Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Timide

Le Poème

Tu voyages léger
Le bagage mince
Comme ton chemisier
Pour le quel j’en pince

Tu es belle
Tes cheveux blonds dans le vent
Des décibels de cigales
Allant t’accompagnant

Tu chevauches ta bicyclette
Ignorant les pensées et les tourments
Que je ressens en te voyant
Moi qui te guette passer au fond de ma courette

Ton visage calme et radieux
Me transporte jusques au fond de tes cieux
Et je voudrais te crier pour toujours
Haut et fort que je t’aimerai d’amour

Mais hélas je sais où tu vas
Le retrouver lui ce gars
Qui t’attends déjà là bas
Il est assis au pied de la croix,

Mais jamais ô non jamais
Il ne sera capable de t’aimer
Au point où je t’aime moi
Jamais il ne pourra te le prouver.

Un jour j’oserai
Te faire mettre pied à terre
Pour seulement te dire bonjour

Un jour j’oserai
T’arrêter te lancer un regard un éclair
Pour t’avouer mon amour

Pas comme ça
Dès la première fois
D’abord je te l’écrirai

Car je suis trop timide
Et devant ce si joli chemisier blanc
Pour t’avouer mes sentiments
Je ne pourrai de but en blanc
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit

Poète Vautuit

Vautuit a publié sur le site 716 écrits. Vautuit est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Timidetu=voy=a=ges=lé=ger 6
le=ba=ga=ge=min=ce 6
com=me=ton=che=mi=sier 6
pour=le=quel=jen=pin=ce 6

tu=es=belle 3
tes=che=veux=blonds=dans=le=vent 7
des=dé=ci=bels=de=ci=gales 7
al=lant=tac=com=pa=gnant 6

tu=che=vauches=ta=bi=cy=clette 7
igno=rant=les=pen=sées=et=les=tourments 8
que=je=res=sens=en=te=voyant 7
moi=qui=te=guette=pas=ser=au=fond=de=ma=cou=rette 12

ton=vi=sage=cal=meet=ra=dieux 7
me=trans=porte=jus=ques=au=fond=de=tes=cieux 10
et=je=vou=drais=te=crier=pour=tou=jours 9
haut=et=fort=que=je=taime=rai=da=mour 9

mais=hé=las=je=sais=où=tu=vas 8
le=re=trou=ver=lui=ce=gars 7
qui=tat=tends=dé=jà=là=bas 7
il=est=as=sis=au=pied=de=la=croix 9

mais=ja=mais=ô=non=ja=mais 7
il=ne=se=ra=ca=pable=de=tai=mer 9
au=point=où=je=taime=moi 6
ja=mais=il=ne=pour=ra=te=le=prou=ver 10

un=jour=jo=se=rai 5
te=faire=mettre=pied=à=terre 6
pour=seule=ment=te=dire=bon=jour 7

un=jour=jo=se=rai 5
tar=rê=ter=te=lan=cer=un=re=gard=un=é=clair 12
pour=ta=vouer=mon=a=mour 6

pas=com=me=ça 4
dès=la=pre=miè=re=fois 6
da=bord=je=te=lé=cri=rai 7

car=je=suis=trop=ti=mide 6
et=de=vant=ce=si=jo=li=che=mi=sier=blanc 11
pour=ta=vouer=mes=sen=timents 6
je=ne=pour=rai=de=but=en=blanc 8
Phonétique : Le Timidety vwajaʒə leʒe
lə baɡaʒə mɛ̃sə
kɔmə tɔ̃ ʃəmizje
puʁ lə kεl ʒɑ̃ pɛ̃sə

ty ε bεllə
tε ʃəvø blɔ̃ dɑ̃ lə vɑ̃
dε desibεl də siɡalə
alɑ̃ takɔ̃paɲɑ̃

ty ʃəvoʃə ta bisiklεtə
iɲɔʁɑ̃ lε pɑ̃sez- e lε tuʁmɑ̃
kə ʒə ʁəsɛ̃z- ɑ̃ tə vwajɑ̃
mwa ki tə ɡεtə pase o fɔ̃ də ma kuʁεtə

tɔ̃ vizaʒə kalmə e ʁadjø
mə tʁɑ̃spɔʁtə ʒyskz- o fɔ̃ də tε sjø
e ʒə vudʁε tə kʁje puʁ tuʒuʁ
o e fɔʁ kə ʒə tεməʁε damuʁ

mεz- ela ʒə sεz- u ty va
lə ʁətʁuve lɥi sə ɡaʁ
ki tatɑ̃ deʒa la ba
il εt- asiz- o pje də la kʁwa,

mε ʒamεz- o nɔ̃ ʒamε
il nə səʁa kapablə də tεme
o pwɛ̃ u ʒə tεmə mwa
ʒamεz- il nə puʁʁa tə lə pʁuve.

œ̃ ʒuʁ ʒozəʁε
tə fεʁə mεtʁə pje a teʁə
puʁ sələmɑ̃ tə diʁə bɔ̃ʒuʁ

œ̃ ʒuʁ ʒozəʁε
taʁεte tə lɑ̃se œ̃ ʁəɡaʁ œ̃n- eklεʁ
puʁ tavue mɔ̃n- amuʁ

pa kɔmə sa
dε la pʁəmjεʁə fwa
dabɔʁ ʒə tə lekʁiʁε

kaʁ ʒə sɥi tʁo timidə
e dəvɑ̃ sə si ʒɔli ʃəmizje blɑ̃
puʁ tavue mε sɑ̃timɑ̃
ʒə nə puʁʁε də byt ɑ̃ blɑ̃
Syllabes Phonétique : Le Timidety=vwa=ja=ʒə=le=ʒe 6
lə=ba=ɡa=ʒə=mɛ̃=sə 6
kɔ=mə=tɔ̃=ʃə=mi=zje 6
puʁ=lə=kεl=ʒɑ̃=pɛ̃=sə 6

ty=ε=bεl=lə 4
tεʃə=vø=blɔ̃=dɑ̃=lə=vɑ̃ 6
dε=de=si=bεl=də=siɡalə 6
a=lɑ̃=ta=kɔ̃=pa=ɲɑ̃ 6

tyʃə=vo=ʃə=ta=bi=siklεtə 6
i=ɲɔ=ʁɑ̃=lε=pɑ̃se=ze=lε=tuʁ=mɑ̃ 9
kə=ʒəʁə=sɛ̃=zɑ̃tə=vwa=jɑ̃ 6
mwakitə=ɡεtə=pa=se=o=fɔ̃=də=makuʁεtə 8

tɔ̃=vizaʒə=kal=məe=ʁa=djø 6
mə=tʁɑ̃s=pɔʁtə=ʒys=kzofɔ̃də=tε=sjø 7
e=ʒə=vudʁεtə=kʁje=puʁ=tu=ʒuʁ 7
o=e=fɔʁkə=ʒə=tεmə=ʁε=da=muʁ 8

mε=ze=laʒə=sε=zu=ty=va 7
lə=ʁə=tʁu=ve=lɥisə=ɡaʁ 6
ki=ta=tɑ̃=de=ʒa=la=ba 7
il=ε=ta=si=zo=pje=də=la=kʁwa 9

mε=ʒa=mε=zo=nɔ̃=ʒa=mε 7
il=nə=sə=ʁakapablə=də=tε=me 7
o=pwɛ̃=uʒə=tε=mə=mwa 6
ʒa=mε=zil=nə=puʁʁatə=lə=pʁu=ve 8

œ̃=ʒuʁ=ʒo=zə=ʁε 5
tə=fεʁə=mεtʁə=pje=a=teʁə 6
puʁsə=lə=mɑ̃tə=diʁə=bɔ̃=ʒuʁ 6

œ̃=ʒuʁ=ʒo=zə=ʁε 5
ta=ʁε=te=tə=lɑ̃se=œ̃=ʁə=ɡaʁ=œ̃=ne=klεʁ 11
puʁ=ta=vu=e=mɔ̃=na=muʁ 7

pa=kɔ=mə=sa 4
dε=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa 6
da=bɔʁʒə=tə=le=kʁi=ʁε 6

kaʁ=ʒə=sɥi=tʁo=ti=midə 6
e=də=vɑ̃sə=si=ʒɔliʃə=mi=zje=blɑ̃ 8
puʁ=ta=vu=e=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
ʒə=nə=puʁʁεdə=byt=ɑ̃=blɑ̃ 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
27/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Déclaration
Du 25/04/2023 08:05

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 10 strophes.