Poeme-France : Lecture Écrit Dire

Poeme : De La Pine À La Pipe

Poème Dire
Publié le 27/11/2007 22:04

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : *°* Vodka *°*

De La Pine À La Pipe

Je n’ai pas de page blanche. Juste une bille en tête.
Je ne pleure pas étanche quand il pleut dans ma fenêtre
J’ai l’angoisse tapie qui empêche de voir rose
Quand il fais déjà gris dans les pamplemousse d’oz
Je ne fais plus de rimes, elles structurent mes mots
Comme s’il fallait en plus un carcan à l’argot
J’essaye et c’est loupé, de construire mes phrases
Essayer d’entrevoir les pourtours de mes phases
Sans emphase, empathique. Empotée. Ethylique.
Les ajouts les ratures comme autant de fautes
Qui parcourent mon parcours, qui abîment mes autres
J’avoue des cicatrices que je ne connais pas
C’est pas pour trois entailles que j’me suis coupée le bras
J’ai donné le poignet à la faveur des crocs
Acérés ; des salopes qui me l’ont lacéré, d’mots
D’émaux, des souvenirs, d’ego, des avenirs
Qu’on se vouait. Les cultes alarmant de potiche encore froide
A la morgue bien vivante, étouffant de leur calme
Le peu de dignité, restée au bord des larmes.
Le sourcil tombe avec leurs masques. Effarant.
Un venise dilluvien de Pétasses un peu chiennes.
Gavant de leurs émois leurs histoires à la chaîne.
Attérée. Eblouie, la connerie ça soleille. un corps.
J’ai pas bronzé ce soir. j’aurai pu cramer or. d’accord.
J’accorde le principe de la pipe, la suceuse du dimanche
Qui retrouve ses copines, de lapine et qui pine. le manche.
Fourvoyée. Eblouie, la connerie ça soleille. un corps.
D’accord sur le principe de la pine a la pipe.
Mais adieu, à Bossuet,
À tchoum et à Tessouhai.
 • Pieds Hyphénique: De La Pine À La Pipe

  je=nai=pas=de=pa=ge=blanche=jus=te=u=ne=bille=en=tête 14
  je=ne=pleu=re=pas=é=tanche=quand=il=pleut=dans=ma=fe=nêtre 14
  jai=lan=gois=se=ta=pie=qui=em=pê=che=de=voir=ro=se 14
  quand=il=fais=dé=jà=gris=dans=les=pam=ple=mous=se=doz 13
  je=ne=fais=plus=de=ri=mes=el=les=struc=tu=rent=mes=mots 14
  com=me=sil=fal=lait=en=plus=un=car=can=à=lar=got 13
  jes=saye=et=cest=lou=pé=de=cons=trui=re=mes=phra=ses 13
  es=say=er=den=tre=voir=les=pour=tours=de=mes=pha=ses 13
  sans=em=pha=se=em=pa=thique=em=po=tée=ethy=lique 12
  les=a=jouts=les=ra=tu=res=com=me=au=tant=de=fau=tes 14
  qui=par=cou=rent=mon=par=cours=qui=a=bî=ment=mes=au=tres 14
  ja=voue=des=ci=ca=tri=ces=que=je=ne=con=nais=pas 13
  cest=pas=pour=trois=en=tailles=que=j=me=suis=cou=pée=le=bras 14
  jai=don=né=le=poi=gnet=à=la=fa=veur=des=crocs 12
  acé=rés=des=sa=lo=pes=qui=me=lont=la=cé=ré=d=mots 14
  dé=maux=des=sou=ve=nirs=de=go=des=a=ve=nirs 12
  quon=se=vou=ait=les=cul=tes=a=lar=mant=de=po=ticheen=co=re=froide 16
  a=la=mor=gue=bien=vi=van=te=é=touf=fant=de=leur=calme 14
  le=peu=de=di=gni=té=res=tée=au=bord=des=la=rmes 13
  le=sour=cil=tom=be=a=vec=leurs=masques=ef=fa=rant 12
  un=ve=ni=se=dillu=vien=de=pé=tas=ses=un=peu=chien=nes 14
  ga=vant=de=leurs=é=mois=leurs=his=toi=res=à=la=chaî=ne 14
  at=té=rée=eblouie=la=con=ne=rie=ça=so=lei=lle=un=corps 14
  jai=pas=bron=zé=ce=soir=jau=rai=pu=cra=mer=or=dac=cord 14
  jac=corde=le=prin=ci=pe=de=la=pi=pe=la=su=ceu=se=du=di=manche 17
  qui=re=trouve=ses=co=pi=nes=de=la=pi=neet=qui=pine=le=manche 15
  four=voyée=eblouie=la=con=ne=rie=ça=so=lei=lle=un=corps 13
  dac=cord=sur=le=prin=ci=pe=de=la=pi=ne=a=la=pipe 14
  mais=a=dieu=à=bos=suet 6
  à=t=choum=et=à=tes=sou=hai 8
 • Phonétique : De La Pine À La Pipe

  ʒə nε pa də paʒə blɑ̃ʃə. ʒystə ynə bijə ɑ̃ tεtə.
  ʒə nə plœʁə pa etɑ̃ʃə kɑ̃t- il plø dɑ̃ ma fənεtʁə
  ʒε lɑ̃ɡwasə tapi ki ɑ̃pεʃə də vwaʁ ʁozə
  kɑ̃t- il fε deʒa ɡʁi dɑ̃ lε pɑ̃pləmusə doz
  ʒə nə fε plys də ʁimə, εllə stʁyktyʁe mε mo
  kɔmə sil falε ɑ̃ plysz- œ̃ kaʁkɑ̃ a laʁɡo
  ʒesεj e sε lupe, də kɔ̃stʁɥiʁə mε fʁazə
  esεje dɑ̃tʁəvwaʁ lε puʁtuʁ də mε fazə
  sɑ̃z- ɑ̃fazə, ɑ̃patikə. ɑ̃pɔte. εtilikə.
  lεz- aʒu lε ʁatyʁə kɔmə otɑ̃ də fotə
  ki paʁkuʁe mɔ̃ paʁkuʁ, ki abime mεz- otʁə
  ʒavu dε sikatʁisə kə ʒə nə kɔnε pa
  sε pa puʁ tʁwaz- ɑ̃tajə kə ʒmə sɥi kupe lə bʁa
  ʒε dɔne lə pwaɲε a la favœʁ dε kʁo
  aseʁe, dε salɔpə ki mə lɔ̃ laseʁe, dmo
  demo, dε suvəniʁ, dəɡo, dεz- avəniʁ
  kɔ̃ sə vuε. lε kyltəz- alaʁmɑ̃ də pɔtiʃə ɑ̃kɔʁə fʁwadə
  a la mɔʁɡ bjɛ̃ vivɑ̃tə, etufɑ̃ də lœʁ kalmə
  lə pø də diɲite, ʁεste o bɔʁ dε laʁmə.
  lə suʁsil tɔ̃bə avεk lœʁ mask. efaʁɑ̃.
  œ̃ vənizə dijyvjɛ̃ də petasəz- œ̃ pø ʃjεnə.
  ɡavɑ̃ də lœʁz- emwa lœʁz- istwaʁəz- a la ʃεnə.
  ateʁe. εblui, la kɔnəʁi sa sɔlεjə. œ̃ kɔʁ.
  ʒε pa bʁɔ̃ze sə swaʁ. ʒoʁε py kʁame ɔʁ. dakɔʁ.
  ʒakɔʁdə lə pʁɛ̃sipə də la pipə, la sysøzə dy dimɑ̃ʃə
  ki ʁətʁuvə sε kɔpinə, də lapinə e ki pinə. lə mɑ̃ʃə.
  fuʁvwaje. εblui, la kɔnəʁi sa sɔlεjə. œ̃ kɔʁ.
  dakɔʁ syʁ lə pʁɛ̃sipə də la pinə a la pipə.
  mεz- adjø, a bɔsɥε,
  a tʃum e a tesuε.
 • Pieds Phonétique : De La Pine À La Pipe

  ʒə=nε=padə=pa=ʒə=blɑ̃=ʃə=ʒys=təy=nə=bi=jə=ɑ̃=tεtə 14
  ʒə=nə=plœ=ʁə=pa=e=tɑ̃ʃə=kɑ̃=til=plø=dɑ̃=ma=fə=nεtʁə 14
  ʒε=lɑ̃=ɡwa=sə=ta=pi=ki=ɑ̃=pε=ʃə=də=vwaʁ=ʁo=zə 14
  kɑ̃=til=fε=de=ʒa=ɡʁi=dɑ̃=lε=pɑ̃=plə=mu=sə=doz 13
  ʒə=nə=fε=plys=də=ʁi=mə=εl=lə=stʁyk=ty=ʁe=mε=mo 14
  kɔ=mə=sil=fa=lε=ɑ̃=plys=zœ̃=kaʁ=kɑ̃=a=laʁ=ɡo 13
  ʒe=sεj=e=sε=lu=pe=də=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mε=fʁa=zə 13
  e=sε=j=e=dɑ̃=tʁə=vwaʁ=lε=puʁ=tuʁ=də=mε=fa=zə 14
  sɑ̃=zɑ̃=fa=zə=ɑ̃=pa=ti=kə=ɑ̃=pɔ=te=ε=ti=likə 14
  lε=za=ʒu=lε=ʁa=ty=ʁə=kɔ=mə=o=tɑ̃=də=fo=tə 14
  ki=paʁ=ku=ʁe=mɔ̃=paʁ=kuʁ=ki=a=bi=me=mε=zo=tʁə 14
  ʒa=vu=dε=si=ka=tʁis=ə=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa 13
  sε=pa=puʁ=tʁwa=zɑ̃=ta=jə=kə=ʒmə=sɥi=ku=pe=lə=bʁa 14
  ʒε=dɔ=ne=lə=pwa=ɲε=a=la=fa=vœ=ʁə=dε=kʁo 13
  a=se=ʁe=dε=sa=lɔ=pə=ki=mə=lɔ̃=la=se=ʁe=dmo 14
  de=mo=dε=su=və=niʁ=də=ɡo=dε=za=və=niʁ 12
  kɔ̃sə=vu=ε=lε=kyl=tə=za=laʁ=mɑ̃=də=pɔ=ti=ʃəɑ̃=kɔ=ʁə=fʁwadə 16
  a=la=mɔʁɡ=bjɛ̃=vi=vɑ̃=tə=e=tu=fɑ̃=də=lœʁ=kal=mə 14
  lə=pø=də=di=ɲi=te=ʁεs=te=o=bɔʁ=dε=la=ʁmə 13
  lə=suʁ=sil=tɔ̃=bə=a=vεk=lœ=ʁə=mask=e=fa=ʁɑ̃ 13
  œ̃=və=ni=zə=di=jy=vjɛ̃=də=pe=ta=sə=zœ̃=pø=ʃjεnə 14
  ɡa=vɑ̃=də=lœʁ=ze=mwa=lœʁ=zis=twa=ʁə=za=la=ʃε=nə 14
  a=te=ʁe=ε=blu=i=la=kɔnə=ʁi=sa=sɔ=lεjə=œ̃=kɔʁ 14
  ʒε=pa=bʁɔ̃=ze=sə=swaʁ=ʒo=ʁε=py=kʁa=me=ɔʁ=da=kɔʁ 14
  ʒa=kɔʁdə=lə=pʁɛ̃=si=pə=də=la=pi=pə=la=sy=sø=zə=dy=di=mɑ̃ʃə 17
  kiʁə=tʁu=və=sε=kɔ=pi=nə=də=la=pi=nəe=ki=pi=nə=lə=mɑ̃ʃə 16
  fuʁ=vwa=je=ε=blu=i=la=kɔnə=ʁi=sa=sɔ=lεjə=œ̃=kɔʁ 14
  da=kɔʁ=syʁ=lə=pʁɛ̃=si=pə=də=la=pi=nə=a=la=pipə 14
  mε=za=dj=ø=a=bɔs=ɥε 7
  a=tʃum=e=a=te=su=ε 7

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/12/2007 10:48Ankhaset

lol, tres drole...
je lache une larme ! 😉