Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : 6 Mois… Merci ! ! !

Poème Amour
Publié le 05/08/2004 00:00

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Cerise333 (Bf) :->

6 Mois… Merci ! ! !

Aujourd’hui, 6mois que je suis avec toi,
6mois, que l’on s’est embrassés, pour la première fois.
Depuis, je ne vis que du bonheur
Avec toi je me sens vraiment bien, je n’ai jamais rien connu avant toi qui soit meilleur,
Aujourd’hui, je voudrais avant tout te dire ; merci,
Merci d’être toujourd là pour moi, de me rendre si heureuse,
De me faire ressentir cet amour, de m’avoir rendue si amoureuse.
Depuis six mois, jour après jour, seconde après seconde
Je t’aime à chaque instant
Et ne passe avec toi que de merveilleux instants.
Je ne veux jamais que cela s’arrête,
Pour moi tu es tout, et par ton amour m’a fait renaître ;
Je vois en toi l’homme de ma vie,
Avec qui je souhaite partager chaque jour, et chaque nuit.
Dans ce bonheur absolu
Où je suis éblouie,
Grâce à toi c’est la première fois où j’arrive à mettre mes sentiments à nu,
Et mon cœur, et mon âme avec toi resplendit.
 • Pieds Hyphénique: 6 Mois… Merci ! ! !

  au=jourd=hui=vir=gu=le=six=mois=que=je=suis=a=vec=toi 14
  six=mois=que=lon=sest=em=bras=sés=pour=la=pre=miè=re=fois 14
  de=puis=je=ne=vis=que=du=bon=heur 9
  a=vec=toi=je=me=sens=vraiment=bien=je=nai=ja=mais=rien=con=nu=a=vant=toi=qui=soit=meilleur 21
  au=jourd=hui=je=vou=drais=a=vant=tout=te=di=re=mer=ci 14
  mer=ci=dêtre=tou=jourd=là=pour=moi=de=me=ren=dre=si=heu=reuse 15
  de=me=faire=res=sen=tir=cet=a=mour=de=ma=voir=ren=due=si=a=mou=reuse 18
  de=puis=six=mois=jour=a=près=jour=se=conde=a=près=se=conde 14
  je=tai=me=à=cha=que=ins=tant 8
  et=ne=pas=se=a=vec=toi=que=de=mer=veil=leux=ins=tants 14
  je=ne=veux=ja=mais=que=ce=la=sar=rê=te 11
  pour=moi=tu=es=tout=et=par=ton=a=mour=ma=fait=re=naître 14
  je=vois=en=toi=l=hom=me=de=ma=vie 10
  a=vec=qui=je=sou=haite=par=ta=ger=cha=que=jour=et=cha=que=nuit 16
  dans=ce=bon=heur=ab=so=lu 7
  où=je=suis=é=blouie 5
  grâ=ceà=toi=cest=la=pre=mière=fois=où=jar=ri=ve=à=met=tre=mes=sen=ti=ments=à=nu 21
  et=mon=cœur=et=mon=â=me=a=vec=toi=res=plen=dit 13
 • Phonétique : 6 Mois… Merci ! ! !

  oʒuʁdɥi viʁɡylə si- mwa kə ʒə sɥiz- avεk twa,
  si- mwa, kə lɔ̃ sεt- ɑ̃bʁase, puʁ la pʁəmjεʁə fwa.
  dəpɥi, ʒə nə vis kə dy bɔnœʁ
  avεk twa ʒə mə sɑ̃s vʁεmɑ̃ bjɛ̃, ʒə nε ʒamε ʁjɛ̃ kɔny avɑ̃ twa ki swa mεjœʁ,
  oʒuʁdɥi, ʒə vudʁεz- avɑ̃ tu tə diʁə, mεʁsi,
  mεʁsi dεtʁə tuʒuʁ la puʁ mwa, də mə ʁɑ̃dʁə si œʁøzə,
  də mə fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ sεt amuʁ, də mavwaʁ ʁɑ̃dɥ si amuʁøzə.
  dəpɥi si- mwa, ʒuʁ apʁε ʒuʁ, səɡɔ̃də apʁε səɡɔ̃də
  ʒə tεmə a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  e nə pasə avεk twa kə də mεʁvεjøz- ɛ̃stɑ̃.
  ʒə nə vø ʒamε kə səla saʁεtə,
  puʁ mwa ty ε tu, e paʁ tɔ̃n- amuʁ ma fε ʁənεtʁə,
  ʒə vwaz- ɑ̃ twa lɔmə də ma vi,
  avεk ki ʒə suεtə paʁtaʒe ʃakə ʒuʁ, e ʃakə nɥi.
  dɑ̃ sə bɔnœʁ absɔly
  u ʒə sɥiz- eblui,
  ɡʁasə a twa sε la pʁəmjεʁə fwaz- u ʒaʁivə a mεtʁə mε sɑ̃timɑ̃z- a ny,
  e mɔ̃ kœʁ, e mɔ̃n- amə avεk twa ʁεsplɑ̃di.
 • Pieds Phonétique : 6 Mois… Merci ! ! !

  o=ʒuʁ=dɥi=viʁ=ɡy=lə=si=mwa=kə=ʒə=sɥi=za=vεk=twa 14
  si=mwa=kə=lɔ̃=sε=tɑ̃=bʁa=se=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa 14
  dəp=ɥi=ʒə=nə=vis=kə=dy=bɔ=nœ=ʁə 10
  a=vεk=twaʒə=mə=sɑ̃s=vʁε=mɑ̃=bjɛ̃=ʒə=nε=ʒa=mε=ʁjɛ̃=kɔ=ny=a=vɑ̃=twa=ki=swa=mε=jœʁ 22
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=vu=dʁε=za=vɑ̃=tu=tə=di=ʁə=mεʁ=si 14
  mεʁ=si=dεtʁə=tu=ʒuʁ=la=puʁ=mwa=də=mə=ʁɑ̃=dʁə=si=œ=ʁøzə 15
  də=mə=fεʁə=ʁə=sɑ̃=tiʁ=sεt=a=muʁ=də=ma=vwaʁ=ʁɑ̃dɥ=si=a=mu=ʁøzə 17
  dəp=ɥi=si=mwa=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=sə=ɡɔ̃də=a=pʁε=sə=ɡɔ̃də 14
  ʒə=tε=mə=a=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
  e=nə=pa=sə=a=vεk=twa=kə=də=mεʁ=vε=jø=zɛ̃s=tɑ̃ 14
  ʒə=nə=vø=ʒa=mε=kə=sə=la=sa=ʁε=tə 11
  puʁ=mwa=ty=ε=tu=e=paʁ=tɔ̃=na=muʁ=ma=fε=ʁə=nεtʁə 14
  ʒə=vwa=zɑ̃=twa=lɔ=mə=də=ma=vi 9
  a=vεk=kiʒə=su=ε=tə=paʁ=ta=ʒe=ʃa=kə=ʒuʁ=e=ʃa=kə=nɥi 16
  dɑ̃=sə=bɔ=nœ=ʁə=ab=sɔ=ly 8
  u=ʒə=sɥi=ze=blu=i 6
  ɡʁasəa=twa=sε=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=zu=ʒa=ʁi=və=a=mε=tʁə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=za=ny 21
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=e=mɔ̃=na=mə=a=vεk=twa=ʁεs=plɑ̃=di 14

PostScriptum

à aurélien

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/08/2004 00:00Vient Rêver :)

oooo c’est super boooooo !!!!!!!! je te souhaite plein de bonne choses avec ton petit copin je suis heureuse pour toi ! 🙂 bonne chance et surtout continue a etre heureuse ! 🙂 superrr extra bien tes poèmes ! 🙂 bzouuuu {}{}{}

Auteur de Poésie
02/02/2016 07:46Caroline Frere

Magnifique

Auteur de Poésie
22/02/2016 23:17Sétarcos L'hérétique
🙂
Auteur de Poésie
08/11/2016 18:15Gerard

Tout en tendresse Cerise. (y)

Auteur de Poésie
30/11/2016 20:20Caynd

Très sympa^^