Poeme-France : Lecture Écrit Être

Slam : Effet Temoin

Slam Être
Publié le 25/07/2008 11:17

L'écrit contient 311 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Vince

Effet Temoin

Seul, dans une rue sombre, les fenêtres battues, la pluie tombe.
Les grises nuageuses pensées volent au-dessus, de cette hécatombe.
Le banc des accusés m’assit, noircit, par une couleur qui, me bandait les yeux.
Une main gauche levé, soutené ma tête plongé, dans les cieux.
Ce sentiment éperdu et ressentit, me fit,
Une douleur jusqu’à partir dans l’oubli.
Je ne voulais pas en arrivé là, et pourtant, tu as réussi.
Un sentiment perdu me tua, une ombre et une seule et simple pensée, passa, snif,
Pourquoi m’as-tu Trompé ?
Preferant ce réfugié dans cette foule, dans cette inconnue,
Dénigrant tout sourire, toutes vertues,
Je laisse agir ce mal jusqu’à remplir son contenu,
Jusqu’à la déscision final de notre amour déchu.
Comme Hannibal, devant ces généraux vaincuent,
Je lève le glaive, de cette vengeance non avenue.
A ce moment là ! Des yeux nous épiants à travers les murs,
Appelé « l’effet témoin », plonge mon regard,
Ce jugement assassin dans ce terrible évènement futur.
Face à moi, tu découvriras tes mains, ton corps, d’une blanche nature,
Ce genre d’alexandrins qui te donneront la mesure.
Des mots cruent s’enchainent, se déchainent, dans cette dispute brute.
Bruit foulé par un vent souflé d’une friction du corps et une pulsion d’aimer.
Tu sera bientot morte mais avant, éteint cette facheuse et insupportable télé
Afin de ne pas entendre un couple s’houspillaient, s’assenaient de blasphèmes
En a perdre son fils et sa femme qui l’a trompé, va finir cette scène sur un double homicide et un suicide.
Ta tromperie t’a rattraper, pris au piège par ce conjoint corné,
Tu ne peux que t’asservir comme un rat réfugié.
Je vais crier pour toi : A l’aide, au secours, quelqu’un !
C’est dans mes mains que notre flamme s’est éteint.
 • Pieds Hyphénique: Effet Temoin

  seul=dans=u=ne=rue=sombre=les=fe=nê=tres=bat=tues=la=pluie=tom=be 16
  les=grises=nu=a=geu=ses=pen=sées=vo=lent=au=des=sus=de=cet=te=hé=ca=tombe 19
  le=banc=des=ac=cu=sés=mas=sit=noir=cit=par=une=cou=leur=qui=me=ban=dait=les=yeux 20
  une=main=gau=che=le=vé=sou=te=né=ma=tê=te=plon=gé=dans=les=cieux 17
  ce=sen=ti=ment=é=per=du=et=res=sen=tit=me=fit 13
  u=ne=dou=leur=jus=quà=par=tir=dans=lou=bli 11
  je=ne=vou=lais=pas=en=ar=ri=vé=là=et=pour=tant=tu=as=réus=si 17
  un=sen=timent=per=du=me=tua=u=neom=bre=et=u=ne=seu=le=et=sim=ple=pen=sée=pas=sa=s=nif 24
  pour=quoi=mas=tu=trom=pé 6
  pre=fe=rant=ce=ré=fu=gié=dans=cette=fou=le=dans=cet=tein=con=nue 16
  dé=ni=grant=tout=sou=ri=re=tou=tes=ver=tues 11
  je=lais=se=a=gir=ce=mal=jus=quà=rem=plir=son=con=te=nu 15
  jus=quà=la=dés=ci=si=on=fi=nal=de=no=tre=a=mour=dé=chu 16
  com=me=han=ni=bal=de=vant=ces=gé=né=raux=vain=cuent 13
  je=lè=ve=le=glai=ve=de=cet=te=ven=gean=ce=non=a=ve=nue 16
  a=ce=mo=ment=là=des=y=eux=nous=é=piants=à=tra=vers=les=murs 16
  ap=pe=lé=lef=fet=té=moin=plon=ge=mon=re=gard 12
  ce=juge=ment=as=sas=sin=dans=ce=ter=ri=bleé=vè=ne=ment=fu=tur 16
  faceà=moi=tu=dé=cou=vri=ras=tes=mains=ton=corps=du=ne=blan=che=na=ture 17
  ce=gen=re=da=lexan=drins=qui=te=don=ne=ront=la=me=su=re 15
  des=mots=cruent=sen=chainent=se=dé=chai=nent=dans=cet=te=dis=pu=te=brute 16
  bruit=fou=lé=par=un=vent=sou=flé=dune=fric=tion=du=corps=et=u=ne=pul=sion=dai=mer 20
  tu=se=ra=bien=tot=morte=mais=a=vant=é=teint=cet=te=fa=cheu=seet=in=sup=por=ta=ble=té=lé 23
  a=fin=de=ne=pas=enten=dreun=cou=ple=shous=pillaient=sas=se=naient=de=blas=phèmes 17
  en=a=perdre=son=fils=et=sa=fem=me=qui=la=trom=pé=va=fi=nir=cet=te=s=cè=ne=sur=un=dou=ble=ho=mi=ci=deet=un=sui=cide 32
  ta=trompe=rie=ta=rat=tra=per=pris=au=piè=ge=par=ce=con=joint=cor=né 17
  tu=ne=peux=que=tas=ser=vir=com=me=un=rat=ré=fu=gi=é 15
  je=vais=cri=er=pour=toi=a=lai=de=au=se=cours=quel=quun 14
  cest=dans=mes=mains=que=no=tre=flam=me=sest=é=teint 12
 • Phonétique : Effet Temoin

  səl, dɑ̃z- ynə ʁy sɔ̃bʁə, lε fənεtʁə- batɥ, la plɥi tɔ̃bə.
  lε ɡʁizə nɥaʒøzə pɑ̃se vɔle o dəsy, də sεtə ekatɔ̃bə.
  lə bɑ̃ dεz- akyze masi, nwaʁsi, paʁ ynə kulœʁ ki, mə bɑ̃dε lεz- iø.
  ynə mɛ̃ ɡoʃə ləve, sutəne ma tεtə plɔ̃ʒe, dɑ̃ lε sjø.
  sə sɑ̃timɑ̃ epεʁdy e ʁəsɑ̃ti, mə fi,
  ynə dulœʁ ʒyska paʁtiʁ dɑ̃ lubli.
  ʒə nə vulε pa ɑ̃n- aʁive la, e puʁtɑ̃, ty a ʁeysi.
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ pεʁdy mə tɥa, ynə ɔ̃bʁə e ynə sələ e sɛ̃plə pɑ̃se, pasa, snif,
  puʁkwa ma ty tʁɔ̃pe ?
  pʁəfəʁɑ̃ sə ʁefyʒje dɑ̃ sεtə fulə, dɑ̃ sεtə ɛ̃kɔnɥ,
  deniɡʁɑ̃ tu suʁiʁə, tutə vεʁtɥ,
  ʒə lεsə aʒiʁ sə mal ʒyska ʁɑ̃pliʁ sɔ̃ kɔ̃təny,
  ʒyska la desizjɔ̃ final də nɔtʁə amuʁ deʃy.
  kɔmə-anibal, dəvɑ̃ sε ʒeneʁo vɛ̃kɥe,
  ʒə lεvə lə ɡlεvə, də sεtə vɑ̃ʒɑ̃sə nɔ̃ avənɥ.
  a sə mɔmɑ̃ la ! dεz- iø nuz- epjɑ̃z- a tʁavεʁ lε myʁ,
  apəle « lefε temwan », plɔ̃ʒə mɔ̃ ʁəɡaʁ,
  sə ʒyʒəmɑ̃ asasɛ̃ dɑ̃ sə teʁiblə evεnəmɑ̃ fytyʁ.
  fasə a mwa, ty dekuvʁiʁa tε mɛ̃, tɔ̃ kɔʁ, dynə blɑ̃ʃə natyʁə,
  sə ʒɑ̃ʁə dalεksɑ̃dʁɛ̃ ki tə dɔnəʁɔ̃ la məzyʁə.
  dε mo kʁye sɑ̃ʃεne, sə deʃεne, dɑ̃ sεtə dispytə bʁytə.
  bʁɥi fule paʁ œ̃ vɑ̃ sufle dynə fʁiksjɔ̃ dy kɔʁz- e ynə pylsjɔ̃ dεme.
  ty səʁa bjɛ̃to mɔʁtə mεz- avɑ̃, etɛ̃ sεtə faʃøzə e ɛ̃sypɔʁtablə tele
  afɛ̃ də nə pa ɑ̃tɑ̃dʁə œ̃ kuplə suspijε, sasənε də blasfεmə
  ɑ̃n- a pεʁdʁə sɔ̃ fisz- e sa famə ki la tʁɔ̃pe, va finiʁ sεtə sεnə syʁ œ̃ dublə ɔmisidə e œ̃ sɥisidə.
  ta tʁɔ̃pəʁi ta ʁatʁape, pʁiz- o pjεʒə paʁ sə kɔ̃ʒwɛ̃ kɔʁne,
  ty nə pø kə tasεʁviʁ kɔmə œ̃ ʁa ʁefyʒje.
  ʒə vε kʁje puʁ twa : a lεdə, o səkuʁ, kεlkœ̃ !
  sε dɑ̃ mε mɛ̃ kə nɔtʁə flamə sεt- etɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Effet Temoin

  səl=dɑ̃=zy=nə=ʁy=sɔ̃=bʁə=lε=fə=nε=tʁə=batɥ=la=plɥi=tɔ̃=bə 16
  lε=ɡʁizə=nɥa=ʒø=zə=pɑ̃=se=vɔ=le=o=də=sy=də=sε=tə=e=ka=tɔ̃bə 18
  lə=bɑ̃=dε=za=ky=ze=ma=si=nwaʁ=si=paʁ=ynə=ku=lœʁ=ki=mə=bɑ̃=dε=lε=ziø 20
  y=nə=mɛ̃=ɡo=ʃə=lə=ve=su=tə=ne=ma=tε=tə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lε=sjø 18
  sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=pεʁ=dy=e=ʁə=sɑ̃=ti=mə=fi 13
  y=nə=du=lœ=ʁə=ʒys=ka=paʁ=tiʁ=dɑ̃=lu=bli 12
  ʒə=nə=vu=lε=pa=ɑ̃=na=ʁi=ve=la=e=puʁ=tɑ̃=ty=a=ʁe=y=si 18
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=pεʁ=dymə=tɥa=y=nəɔ̃=bʁə=e=y=nə=sə=lə=e=sɛ̃=plə=pɑ̃=se=pa=sa=snif 23
  puʁ=kwa=ma=ty=tʁɔ̃=pe 6
  pʁə=fə=ʁɑ̃=sə=ʁe=fy=ʒje=dɑ̃=sε=tə=fu=lə=dɑ̃=sε=tə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 18
  de=ni=ɡʁɑ̃=tu=su=ʁi=ʁə=tu=tə=vεʁ=tɥ 11
  ʒə=lε=sə=a=ʒiʁ=sə=mal=ʒys=ka=ʁɑ̃=pliʁ=sɔ̃=kɔ̃=tə=ny 15
  ʒys=ka=la=de=si=zj=ɔ̃=fi=nal=də=nɔ=tʁə=a=muʁ=de=ʃy 16
  kɔ=mə-a=ni=bal=də=vɑ̃=sε=ʒe=ne=ʁo=vɛ̃k=ɥe 13
  ʒə=lε=və=lə=ɡlε=və=də=sε=tə=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=nɔ̃=a=vənɥ 15
  a=sə=mɔ=mɑ̃=la=dε=zi=ø=nu=ze=pj=ɑ̃=za=tʁa=vεʁ=lε=myʁ 17
  a=pə=le=le=fε=te=mwan=plɔ̃=ʒə=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 12
  sə=ʒy=ʒə=mɑ̃=a=sa=sɛ̃=dɑ̃=sə=te=ʁi=blə=e=vε=nə=mɑ̃=fy=tyʁ 18
  fasə=a=mwa=ty=de=ku=vʁi=ʁa=tε=mɛ̃=tɔ̃=kɔʁ=dy=nə=blɑ̃=ʃə=na=tyʁə 18
  sə=ʒɑ̃=ʁə=da=lεk=sɑ̃=dʁɛ̃=ki=tə=dɔ=nə=ʁɔ̃=la=mə=zy=ʁə 16
  dε=mo=kʁy=e=sɑ̃=ʃε=ne=sə=de=ʃε=ne=dɑ̃=sε=tə=dis=py=tə=bʁytə 18
  bʁɥi=fu=le=paʁ=œ̃=vɑ̃=su=fle=dynə=fʁik=sjɔ̃=dy=kɔʁ=ze=y=nə=pyl=sjɔ̃=dε=me 20
  tysə=ʁa=bjɛ̃=to=mɔʁ=tə=mε=za=vɑ̃=e=tɛ̃=sε=tə=fa=ʃø=zəe=ɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=te=le 23
  a=fɛ̃də=nə=pa=ɑ̃=tɑ̃=dʁəœ̃=ku=plə=sus=pi=jε=sa=sə=nε=də=blas=fεmə 18
  ɑ̃=na=pεʁdʁə=sɔ̃=fis=ze=sa=fa=mə=ki=la=tʁɔ̃=pe=va=fi=niʁ=sε=tə=sε=nə=syʁ=œ̃=du=bləɔ=mi=si=də=e=œ̃=sɥi=sidə 31
  ta=tʁɔ̃=pə=ʁi=ta=ʁa=tʁa=pe=pʁi=zo=pjε=ʒə=paʁ=sə=kɔ̃=ʒwɛ̃=kɔʁ=ne 18
  ty=nə=pø=kə=ta=sεʁ=viʁ=kɔ=mə=œ̃=ʁa=ʁe=fy=ʒj=e 15
  ʒə=vε=kʁj=e=puʁ=twa=a=lε=də=o=sə=kuʁ=kεl=kœ̃ 14
  sε=dɑ̃=mε=mɛ̃=kə=nɔ=tʁə=fla=mə=sε=te=tɛ̃ 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/07/2008 09:17Raymonde Verney

bravo vince quelle plume! j’ai vraiment eu du plaisir à te lire
amitiés
raymonde

Auteur de Poésie
04/12/2009 15:42Stixx

Salut Vince, un p’tit bonjour au détour de ta plume. J’espère que tu vas bien et que tu as le sourire ? Essentiel par les temps qui court. J’aime beaucoup ton poème...Il est puissant et dés la première strophe...le décor assez glauque...est planté. " Seul, dans une rue sombre, les fenêtres battues, la pluie tombe....." Bonne continuation et garde les yeux grands ouvert sur ton univers poètique.

Amicalement toi...Diég 😎