
Le regard sur la vie qui se déchante de la fable
Bercé par l’insouciance et la peur de l’ineffable,
Vision apocalyptique dans ce désert qui s’enfume
Jusqu’au jour où tout se consume,
Comment reconstruire sur ces cendres du temps ?

Comment trouver le bon dénouement ?
Peut-être simplement en mettant de coté
Les erreurs, les blessures, les regrets du passé,
Toutes ces choses qui autour de nous s’entortillent
Allument un feu immortel dans nos pupilles,
Toutes ces choses qui font qu’un jour
On voudrait pouvoir faire demi-tour,
Mais il nous est impossible de recommencer,
De retracer les années si vite écoulées.

Alors laissons faire le temps
Que nos souvenirs s’envolent au gré du vent
Que notre amertume se déracine enfin
Que vogue pleinement nos desseins
Que se libère notre esprit
De toutes ces hantises, de tous ces mépris,
Et acceptons de mère nature son cadeau originel
C’est à dire cette vie, par moments, si belle.

Mais le passé peut-il disparaître ainsi
Et nous laisser profiter de cette vie ?
Non, nous garderons toujours un peu de désespoir,
Quelques traces de rancœur le long de notre histoire
Un goût amer à chaque apparition du bonheur,
Comme un cri caché au fond du cœur,
Des larmes brûlantes de haine et de douleur,
Des envies insatisfaites et tellement de peurs.
Oui, et tellement de pleurs.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Griffures Du Passé.

  cest=le=temps=de=lin=no=cen=ce 8
  de=la=dé=cou=ver=te=du=plai=sir=des=sens 11
  les=pre=mi=è=res=lar=mes=qui=pleu=vent=sur=lâme 12
  la=co=lère=qui=nous=ron=ge=puis=sur=gis=sent=les=flammes 13
  le=re=gard=sur=la=vie=qui=se=dé=chante=de=la=fable 13
  ber=cé=par=lin=sou=cianceet=la=peur=de=li=nef=fable 12
  vi=sion=a=po=ca=lyp=ti=que=dans=ce=dé=sert=qui=sen=fume 15
  jus=quau=jour=où=tout=se=con=su=me 9
  com=ment=re=cons=trui=re=sur=ces=cen=dres=du=temps 12

  com=ment=trou=ver=le=bon=dé=noue=ment 9
  peut=tê=tre=sim=ple=ment=en=met=tant=de=co=té 12
  les=er=reurs=les=bles=sures=les=re=grets=du=pas=sé 12
  toutes=ces=cho=ses=qui=au=tour=de=nous=sen=tor=tillent 12
  al=lument=un=feu=im=mor=tel=dans=nos=pu=pil=les 12
  tou=tes=ces=cho=ses=qui=font=quun=jour 9
  on=vou=drait=pou=voir=fai=re=de=mi=tour 10
  mais=il=nous=est=im=pos=sible=de=re=com=men=cer 12
  de=re=tra=cer=les=an=nées=si=vite=é=cou=lées 12

  a=lors=lais=sons=fai=re=le=temps 8
  que=nos=sou=ve=nirs=sen=vo=lent=au=gré=du=vent 12
  que=notrea=mer=tu=me=se=dé=ra=ci=ne=en=fin 12
  que=vo=gue=plei=ne=ment=nos=des=seins 9
  que=se=li=bè=re=no=tre=es=prit 9
  de=tou=tes=ces=han=ti=ses=de=tous=ces=mé=pris 12
  et=ac=cep=tons=de=mère=na=tu=re=son=ca=deau=o=ri=gi=nel 16
  cest=à=di=re=cet=te=vie=par=mo=ments=si=belle 12

  mais=le=pas=sé=peut=til=dis=pa=raî=tre=ain=si 12
  et=nous=lais=ser=pro=fi=ter=de=cet=te=vie 11
  non=nous=gar=de=rons=tou=jours=un=peu=de=déses=poir 12
  quel=ques=traces=de=ran=cœur=le=long=de=no=tre=his=toire 13
  un=goût=a=mer=à=cha=queap=pa=ri=tion=du=bon=heur 13
  com=me=un=cri=ca=ché=au=fond=du=cœur 10
  des=lar=mes=brû=lantes=de=hai=ne=et=de=dou=leur 12
  des=en=vies=in=sa=tis=faites=et=tel=le=ment=de=peurs 13
  oui=et=tel=le=ment=de=pleurs 7
 • Phonétique : Griffures Du Passé.

  sε lə tɑ̃ də linɔsɑ̃sə
  də la dekuvεʁtə dy plεziʁ dε sɑ̃s
  lε pʁəmjεʁə laʁmə- ki pləve syʁ lamə
  la kɔlεʁə ki nu ʁɔ̃ʒə pɥi syʁʒise lε flamə,
  lə ʁəɡaʁ syʁ la vi ki sə deʃɑ̃tə də la fablə
  bεʁse paʁ lɛ̃susjɑ̃sə e la pœʁ də linefablə,
  vizjɔ̃ apɔkaliptikə dɑ̃ sə dezεʁ ki sɑ̃fymə
  ʒysko ʒuʁ u tu sə kɔ̃symə,
  kɔmɑ̃ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə syʁ sε sɑ̃dʁə- dy tɑ̃ ?

  kɔmɑ̃ tʁuve lə bɔ̃ denuəmɑ̃ ?
  pø tεtʁə sɛ̃pləmɑ̃ ɑ̃ mεtɑ̃ də kɔte
  lεz- eʁœʁ, lε blesyʁə, lε ʁəɡʁε dy pase,
  tutə sε ʃozə ki otuʁ də nu sɑ̃tɔʁtije
  alymɑ̃ œ̃ fø imɔʁtεl dɑ̃ no pypijə,
  tutə sε ʃozə ki fɔ̃ kœ̃ ʒuʁ
  ɔ̃ vudʁε puvwaʁ fεʁə dəmi tuʁ,
  mεz- il nuz- εt- ɛ̃pɔsiblə də ʁəkɔmɑ̃se,
  də ʁətʁase lεz- ane si vitə ekule.

  alɔʁ lεsɔ̃ fεʁə lə tɑ̃
  kə no suvəniʁ sɑ̃vɔle o ɡʁe dy vɑ̃
  kə nɔtʁə amεʁtymə sə deʁasinə ɑ̃fɛ̃
  kə vɔɡ plεnəmɑ̃ no desɛ̃
  kə sə libεʁə nɔtʁə εspʁi
  də tutə sεz- ɑ̃tizə, də tus sε mepʁi,
  e aksεptɔ̃ də mεʁə natyʁə sɔ̃ kado ɔʁiʒinεl
  sεt- a diʁə sεtə vi, paʁ mɔmɑ̃, si bεllə.

  mε lə pase pø til dispaʁεtʁə ɛ̃si
  e nu lεse pʁɔfite də sεtə vi ?
  nɔ̃, nu ɡaʁdəʁɔ̃ tuʒuʁz- œ̃ pø də dezεspwaʁ,
  kεlk tʁasə də ʁɑ̃kœʁ lə lɔ̃ də nɔtʁə istwaʁə
  œ̃ ɡu ame a ʃakə apaʁisjɔ̃ dy bɔnœʁ,
  kɔmə œ̃ kʁi kaʃe o fɔ̃ dy kœʁ,
  dε laʁmə- bʁylɑ̃tə də-εnə e də dulœʁ,
  dεz- ɑ̃viz- ɛ̃satisfεtəz- e tεllmɑ̃ də pœʁ.
  ui, e tεllmɑ̃ də plœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Griffures Du Passé.

  sε=lə=tɑ̃=də=li=nɔ=sɑ̃=sə 8
  də=la=de=ku=vεʁ=tə=dy=plε=ziʁ=dε=sɑ̃s 11
  lε=pʁə=mjε=ʁə=laʁmə=ki=plə=ve=syʁ=lamə 10
  la=kɔ=lεʁə=ki=nu=ʁɔ̃=ʒə=pɥi=syʁ=ʒi=se=lεflamə 12
  lə=ʁə=ɡaʁ=syʁ=la=vi=kisə=de=ʃɑ̃=tə=də=lafablə 12
  bεʁse=paʁ=lɛ̃=su=sjɑ̃=səe=la=pœʁ=də=li=ne=fablə 12
  vi=zjɔ̃=a=pɔ=ka=lip=tikə=dɑ̃sə=de=zεʁ=ki=sɑ̃fymə 12
  ʒys=ko=ʒuʁ=u=tu=sə=kɔ̃=sy=mə 9
  kɔ=mɑ̃=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=syʁ=sε=sɑ̃=dʁə=dy=tɑ̃ 12

  kɔ=mɑ̃=tʁu=ve=lə=bɔ̃=de=nu=ə=mɑ̃ 10
  pø=tε=tʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃=ɑ̃=mε=tɑ̃=də=kɔ=te 12
  lε=ze=ʁœʁ=lε=ble=syʁə=lε=ʁə=ɡʁε=dy=pa=se 12
  tutə=sε=ʃo=zə=ki=o=tuʁ=də=nu=sɑ̃=tɔʁ=ti=je 13
  a=ly=mɑ̃=œ̃=fø=i=mɔʁ=tεl=dɑ̃=no=py=pijə 12
  tu=tə=sε=ʃo=zə=ki=fɔ̃=kœ̃=ʒuʁ 9
  ɔ̃=vu=dʁε=pu=vwaʁ=fε=ʁə=də=mi=tuʁ 10
  mε=zil=nu=zε=tɛ̃=pɔ=si=blə=də=ʁə=kɔ=mɑ̃se 12
  də=ʁə=tʁase=lε=za=ne=si=vi=tə=e=ku=le 12

  a=lɔʁ=lε=sɔ̃=fε=ʁə=lə=tɑ̃ 8
  kə=no=su=və=niʁ=sɑ̃=vɔ=le=o=ɡʁe=dy=vɑ̃ 12
  kə=nɔtʁəa=mεʁ=ty=mə=sə=de=ʁa=si=nə=ɑ̃=fɛ̃ 12
  kə=vɔɡ=plε=nə=mɑ̃=no=de=sɛ̃ 8
  kə=sə=li=bεʁ=ə=nɔ=tʁə=εs=pʁi 9
  də=tu=tə=sε=zɑ̃=ti=zə=də=tus=sε=me=pʁi 12
  e=ak=sεp=tɔ̃də=mε=ʁə=na=ty=ʁə=sɔ̃=ka=do=ɔ=ʁi=ʒi=nεl 16
  sε=ta=diʁə=sε=tə=vi=paʁ=mɔ=mɑ̃=si=bεl=lə 12

  mε=lə=pa=se=pø=til=dis=pa=ʁε=tʁə=ɛ̃=si 12
  e=nu=lε=se=pʁɔ=fi=te=də=sε=tə=vi 11
  nɔ̃=nu=ɡaʁdə=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=zœ̃=pø=də=de=zεs=pwaʁ 12
  kεl=kə=tʁasə=də=ʁɑ̃=kœʁ=lə=lɔ̃=də=nɔ=tʁə=is=twaʁə 13
  œ̃=ɡu=a=meʁ=a=ʃakəa=pa=ʁi=sjɔ̃=dy=bɔ=nœʁ 12
  kɔ=mə=œ̃=kʁi=ka=ʃe=o=fɔ̃=dy=kœ=ʁə 11
  dε=laʁmə=bʁy=lɑ̃=tə=də-ε=nə=e=də=du=lœʁ 12
  dε=zɑ̃=vi=zɛ̃=sa=tis=fεtə=ze=tεl=lmɑ̃=də=pœʁ 12
  u=i=e=tεl=lmɑ̃=də=plœ=ʁə 8

PostScriptum

Alceste NOMORE a fait ce poème avec moi, il a écrit la partie 1 et la partie 3.
Votre avis ? ? ? ?

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/04/2004 00:00Alceste Nomore

Plus je le lis et plus je l’apprécie. Je trouve que qu’il sonne bien alors que l’on n’a pas tout à fait la même façon d’écrire. Il est vraiment très beau.

Auteur de Poésie
26/04/2004 00:00Julién

C’est vrai qu’il sonne tres bien. . en plus on remarke une vraie recherche de vocabulaire. . bravo !!