Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Chez Moi

Le Poème

Une tasse de café qui fume
Une cigarette qui se consume
Ses volutes montent en riant

Assis à mon petit bureau
Je n’ai pas assez de place
Les feuilles de papiers s’entassent
Des notes, des comptes des mots

C’est mon antre
Personne n’y entre
C’est de ce petit nid
Que je vous écris

Je vous écris ces quelques mots
Tous mes dénis, mes envies
Mes états d’âme mes défauts
Bref ma petite vie

Si un jour vous vouliez visiter
Je vous l’interdirai
Nul ne profane mon antre
Personne n’y entre

Sauf mon éternel ami mon chat
Je sais qu’il ne répètera rien
Mais c’est mon seul témoin
A qui je parle quand ça ne va pas

Puis il y a vous à qui j’écris
Vous qui êtes de toutes mes coteries
Vous ma sainte chapelle
Surtout lorsque je vous parle d’elle

C’est ici que mes nuits blanches
Remplissent mes pages de noir
C’est aussi ici que mes nuits blanches
Se fondent en cauchemars

Lorsque je n’ai plus l’inspiration
Ou que je ne trouve pas la solution
Pour vous faire part de mes angoisses
Sans que cela ne vous lasse

Une antre, un café, une cigarette,
Un bureau, une pièce secrète,
Voici mon univers de poète.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit

Poète Vautuit

Vautuit a publié sur le site 716 écrits. Vautuit est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Chez Moiune=tas=se=de=ca=fé=qui=fume 8
une=ci=garet=te=qui=se=con=sume 8
ses=vo=lu=tes=mon=tent=en=riant 8

as=sis=à=mon=pe=tit=bu=reau 8
je=nai=pas=as=sez=de=pla=ce 8
les=feu=illes=de=pa=piers=sen=tassent 8
des=no=tes=des=comp=tes=des=mots 8

cest=mon=an=tre 4
per=son=ne=ny=en=tre 6
cest=de=ce=pe=tit=nid 6
que=je=vous=é=cris 5

je=vous=é=cris=ces=quel=ques=mots 8
tous=mes=dé=nis=mes=en=vies 7
mes=é=tats=dâ=me=mes=dé=fauts 8
bref=ma=pe=ti=te=vie 6

si=un=jour=vous=vou=liez=vi=si=ter 9
je=vous=lin=ter=di=rai 6
nul=ne=pro=fa=ne=mon=an=tre 8
per=son=ne=ny=en=tre 6

sauf=mon=é=ter=nel=a=mi=mon=chat 9
je=sais=quil=ne=ré=pète=ra=rien 8
mais=cest=mon=seul=té=moin 6
a=qui=je=par=le=quand=ça=ne=va=pas 10

puis=il=y=a=vous=à=qui=jé=cris 9
vous=qui=êtes=de=toutes=mes=cote=ries 8
vous=ma=sain=te=cha=pelle 6
sur=tout=lors=que=je=vous=par=le=delle 9

cest=i=ci=que=mes=nuits=blan=ches 8
rem=plis=sent=mes=pa=ges=de=noir 8
cest=aus=si=i=ci=que=mes=nuits=blanches 9
se=fon=dent=en=cau=che=mars 7

lors=que=je=nai=plus=lins=pi=ra=tion 9
ou=que=je=ne=trouve=pas=la=so=lu=tion 10
pour=vous=faire=part=de=mes=an=goisses 8
sans=que=ce=la=ne=vous=las=se 8

uneantre=un=ca=fé=une=ci=ga=rette 8
un=bu=reau=une=piè=ce=se=crète 8
voi=ci=mon=u=ni=vers=de=po=ète 9
Phonétique : Mon Chez Moiynə tasə də kafe ki fymə
ynə siɡaʁεtə ki sə kɔ̃symə
sε vɔlytə mɔ̃te ɑ̃ ʁjɑ̃

asiz- a mɔ̃ pəti byʁo
ʒə nε pa ase də plasə
lε fœjə də papje sɑ̃tase
dε nɔtə, dε kɔ̃tə dε mo

sε mɔ̃n- ɑ̃tʁə
pεʁsɔnə ni ɑ̃tʁə
sε də sə pəti nid
kə ʒə vuz- ekʁi

ʒə vuz- ekʁi sε kεlk mo
tus mε deni, mεz- ɑ̃vi
mεz- eta damə mε defo
bʁεf ma pətitə vi

si œ̃ ʒuʁ vu vulje vizite
ʒə vu lɛ̃tεʁdiʁε
nyl nə pʁɔfanə mɔ̃n- ɑ̃tʁə
pεʁsɔnə ni ɑ̃tʁə

sof mɔ̃n- etεʁnεl ami mɔ̃ ʃa
ʒə sε kil nə ʁepεtəʁa ʁjɛ̃
mε sε mɔ̃ səl temwɛ̃
a ki ʒə paʁlə kɑ̃ sa nə va pa

pɥiz- il i a vuz- a ki ʒekʁi
vu ki εtə də tutə mε kɔtəʁi
vu ma sɛ̃tə ʃapεllə
syʁtu lɔʁskə ʒə vu paʁlə dεllə

sεt- isi kə mε nɥi blɑ̃ʃə
ʁɑ̃plise mε paʒə də nwaʁ
sεt- osi isi kə mε nɥi blɑ̃ʃə
sə fɔ̃de ɑ̃ koʃəmaʁ

lɔʁskə ʒə nε plys lɛ̃spiʁasjɔ̃
u kə ʒə nə tʁuvə pa la sɔlysjɔ̃
puʁ vu fεʁə paʁ də mεz- ɑ̃ɡwasə
sɑ̃ kə səla nə vu lasə

ynə ɑ̃tʁə, œ̃ kafe, ynə siɡaʁεtə,
œ̃ byʁo, ynə pjεsə sεkʁεtə,
vwasi mɔ̃n- ynive də pɔεtə.
Syllabes Phonétique : Mon Chez Moiynə=ta=sə=də=ka=fe=ki=fymə 8
ynə=si=ɡa=ʁε=tə=ki=sə=kɔ̃symə 8
sε=vɔ=ly=tə=mɔ̃=te=ɑ̃=ʁjɑ̃ 8

a=si=za=mɔ̃=pə=ti=by=ʁo 8
ʒə=nε=pa=a=se=də=pla=sə 8
lε=fœ=jə=də=pa=pje=sɑ̃=tase 8
dε=nɔ=tə=dε=kɔ̃=tə=dε=mo 8

sε=mɔ̃=nɑ̃=tʁə 4
pεʁ=sɔ=nə=ni=ɑ̃=tʁə 6
sε=də=sə=pə=ti=nid 6
kə=ʒə=vu=ze=kʁi 5

ʒə=vu=ze=kʁi=sε=kεl=kə=mo 8
tus=mε=de=ni=mε=zɑ̃=vi 7
mε=ze=ta=da=mə=mε=de=fo 8
bʁεf=ma=pə=ti=tə=vi 6

si=œ̃=ʒuʁ=vu=vu=lje=vi=zi=te 9
ʒə=vu=lɛ̃=tεʁ=di=ʁε 6
nyl=nə=pʁɔ=fa=nə=mɔ̃=nɑ̃=tʁə 8
pεʁ=sɔ=nə=ni=ɑ̃=tʁə 6

sof=mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=a=mi=mɔ̃=ʃa 9
ʒə=sε=kil=nə=ʁe=pεtə=ʁa=ʁjɛ̃ 8
mε=sε=mɔ̃=səl=te=mwɛ̃ 6
akiʒə=paʁ=lə=kɑ̃=sa=nə=va=pa 8

pɥi=zil=i=a=vu=za=ki=ʒe=kʁi 9
vu=kiεtə=də=tutə=mε=kɔ=tə=ʁi 8
vu=ma=sɛ̃=tə=ʃa=pεl=lə 7
syʁ=tu=lɔʁskə=ʒə=vu=paʁ=lə=dεllə 8

sε=ti=si=kə=mε=nɥi=blɑ̃=ʃə 8
ʁɑ̃=pli=se=mε=pa=ʒə=də=nwaʁ 8
sε=to=si=i=sikə=mε=nɥi=blɑ̃ʃə 8
sə=fɔ̃=de=ɑ̃=ko=ʃə=maʁ 7

lɔʁskə=ʒə=nε=plys=lɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 8
ukə=ʒə=nə=tʁuvə=pa=la=sɔ=ly=sjɔ̃ 9
puʁ=vu=fεʁə=paʁ=də=mε=zɑ̃=ɡwasə 8
sɑ̃=kə=sə=la=nə=vu=la=sə 8

ynəɑ̃=tʁə=œ̃=ka=fe=y=nə=siɡaʁεtə 8
œ̃=by=ʁo=ynə=pjε=sə=sε=kʁεtə 8
vwa=si=mɔ̃=ny=ni=ve=də=pɔεtə 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
23/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Divers
Du 15/05/2024 07:43

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 10 strophes.