Poeme : Maintenant Il Reste Quoi

Maintenant Il Reste Quoi

Maintenant il reste quoi, on ne s’est pas dit au revoir
Mes yeux te cherchent, se perdent dans l’illusoire
Mon cœur se perd dans ses souvenirs qui s’envolent
Mes pompes sur ta rue pietinnent tristement le sol

Je frôle ta silhouette, toi tu ne me vois pas
Je souris discrètement derrière toi
Tu ne te retournes pas, je me lasse de toi
Je te regarde t’éloigner pas à pas

Où es tu, ce que tu fais, je ne sais plus
Est ce que seulement on s’est connues ?
Une histoire a t elle une fin
Quand elle n’a de début ni de refrain ?

Ce soir il pleut, fondent mes voeux
Dissimule cette larme un peu
Mon cœur consume son feu
Dans le plus profond de tes yeux

Maintenant il reste quoi, des mots perdus
De sombres pensées en manque de larmes
Si seulement on l’avait su, serions nous déçues ?
Chaque idée ressassant son drame

Je subis ton absence comme les âmes
Subissent le temps infâme
Je ne crois plus en mon amour
Il s’estompe devant ton silence
Dis moi pourquoi c’est toujours
Toi qui affolent encore mes sens ?

Loin de moi, je ne peux plus savoir
Si je te manques, si à nous tu repenses
Si seulement tu souhaites me revoir
Si je reste ta préférence.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maintenant Il Reste Quoi

  mainte=nant=il=res=te=quoi=on=ne=sest=pas=dit=au=re=voir 14
  mes=yeux=te=cherchent=se=per=dent=dans=lillu=soire 10
  mon=cœur=se=perd=dans=ses=souve=nirs=qui=sen=volent 11
  mes=pompes=sur=ta=rue=pie=tin=nent=tris=te=ment=le=sol 13

  je=frôle=ta=silhouette=toi=tu=ne=me=vois=pas 10
  je=sou=ris=dis=crète=ment=der=riè=re=toi 10
  tu=ne=te=re=tournes=pas=je=me=las=se=de=toi 12
  je=te=re=gar=de=té=loi=gner=pas=à=pas 11

  où=es=tu=ce=que=tu=fais=je=ne=sais=plus 11
  est=ce=que=seu=le=ment=on=sest=con=nues 10
  une=his=toi=re=a=t=elle=u=ne=fin 10
  quand=elle=na=de=dé=but=ni=de=re=frain 10

  ce=soir=il=pleut=fon=dent=mes=voeux 8
  dis=si=mu=le=cet=te=lar=me=un=peu 10
  mon=cœur=con=su=me=son=feu 7
  dans=le=plus=pro=fond=de=tes=y=eux 9

  mainte=nant=il=res=te=quoi=des=mots=per=dus 10
  de=som=bres=pen=sées=en=man=que=de=larmes 10
  si=seule=ment=on=la=vait=su=se=rions=nous=dé=çues 12
  cha=que=i=dée=res=sas=sant=son=dra=me 10

  je=su=bis=ton=ab=sence=com=me=les=âmes 10
  su=bis=sent=le=temps=in=fâme 7
  je=ne=crois=plus=en=mon=a=mour 8
  il=ses=tom=pe=de=vant=ton=si=len=ce 10
  dis=moi=pour=quoi=cest=tou=jours 7
  toi=qui=af=fo=lent=en=co=re=mes=sens 10

  loin=de=moi=je=ne=peux=plus=sa=voir 9
  si=je=te=man=ques=si=à=nous=tu=re=penses 11
  si=seule=ment=tu=sou=hai=tes=me=re=voir 10
  si=je=res=te=ta=pré=fé=ren=ce 9
 • Phonétique : Maintenant Il Reste Quoi

  mɛ̃tənɑ̃ il ʁεstə kwa, ɔ̃ nə sε pa di o ʁəvwaʁ
  mεz- iø tə ʃεʁʃe, sə pεʁde dɑ̃ lilyzwaʁə
  mɔ̃ kœʁ sə pεʁ dɑ̃ sε suvəniʁ ki sɑ̃vɔle
  mε pɔ̃pə syʁ ta ʁy pjətine tʁistəmɑ̃ lə sɔl

  ʒə fʁolə ta siluεtə, twa ty nə mə vwa pa
  ʒə suʁi diskʁεtəmɑ̃ dəʁjεʁə twa
  ty nə tə ʁətuʁnə- pa, ʒə mə lasə də twa
  ʒə tə ʁəɡaʁdə telwaɲe pa a pa

  u ε ty, sə kə ty fε, ʒə nə sε plys
  ε sə kə sələmɑ̃ ɔ̃ sε kɔnɥ ?
  ynə istwaʁə a te εllə ynə fɛ̃
  kɑ̃t- εllə na də deby ni də ʁəfʁɛ̃ ?

  sə swaʁ il plø, fɔ̃de mε vø
  disimylə sεtə laʁmə œ̃ pø
  mɔ̃ kœʁ kɔ̃symə sɔ̃ fø
  dɑ̃ lə plys pʁɔfɔ̃ də tεz- iø

  mɛ̃tənɑ̃ il ʁεstə kwa, dε mo pεʁdys
  də sɔ̃bʁə- pɑ̃sez- ɑ̃ mɑ̃kə də laʁmə
  si sələmɑ̃ ɔ̃ lavε sy, səʁjɔ̃ nu desɥ ?
  ʃakə ide ʁesasɑ̃ sɔ̃ dʁamə

  ʒə sybi tɔ̃n- absɑ̃sə kɔmə lεz- amə
  sybise lə tɑ̃z- ɛ̃famə
  ʒə nə kʁwa plysz- ɑ̃ mɔ̃n- amuʁ
  il sεstɔ̃pə dəvɑ̃ tɔ̃ silɑ̃sə
  di mwa puʁkwa sε tuʒuʁ
  twa ki afɔle ɑ̃kɔʁə mε sɑ̃s ?

  lwɛ̃ də mwa, ʒə nə pø plys savwaʁ
  si ʒə tə mɑ̃k, si a nu ty ʁəpɑ̃sə
  si sələmɑ̃ ty suεtə mə ʁəvwaʁ
  si ʒə ʁεstə ta pʁefeʁɑ̃sə.
 • Syllabes Phonétique : Maintenant Il Reste Quoi

  mɛ̃tə=nɑ̃=il=ʁεs=tə=kwa=ɔ̃=nə=sε=pa=di=o=ʁə=vwaʁ 14
  mε=zi=øtə=ʃεʁ=ʃe=sə=pεʁ=de=dɑ̃=li=ly=zwaʁə 12
  mɔ̃=kœʁ=sə=pεʁ=dɑ̃=sε=suvə=niʁ=ki=sɑ̃=vɔ=le 12
  mε=pɔ̃pə=syʁ=ta=ʁy=pjə=ti=ne=tʁis=tə=mɑ̃=lə=sɔl 13

  ʒə=fʁolə=ta=si=lu=ε=tə=twa=ty=nə=mə=vwa=pa 13
  ʒə=su=ʁi=dis=kʁεtə=mɑ̃=də=ʁjε=ʁə=twa 10
  tynə=tə=ʁə=tuʁ=nə=pa=ʒə=mə=la=sə=də=twa 12
  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁdə=te=lwa=ɲe=pa=a=pa 10

  u=ε=ty=sə=kə=ty=fε=ʒə=nə=sε=plys 11
  ε=sə=kə=sə=lə=mɑ̃=ɔ̃=sε=kɔ=nəɥ 10
  ynə=is=twa=ʁə=a=te=εllə=y=nə=fɛ̃ 10
  kɑ̃=tεl=lə=nadə=de=by=ni=də=ʁə=fʁɛ̃ 10

  sə=swaʁ=il=plø=fɔ̃=de=mε=vø 8
  di=si=my=lə=sε=tə=laʁ=mə=œ̃=pø 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=kɔ̃=sy=mə=sɔ̃=fø 8
  dɑ̃=lə=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=tε=zi=ø 9

  mɛ̃=tə=nɑ̃=il=ʁεstə=kwa=dε=mo=pεʁ=dys 10
  də=sɔ̃=bʁə=pɑ̃=se=zɑ̃=mɑ̃=kə=də=laʁmə 10
  sisə=lə=mɑ̃=ɔ̃=la=vε=sy=sə=ʁjɔ̃=nu=desɥ 11
  ʃa=kə=i=de=ʁe=sa=sɑ̃=sɔ̃=dʁa=mə 10

  ʒə=sy=bi=tɔ̃=nab=sɑ̃sə=kɔ=mə=lε=zamə 10
  sy=bi=se=lə=tɑ̃=zɛ̃=fa=mə 8
  ʒə=nə=kʁwa=plys=zɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 8
  il=sεs=tɔ̃=pə=də=vɑ̃=tɔ̃=si=lɑ̃=sə 10
  di=mwa=puʁ=kwa=sε=tu=ʒuʁ 7
  twa=ki=a=fɔ=le=ɑ̃=kɔ=ʁə=mε=sɑ̃s 10

  lwɛ̃=də=mwa=ʒə=nə=pø=plys=sa=vwaʁ 9
  si=ʒə=tə=mɑ̃k=si=a=nu=ty=ʁə=pɑ̃sə 10
  sisə=lə=mɑ̃=ty=su=ε=tə=mə=ʁə=vwaʁ 10
  si=ʒə=ʁεs=tə=ta=pʁe=fe=ʁɑ̃=sə 9

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/07/2005 14:15

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Wildangel

Récompense

0
0
0