Poeme : Amour

Amour

On ne choisi pas celui qu’on aime
Et parfois cela nous ammène des problèmes.
Je serais prête à mourir.
Prête à me faire soufrir.
Malheureusement aucun ne veut de moi.
Personne ne me crois
Quand je dis avoir besoin d’affection.
Personne me prend en considération.

J’attend depuis si longtemps
Que mes espoirs sont partis.
On m’aime amicalement.
On m’aime seulement en amie.
On me dit ça va venir.
Je ne fais qu’en rire.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour

  on=ne=choi=si=pas=ce=lui=quon=aime 9
  et=par=fois=ce=la=nous=am=mène=des=pro=blèmes 11
  je=se=rais=prê=te=à=mou=rir 8
  prê=te=à=me=fai=re=sou=frir 8
  malheu=reuse=ment=au=cun=ne=veut=de=moi 9
  per=son=ne=ne=me=crois 6
  quand=je=dis=a=voir=be=soin=daf=fec=tion 10
  per=sonne=me=prend=en=con=si=dé=ra=tion 10

  jat=tend=de=puis=si=long=temps 7
  que=mes=es=poirs=sont=par=tis 7
  on=mai=me=a=mi=ca=le=ment 8
  on=maime=seu=le=ment=en=a=mie 8
  on=me=dit=ça=va=ve=nir 7
  je=ne=fais=quen=ri=re 6
 • Phonétique : Amour

  ɔ̃ nə ʃwazi pa səlɥi kɔ̃n- εmə
  e paʁfwa səla nuz- amεnə dε pʁɔblεmə.
  ʒə səʁε pʁεtə a muʁiʁ.
  pʁεtə a mə fεʁə sufʁiʁ.
  maləʁøzəmɑ̃ okœ̃ nə vø də mwa.
  pεʁsɔnə nə mə kʁwa
  kɑ̃ ʒə di avwaʁ bəzwɛ̃ dafεksjɔ̃.
  pεʁsɔnə mə pʁɑ̃t- ɑ̃ kɔ̃sideʁasjɔ̃.

  ʒatɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
  kə mεz- εspwaʁ sɔ̃ paʁti.
  ɔ̃ mεmə amikaləmɑ̃.
  ɔ̃ mεmə sələmɑ̃ ɑ̃n- ami.
  ɔ̃ mə di sa va vəniʁ.
  ʒə nə fε kɑ̃ ʁiʁə.
 • Syllabes Phonétique : Amour

  ɔ̃nə=ʃwa=zi=pa=səl=ɥi=kɔ̃=nεmə 8
  e=paʁ=fwasə=la=nu=za=mε=nə=dε=pʁɔblεmə 10
  ʒə=sə=ʁε=pʁε=tə=a=mu=ʁiʁ 8
  pʁε=tə=a=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 8
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=o=kœ̃=nə=vø=də=mwa 10
  pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=kʁwa 6
  kɑ̃ʒə=di=a=vwaʁ=bə=zwɛ̃=da=fεk=sjɔ̃ 9
  pεʁ=sɔnə=mə=pʁɑ̃=tɑ̃=kɔ̃=si=de=ʁa=s=jɔ̃ 11

  ʒa=tɑ̃=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 7
  kə=mε=zεs=pwaʁ=sɔ̃=paʁ=ti 7
  ɔ̃=mε=mə=a=mi=ka=lə=mɑ̃ 8
  ɔ̃=mεmə=sə=lə=mɑ̃=ɑ̃=na=mi 8
  ɔ̃=mə=di=sa=va=və=niʁ 7
  ʒə=nə=fε=kɑ̃=ʁi=ʁə 6

PostScriptum

C poche personne ne m’aime en amour. Apparemment je vais rester vielle fille toute ma vie ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/03/2005 08:22Angenoir

non! pas du tout! c’est dans les moments ou on y crois plus du tout que les
choses arrive! crois-moi, je le sais... courage , tiens le coup!et espere encore!

Auteur de Poésie
26/03/2005 10:16Angel64

ne tinkt pa! tu vavoir la vi te réserve de nombreuses surprises au moment ou tu ty attendra le moin!

Auteur de Poésie
26/03/2005 14:08Touy

c’est vrai c’est au moment ou l’on ne s’y attend pas que cela te tombe dessus
il ne faut pas chercher cela ne sert à rien tu verras courage... amitiés... touy