Poeme-France : Lecture Écrit Religion

Poeme : La Nonne

Poème Religion
Publié le 14/11/2020 00:00

L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

La Nonne

Dieu dit : Que la nuit soit ! Et la nuit fut. Pourtant,
Tandis que les autres vont en ne protestant
Pas, la jeune nonne, niant le crépuscule,
Ignore le dortoir pour lire l’opuscule
Contenant l’oraison qu’à la moindre nuit elle
Murmure au clair de lune avec autant de zèle
Qu’elle en montra la veille et, de son aumônière,
Tire le précieux livre de sa prière
À laquelle, aussitôt, ses lèvres se dévouent :

« Ô Créateur, merci de m’accueillir chez vous,
Dans ce cloître en guise de confessionnal
Malgré le ciel nocturne et l’heure vespérale.
Vous savez mes crimes et ma déloyauté :
Mes serments transgressés ; encor, Seigneur, ôtez-
Moi la félicité à laquelle je cède
Et toutes les vertus, qu’en mon cœur, je possède,
Et donnez-moi plutôt ce que chacun récuse :
Le mal, et que mon corps tout entier s’en infuse !

Ce mal que je réclame, encore et tous les jours,
Dotez-m’en une fois ! Une fois, pour toujours !
Et surtout, Seigneur Dieu, faites qu’entre mes mains
Il ne soit plus donné à aucun être humain,
Qu’il n’incombe à nul Homme un semblable supplice !
Ainsi je vous supplie de m’être plus complice,
Et refait devant Vous le serment d’affliction,
Espérant, peut-être ! votre bénédiction
Qui ne m’est, jusqu’alors, nulle fois parvenue.

S’il Vous plaît, répondez à mes doigts, et menus,
Et usés, à mes mains, aux paumes élimées,
Par les obsécrations de ma foi animée !
S’il Vous plaît, répondez à l’oblativité
Résolue de mon cœur qui s’est assermenté
À en user ma gorge, et ma voix, et mon âme,
Qui se consacre à Vous ad vitam æternam,
Car, de moi, je ne peux tant ployer le genou
Et ce soir, et demain, je compterai sur Vous.

Amen… ».
 • Pieds Hyphénique: La Nonne

  dieu=dit=que=la=nuit=soit=et=la=nuit=fut=pour=tant 12
  tan=dis=que=les=au=tres=vont=en=ne=pro=tes=tant 12
  pas=la=jeu=ne=non=ne=niant=le=cré=pus=cu=le 12
  igno=re=le=dor=toir=pour=li=re=lo=pus=cu=le 12
  con=te=nant=lo=rai=son=quà=la=moin=dre=nuit=elle 12
  mur=mureau=clair=de=lu=ne=a=vec=au=tant=de=zèle 12
  quel=leen=mon=tra=la=veille=et=de=son=au=mô=nière 12
  ti=re=le=pré=cieux=li=vre=de=sa=pri=è=re 12
  à=la=quel=le=aus=si=tôt=ses=lèvres=se=dé=vouent 12

  ô=cré=a=teur=mer=ci=de=mac=cueillir=chez=vous 12
  dans=ce=cloî=tre=en=gui=se=de=con=fes=sion=nal 12
  mal=gré=le=ciel=noc=tur=ne=et=lheure=ves=pé=rale 12
  vous=sa=vez=mes=cri=mes=et=ma=dé=loyau=té 11
  mes=ser=ments=trans=gres=sés=en=cor=sei=gneur=ô=tez 12
  moi=la=fé=li=ci=té=à=la=quel=le=je=cède 12
  et=tou=tes=les=ver=tus=quen=mon=cœur=je=pos=sède 12
  et=don=nez=moi=plu=tôt=ce=que=cha=cun=ré=cuse 12
  le=mal=et=que=mon=corps=tout=en=tier=sen=in=fuse 12

  ce=mal=que=je=ré=clame=en=co=reet=tous=les=jours 12
  do=tez=men=u=ne=fois=u=ne=fois=pour=tou=jours 12
  et=sur=tout=sei=gneur=dieu=fai=tes=quen=tre=mes=mains 12
  il=ne=soit=plus=don=né=à=au=cun=être=hu=main 12
  quil=nin=combeà=nul=hom=me=un=sem=bla=ble=sup=plice 12
  ain=si=je=vous=sup=plie=de=mê=tre=plus=com=plice 12
  et=re=fait=de=vant=vous=le=ser=ment=daf=flic=tion 12
  es=pé=rant=peut=tê=tre=vo=tre=bé=né=dic=tion 12
  qui=ne=mest=jus=qua=lors=nul=le=fois=par=ve=nue 12

  sil=vous=plaît=ré=pon=dez=à=mes=doigts=et=me=nus 12
  et=u=sés=à=mes=mains=aux=pau=mes=é=li=mées 12
  par=les=ob=sé=cra=tions=de=ma=foi=a=ni=mée 12
  sil=vous=plaît=ré=pon=dez=à=lo=bla=ti=vi=té 12
  ré=so=lue=de=mon=cœur=qui=sest=as=ser=men=té 12
  à=en=u=ser=ma=gorge=et=ma=voix=et=mon=â=me 13
  qui=se=con=sacre=à=vous=ad=vi=tam=æ=ter=nam 12
  car=de=moi=je=ne=peux=tant=ploy=er=le=ge=nou 12
  et=ce=soir=et=de=main=je=comp=te=rai=sur=vous 12

  amen 1
 • Phonétique : La Nonne

  djø di : kə la nɥi swa ! e la nɥi fy. puʁtɑ̃,
  tɑ̃di kə lεz- otʁə- vɔ̃ ɑ̃ nə pʁɔtεstɑ̃
  pa, la ʒənə nɔnə, njɑ̃ lə kʁepyskylə,
  iɲɔʁə lə dɔʁtwaʁ puʁ liʁə lɔpyskylə
  kɔ̃tənɑ̃ lɔʁεzɔ̃ ka la mwɛ̃dʁə nɥi εllə
  myʁmyʁə o klεʁ də lynə avεk otɑ̃ də zεlə
  kεllə ɑ̃ mɔ̃tʁa la vεjə e, də sɔ̃n- omonjεʁə,
  tiʁə lə pʁesjø livʁə də sa pʁjεʁə
  a lakεllə, osito, sε lεvʁə- sə devue :

  « o kʁeatœʁ, mεʁsi də makœjiʁ ʃe vu,
  dɑ̃ sə klwatʁə ɑ̃ ɡizə də kɔ̃fesjɔnal
  malɡʁe lə sjεl nɔktyʁnə e lœʁ vεspeʁalə.
  vu save mε kʁiməz- e ma delwajote :
  mε sεʁmɑ̃ tʁɑ̃zɡʁese, ɑ̃kɔʁ, sεɲœʁ, ote
  mwa la felisite a lakεllə ʒə sεdə
  e tutə lε vεʁtys, kɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə pɔsεdə,
  e dɔne mwa plyto sə kə ʃakœ̃ ʁekyzə :
  lə mal, e kə mɔ̃ kɔʁ tut- ɑ̃tje sɑ̃n- ɛ̃fyzə !

  sə mal kə ʒə ʁeklamə, ɑ̃kɔʁə e tus lε ʒuʁ,
  dɔte mɑ̃n- ynə fwa ! ynə fwa, puʁ tuʒuʁ !
  e syʁtu, sεɲœʁ djø, fεtə kɑ̃tʁə mε mɛ̃
  il nə swa plys dɔne a okœ̃ εtʁə ymɛ̃,
  kil nɛ̃kɔ̃bə a nyl ɔmə œ̃ sɑ̃blablə syplisə !
  ɛ̃si ʒə vu sypli də mεtʁə plys kɔ̃plisə,
  e ʁəfε dəvɑ̃ vu lə sεʁme dafliksjɔ̃,
  εspeʁɑ̃, pø tεtʁə ! vɔtʁə benediksjɔ̃
  ki nə mε, ʒyskalɔʁ, nylə fwa paʁvənɥ.

  sil vu plε, ʁepɔ̃dez- a mε dwa, e mənys,
  e yze, a mε mɛ̃, o poməz- elime,
  paʁ lεz- ɔpsekʁasjɔ̃ də ma fwa anime !
  sil vu plε, ʁepɔ̃dez- a lɔblativite
  ʁezɔlɥ də mɔ̃ kœʁ ki sεt- asεʁmɑ̃te
  a ɑ̃n- yze ma ɡɔʁʒə, e ma vwa, e mɔ̃n- amə,
  ki sə kɔ̃sakʁə a vuz- ad vitam aetεʁnam,
  kaʁ, də mwa, ʒə nə pø tɑ̃ plwaje lə ʒənu
  e sə swaʁ, e dəmɛ̃, ʒə kɔ̃təʁε syʁ vu.

  amεn… ».
 • Pieds Phonétique : La Nonne

  djø=di=kə=la=nɥi=swa=e=la=nɥi=fy=puʁ=tɑ̃ 12
  tɑ̃=di=kə=lε=zo=tʁə=vɔ̃=ɑ̃=nə=pʁɔ=tεs=tɑ̃ 12
  pa=la=ʒə=nə=nɔ=nə=njɑ̃=lə=kʁe=pys=ky=lə 12
  i=ɲɔ=ʁə=lə=dɔʁ=twaʁ=puʁ=li=ʁə=lɔ=pys=kylə 12
  kɔ̃tə=nɑ̃=lɔ=ʁε=zɔ̃=ka=la=mwɛ̃=dʁə=nɥi=εl=lə 12
  myʁ=myʁəo=klεʁ=də=ly=nə=a=vεk=o=tɑ̃=də=zεlə 12
  kεllə=ɑ̃=mɔ̃=tʁa=la=vεjə=e=də=sɔ̃=no=mo=njεʁə 12
  ti=ʁə=lə=pʁe=sj=ø=li=vʁə=də=sa=pʁi=jεʁ 12
  a=la=kεllə=o=si=to=sε=lεvʁə=sə=de=vu=e 12

  o=kʁe=a=tœʁ=mεʁ=si=də=ma=kœjiʁ=ʃe=vu 12
  dɑ̃=sə=klwa=tʁə=ɑ̃=ɡi=zə=də=kɔ̃=fe=sjɔ=nal 12
  mal=ɡʁe=lə=sjεl=nɔk=tyʁ=nə=e=lœʁ=vεs=pe=ʁalə 12
  vu=sa=ve=mε=kʁi=mə=ze=ma=de=lwa=jo=te 12
  mε=sεʁ=mɑ̃=tʁɑ̃z=ɡʁe=se=ɑ̃=kɔʁ=sε=ɲœʁ=o=te 12
  mwa=la=fe=li=si=te=a=la=kεl=lə=ʒə=sεdə 12
  e=tu=tə=lε=vεʁ=tys=kɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=pɔ=sεdə 12
  e=dɔ=ne=mwa=ply=to=sə=kə=ʃa=kœ̃=ʁe=kyzə 12
  lə=mal=e=kə=mɔ̃=kɔʁ=tu=tɑ̃=tje=sɑ̃=nɛ̃=fyzə 12

  sə=mal=kə=ʒə=ʁe=klamə=ɑ̃=kɔ=ʁəe=tus=lε=ʒuʁ 12
  dɔ=te=mɑ̃=ny=nə=fwa=y=nə=fwa=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  e=syʁ=tu=sε=ɲœʁ=djø=fε=tə=kɑ̃=tʁə=mε=mɛ̃ 12
  il=nə=swa=plys=dɔ=ne=a=o=kœ̃=εtʁə=y=mɛ̃ 12
  kil=nɛ̃=kɔ̃bə=a=nyl=ɔ=mə=œ̃=sɑ̃=bla=blə=syplisə 12
  ɛ̃=si=ʒə=vu=sy=pli=də=mε=tʁə=plys=kɔ̃=plisə 12
  e=ʁə=fε=də=vɑ̃=vu=lə=sεʁ=me=da=flik=sjɔ̃ 12
  εs=pe=ʁɑ̃=pø=tε=tʁə=vɔ=tʁə=be=ne=dik=sjɔ̃ 12
  ki=nə=mε=ʒys=ka=lɔʁ=ny=lə=fwa=paʁ=vənɥ 11

  sil=vu=plε=ʁe=pɔ̃=de=za=mε=dwa=e=mə=nys 12
  e=y=ze=a=mε=mɛ̃=o=po=mə=ze=li=me 12
  paʁ=lε=zɔp=se=kʁa=sjɔ̃=də=ma=fwa=a=ni=me 12
  sil=vu=plε=ʁe=pɔ̃=de=za=lɔ=bla=ti=vi=te 12
  ʁe=zɔlɥ=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ki=sε=ta=sεʁ=mɑ̃=te 12
  a=ɑ̃=ny=ze=ma=ɡɔʁʒə=e=ma=vwa=e=mɔ̃=namə 12
  kisə=kɔ̃=sa=kʁəa=vu=zad=vi=tam=a=e=tεʁ=nam 12
  kaʁ=də=mwa=ʒə=nə=pø=tɑ̃=plwa=je=lə=ʒə=nu 12
  e=sə=swaʁ=e=də=mɛ̃=ʒə=kɔ̃=tə=ʁε=syʁ=vu 12

  a=mεn 2

Historique des Modifications

14/11/2020 00:06

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2020 08:08Oxydum

Merci pour ces crimes secrets sans espoir de châtiments. Concrètement, est-ce qu’Il a répondu ?

Auteur de Poésie
14/11/2020 09:35Anya

Très bien écrit, mais cela ne donne pas trop envie d entrer en religion..Merci du partage

Auteur de Poésie
14/11/2020 15:21Donovan.nouel

Dire que la religion c’est liberté,

Auteur de Poésie
14/11/2020 21:40Pangolin

Bien décrites, les prières pour rien et tout ce qu’il en découle !