Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Relation En Peril

Poème Amitié
Publié le 20/10/2005 03:00

L'écrit contient 126 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Relation En Peril

Tu me fatigue comme personne ne saurait le faire
Je m’en passerais tellement bien sans tes commentaires
Maitenant, je ne suis plus capable te sentir
Et toi tu espere qu’avec moi tu passeras ton avenir
Avec moi ?
Juste une chose a dire : ne reve pas !
Je ne retournerai jamais avec un sans cœur
J’y est dejas eu l’honneur
Et je m’en passe
Car sa me surpasse
En plus d’avoir détruie une relation
Tu as aggraver ma situation
Tu as detruie mon couple
Je ne sais meme pas si notre amitier vas continuer sa route
On va etre chanceux
Si on peux encore s’estimer heureux
Apres ce que l’ont c’est fait endurer
Et toute nos journee a desesperer
 • Pieds Hyphénique: Relation En Peril

  tu=me=fa=ti=gue=comme=per=son=ne=ne=sau=rait=le=faire 14
  je=men=pas=se=rais=tel=le=ment=bien=sans=tes=com=men=taires 14
  mai=te=nant=je=ne=suis=plus=ca=pa=ble=te=sen=tir 13
  et=toi=tu=es=pe=re=qua=vec=moi=tu=passe=ras=ton=a=ve=nir 16
  a=vec=moi 3
  jus=te=u=ne=cho=se=a=di=re=ne=re=ve=pas 13
  je=ne=re=tour=ne=rai=ja=mais=a=vec=un=sans=cœur 13
  jy=est=de=jas=eu=l=hon=neur 8
  et=je=men=pas=se 5
  car=sa=me=sur=pas=se 6
  en=plus=da=voir=dé=truieune=re=la=tion 9
  tu=as=ag=gra=ver=ma=si=tua=tion 9
  tu=as=de=truie=mon=couple 6
  je=ne=sais=me=me=pas=si=notrea=mi=tier=vas=con=ti=nuer=sa=route 16
  on=va=e=tre=chan=ceux 6
  si=on=peux=en=core=ses=ti=mer=heu=reux 10
  apres=ce=que=lont=cest=fait=en=du=rer 9
  et=toute=nos=jour=neea=de=ses=pe=rer 9
 • Phonétique : Relation En Peril

  ty mə fatiɡ kɔmə pεʁsɔnə nə soʁε lə fεʁə
  ʒə mɑ̃ pasəʁε tεllmɑ̃ bjɛ̃ sɑ̃ tε kɔmɑ̃tεʁə
  mεtənɑ̃, ʒə nə sɥi plys kapablə tə sɑ̃tiʁ
  e twa ty εspəʁə kavεk mwa ty pasəʁa tɔ̃n- avəniʁ
  avεk mwa ?
  ʒystə ynə ʃozə a diʁə : nə ʁəvə pa !
  ʒə nə ʁətuʁnəʁε ʒamεz- avεk œ̃ sɑ̃ kœʁ
  ʒi ε dəʒaz- y lɔnœʁ
  e ʒə mɑ̃ pasə
  kaʁ sa mə syʁpasə
  ɑ̃ plys davwaʁ detʁɥi ynə ʁəlasjɔ̃
  ty a aɡʁave ma sitɥasjɔ̃
  ty a dətʁɥi mɔ̃ kuplə
  ʒə nə sε məmə pa si nɔtʁə amitje va kɔ̃tinɥe sa ʁutə
  ɔ̃ va εtʁə ʃɑ̃sø
  si ɔ̃ pøz- ɑ̃kɔʁə sεstime œʁø
  apʁə- sə kə lɔ̃ sε fε ɑ̃dyʁe
  e tutə no ʒuʁni a dəzεspəʁe
 • Pieds Phonétique : Relation En Peril

  tymə=fa=ti=ɡə=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=nə=so=ʁε=lə=fεʁə 14
  ʒə=mɑ̃=pa=sə=ʁε=tεl=lmɑ̃=bjɛ̃=sɑ̃=tε=kɔ=mɑ̃=tε=ʁə 14
  mε=tə=nɑ̃=ʒə=nə=sɥi=plys=ka=pa=blə=tə=sɑ̃=tiʁ 13
  e=twa=ty=εspə=ʁə=ka=vεk=mwa=ty=pa=sə=ʁa=tɔ̃=na=və=niʁ 16
  a=vεk=mwa 3
  ʒys=tə=y=nə=ʃo=zə=a=di=ʁə=nə=ʁə=və=pa 13
  ʒə=nə=ʁə=tuʁ=nə=ʁε=ʒa=mε=za=vεk=œ̃=sɑ̃=kœ=ʁə 14
  ʒi=ε=də=ʒa=zy=lɔ=nœ=ʁə 8
  e=ʒə=mɑ̃=pa=sə 5
  kaʁ=sa=mə=syʁ=pa=sə 6
  ɑ̃=plys=da=vwaʁ=det=ʁɥi=y=nə=ʁə=la=s=j=ɔ̃ 13
  ty=a=a=ɡʁa=ve=ma=sit=ɥa=sj=ɔ̃ 10
  ty=a=dət=ʁɥi=mɔ̃=ku=plə 7
  ʒə=nə=sεmə=mə=pa=si=nɔ=tʁəa=mi=tje=va=kɔ̃=tin=ɥe=sa=ʁutə 16
  ɔ̃=va=ε=tʁə=ʃɑ̃=sø 6
  si=ɔ̃=pø=zɑ̃=kɔʁə=sεs=ti=me=œ=ʁø 10
  a=pʁə=sə=kə=lɔ̃=sε=fε=ɑ̃=dy=ʁe 10
  e=tutə=no=ʒuʁ=ni=a=də=zεs=pə=ʁe 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/09/2006 02:53Puttesky

je suis sur que ceci va se regler et tout va bien aller. . . magnifique poeme. . . . . . (f)