Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Le Ciel…

Poème Amour
Publié le 31/07/2004 00:00

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Vient Rêver :)

Le Ciel…

Je voudrais te remercier
Pour toi qui nous donnes
Un si beau soleil d’été…

Quand j’étais petite
Je demandais de la pluie
Et tu me donnais ce que je te demandais
Je te demandais du soleil
Pour donner de la lumière aux plantes
Et tu demandais au soleil de briller comme en été…

Je voulais de dire merci
Parce que tu me donne au si beau paysage dans ma vie…
Tu me fais regarder le chouette coter de la vie
Et c’est grace a toi qu’on a chaque fois des moments de la vie differents…

Quand je te regarde j’ai l’impression que je voit mes grands parents
Me demandant si je les vois vraiment ou si c’est que des images resemblantes… J’aimerais bien que tu me les envoie un moment pour leur combien je les aiment et tellment il me manque…

Donc voila merci…
 • Pieds Hyphénique: Le Ciel…

  je=vou=drais=te=re=mer=ci=er 8
  pour=toi=qui=nous=don=nes 6
  un=si=beau=so=leil=dé=té 7

  quand=jé=tais=pe=ti=te 6
  je=de=man=dais=de=la=pluie 7
  et=tu=me=don=nais=ce=que=je=te=de=man=dais 12
  je=te=de=man=dais=du=so=leil 8
  pour=don=ner=de=la=lu=mièreaux=plantes 8
  et=tu=de=man=dais=au=so=leil=de=briller=commeen=é=té 13

  je=vou=lais=de=di=re=mer=ci 8
  par=ce=que=tu=me=donneau=si=beau=pa=y=sa=ge=dans=ma=vie 15
  tu=me=fais=re=gar=der=le=chouette=co=ter=de=la=vie 13
  et=cest=gracea=toi=quon=a=cha=que=fois=des=mo=ments=de=la=vie=dif=fe=rents 18

  quand=je=te=re=gar=de=jai=limpres=sion=que=je=voit=mes=grands=parents 15
  me=de=man=dant=si=je=les=vois=vraiment=ou=si=cest=que=des=i=ma=ges=re=sem=blan=tes=jai=me=rais=bien=que=tu=me=les=en=voieun=mo=ment=pour=leur=com=bien=je=les=ai=ment=et=tell=ment=il=me=man=que 48

  donc=voi=la=mer=ci 5
 • Phonétique : Le Ciel…

  ʒə vudʁε tə ʁəmεʁsje
  puʁ twa ki nu dɔnə
  œ̃ si bo sɔlεj dete…

  kɑ̃ ʒetε pətitə
  ʒə dəmɑ̃dε də la plɥi
  e ty mə dɔnε sə kə ʒə tə dəmɑ̃dε
  ʒə tə dəmɑ̃dε dy sɔlεj
  puʁ dɔne də la lymjεʁə o plɑ̃tə
  e ty dəmɑ̃dεz- o sɔlεj də bʁije kɔmə ɑ̃n- ete…

  ʒə vulε də diʁə mεʁsi
  paʁsə kə ty mə dɔnə o si bo pεizaʒə dɑ̃ ma vi…
  ty mə fε ʁəɡaʁde lə ʃuεtə kɔte də la vi
  e sε ɡʁasə a twa kɔ̃n- a ʃakə fwa dε mɔmɑ̃ də la vi difəʁɑ̃…

  kɑ̃ ʒə tə ʁəɡaʁdə ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə ʒə vwa mε ɡʁɑ̃ paʁɑ̃
  mə dəmɑ̃dɑ̃ si ʒə lε vwa vʁεmɑ̃ u si sε kə dεz- imaʒə ʁəsɑ̃blɑ̃tə… ʒεməʁε bjɛ̃ kə ty mə lεz- ɑ̃vwa œ̃ mɔmɑ̃ puʁ lœʁ kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεz- εme e tεllme il mə mɑ̃kə…

  dɔ̃k vwala mεʁsi…
 • Pieds Phonétique : Le Ciel…

  ʒə=vu=dʁεtə=ʁə=mεʁ=sje 6
  puʁ=twa=ki=nu=dɔ=nə 6
  œ̃=si=bo=sɔ=lεj=de=te 7

  kɑ̃=ʒe=tε=pə=ti=tə 6
  ʒə=də=mɑ̃=dεdə=la=plɥi 6
  e=tymə=dɔ=nε=sə=kə=ʒə=tə=də=mɑ̃=dε 11
  ʒə=tə=də=mɑ̃=dε=dy=sɔ=lεj 8
  puʁ=dɔ=ne=də=la=ly=mjεʁəoplɑ̃tə 7
  e=tydə=mɑ̃=dε=zo=sɔ=lεj=də=bʁi=je=kɔ=məɑ̃=ne=te 14

  ʒə=vu=lεdə=di=ʁə=mεʁ=si 7
  paʁsə=kə=ty=mə=dɔ=nəo=si=bo=pε=i=za=ʒə=dɑ̃=ma=vi 15
  tymə=fε=ʁə=ɡaʁ=de=lə=ʃu=ε=tə=kɔ=te=də=la=vi 14
  e=sε=ɡʁasəa=twa=kɔ̃=na=ʃa=kə=fwa=dε=mɔ=mɑ̃=də=la=vi=di=fə=ʁɑ̃ 18

  kɑ̃ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=ʒə=vwa=mε=ɡʁɑ̃=pa=ʁɑ̃ 16
  mə=də=mɑ̃=dɑ̃=siʒə=lε=vwa=vʁε=mɑ̃=u=si=sε=kə=dε=zi=ma=ʒə=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=tə=ʒε=mə=ʁε=bjɛ̃=kə=ty=mə=lε=zɑ̃=vwa=œ̃=mɔ=mɑ̃=puʁ=lœʁ=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=lε=zε=me=e=tεl=lme=il=mə=mɑ̃kə 48

  dɔ̃k=vwa=la=mεʁ=si 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2004 00:00Jjp

Tres sympa comme poeme bien trouve amicalement jjp bonne continuation a toi ces zoli 😉 bisous a toi

Auteur de Poésie
06/08/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

très joli poème!!!!!
bizous!!
cerise