Poeme-France : Lecture Écrit Histoire

Slam : Histoire Gaie

Slam Histoire
Publié le 25/07/2008 11:15

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Vince

Histoire Gaie

Il m’est arrivé une histoire gaie.
Une histoire qui va vite me faire déchanter,
Mais j’e men vais vous la raconter.
Sur une belle matinée, je me suis éveillé avec un homme dans le lit, avec le sexe coupé.
Je ne comprenais pas pourquoi, comment, je m’étais retrouvé là.
Je me souviens de cette soirée où seul, la beuverie fut dans l’exès.
Apart les douzes coups de minuits, où j’entendis, les cloches sonnées
Pourtant julie me l’avait dit : « Vince arrète tes conneries ».
Affolé ! Je me précipitais vers le couloir, vers l’accès de sortie,
Vétu Seulement d’un short et des chaussetes snoopy.
Je fonçais dans la ville où les gens me regardaient,
Comme si il avait vu un débile, faire l’idiot à la télé.
J’allais rentrée chez moi,
Quand soudain un agent me stoppa,
Me réclama mes papiers, je lui répondis : « Misieur, ji lai zai pas.
» Alors Monsieur, direction le commissariat".
Une fois à destinations,
Il nous renferma dans son bureau
Rempli de posters rieur d’affections,
Un endroit qui fut vite pour moi un cachot.
Mon heure avait encore sonnée. La deuxième fois en une journée.
Avant le trasvestit, et maintenant le policier.
Mon Dieu sa suffit ! ! Je dois être obnubilé !
Ma folie a commencé à être submergé
Lorsqu ’il me lança : dis moi beau ténébreux, t’a l’air d’avoir de jolie yeux.
Ne sachant plus se placer et se rapprochant. Il me dis : Ha bon bébé ! T’en fais pas, on va bien s’amuser !
Completement révolutionné et concrètement déshabillé,
Je réussi à m’exiler en envoyant un coup entre les…
A présent, cessons de rentrer dans mon intimité,
Dans ce moment de ma vie, je m’arreterai à ce point précis
Comme Moise jadis, je marche vers un asil promis…
 • Pieds Hyphénique: Histoire Gaie

  il=mest=ar=ri=vé=u=ne=his=toi=re=gaie 11
  u=ne=his=toi=re=qui=va=vite=me=fai=re=dé=chan=ter 14
  mais=je=men=vais=vous=la=ra=con=ter 9
  sur=une=bel=le=ma=ti=née=je=me=suis=é=veillé=a=vec=un=hom=me=dans=le=lit=a=vec=le=sexe=cou=pé 26
  je=ne=compre=nais=pas=pour=quoi=com=ment=je=mé=tais=re=trou=vé=là 16
  je=me=sou=viens=de=cette=soi=rée=où=seul=la=beu=ve=rie=fut=dans=lexès 17
  apart=les=douzes=coups=de=mi=nuits=où=jen=ten=dis=les=clo=ches=son=nées 16
  pour=tant=ju=lie=me=la=vait=dit=vincear=rè=te=tes=con=ne=ries 15
  af=fo=lé=je=me=pré=ci=pi=tais=vers=le=cou=loir=vers=lac=cès=de=sor=tie 19
  vé=tu=seule=ment=dun=short=et=des=chaus=se=tes=s=noo=py 14
  je=fon=çais=dans=la=vil=le=où=les=gens=me=re=gar=daient 14
  comme=si=il=a=vait=vu=un=dé=bile=fai=re=li=diot=à=la=té=lé 17
  jal=lais=ren=trée=chez=moi 6
  quand=sou=dain=un=a=gent=me=stop=pa 9
  me=ré=cla=ma=mes=pa=piers=je=lui=ré=pon=dis=mi=sieur=ji=lai=zai=pas 18
  a=lors=mon=sieur=di=rec=tion=le=com=mis=sa=riat=guille=met 15
  u=ne=fois=à=des=ti=na=ti=ons 9
  il=nous=ren=fer=ma=dans=son=bu=reau 9
  rem=pli=de=pos=ters=ri=eur=daf=fec=ti=ons 11
  un=en=droit=qui=fut=vi=te=pour=moi=un=ca=chot 12
  mon=heurea=vait=en=co=re=son=née=la=deuxiè=me=fois=en=u=ne=jour=née 17
  avant=le=tras=ves=tit=et=main=te=nant=le=po=li=ci=er 14
  mon=dieu=sa=suf=fit=je=dois=ê=tre=ob=nu=bi=lé 13
  ma=fo=lie=a=com=men=cé=à=ê=tre=sub=mer=gé 13
  lors=quil=me=lan=ça=dis=moi=beau=té=né=breux=ta=lair=da=voir=de=jo=lie=yeux 19
  ne=sa=chant=plus=se=pla=cer=et=se=rap=pro=chant=il=me=dis=ha=bon=bé=bé=ten=fais=pas=on=va=bien=sa=mu=ser 28
  comple=te=ment=ré=vo=lu=tion=né=et=con=crè=te=ment=dé=sha=billé 16
  je=réus=si=à=mexi=ler=en=en=voy=ant=un=coup=entre=les 14
  a=pré=sent=ces=sons=de=ren=trer=dans=mon=in=ti=mi=té 14
  dans=ce=moment=de=ma=vie=je=mar=re=te=rai=à=ce=point=pré=cis 16
  comme=moi=se=ja=dis=je=mar=che=vers=un=a=sil=pro=mis 14
 • Phonétique : Histoire Gaie

  il mεt- aʁive ynə istwaʁə ɡε.
  ynə istwaʁə ki va vitə mə fεʁə deʃɑ̃te,
  mε ʒə mεn vε vu la ʁakɔ̃te.
  syʁ ynə bεllə matine, ʒə mə sɥiz- evεje avεk œ̃n- ɔmə dɑ̃ lə li, avεk lə sεksə kupe.
  ʒə nə kɔ̃pʁənε pa puʁkwa, kɔmɑ̃, ʒə metε ʁətʁuve la.
  ʒə mə suvjɛ̃ də sεtə swaʁe u səl, la bəvəʁi fy dɑ̃ lεɡzε.
  apaʁ lε duzə ku də minɥi, u ʒɑ̃tɑ̃di, lε kloʃə sɔne
  puʁtɑ̃ ʒyli mə lavε di : « vɛ̃sə aʁεtə tε kɔnəʁjəs ».
  afɔle ! ʒə mə pʁesipitε vεʁ lə kulwaʁ, vεʁ laksε də sɔʁti,
  vety sələmɑ̃ dœ̃ ʃɔʁ e dε ʃosətə snupi.
  ʒə fɔ̃sε dɑ̃ la vilə u lε ʒɑ̃ mə ʁəɡaʁdε,
  kɔmə si il avε vy œ̃ debilə, fεʁə lidjo a la tele.
  ʒalε ʁɑ̃tʁe ʃe mwa,
  kɑ̃ sudɛ̃ œ̃n- aʒe mə stɔpa,
  mə ʁeklama mε papje, ʒə lɥi ʁepɔ̃di : « mizjœʁ, ʒi lε zε pa.
  » alɔʁ məsjø, diʁεksjɔ̃ lə kɔmisaʁja ɡjmε.
  ynə fwaz- a dεstinasjɔ̃,
  il nu ʁɑ̃fεʁma dɑ̃ sɔ̃ byʁo
  ʁɑ̃pli də pɔste ʁjœʁ dafεksjɔ̃,
  œ̃n- ɑ̃dʁwa ki fy vitə puʁ mwa œ̃ kaʃo.
  mɔ̃n- œʁ avε ɑ̃kɔʁə sɔne. la døzjεmə fwaz- ɑ̃n- ynə ʒuʁne.
  avɑ̃ lə tʁazvεsti, e mɛ̃tənɑ̃ lə pɔlisje.
  mɔ̃ djø sa syfi ! ! ʒə dwaz- εtʁə ɔbnybile !
  ma fɔli a kɔmɑ̃se a εtʁə sybmεʁʒe
  lɔʁskil mə lɑ̃sa : di mwa bo tenebʁø, ta lεʁ davwaʁ də ʒɔli iø.
  nə saʃɑ̃ plys sə plase e sə ʁapʁoʃɑ̃. il mə di : a bɔ̃ bebe ! tɑ̃ fε pa, ɔ̃ va bjɛ̃ samyze !
  kɔ̃plətəmɑ̃ ʁevɔlysjɔne e kɔ̃kʁεtəmɑ̃ dezabije,
  ʒə ʁeysi a mεɡzile ɑ̃n- ɑ̃vwajɑ̃ œ̃ ku ɑ̃tʁə lε…
  a pʁezɑ̃, sesɔ̃ də ʁɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃n- ɛ̃timite,
  dɑ̃ sə mɔmɑ̃ də ma vi, ʒə maʁətəʁε a sə pwɛ̃ pʁesi
  kɔmə mwazə ʒadi, ʒə maʁʃə vεʁz- œ̃n- azil pʁɔmi…
 • Pieds Phonétique : Histoire Gaie

  il=mε=ta=ʁi=ve=y=nə=is=twa=ʁə=ɡε 11
  ynə=is=twa=ʁə=ki=va=vi=tə=mə=fε=ʁə=de=ʃɑ̃=te 14
  mε=ʒə=mεn=vε=vu=la=ʁa=kɔ̃=te 9
  syʁ=ynə=bεllə=ma=ti=ne=ʒə=mə=sɥi=ze=vε=je=a=vεk=œ̃=nɔ=mə=dɑ̃=lə=li=a=vεk=lə=sεk=sə=ku=pe 27
  ʒə=nə=kɔ̃pʁə=nε=pa=puʁ=kwa=kɔ=mɑ̃=ʒə=me=tε=ʁə=tʁu=ve=la 16
  ʒə=mə=su=vjɛ̃də=sε=tə=swa=ʁe=u=səl=la=bə=və=ʁi=fy=dɑ̃=lεɡ=zε 18
  a=paʁ=lε=duzə=ku=də=min=ɥi=u=ʒɑ̃=tɑ̃=di=lε=klo=ʃə=sɔ=ne 17
  puʁ=tɑ̃=ʒy=limə=la=vε=di=vɛ̃=səa=ʁε=tə=tε=kɔ=nə=ʁjəs 15
  a=fɔ=le=ʒə=mə=pʁe=si=pi=tε=vεʁlə=ku=lwaʁ=vεʁ=lak=sε=də=sɔʁ=ti 18
  ve=ty=sə=lə=mɑ̃=dœ̃=ʃɔʁ=e=dε=ʃo=sə=tə=snu=pi 14
  ʒə=fɔ̃=sε=dɑ̃=la=vi=lə=u=lε=ʒɑ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=dε 14
  kɔmə=si=il=a=vε=vy=œ̃=de=bi=lə=fε=ʁə=li=djo=a=la=te=le 18
  ʒa=lε=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa 6
  kɑ̃=su=dɛ̃=œ̃=na=ʒe=mə=stɔ=pa 9
  mə=ʁe=kla=ma=mε=pa=pje=ʒə=lɥi=ʁe=pɔ̃=di=mi=zjœʁ=ʒi=lε=zε=pa 18
  a=lɔʁ=mə=sjø=di=ʁεk=sjɔ̃=lə=kɔ=mi=sa=ʁja=ɡjmε 14
  y=nə=fwa=za=dεs=ti=na=sj=ɔ̃ 9
  il=nu=ʁɑ̃=fεʁ=ma=dɑ̃=sɔ̃=by=ʁo 9
  ʁɑ̃=pli=də=pɔs=te=ʁjœ=ʁə=da=fεk=sj=ɔ̃ 11
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=ki=fy=vi=tə=puʁ=mwa=œ̃=ka=ʃo 12
  mɔ̃=nœʁ=a=vε=ɑ̃=kɔʁə=sɔ=ne=la=dø=zjε=mə=fwa=zɑ̃=ny=nə=ʒuʁ=ne 18
  a=vɑ̃=lə=tʁaz=vεs=ti=e=mɛ̃=tə=nɑ̃=lə=pɔ=li=sje 14
  mɔ̃=dj=ø=sa=sy=fi=ʒə=dwa=zε=tʁə=ɔb=ny=bi=le 14
  ma=fɔ=li=a=kɔ=mɑ̃=se=a=ε=tʁə=syb=mεʁ=ʒe 13
  lɔʁ=skil=mə=lɑ̃=sa=di=mwa=bo=te=ne=bʁø=ta=lεʁ=da=vwaʁdə=ʒɔ=li=i=ø 19
  nə=sa=ʃɑ̃=plys=sə=plase=e=sə=ʁa=pʁo=ʃɑ̃=il=mə=di=a=bɔ̃=be=be=tɑ̃=fε=pa=ɔ̃=va=bjɛ̃=sa=my=ze 27
  kɔ̃plə=tə=mɑ̃=ʁe=vɔ=ly=sjɔ=ne=e=kɔ̃=kʁε=tə=mɑ̃=de=za=bi=je 17
  ʒə=ʁe=y=si=a=mεɡ=zi=le=ɑ̃=nɑ̃=vwa=jɑ̃=œ̃=ku=ɑ̃tʁə=lε 16
  a=pʁe=zɑ̃=se=sɔ̃=də=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=mɔ̃=nɛ̃=ti=mi=te 14
  dɑ̃sə=mɔ=mɑ̃=də=ma=vi=ʒə=ma=ʁə=tə=ʁε=a=sə=pwɛ̃=pʁe=si 16
  kɔmə=mwa=zə=ʒa=di=ʒə=maʁ=ʃə=vεʁ=zœ̃=na=zil=pʁɔ=mi 14

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/08/2008 08:21Sadape

rigolo...;) les fautes d’orthographes aussi sont marrantes c’est fait expres??arf

Auteur de Poésie
28/08/2008 08:21Sadape

rigolo...;) les fautes d’orthographe aussi sont marrantes c’est fait expres??arf