Poeme : Ulysse Sous L’eau

Ulysse Sous L’eau

Tant de routes s’offrent à mes yeux
Je ne sais que choisir
Ecartelé de désir
Divergents ou fumeux
Esclave oblitéré
Ou roi de mon odyssée
Quelle malice m’habille en Ulysse ?

Tout un paquet de cyclopes
Enfume mes visions
Et des Circés interlopes
Me lestent de vison
Je porte à mon ramage
Les lambeaux de mon âge
Quelle malice
M’habille en Ulysse ?

A force de me chercher
Je me suis perdu sous l’effet
Ulysse sous l’eau
Ô ma raison déraisonne
Je ne sais comment les sirènes me nomment
Ulysse sous l’eau

Ma Pénélope pardonne
Et cueille des patiences
Pendant que je m’abandonne
A ma psyché transhumance
Qui sont ces douze archers
Sur lesquels je dois marcher ?
Quelle malice
M’’habille en Ulysse ?

A force de me chercher
Je me suis perdu sous l’effet
Ulysse sous l’eau
Ô ma raison déraisonne
Je ne sais comment les sirènes me nomment
Ulysse sous l’eau

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ulysse Sous L’eau

  tant=de=routes=sof=frent=à=mes=yeux 8
  je=ne=sais=que=choi=sir 6
  ecar=te=lé=de=dé=sir 6
  di=ver=gents=ou=fu=meux 6
  es=clave=o=bli=té=ré 6
  ou=roi=de=mon=o=dys=sée 7
  quel=le=ma=lice=mha=billeen=u=lys=se 9

  tout=un=pa=quet=de=cy=clopes 7
  en=fu=me=mes=vi=sions 6
  et=des=cir=cés=in=ter=lopes 7
  me=les=tent=de=vi=son 6
  je=porte=à=mon=ra=mage 6
  les=lam=beaux=de=mon=âge 6
  quel=le=ma=li=ce 5
  mha=bille=en=u=lys=se 6

  a=force=de=me=cher=cher 6
  je=me=suis=per=du=sous=lef=fet 8
  ulys=se=sous=leau 4
  ô=ma=rai=son=dé=rai=sonne 7
  je=ne=sais=comment=les=si=rè=nes=me=nomment 10
  ulys=se=sous=leau 4

  ma=pé=né=lope=par=donne 6
  et=cuei=lle=des=pa=tiences 6
  pen=dant=que=je=ma=ban=donne 7
  a=ma=psy=ché=trans=hu=mance 7
  qui=sont=ces=douze=ar=chers 6
  sur=les=quels=je=dois=mar=cher 7
  quel=le=ma=li=ce 5
  mha=bille=en=u=lys=se 6

  a=force=de=me=cher=cher 6
  je=me=suis=per=du=sous=lef=fet 8
  ulys=se=sous=leau 4
  ô=ma=rai=son=dé=rai=sonne 7
  je=ne=sais=comment=les=si=rè=nes=me=nomment 10
  ulys=se=sous=leau 4
 • Phonétique : Ulysse Sous L’eau

  tɑ̃ də ʁutə sɔfʁe a mεz- iø
  ʒə nə sε kə ʃwaziʁ
  əkaʁtəle də deziʁ
  divεʁʒɑ̃z- u fymø
  εsklavə ɔbliteʁe
  u ʁwa də mɔ̃n- ɔdise
  kεllə malisə mabijə ɑ̃n- ylisə ?

  tut- œ̃ pakε də siklɔpə
  ɑ̃fymə mε vizjɔ̃
  e dε siʁsez- ɛ̃tεʁlɔpə
  mə lεste də vizɔ̃
  ʒə pɔʁtə a mɔ̃ ʁamaʒə
  lε lɑ̃bo də mɔ̃n- aʒə
  kεllə malisə
  mabijə ɑ̃n- ylisə ?

  a fɔʁsə də mə ʃεʁʃe
  ʒə mə sɥi pεʁdy su lefε
  ylisə su lo
  o ma ʁεzɔ̃ deʁεzɔnə
  ʒə nə sε kɔmɑ̃ lε siʁεnə mə nɔmɑ̃
  ylisə su lo

  ma penelɔpə paʁdɔnə
  e kœjə dε pasjɑ̃sə
  pɑ̃dɑ̃ kə ʒə mabɑ̃dɔnə
  a ma psike tʁɑ̃ʃymɑ̃sə
  ki sɔ̃ sε duzə aʁʃe
  syʁ lekεl ʒə dwa maʁʃe ?
  kεllə malisə
  mabijə ɑ̃n- ylisə ?

  a fɔʁsə də mə ʃεʁʃe
  ʒə mə sɥi pεʁdy su lefε
  ylisə su lo
  o ma ʁεzɔ̃ deʁεzɔnə
  ʒə nə sε kɔmɑ̃ lε siʁεnə mə nɔmɑ̃
  ylisə su lo
 • Syllabes Phonétique : Ulysse Sous L’eau

  tɑ̃də=ʁu=tə=sɔ=fʁe=a=mε=ziø 8
  ʒə=nə=sε=kə=ʃwa=ziʁ 6
  ə=kaʁ=tə=le=də=de=ziʁ 7
  di=vεʁ=ʒɑ̃=zu=fy=mø 6
  εs=kla=və=ɔ=bli=te=ʁe 7
  u=ʁwa=də=mɔ̃=nɔ=di=se 7
  kεllə=ma=lisə=ma=bi=jəɑ̃=ny=lisə 8

  tu=tœ̃=pa=kε=də=si=klɔ=pə 8
  ɑ̃=fy=mə=mε=vi=zj=ɔ̃ 7
  e=dε=siʁ=se=zɛ̃=tεʁ=lɔ=pə 8
  mə=lεs=te=də=vi=zɔ̃ 6
  ʒə=pɔʁ=tə=a=mɔ̃=ʁa=ma=ʒə 8
  lε=lɑ̃=bo=də=mɔ̃=na=ʒə 7
  kεl=lə=ma=li=sə 5
  ma=bi=jə=ɑ̃=ny=li=sə 7

  a=fɔʁ=sə=də=mə=ʃεʁ=ʃe 7
  ʒə=mə=sɥi=pεʁ=dy=su=le=fε 8
  y=li=sə=su=lo 5
  o=ma=ʁε=zɔ̃=de=ʁε=zɔ=nə 8
  ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=lε=si=ʁεnə=mə=nɔ=mɑ̃ 11
  y=li=sə=su=lo 5

  ma=pe=ne=lɔ=pə=paʁ=dɔ=nə 8
  e=kœ=jə=dε=pa=sj=ɑ̃=sə 8
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=ma=bɑ̃=dɔ=nə 8
  a=ma=psi=ke=tʁɑ̃=ʃy=mɑ̃=sə 8
  ki=sɔ̃=sε=du=zə=aʁ=ʃe 7
  syʁ=le=kεl=ʒə=dwa=maʁ=ʃe 7
  kεl=lə=ma=li=sə 5
  ma=bi=jə=ɑ̃=ny=li=sə 7

  a=fɔʁ=sə=də=mə=ʃεʁ=ʃe 7
  ʒə=mə=sɥi=pεʁ=dy=su=le=fε 8
  y=li=sə=su=lo 5
  o=ma=ʁε=zɔ̃=de=ʁε=zɔ=nə 8
  ʒə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=lε=si=ʁεnə=mə=nɔ=mɑ̃ 11
  y=li=sə=su=lo 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2012 13:16Rivière

Cool ce joli poème sur Ulysse ! Bravo !