Univers de poésie d'un auteur

Poème:Demain Encore

Le Poème

Lorsque tout s’éveille en nous
Au moment de l’adolescence
Tuant ainsi notre enfance
Période où l’on est un peu fou
Chaque événement éveille en nous
L’excitation de nos sens.

Tout est plus grand plus magnifique
Dans une joie, une force magique.
Tous est fort puis soudain triste
On croit au diable et au Christ
Tous les sentiments se bousculent
Du plus beau jusques au ridicule.

On prend de la distance
Planifiant notre existence
Demain je gagnerai plein d’argent
J’aurai une belle femme plein d’enfants
C’est une joie magique, un bandeau sur les yeux
On baigne dans un ciel tout bleu

La turgescence de notre jeunesse nous fait oublier
Que le bonheur a un prix
Que c’est une vue de nos jeunes esprits
Et que pour le vivre il nous faut le gagner
Adieu ils étaient trop beaux
Ces printemps de nos rires

Car tout ne sera bientôt que des souvenirs
Mais dont on sera fiers on se dira c’était hier
Même si la vie nous fera blêmir parfois
Cela n’entamera en elle pas notre foi
Nous vivons sur une île
Indifférents aux rumeurs de la ville

Foulant encore le reste des raisins verts
De notre jeunesse, pleins d’allégresse
Nous sommes indifférents à tout le reste
Ignorant les saisons l’été comme l’hiver
C’était le temps de nos primes amours
Et je me dis, qu’en reste t il à ce jour

Ta main reste dans ma main malgré tout
Nous sommes encore tous les deux
La rosée du matin a blanchi nos cheveux
Ma mie viens encore contre mon cœur
Et dis moi que malgré tous ces jours mois et heures
Nous formons toujours le couple du bonheur.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit

Poète Vautuit

Vautuit a publié sur le site 713 écrits. Vautuit est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Demain Encorelors=que=tout=sé=vei=lle=en=nous 8
au=mo=ment=de=la=do=les=cence 8
tuant=ain=si=no=tre=en=fan=ce 8
pé=riode=où=lon=est=un=peu=fou 8
cha=queé=véne=ment=é=veille=en=nous 8
lex=ci=ta=ti=on=de=nos=sens 8

tout=est=plus=grand=plus=ma=gni=fique 8
dans=une=joie=une=for=ce=ma=gique 8
tous=est=fort=puis=sou=dain=tris=te 8
on=croit=au=dia=ble=et=au=christ 8
tous=les=sen=ti=ments=se=bous=culent 8
du=plus=beau=jus=ques=au=ri=di=cule 9

on=prend=de=la=dis=tan=ce 7
pla=ni=fiant=no=tre=exis=ten=ce 8
de=main=je=ga=gne=rai=plein=dargent 8
jau=rai=une=bel=le=fem=me=plein=den=fants 10
cest=une=joie=ma=gi=que=un=ban=deau=sur=les=yeux 12
on=bai=gne=dans=un=ciel=tout=bleu 8

la=tur=ges=cence=de=notre=jeunes=se=nous=fait=ou=blier 12
que=le=bon=heur=a=un=prix 7
que=cest=une=vue=de=nos=jeunes=es=prits 9
et=que=pour=le=vivre=il=nous=faut=le=ga=gner 11
adieu=ils=é=taient=trop=beaux 6
ces=prin=temps=de=nos=ri=res 7

car=tout=ne=se=ra=bien=tôt=que=des=souve=nirs 11
mais=dont=on=se=ra=fiers=on=se=di=ra=cé=tait=hier 13
même=si=la=vie=nous=fe=ra=blê=mir=par=fois 11
ce=la=nen=tame=ra=en=elle=pas=notre=foi 10
nous=vi=vons=sur=u=ne=î=le 8
in=dif=férents=aux=ru=meurs=de=la=ville 9

fou=lant=en=core=le=res=te=des=rai=sins=verts 11
de=notre=jeunes=se=pleins=dal=lé=gresse 8
nous=sommes=in=dif=férents=à=tout=le=reste 9
igno=rant=les=sai=sons=lé=té=comme=lhi=ver 10
cé=tait=le=temps=de=nos=primes=a=mours 9
et=je=me=dis=quen=res=te=t=il=à=ce=jour 12

ta=main=res=te=dans=ma=main=mal=gré=tout 10
nous=sommes=en=co=re=tous=les=deux 8
la=ro=sée=du=ma=tin=a=blan=chi=nos=che=veux 12
ma=mie=viens=en=core=contre=mon=cœur 8
et=dis=moi=que=mal=gré=tous=ces=jours=mois=et=heures 12
nous=for=mons=tou=jours=le=couple=du=bon=heur 10
Phonétique : Demain Encorelɔʁskə tu sevεjə ɑ̃ nu
o mɔmɑ̃ də ladɔlesɑ̃sə
tɥɑ̃ ɛ̃si nɔtʁə ɑ̃fɑ̃sə
peʁjɔdə u lɔ̃n- εt- œ̃ pø fu
ʃakə evenəmɑ̃ evεjə ɑ̃ nu
lεksitasjɔ̃ də no sɑ̃s.

tut- ε plys ɡʁɑ̃ plys maɲifikə
dɑ̃z- ynə ʒwa, ynə fɔʁsə maʒikə.
tusz- ε fɔʁ pɥi sudɛ̃ tʁistə
ɔ̃ kʁwa o djablə e o kʁist
tus lε sɑ̃timɑ̃ sə buskyle
dy plys bo ʒyskz- o ʁidikylə.

ɔ̃ pʁɑ̃ də la distɑ̃sə
planifjɑ̃ nɔtʁə εɡzistɑ̃sə
dəmɛ̃ ʒə ɡaɲəʁε plɛ̃ daʁʒe
ʒoʁε ynə bεllə famə plɛ̃ dɑ̃fɑ̃
sεt- ynə ʒwa maʒikə, œ̃ bɑ̃do syʁ lεz- iø
ɔ̃ bεɲə dɑ̃z- œ̃ sjεl tu blø

la tyʁʒesɑ̃sə də nɔtʁə ʒənεsə nu fε ublje
kə lə bɔnœʁ a œ̃ pʁi
kə sεt- ynə vɥ də no ʒənəz- εspʁi
e kə puʁ lə vivʁə il nu fo lə ɡaɲe
adjø ilz- etε tʁo bo
sε pʁɛ̃tɑ̃ də no ʁiʁə

kaʁ tu nə səʁa bjɛ̃to kə dε suvəniʁ
mε dɔ̃ ɔ̃ səʁa fjez- ɔ̃ sə diʁa setε jεʁ
mεmə si la vi nu fəʁa blεmiʁ paʁfwa
səla nɑ̃taməʁa ɑ̃n- εllə pa nɔtʁə fwa
nu vivɔ̃ syʁ ynə ilə
ɛ̃difeʁɑ̃z- o ʁymœʁ də la vilə

fulɑ̃ ɑ̃kɔʁə lə ʁεstə dε ʁεzɛ̃ vεʁ
də nɔtʁə ʒənεsə, plɛ̃ daleɡʁεsə
nu sɔməz- ɛ̃difeʁɑ̃z- a tu lə ʁεstə
iɲɔʁɑ̃ lε sεzɔ̃ lete kɔmə livεʁ
setε lə tɑ̃ də no pʁiməz- amuʁ
e ʒə mə di, kɑ̃ ʁεstə te il a sə ʒuʁ

ta mɛ̃ ʁεstə dɑ̃ ma mɛ̃ malɡʁe tu
nu sɔməz- ɑ̃kɔʁə tus lε dø
la ʁoze dy matɛ̃ a blɑ̃ʃi no ʃəvø
ma mi vjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ
e di mwa kə malɡʁe tus sε ʒuʁ mwaz- e œʁ
nu fɔʁmɔ̃ tuʒuʁ lə kuplə dy bɔnœʁ.
Syllabes Phonétique : Demain Encorelɔʁ=skə=tu=se=vε=jə=ɑ̃=nu 8
o=mɔ=mɑ̃=də=la=dɔ=le=sɑ̃sə 8
tɥɑ̃=ɛ̃=si=nɔ=tʁə=ɑ̃=fɑ̃=sə 8
pe=ʁj=ɔdəu=lɔ̃=nε=tœ̃=pø=fu 8
ʃa=kə=e=ve=nə=mɑ̃=e=vε=jə=ɑ̃=nu 11
lεk=si=ta=sj=ɔ̃=də=no=sɑ̃s 8

tu=tε=plys=ɡʁɑ̃=plys=ma=ɲi=fikə 8
dɑ̃=zynə=ʒwa=y=nə=fɔʁ=sə=maʒikə 8
tus=zε=fɔʁ=pɥi=su=dɛ̃=tʁis=tə 8
ɔ̃=kʁwa=o=dja=blə=e=o=kʁist 8
tus=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃sə=bus=ky=le 8
dy=plys=bo=ʒys=kzo=ʁi=di=kylə 8

ɔ̃=pʁɑ̃=də=la=dis=tɑ̃=sə 7
pla=ni=fjɑ̃=nɔ=tʁə=εɡ=zis=tɑ̃sə 8
də=mɛ̃=ʒə=ɡaɲə=ʁε=plɛ̃=daʁ=ʒe 8
ʒo=ʁεynə=bεllə=fa=mə=plɛ̃=dɑ̃=fɑ̃ 8
sεtynə=ʒwa=ma=ʒikə=œ̃=bɑ̃=do=syʁ=lε=ziø 10
ɔ̃=bε=ɲə=dɑ̃=zœ̃=sjεl=tu=blø 8

la=tyʁ=ʒe=sɑ̃sə=də=nɔtʁə=ʒə=nεsə=nu=fε=u=blje 12
kə=lə=bɔ=nœ=ʁə=a=œ̃=pʁi 8
kə=sεtynə=vɥ=də=noʒə=nə=zεs=pʁi 8
e=kə=puʁlə=vivʁə=il=nu=folə=ɡa=ɲe 9
a=dj=ø=il=ze=tε=tʁo=bo 8
sε=pʁɛ̃=tɑ̃=də=no=ʁi=ʁə 7

kaʁtunə=sə=ʁa=bjɛ̃=tokə=dε=su=və=niʁ 9
mεdɔ̃ɔ̃sə=ʁa=fje=zɔ̃=sə=di=ʁa=se=tε=jεʁ 10
mεmə=si=la=vinufə=ʁa=blε=miʁ=paʁ=fwa 9
sə=lanɑ̃tamə=ʁa=ɑ̃=nεllə=pa=nɔ=tʁə=fwa 9
nu=vi=vɔ̃=syʁ=y=nə=i=lə 8
ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=zo=ʁy=mœʁ=də=lavilə 9

fu=lɑ̃ɑ̃kɔʁə=lə=ʁεs=tə=dε=ʁε=zɛ̃=vεʁ 9
də=nɔtʁə=ʒə=nεsə=plɛ̃=da=le=ɡʁεsə 8
nusɔmə=zɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=za=tulə=ʁεstə 8
i=ɲɔ=ʁɑ̃=lε=sε=zɔ̃=le=te=kɔmə=li=vεʁ 11
se=tεlə=tɑ̃də=no=pʁi=mə=za=muʁ 8
e=ʒə=mə=di=kɑ̃ʁεstə=te=il=asə=ʒuʁ 9

ta=mɛ̃ʁεstə=dɑ̃=ma=mɛ̃=mal=ɡʁe=tu 8
nu=sɔmə=zɑ̃=kɔ=ʁə=tus=lε=dø 8
la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃=a=blɑ̃ʃinoʃə=vø 9
ma=mi=vjɛ̃=zɑ̃kɔʁə=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kœʁ 8
e=di=mwakə=mal=ɡʁe=tus=sε=ʒuʁ=mwa=ze=œʁ 11
nu=fɔʁ=mɔ̃tuʒuʁlə=ku=plə=dy=bɔ=nœʁ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
21/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 14/06/2023 06:55

L'écrit contient 292 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.