Poeme : Ma Maison

Ma Maison

La cuisine à gauche
Se souvient des diners
Chaleureux, colériques
Assénés à heure fixe
Et soupes abhorrées
Déversées à la louche.
Le salon s’ouvre sur l’armoire
En chêne d’arrière grands-parents
Dont je n’ai pas mémoire.
Une singer trône sans fil et rang
Près de la fenêtre où sommeille
Le jardin minuscule et sans pareil.
Le musée de mon enfance
A chaque regard revit.
Le vieux tapis tunisien
Confond ses poils bleuis
Avec ceux de notre chien
Qui plus d’une fois m’a meurtri
De ses griffes et des ses crocs
Toujours pour jouer, l’idiot.
La cheminée renfoncée dans le mur
Laisse encore apparaitre la plaque
Qui chantait au gré du feu, en mesure,
Et dans l’odeur du bois qui claque
Les pieds tendus vers l’âtre
Je me prélasse sur un cuir marronnâtre.
Parfois s’ouvrait un meuble magique
La desserte à porto aux portes vitrées
Le signe d’un repas de gourmet
Concocté par mon père, roi des toques,
S’annonçait dans un dimanche endormi,
J’attendais alors que le dé fut rempli.
Ma chambre donnait sur le couloir de l’entrée,
La tête baissée pour éviter l’escalier en bois.
Un vaste désordre y a toujours régné
Livres, linge et mégots quelquefois
S’éparpillaient en ribambelle
Joyeuse d’idées, de poèmes et de crasse.
Alors les mots arrivaient en kyrielle
Faciles et ravageurs, drôles et voraces.
Enfoncé dans un fauteuil de bureau beige
La chambre s’enfumait
Et des rimes neigeaient
En gros flocons de joie, de peine, de plaisir
La fenêtre de cet antre calme et douillet
S’ouvrait sur un parterre de rose à la belle saison
Parfois, l’automne surtout, des toiles d’araignées
Scintillaient de rosée et je tombais en pâmoison.
Pour unique paysage des marronniers dans l’allée
Et, pour ne pas mentir, la maison des voisins aux azalées
Elle est loin ma maison.
Elle est loin maintenant.
Pourrai-je un jour construire une maison ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Maison

  la=cui=si=ne=à=gauche 6
  se=sou=vient=des=di=ners 6
  cha=leu=reux=co=lé=riques 6
  as=sé=nés=à=heure=fixe 6
  et=sou=pes=abhor=rées 5
  dé=ver=sées=à=la=louche 6
  le=sa=lon=souvre=sur=lar=moire 7
  en=chêne=dar=riè=re=grands=parents 7
  dont=je=nai=pas=mé=moire 6
  une=sin=ger=trô=ne=sans=fil=et=rang 9
  près=de=la=fe=nêtreoù=som=meille 7
  le=jar=din=mi=nus=culeet=sans=pa=reil 9
  le=mu=sée=de=mon=en=fance 7
  a=cha=que=re=gard=re=vit 7
  le=vieux=ta=pis=tu=ni=sien 7
  confond=ses=poils=bleuis 4
  a=vec=ceux=de=notre=chien 6
  qui=plus=dune=fois=ma=meur=tri 7
  de=ses=grif=fes=et=des=ses=crocs 8
  tou=jours=pour=jouer=li=diot 6
  la=che=mi=née=ren=fon=cée=dans=le=mur 10
  laisseen=core=ap=pa=rai=tre=la=plaque 8
  qui=chan=tait=au=gré=du=feu=en=me=sure 10
  et=dans=lo=deur=du=bois=qui=claque 8
  les=pieds=ten=dus=vers=lâtre 6
  je=me=pré=lasse=sur=un=cuir=mar=ron=nâtre 10
  par=fois=sou=vrait=un=meuble=ma=gique 8
  la=des=serteà=por=to=aux=por=tes=vi=trées 10
  le=signe=dun=re=pas=de=gourmet 7
  concoc=té=par=mon=père=roi=des=to=ques 9
  san=non=çait=dans=un=di=mancheen=dor=mi 9
  jat=ten=dais=a=lors=que=le=dé=fut=rem=pli 11
  ma=chambre=don=nait=sur=le=cou=loir=de=len=trée 11
  la=tête=bais=sée=pour=é=vi=ter=les=ca=lier=en=bois 13
  un=vaste=dé=sor=dre=y=a=tou=jours=ré=gné 11
  livres=lin=geet=mé=gots=quel=que=fois 8
  sé=par=pillaient=en=ri=bam=belle 7
  joyeuse=di=dées=de=po=èmes=et=de=crasse 9
  a=lors=les=mots=ar=ri=vaient=en=ky=rielle 10
  fa=ciles=et=ra=va=geurs=drô=les=et=vo=races 11
  en=fon=cé=dans=un=fau=teuil=de=bu=reau=beige 11
  la=cham=bre=sen=fu=mait 6
  et=des=ri=mes=nei=geaient 6
  en=gros=flo=cons=de=joie=de=peine=de=plai=sir 11
  la=fe=nêtre=de=cet=an=tre=cal=meet=douillet 10
  sou=vrait=sur=un=par=terre=de=ro=seà=la=bel=le=sai=son 14
  par=fois=lau=tomne=sur=tout=des=toi=les=da=rai=gnées 12
  scin=tillaient=de=ro=sée=et=je=tom=bais=en=pâ=moi=son 13
  pour=u=ni=que=pa=y=sage=des=mar=ron=niers=dans=lal=lée 14
  et=pour=ne=pas=men=tir=la=mai=son=des=voi=sins=aux=a=za=lées 16
  elle=est=loin=ma=mai=son 6
  el=le=est=loin=mainte=nant 6
  pour=rai=jeun=jour=cons=truire=u=ne=mai=son 10
 • Phonétique : Ma Maison

  la kɥizinə a ɡoʃə
  sə suvjɛ̃ dε dine
  ʃaləʁø, kɔleʁik
  asenez- a œʁ fiksə
  e supəz- abɔʁe
  devεʁsez- a la luʃə.
  lə salɔ̃ suvʁə syʁ laʁmwaʁə
  ɑ̃ ʃεnə daʁjεʁə ɡʁɑ̃ paʁɑ̃
  dɔ̃ ʒə nε pa memwaʁə.
  ynə sɛ̃ʒe tʁonə sɑ̃ fil e ʁɑ̃
  pʁε də la fənεtʁə u sɔmεjə
  lə ʒaʁdɛ̃ minyskylə e sɑ̃ paʁεj.
  lə myze də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  a ʃakə ʁəɡaʁ ʁəvi.
  lə vjø tapi tynizjɛ̃
  kɔ̃fɔ̃ sε pwal bləi
  avεk sø də nɔtʁə ʃjɛ̃
  ki plys dynə fwa ma məʁtʁi
  də sε ɡʁifəz- e dε sε kʁo
  tuʒuʁ puʁ ʒue, lidjo.
  la ʃəmine ʁɑ̃fɔ̃se dɑ̃ lə myʁ
  lεsə ɑ̃kɔʁə apaʁεtʁə la plakə
  ki ʃɑ̃tε o ɡʁe dy fø, ɑ̃ məzyʁə,
  e dɑ̃ lɔdœʁ dy bwa ki klakə
  lε pje tɑ̃dys vεʁ latʁə
  ʒə mə pʁelasə syʁ œ̃ kɥiʁ maʁɔnatʁə.
  paʁfwa suvʁε œ̃ məblə maʒikə
  la desεʁtə a pɔʁto o pɔʁtə- vitʁe
  lə siɲə dœ̃ ʁəpa də ɡuʁmε
  kɔ̃kɔkte paʁ mɔ̃ pεʁə, ʁwa dε tɔk,
  sanɔ̃sε dɑ̃z- œ̃ dimɑ̃ʃə ɑ̃dɔʁmi,
  ʒatɑ̃dεz- alɔʁ kə lə de fy ʁɑ̃pli.
  ma ʃɑ̃bʁə dɔnε syʁ lə kulwaʁ də lɑ̃tʁe,
  la tεtə bεse puʁ evite lεskalje ɑ̃ bwa.
  œ̃ vastə dezɔʁdʁə i a tuʒuʁ ʁeɲe
  livʁə, lɛ̃ʒə e meɡo kεlkəfwa
  sepaʁpijε ɑ̃ ʁibɑ̃bεllə
  ʒwajøzə dide, də pɔεməz- e də kʁasə.
  alɔʁ lε moz- aʁivε ɑ̃ kiʁjεllə
  fasiləz- e ʁavaʒœʁ, dʁoləz- e vɔʁasə.
  ɑ̃fɔ̃se dɑ̃z- œ̃ fotəj də byʁo bεʒə
  la ʃɑ̃bʁə sɑ̃fymε
  e dε ʁimə nεʒε
  ɑ̃ ɡʁo flɔkɔ̃ də ʒwa, də pεnə, də plεziʁ
  la fənεtʁə də sεt ɑ̃tʁə kalmə e dujε
  suvʁε syʁ œ̃ paʁteʁə də ʁozə a la bεllə sεzɔ̃
  paʁfwa, lotɔmnə syʁtu, dε twalə daʁεɲe
  sɛ̃tijε də ʁoze e ʒə tɔ̃bεz- ɑ̃ pamwazɔ̃.
  puʁ ynikə pεizaʒə dε maʁɔnje dɑ̃ lale
  e, puʁ nə pa mɑ̃tiʁ, la mεzɔ̃ dε vwazɛ̃z- oz- azale
  εllə ε lwɛ̃ ma mεzɔ̃.
  εllə ε lwɛ̃ mɛ̃tənɑ̃.
  puʁʁε ʒə œ̃ ʒuʁ kɔ̃stʁɥiʁə ynə mεzɔ̃ ?
 • Syllabes Phonétique : Ma Maison

  la=kɥi=zi=nə=a=ɡo=ʃə 7
  sə=su=vj=ɛ̃=dε=di=ne 7
  ʃa=lə=ʁø=kɔ=le=ʁik 6
  a=se=ne=za=œ=ʁə=fik=sə 8
  e=su=pə=za=bɔ=ʁe 6
  de=vεʁ=se=za=la=lu=ʃə 7
  lə=sa=lɔ̃=su=vʁə=syʁ=laʁ=mwa=ʁə 9
  ɑ̃=ʃε=nə=da=ʁj=ε=ʁə=ɡʁɑ̃=pa=ʁɑ̃ 10
  dɔ̃=ʒə=nε=pa=me=mwa=ʁə 7
  y=nə=sɛ̃=ʒe=tʁo=nə=sɑ̃=fil=e=ʁɑ̃ 10
  pʁε=də=la=fə=nε=tʁə=u=sɔ=mε=jə 10
  lə=ʒaʁ=dɛ̃=mi=nys=kylə=e=sɑ̃=pa=ʁεj 10
  lə=my=ze=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sə 8
  a=ʃa=kə=ʁə=ɡaʁ=ʁə=vi 7
  lə=vj=ø=ta=pi=ty=ni=zj=ɛ̃ 9
  kɔ̃=fɔ̃=sε=pwal=blə=i 6
  a=vεk=sø=də=nɔ=tʁə=ʃj=ɛ̃ 8
  ki=plys=dy=nə=fwa=ma=məʁ=tʁi 8
  də=sε=ɡʁi=fə=ze=dε=sε=kʁo 8
  tu=ʒuʁ=puʁ=ʒu=e=li=dj=o 8
  la=ʃə=mi=ne=ʁɑ̃=fɔ̃=se=dɑ̃=lə=myʁ 10
  lεsə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=pa=ʁε=tʁə=la=plakə 10
  ki=ʃɑ̃=tε=o=ɡʁe=dy=fø=ɑ̃=mə=zyʁə 10
  e=dɑ̃=lɔ=dœ=ʁə=dy=bwa=ki=kla=kə 10
  lε=pj=e=tɑ̃=dys=vεʁ=la=tʁə 8
  ʒə=mə=pʁe=lasə=syʁ=œ̃=kɥiʁ=ma=ʁɔ=natʁə 10
  paʁ=fwa=su=vʁε=œ̃=mə=blə=ma=ʒi=kə 10
  la=de=sεʁtəa=pɔʁ=to=o=pɔʁ=tə=vi=tʁe 10
  lə=si=ɲə=dœ̃=ʁə=pa=də=ɡuʁ=mε 9
  kɔ̃=kɔk=te=paʁ=mɔ̃=pε=ʁə=ʁwa=dε=tɔk 10
  sa=nɔ̃=sε=dɑ̃=zœ̃=di=mɑ̃ʃə=ɑ̃=dɔʁ=mi 10
  ʒa=tɑ̃=dε=za=lɔʁkə=lə=de=fy=ʁɑ̃=pli 10
  ma=ʃɑ̃bʁə=dɔ=nε=syʁ=lə=ku=lwaʁ=də=lɑ̃=tʁe 11
  la=tεtə=bε=se=puʁ=e=vi=te=lεs=ka=lje=ɑ̃=bwa 13
  œ̃=vas=tə=de=zɔʁdʁə=i=a=tu=ʒuʁ=ʁe=ɲe 11
  li=vʁə=lɛ̃=ʒə=e=me=ɡo=kεl=kə=fwa 10
  se=paʁ=pi=j=ε=ɑ̃=ʁi=bɑ̃=bεl=lə 10
  ʒwa=jøzə=di=de=də=pɔ=ε=mə=ze=də=kʁasə 11
  a=lɔʁ=lε=mo=za=ʁi=vε=ɑ̃=ki=ʁjεllə 10
  fa=silə=ze=ʁa=va=ʒœʁ=dʁo=lə=ze=vɔʁasə 10
  ɑ̃=fɔ̃se=dɑ̃=zœ̃=fo=təj=də=by=ʁo=bεʒə 10
  la=ʃɑ̃=bʁə=sɑ̃=fy=mε 6
  e=dε=ʁi=mə=nε=ʒε 6
  ɑ̃=ɡʁo=flɔ=kɔ̃də=ʒwa=də=pε=nə=də=plε=ziʁ 11
  lafə=nε=tʁə=də=sεt=ɑ̃=tʁə=kal=məe=du=jε 11
  su=vʁε=syʁ=œ̃=paʁ=te=ʁə=də=ʁozəa=la=bεllə=sε=zɔ̃ 13
  paʁ=fwa=lo=tɔmnə=syʁ=tu=dε=twa=lə=da=ʁε=ɲe 12
  sɛ̃=ti=jεdə=ʁo=ze=e=ʒə=tɔ̃=bε=zɑ̃=pa=mwa=zɔ̃ 13
  puʁ=y=nikə=pε=i=zaʒə=dε=ma=ʁɔ=nje=dɑ̃=la=le 13
  e=puʁnə=pa=mɑ̃=tiʁ=la=mε=zɔ̃=dε=vwa=zɛ̃=zo=za=za=le 15
  εl=lə=ε=lwɛ̃=ma=mε=zɔ̃ 7
  εl=lə=ε=lwɛ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  puʁ=ʁεʒəœ̃=ʒuʁ=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=y=nə=mε=zɔ̃ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.