Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : A Quoi Pensent Les Girafes ?

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/04/2012 10:37

L'écrit contient 194 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Twiny Pinckles

A Quoi Pensent Les Girafes ?

Elles mâchonnent
L’œil creux
Sur leurs longues jambes
L’air entendu
Des demoiselles indolentes
Elles portent leur swing
Dans leur démarche
Des vieux boxeurs
Roués au ring
Est-ce parce que leurs cordes vocales
Se nichent si loin des amygdales,
Qu’on ne verra comme épitaphe
J’ai ouï le cri de la girafe ?
Animalesque mystérieux,
Qui n’a du sphinx que le mutisme.
Tombes pérennes des aveux,
Tant de silence pousse au crime
Car enfin si le chat miaule et le cerf brame
Jamais un cri jamais une larme
Ne s’échappe des profondeurs de leur gosier
Même retenue par des geôliers.
On suppose alors que s’écoule
Une vie paisible, à la cool,
Dans les hautes sphères de leur tribu
Claudiquant sans un but
Sans aucun doute girafe est snob
Il en faut moins pour porter l’opprobre.
Suffisantes et mesquines
On regrette la guillotine.
Je sens bien que quelques confrères outrés
Crieront hâtivement au giraficide
Pourquoi pas du DDT, de l’herbicide
A ces herbivores endimanchés ?
Qu’ils me soulagent eux et leurs staffs
Ces honnêtes hommes, ces Falstaffs
S’ils savent sous leurs carafes
A quoi pensent les girafes.
 • Pieds Hyphénique: A Quoi Pensent Les Girafes ?

  el=les=mâ=chonnent 4
  lœil=creux 2
  sur=leurs=lon=gues=jam=bes 6
  lair=en=ten=du 4
  des=de=moi=sel=les=in=do=len=tes 9
  el=les=por=tent=leur=s=wing 7
  dans=leur=dé=ma=rche 5
  des=vieux=boxeurs 3
  rou=és=au=ring 4
  est=ce=par=ce=que=leurs=cor=des=vo=cales 10
  se=ni=chent=si=loin=des=a=myg=da=les 10
  quon=ne=ver=ra=com=me=é=pi=ta=phe 10
  jai=ouï=le=cri=de=la=gi=ra=fe 9
  ani=ma=les=que=mys=té=rieux 7
  qui=na=du=s=phinx=que=le=mu=tis=me 10
  tom=bes=pé=ren=nes=des=a=veux 8
  tant=de=si=len=ce=pous=se=au=cri=me 10
  car=en=fin=si=le=chat=miauleet=le=cerf=brame 10
  ja=mais=un=cri=ja=mais=u=ne=la=rme 10
  ne=sé=chap=pe=des=pro=fon=deurs=de=leur=go=sier 12
  mê=me=re=te=nue=par=des=geô=li=ers 10
  on=sup=po=se=a=lors=que=sé=cou=le 10
  u=ne=vie=pai=si=ble=à=la=cool 9
  dans=les=hau=tes=sphè=res=de=leur=tri=bu 10
  clau=di=quant=sans=un=but 6
  sans=au=cun=doute=gi=ra=fe=est=s=nob 10
  il=en=faut=moins=pour=por=ter=lop=pro=bre 10
  suf=fi=san=tes=et=mes=qui=nes 8
  on=re=gret=te=la=guil=lo=ti=ne 9
  je=sens=bien=que=quel=ques=con=frères=ou=trés 10
  crie=ront=hâ=tive=ment=au=gi=ra=fi=cide 10
  pour=quoi=pas=du=d=d=t=de=lher=bi=cide 11
  a=ces=her=bi=vo=res=en=di=man=chés 10
  quils=me=sou=la=gent=eux=et=leurs=staff=s 10
  ces=hon=nê=tes=hom=mes=ces=fal=staff=s 10
  sils=sa=vent=sous=leurs=ca=ra=fes 8
  a=quoi=pen=sent=les=gi=ra=fes 8
 • Phonétique : A Quoi Pensent Les Girafes ?

  εllə maʃɔne
  lœj kʁø
  syʁ lœʁ lɔ̃ɡ ʒɑ̃bə
  lεʁ ɑ̃tɑ̃dy
  dε dəmwazεlləz- ɛ̃dɔlɑ̃tə
  εllə pɔʁte lœʁ swiŋ
  dɑ̃ lœʁ demaʁʃə
  dε vjø bɔksœʁ
  ʁuez- o ʁiŋ
  ε sə paʁsə kə lœʁ kɔʁdə- vɔkalə
  sə niʃe si lwɛ̃ dεz- amiɡdalə,
  kɔ̃ nə veʁa kɔmə epitafə
  ʒε ui lə kʁi də la ʒiʁafə ?
  animalεskə misteʁjø,
  ki na dy sfɛ̃ks kə lə mytismə.
  tɔ̃bə peʁεnə dεz- avø,
  tɑ̃ də silɑ̃sə pusə o kʁimə
  kaʁ ɑ̃fɛ̃ si lə ʃa mjolə e lə sεʁf bʁamə
  ʒamεz- œ̃ kʁi ʒamεz- ynə laʁmə
  nə seʃapə dε pʁɔfɔ̃dœʁ də lœʁ ɡozje
  mεmə ʁətənɥ paʁ dε ʒolje.
  ɔ̃ sypozə alɔʁ kə sekulə
  ynə vi pεziblə, a la kul,
  dɑ̃ lεz- otə sfεʁə də lœʁ tʁiby
  klodikɑ̃ sɑ̃z- œ̃ byt
  sɑ̃z- okœ̃ dutə ʒiʁafə ε snɔb
  il ɑ̃ fo mwɛ̃ puʁ pɔʁte lɔpʁɔbʁə.
  syfizɑ̃təz- e mεskinə
  ɔ̃ ʁəɡʁεtə la ɡjɔtinə.
  ʒə sɑ̃s bjɛ̃ kə kεlk kɔ̃fʁεʁəz- utʁe
  kʁjəʁɔ̃ ativəmɑ̃ o ʒiʁafisidə
  puʁkwa pa dy de de te, də lεʁbisidə
  a sεz- εʁbivɔʁəz- ɑ̃dimɑ̃ʃe ?
  kil mə sulaʒe øz- e lœʁ staf
  sεz- ɔnεtəz- ɔmə, sε falstaf
  sil save su lœʁ kaʁafə
  a kwa pɑ̃se lε ʒiʁafə.
 • Pieds Phonétique : A Quoi Pensent Les Girafes ?

  εl=lə=ma=ʃɔ=ne 5
  lœj=kʁø 2
  syʁ=lœ=ʁə=lɔ̃ɡ=ʒɑ̃=bə 6
  lεʁ=ɑ̃=tɑ̃=dy 4
  dε=də=mwa=zεl=lə=zɛ̃=dɔ=lɑ̃=tə 9
  εl=lə=pɔʁ=te=lœ=ʁə=swiŋ 7
  dɑ̃=lœ=ʁə=de=maʁ=ʃə 6
  dε=vj=ø=bɔk=sœ=ʁə 6
  ʁu=e=zo=ʁiŋ 4
  ε=sə=paʁ=sə=kə=lœʁ=kɔʁ=də=vɔ=kalə 10
  sə=ni=ʃe=si=lwɛ̃=dε=za=miɡ=da=lə 10
  kɔ̃=nə=ve=ʁa=kɔ=mə=e=pi=ta=fə 10
  ʒε=u=i=lə=kʁi=də=la=ʒi=ʁa=fə 10
  a=ni=ma=lεs=kə=mis=te=ʁj=ø 9
  ki=na=dy=sfɛ̃ks=kə=lə=my=tis=mə 9
  tɔ̃=bə=pe=ʁε=nə=dε=za=vø 8
  tɑ̃=də=si=lɑ̃=sə=pu=sə=o=kʁi=mə 10
  kaʁ=ɑ̃=fɛ̃=silə=ʃa=mjo=ləe=lə=sεʁf=bʁamə 10
  ʒa=mε=zœ̃=kʁi=ʒa=mε=zy=nə=laʁ=mə 10
  nə=se=ʃapə=dε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=də=lœʁ=ɡo=zje 11
  mε=mə=ʁə=tənɥ=paʁ=dε=ʒo=lj=e 9
  ɔ̃=sy=po=zə=a=lɔʁ=kə=se=ku=lə 10
  y=nə=vi=pε=zi=blə=a=la=kul 9
  dɑ̃=lε=zo=tə=sfε=ʁə=də=lœʁ=tʁi=by 10
  klo=di=kɑ̃=sɑ̃=zœ̃=byt 6
  sɑ̃=zo=kœ̃=du=tə=ʒi=ʁa=fə=ε=snɔb 10
  il=ɑ̃=fo=mwɛ̃=puʁ=pɔʁ=te=lɔ=pʁɔ=bʁə 10
  sy=fi=zɑ̃=tə=ze=mεs=ki=nə 8
  ɔ̃=ʁə=ɡʁε=tə=la=ɡj=ɔ=ti=nə 9
  ʒə=sɑ̃s=bjɛ̃kə=kεl=kə=kɔ̃=fʁε=ʁə=zu=tʁe 10
  kʁjə=ʁɔ̃=a=tivə=mɑ̃=o=ʒi=ʁa=fi=sidə 10
  puʁ=kwa=pa=dy=de=de=te=də=lεʁ=bi=sidə 11
  a=sε=zεʁ=bi=vɔ=ʁə=zɑ̃=di=mɑ̃=ʃe 10
  kil=mə=su=la=ʒe=ø=ze=lœ=ʁə=staf 10
  sε=zɔ=nε=tə=zɔ=mə=sε=fal=staf 9
  sil=sa=ve=su=lœ=ʁə=ka=ʁa=fə 9
  a=kwa=pɑ̃=se=lε=ʒi=ʁa=fə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/09/2014 15:28Coburitc

Un beau récit, les girafes snobs à quoi pensent elles ?
A la prochaine feuillée avalée, bon appétit mesdames.

Amitié

Jean-Pierre

Auteur de Poésie
17/09/2014 21:40Leyao

j’aime les girafes et j’aime ton poème; c’est sûr, elles sont un peu snobs, mais quelle classe dans la savane, quelle pitié dans un zoo!
au plaisir!