Poeme : Si Un Jour La Terre Faisait Silence

Si Un Jour La Terre Faisait Silence

Si un jour la Terre faisait silence
Pour n’entendre dans ce vide immense
Que les chants et les danses
La musique et les rire,
Ça ne veut pour vous rien dire
Trop utopique à votre gout
Pour être réalisable partout.

Pourtant il suffirait juste d’un instant
Celui d’un battement d’aile de goéland,
Écouter le bruit de ce moment intense
Dans ce vide laissé immense,
Ne rien faire d’autre que se taire
Pour entendre battre le cœur de la terre.
Se bercé aux rythmes de ces pulsations
Répondre à cet appel à l’unisson,
Ne former plus qu’un seul corps avec elle
Réaliser combien elle est belle,
Cette planète unique dans l’Univers
Que nous tuerons si on nous laisse faire.

Si un jour la Terre faisait silence
Nous aurions peut-être la chance
D’enfin comprendre par cette pause
Qu’au-delà de toutes les causes,
Il nous faut arrêter de tous détruire
Pour maintenant tout reconstruire.

C’est notre seule façon de nous en sortir
Qui ne pourra que nous grandir,
Faire cesser ces combats perdus d’avance
Que depuis la nuit des temps ont se lance,
Fini cette exploitation abusive
Qui rend notre atmosphère nocive.

Si un jour la Terre faisait silence
D’une nature originelle on retrouverait l’innocence,
Celui des premiers hommes nés libres
Que nous avons oublié dans les livres.
WL

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Si Un Jour La Terre Faisait Silence

  si=un=jour=la=ter=re=fai=sait=si=lence 10
  pour=nen=ten=dre=dans=ce=vi=de=im=mense 10
  que=les=chants=et=les=dan=ses 7
  la=mu=si=que=et=les=ri=re 8
  ça=ne=veut=pour=vous=rien=di=re 8
  trop=u=to=pi=que=à=vo=tre=gout 9
  pour=ê=tre=ré=a=li=sa=ble=par=tout 10

  pour=tant=il=suf=fi=rait=jus=te=dun=ins=tant 11
  ce=lui=dun=bat=te=ment=daile=de=goé=land 10
  é=cou=ter=le=bruit=de=ce=moment=in=tense 10
  dans=ce=vi=de=lais=sé=im=men=se 9
  ne=rien=fai=re=dau=tre=que=se=tai=re 10
  pour=enten=dre=bat=tre=le=cœur=de=la=terre 10
  se=ber=cé=aux=ryth=mes=de=ces=pul=sa=tions 11
  ré=pondre=à=cet=ap=pel=à=lu=nis=son 10
  ne=for=mer=plus=quun=seul=corps=a=vec=elle 10
  ré=a=li=ser=com=bien=elle=est=bel=le 10
  cette=pla=nè=teu=ni=que=dans=lu=ni=vers 10
  que=nous=tue=rons=si=on=nous=lais=se=faire 10

  si=un=jour=la=ter=re=fai=sait=si=lence 10
  nous=au=ri=ons=peut=tê=tre=la=chan=ce 10
  den=fin=com=pren=dre=par=cet=te=pau=se 10
  quau=de=là=de=tou=tes=les=cau=ses 9
  il=nous=faut=ar=rê=ter=de=tous=dé=truire 10
  pour=main=te=nant=tout=re=cons=trui=re 9

  cest=notre=seu=le=fa=çon=de=nous=en=sor=tir 11
  qui=ne=pour=ra=que=nous=gran=dir 8
  faire=ces=ser=ces=com=bats=per=dus=da=vance 10
  que=de=puis=la=nuit=des=temps=ont=se=lance 10
  fi=ni=cette=ex=ploi=ta=tion=a=bu=sive 10
  qui=rend=no=tre=at=mo=sphè=re=no=cive 10

  si=un=jour=la=ter=re=fai=sait=si=lence 10
  dune=na=tu=reo=ri=gi=nel=le=on=re=trou=ve=rait=lin=no=cence 16
  ce=lui=des=pre=miers=hom=mes=nés=li=bres 10
  que=nous=a=vons=ou=bli=é=dans=les=livres 10
  w=l 2
 • Phonétique : Si Un Jour La Terre Faisait Silence

  si œ̃ ʒuʁ la teʁə fəzε silɑ̃sə
  puʁ nɑ̃tɑ̃dʁə dɑ̃ sə vidə imɑ̃sə
  kə lε ʃɑ̃z- e lε dɑ̃sə
  la myzikə e lε ʁiʁə,
  sa nə vø puʁ vu ʁjɛ̃ diʁə
  tʁo ytɔpikə a vɔtʁə ɡu
  puʁ εtʁə ʁealizablə paʁtu.

  puʁtɑ̃ il syfiʁε ʒystə dœ̃n- ɛ̃stɑ̃
  səlɥi dœ̃ batəmɑ̃ dεlə də ɡɔelɑ̃,
  ekute lə bʁɥi də sə mɔmɑ̃ ɛ̃tɑ̃sə
  dɑ̃ sə vidə lεse imɑ̃sə,
  nə ʁjɛ̃ fεʁə dotʁə kə sə tεʁə
  puʁ ɑ̃tɑ̃dʁə batʁə lə kœʁ də la teʁə.
  sə bεʁse o ʁitmə də sε pylsasjɔ̃
  ʁepɔ̃dʁə a sεt apεl a lynisɔ̃,
  nə fɔʁme plys kœ̃ səl kɔʁz- avεk εllə
  ʁealize kɔ̃bjɛ̃ εllə ε bεllə,
  sεtə planεtə ynikə dɑ̃ lynive
  kə nu tɥəʁɔ̃ si ɔ̃ nu lεsə fεʁə.

  si œ̃ ʒuʁ la teʁə fəzε silɑ̃sə
  nuz- oʁjɔ̃ pø tεtʁə la ʃɑ̃sə
  dɑ̃fɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə paʁ sεtə pozə
  ko dəla də tutə lε kozə,
  il nu fo aʁεte də tus detʁɥiʁə
  puʁ mɛ̃tənɑ̃ tu ʁəkɔ̃stʁɥiʁə.

  sε nɔtʁə sələ fasɔ̃ də nuz- ɑ̃ sɔʁtiʁ
  ki nə puʁʁa kə nu ɡʁɑ̃diʁ,
  fεʁə sese sε kɔ̃ba pεʁdys davɑ̃sə
  kə dəpɥi la nɥi dε tɑ̃z- ɔ̃ sə lɑ̃sə,
  fini sεtə εksplwatasjɔ̃ abyzivə
  ki ʁɑ̃ nɔtʁə atmɔsfεʁə nɔsivə.

  si œ̃ ʒuʁ la teʁə fəzε silɑ̃sə
  dynə natyʁə ɔʁiʒinεllə ɔ̃ ʁətʁuvəʁε linɔsɑ̃sə,
  səlɥi dε pʁəmjez- ɔmə nes libʁə
  kə nuz- avɔ̃z- ublje dɑ̃ lε livʁə.
  dubləve εl
 • Syllabes Phonétique : Si Un Jour La Terre Faisait Silence

  si=œ̃=ʒuʁ=la=te=ʁə=fə=zε=si=lɑ̃sə 10
  puʁ=nɑ̃=tɑ̃=dʁə=dɑ̃=sə=vi=də=i=mɑ̃sə 10
  kə=lε=ʃɑ̃=ze=lε=dɑ̃=sə 7
  la=my=zi=kə=e=lε=ʁi=ʁə 8
  sa=nə=vø=puʁ=vu=ʁj=ɛ̃=di=ʁə 9
  tʁo=y=tɔ=pi=kə=a=vɔ=tʁə=ɡu 9
  puʁ=ε=tʁə=ʁe=a=li=za=blə=paʁ=tu 10

  puʁ=tɑ̃=il=sy=fi=ʁε=ʒys=tə=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 11
  səl=ɥi=dœ̃=batə=mɑ̃=dε=lə=də=ɡɔ=e=lɑ̃ 11
  e=ku=te=lə=bʁɥidə=sə=mɔ=mɑ̃=ɛ̃=tɑ̃sə 10
  dɑ̃=sə=vi=də=lε=se=i=mɑ̃=sə 9
  nə=ʁjɛ̃=fε=ʁə=do=tʁə=kə=sə=tε=ʁə 10
  puʁ=ɑ̃=tɑ̃dʁə=ba=tʁə=lə=kœʁ=də=la=teʁə 10
  sə=bεʁse=o=ʁit=mə=də=sε=pyl=sa=s=jɔ̃ 11
  ʁe=pɔ̃dʁə=a=sεt=a=pεl=a=ly=ni=sɔ̃ 10
  nə=fɔʁ=me=plys=kœ̃=səl=kɔʁ=za=vεk=εllə 10
  ʁe=a=li=ze=kɔ̃=bjɛ̃=εl=lə=ε=bεllə 10
  sεtə=pla=nε=təy=ni=kə=dɑ̃=ly=ni=veʁ 10
  kə=nu=tɥə=ʁɔ̃=si=ɔ̃=nu=lε=sə=fεʁə 10

  si=œ̃=ʒuʁ=la=te=ʁə=fə=zε=si=lɑ̃sə 10
  nu=zo=ʁj=ɔ̃=pø=tε=tʁə=la=ʃɑ̃=sə 10
  dɑ̃=fɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=paʁ=sε=tə=po=zə 10
  ko=də=la=də=tu=tə=lε=ko=zə 9
  il=nu=fo=a=ʁε=te=də=tus=det=ʁɥiʁə 10
  puʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə 9

  sε=nɔtʁə=sə=lə=fa=sɔ̃=də=nu=zɑ̃=sɔʁ=tiʁ 11
  ki=nə=puʁ=ʁa=kə=nu=ɡʁɑ̃=diʁ 8
  fεʁə=se=se=sε=kɔ̃=ba=pεʁ=dys=da=vɑ̃sə 10
  kə=dəp=ɥi=la=nɥi=dε=tɑ̃=zɔ̃=sə=lɑ̃sə 10
  fi=ni=sεtə=εks=plwa=ta=sjɔ̃=a=by=zivə 10
  ki=ʁɑ̃=nɔ=tʁə=at=mɔs=fε=ʁə=nɔ=sivə 10

  si=œ̃=ʒuʁ=la=te=ʁə=fə=zε=si=lɑ̃sə 10
  dynə=na=ty=ʁəɔ=ʁi=ʒi=nεllə=ɔ̃=ʁə=tʁu=və=ʁε=li=nɔ=sɑ̃sə 15
  səl=ɥi=dε=pʁə=mje=zɔ=mə=nes=li=bʁə 10
  kə=nu=za=vɔ̃=zu=blje=dɑ̃=lε=li=vʁə 10
  du=blə=ve=εl 4

Récompense

0
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2015 18:15Mistou

Coup de coeur 🙂 J’aime beaucoup. Merci de l’avoir partagé.
Mistou

Auteur de Poésie
07/10/2015 18:44Claude408

Merci pour le partage, superbe poème